เนื้อเพลง U Don’t Want Dat คำอ่านไทย Petey Pablo

[Lil John:]
([ ลิล จอน : ])
imma tell yall n*ggas like this sh*t right
(แอมมา เทลล ยอล เอ็น *ggas ไล๊ค ดิส ฌะ *ที ไร๊ท)
its 2003 my n*gga
(อิทซ 2003 มาย เอ็น *gga)
all that yappin at the mouth sh*t my n*gga, ah
(ออล แดท แยพปิน แอ็ท เดอะ เม๊าธ ฌะ *ที มาย เอ็น *gga , อา)
man n*ggas aint with that sh*t my n*gga
(แมน เอ็น *ggas เอน วิธ แดท ฌะ *ที มาย เอ็น *gga)
i dont play that sh*t no more man
(ไอ ด้อนท์ เพลย์ แดท ฌะ *ที โน โม แมน)
as soon as a n*gga start talking that sh*t
(แอส ซูน แอส ซา เอ็น *gga สท๊าร์ท ทอคอิง แดท ฌะ *ที)
man…you on the floor son
(แมน ยู ออน เดอะ ฟลอร์ ซัน)

YEAH
(เย่)
YEAH
(เย่)
YEAH
(เย่)
watch a n*gga get sword on, for talking that sh*t
(ว๊อทช อะ เอ็น *gga เก็ท ซ๊อร์ด ออน , ฟอร์ ทอคอิง แดท ฌะ *ที)
watch a b*tch get rode on, for talking that sh*t
(ว๊อทช อะ บี *tch เก็ท โรด ออน , ฟอร์ ทอคอิง แดท ฌะ *ที)
watch that n*gga get laid out, for talking that sh*t
(ว๊อทช แดท เอ็น *gga เก็ท เลด เอ๊าท , ฟอร์ ทอคอิง แดท ฌะ *ที)
watch them b*tches get drugged out, for talking that sh*t
(ว๊อทช เด็ม บี *tches เก็ท ดรัง เอ๊าท , ฟอร์ ทอคอิง แดท ฌะ *ที)
You don’t want none n*gga you don’t want none
(ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน เอ็น *gga ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน)
You don’t want none b*tch you don’t want none
(ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน บี *tch ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน)
You don’t want none n*gga you don’t want none
(ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน เอ็น *gga ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน)
You don’t want none b*tch you don’t want none
(ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน บี *tch ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน)

[Lil John:]
([ ลิล จอน : ])
You don’t like me, YEAH
(ยู ด้อนท์ ไล๊ค มี , เย่)
I don’t like you, YEAH
(ไอ ด้อนท์ ไล๊ค ยู , เย่)
You wanna fight me, YEAH
(ยู วอนนา ไฟ้ท มี , เย่)
I wanna fight you, YEAH
(ไอ วอนนา ไฟ้ท ยู , เย่)
put your hands up, n*gga
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , เอ็น *gga)
put your hands up, b*tch
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , บี *tch)
put your hands up, hoe
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , โฮ)
put your hands up, trick
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , ทริ๊ค)
f*ck these rental cars
(เอฟ *ck ฑิส เรนแท็ล คารํ)
they don’t run sh*t
(เด ด้อนท์ รัน ฌะ *ที)
who run this sh*t
(ฮู รัน ดิส ฌะ *ที)
we run this b*tch
(วี รัน ดิส บี *tch)
put your hands up, n*gga
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , เอ็น *gga)
put your hands up, b*tch
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , บี *tch)
put your hands up, hoe
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ , โฮ)
put your hands, trick
(พุท ยุร แฮนด์ , ทริ๊ค)
my back aint dead, YEAH
(มาย แบ็ค เอน เด้ด , เย่)
my lip aint swoll, YEAH
(มาย ลิพ เอน swoll , เย่)
my head aint bust, YEAH
(มาย เฮด เอน บัซท , เย่)
my nuts aint grey, YEAH
(มาย นัท เอน เกรย์ , เย่)
put your hands up n*gga
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ เอ็น *gga)
put your hands up b*tch
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ บี *tch)
put your hands up hoe
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ โฮ)
put your hands up trick
(พุท ยุร แฮนด์ อั๊พ ทริ๊ค)

