เนื้อเพลง B*tch I’m Sexy คำอ่านไทย Dark Lotus

B*tch,
(บี *tch ,)
Do you wan’t me?
(ดู ยู ว้อนท มี)
Do you wan’t me?
(ดู ยู ว้อนท มี)
Cause I’m famous
(ค๊อส แอม เฟ๊มัส)
I’m famous
(แอม เฟ๊มัส)
Is that right?
(อีส แดท ไร๊ท)
That’s right
(แด้ท ไร๊ท)

Sexay!
(Sexay !)
What!
(ว๊อท !)
Get tea bagged!
(เก็ท ที bagged !)
On your face!
(ออน ยุร เฟซ !)
B*tch!
(บี *tch !)
Haha
(ฮาฮา)
HAHAHA
(ฮาฮาฮา)

[Jamie Madrox:]
([ เจมี่ Madrox : ])
B*tch I’m the sexiest killa you know
(บี *tch แอม เดอะ sexiest คิวลา ยู โนว์)
Come equiped with an axe and some love handles
(คัม อิควีพ วิธ แอน แอ็กซ์ แอนด์ ซัม ลัฝ แฮ๊นเดิ้ล)
Vampire out of the water, straight to land
(แฝ๊มไพร์ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ว๊อเท่อร , สเทร๊ท ทู แลนด์)
Can a killa that you know f*ck you better than I can?
(แคน อะ คิวลา แดท ยู โนว์ เอฟ *ck ยู เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น นาย แคน)
If you say that they could b*tch, you’s a lie
(อิ๊ฟ ยู เซย์ แดท เด เคิด บี *tch , ยู ซา ไล)
You must of never had a juggalo between your thighs
(ยู มัสท์ อ็อฝ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ juggalo บีทะวีน ยุร ไธ)
Didn’t like the fat kid that was cutting your lawn
(ดิ๊นอิน ไล๊ค เดอะ แฟท คิด แดท วอส คัททิง ยุร ลอน)
Now your giving head shots for your favorite song
(นาว ยุร กีฝวิง เฮด ฌ็อท ฟอร์ ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง)

[Shaggy 2 Dope:]
([ แฌกกิ ทู โดพ : ])
So b*tch you think I’m se-xy
(โซ บี *tch ยู ทริ๊งค แอม se xy)
And you want my wi-lly
(แอนด์ ยู ว้อนท มาย wi lly)
Then you best expect me
(เด็น ยู เบ๊สท์ เอ็กซเพ็คท มี)
To slap you in your fu-cking mouth
(ทู ซแล็พ ยู อิน ยุร ฟู คิง เม๊าธ)
Oh that’s right b*tch you like killas in disguise
(โอ แด้ท ไร๊ท บี *tch ยู ไล๊ค คิวลา ซิน ดิสไก๊ส)
Sure I’ll f*ck, but don’t expect to loose a lot
(ชัวร์ อิลล เอฟ *ck , บั๊ท ด้อนท์ เอ็กซเพ็คท ทู ลู้ส อะ ล็อท)
I’ll make sweet love to the neden of a juggalette
(อิลล เม้ค สวี้ท ลัฝ ทู เดอะ neden อ็อฝ อะ juggalette)
A fake b*tch out for props gets her neck wet
(อะ เฟ้ค บี *tch เอ๊าท ฟอร์ พร็อพ เก็ท เฮอ เน็ค เว๊ท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Baby am I se-xy
(เบ๊บี้ แอ็ม ไอ se xy)
Tell me am I se-xy
(เทลล มี แอ็ม ไอ se xy)
Baby am I se-xy
(เบ๊บี้ แอ็ม ไอ se xy)
Tell me am I se-xy
(เทลล มี แอ็ม ไอ se xy)
Baby am I se-xy
(เบ๊บี้ แอ็ม ไอ se xy)
Tell me am I se-xy
(เทลล มี แอ็ม ไอ se xy)
Baby am I se-xy
(เบ๊บี้ แอ็ม ไอ se xy)
Tell me am I se-xy
(เทลล มี แอ็ม ไอ se xy)

[Blaze Ya Dead Homie:]
([ เบลซ ยา เด้ด โฮมี : ])
What up young b*tch, I know you like d*ck
(ว๊อท อั๊พ ยัง บี *tch , ไอ โนว์ ยู ไล๊ค ดี *ck)
Drop to your knees and tell me what you think
(ดรอพ ทู ยุร นี แซน เทลล มี ว๊อท ยู ทริ๊งค)
As my d*ck slides up, in and out your face
(แอส มาย ดี *ck สไล๊ด อั๊พ , อิน แอนด์ เอ๊าท ยุร เฟซ)
11 years dead punk b*tch f*ck b*tch how it taste?
(11 เยียร์ เด้ด พรัค บี *tch เอฟ *ck บี *tch ฮาว อิท เท๊ซท)
Lay your ass down and close your eyes
(เลย์ ยุร อาซ เดาน แอนด์ โคลส ยุร อาย)
Imagine dead d*ck between your thighs
(อิมแม๊จิ้น เด้ด ดี *ck บีทะวีน ยุร ไธ)
Can’t nobody do it quite like this
(แค็นท โนบอดี้ ดู อิท ไคว๊ ไล๊ค ดิส)
I might be dead but I’m sexy b*tch!
(ไอ ไมท บี เด้ด บั๊ท แอม เซคซิ บี *tch !)

[Monoxide Child:]
([ เมาะนอคไซด ชายลํดํ : ])
B*tch I can’t front, in the days of no pain
(บี *tch ไอ แค็นท ฟร๊อนท , อิน เดอะ เดย์ อ็อฝ โน เพน)
I still had the game to put your face on fame
(ไอ สทิลล แฮ็ด เดอะ เกม ทู พุท ยุร เฟซ ออน เฟม)
Monox’ boogy in this b*tch with my d*ck all hard
(Monox boogy อิน ดิส บี *tch วิธ มาย ดี *ck ออล ฮาร์ด)
Face f*cking all you hoes be my only truck card
(เฟซ เอฟ *คิง ออล ยู โฮ บี มาย โอ๊นลี่ ทรั๊ค ค้าร์ด)
B*tch, you can kick it with the punk next door
(บี *tch , ยู แคน คิ๊ค อิท วิธ เดอะ พรัค เน๊กซท ดอร์)
But when you see me, ain’t no talking cause we be f*cking on the floor
(บั๊ท เว็น ยู ซี มี , เอน