[Petey Pablo:]
([ Petey Pablo : ])
im from a small town called woop a n*ggas ass
(แอม ฟรอม มา สมอลล์ ทาวน์ คอลลํ woop อะ เอ็น *ggas อาซ)
and i mean well woop a n*gga ass
(แอนด์ ดาย มีน เวลล woop อะ เอ็น *gga อาซ)
i mean well beat a b*tch to death
(ไอ มีน เวลล บีท ดา บี *tch ทู เด้ท)
and i mean well came all the way there
(แอนด์ ดาย มีน เวลล เคม ออล เดอะ เวย์ แดร์)
taka n*gga down a dirt path to a junk yard where it stankin at, aha
(taka เอ็น *gga เดาน อะ เดิร์ท พาธ ทู อะ จังค ย๊าร์ด แวร์ อิท stankin แอ็ท , อะฮา)
put his ass in a plastic bag, but just a home where you blast him at
(พุท ฮิส อาซ ซิน อะ พแลซทิค แบ๊ก , บั๊ท จั๊สท ดา โฮม แวร์ ยู บลาสทํ ฮิม แอ็ท)
im talkin bout
(แอม ทอคกิ่น เบาท)
tie it up with a shoe string, and a picture hook stuck in the thang
(ไท อิท อั๊พ วิธ อะ ชู สทริง , แอนด์ อะ พิ๊คเจ้อร์ ฮุ๊ค ซทัค อิน เดอะ เตง)
layin on empty cans and recylin bags with some b*tchass gatorade
(เลย์อิน ออน เอ๊มพที่ แคน แซน recylin แบ๊ก วิธ ซัม บี *tchass gatorade)
i own a switchblade
(ไอ โอว์น อะ switchblade)
well cut b*tter to put in tha damn microwave
(เวลล คัท บี *tter ทู พุท อิน ท่า แดมนํ ไมคโระเวฝ)
better get you a sharpener baby, cuz that thang only gonna get me aggrivated
(เบ๊ทเท่อร์ เก็ท ยู อะ ฌาเพะเนอะ เบ๊บี้ , คัซ แดท เตง โอ๊นลี่ กอนนะ เก็ท มี aggrivated)
you look hard
(ยู ลุ๊ค ฮาร์ด)
but you really soft, you cotton soft
(บั๊ท ยู ริแอ็ลลิ ซ๊อฟท , ยู ค๊อทท่อน ซ๊อฟท)
you try to make me mad, mad
(ยู ธราย ทู เม้ค มี แม้ด , แม้ด)
but you just piss me off, you piss me off
(บั๊ท ยู จั๊สท พิซ มี ออฟฟ , ยู พิซ มี ออฟฟ)
shiit I aint scared of you n*gga
(shiit ไอ เอน ซคา อ็อฝ ยู เอ็น *gga)
and i aint scared of them hoes
(แอนด์ ดาย เอน ซคา อ็อฝ เด็ม โฮ)
and i definiely aint scared of that tank tshirt ass n*gga thankin he swoe
(แอนด์ ดาย definiely เอน ซคา อ็อฝ แดท แท๊งค ทีเฌิท อาซ เอ็น *gga แท้งกิน ฮี swoe)

[Lil John:]
([ ลิล จอน : ])
watch a n*gga get sword on, for talking that sh*t
(ว๊อทช อะ เอ็น *gga เก็ท ซ๊อร์ด ออน , ฟอร์ ทอคอิง แดท ฌะ *ที)
watch a b*tch get rode on, for talking that sh*t
(ว๊อทช อะ บี *tch เก็ท โรด ออน , ฟอร์ ทอคอิง แดท ฌะ *ที)
watch that n*gga get laid out, for talking that sh*t
(ว๊อทช แดท เอ็น *gga เก็ท เลด เอ๊าท , ฟอร์ ทอคอิง แดท ฌะ *ที)
watch them b*tches get drugged out, for talking that sh*t
(ว๊อทช เด็ม บี *tches เก็ท ดรัง เอ๊าท , ฟอร์ ทอคอิง แดท ฌะ *ที)
You don’t want none n*gga you don’t want none
(ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน เอ็น *gga ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน)
You don’t want none b*tch you don’t want none
(ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน บี *tch ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน)
You don’t want none n*gga you don’t want none
(ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน เอ็น *gga ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน)
You don’t want none b*tch you don’t want none
(ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน บี *tch ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน)

[Petey Pablo:]
([ Petey Pablo : ])
i don’t blame you, YEAH
(ไอ ด้อนท์ เบลม ยู , เย่)
i blame your mammy b*tch, YEAH
(ไอ เบลม ยุร แมมมิ บี *tch , เย่)
she should’t of f*cked your daddy, YEAH
(ชี shouldt อ็อฝ เอฟ *cked ยุร แดดดิ , เย่)
she shoulda s*cked the d*ck, YEAH
(ชี โช๊วดา เอส *cked เดอะ ดี *ck , เย่)
yous a punk boy, YEAH
(ยู ซา พรัค บอย , เย่)
a f*ck boy, YEAH
(อะ เอฟ *ck บอย , เย่)
you like it in the ass, YEAH
(ยู ไล๊ค อิท อิน ดิ อาซ , เย่)
with something real hard, ohhhhhhhhhhhhh
(วิธ ซัมติง เรียล ฮาร์ด , ohhhhhhhhhhhhh)

[Petey Pablo:]
([ Petey Pablo : ])
swear to god motherf*cker we be slayin em up
(สแวร์ ทู ก๊อด motherf*cker วี บี slayin เอ็ม อั๊พ)
have one of these n*ggas, i tear him up ….have women eatin n*ggas
(แฮ็ฝ วัน อ็อฝ ฑิส เอ็น *ggas , ไอ เทียร์ ฮิม อั๊พ แฮ็ฝ วีมเอิน อีดิน เอ็น *ggas)
havin him sayin that country boy was bad as f*ck
(เฮฝวิน ฮิม เซย์อิน แดท คั๊นทรี่ บอย วอส แบ้ด แอส เอฟ *ck)
came hit him with a heater, aint have to bust
(เคม ฮิท ฮิม วิธ อะ ฮีทเออะ , เอน แฮ็ฝ ทู บัซท)
take the bullets from a gun n*gga, add them up
(เท้ค เดอะ บัลเล่ ฟรอม มา กัน เอ็น *gga , แอ๊ด เด็ม อั๊พ)
put them right back in it before i put it up ?
(พุท เด็ม ไร๊ท แบ็ค อิน หนิด บีฟอร์ ไอ พุท ดิธ อั๊พ)
im saying this game aint changing much
(แอม เซอิง ดิส เกม เอน เช้งจิ้นส มัช)
still the same motherf*ckers used to sell the drugs
(สทิลล เดอะ เซม motherf*ckers ยู๊ส ทู เซลล์ เดอะ ดรัก)
them same ones
(เด็ม เซม วัน)
that used to come to the club see a n*gga leave a n*gga in a thang of blood
(แดท ยู๊ส ทู คัม ทู เดอะ คลับ ซี อะ เอ็น *gga ลี๊ฝ อะ เอ็น *gga อิน อะ เตง หงับ บลัด)
in a car with a browd when the police come
(อิน อะ คารํ วิธ อะ browd เว็น เดอะ โพลิ๊ซ คัม)
gone…before they find out what the hell itwas fo
(กอน บีฟอร์ เด ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท เดอะ เฮ็ลล itwas โฟ)

dead wrong, you dont hear me tho ?
(เด้ด รอง , ยู ด้อนท์ เฮียร มี โฑ)
but it aint nothing that n*gga aint done before
(บั๊ท ดิธ เอน นัธอิง แดท เอ็น *gga เอน ดัน บีฟอร์)
it aint nothing thata n*gga wont try again
(อิท เอน นัธอิง thata เอ็น *gga ว็อนท ธราย อะเกน)
but r’member, that s*ckas already killed a man ?
(บั๊ท rmember , แดท เอส *ckas ออลเร๊ดี้ คิลล์ อะ แมน)

gone craig, gone craig
(กอน เครก , กอน เครก)
still froggin and go ahead and leap but when you jump over here, jump over here
(สทิลล froggin แอนด์ โก อะเฮด แอนด์ ลี๊พ บั๊ท เว็น ยู จั๊มพ โอ๊เฝ่อร เฮียร , จั๊มพ โอ๊เฝ่อร เฮียร)
try and remember what the f*ck i said, cuz i mean
(ธราย แอนด์ รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ไอ เซ็ด , คัซ ไอ มีน)

[Lil John:]
([ ลิล จอน : ])
watch a n*gga get sword on, for talking that sh*t
(ว๊อทช อะ เอ็น *gga เก็ท ซ๊อร์ด ออน , ฟอร์ ทอคอิง แดท ฌะ *ที)
watch a b*tch get rode on, for talking that sh*t
(ว๊อทช อะ บี *tch เก็ท โรด ออน , ฟอร์ ทอคอิง แดท ฌะ *ที)
watch that n*gga get laid out, for talking that sh*t
(ว๊อทช แดท เอ็น *gga เก็ท เลด เอ๊าท , ฟอร์ ทอคอิง แดท ฌะ *ที)
watch them b*tches get drugged out, for talking that sh*t
(ว๊อทช เด็ม บี *tches เก็ท ดรัง เอ๊าท , ฟอร์ ทอคอิง แดท ฌะ *ที)
You don’t want none n*gga you don’t want none
(ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน เอ็น *gga ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน)
You don’t want none b*tch you don’t want none
(ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน บี *tch ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน)
You don’t want none n*gga you don’t want none
(ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน เอ็น *gga ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน)
You don’t want none b*tch you don’t want none
(ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน บี *tch ยู ด้อนท์ ว้อนท นัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Don’t Want Dat คำอ่านไทย Petey Pablo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น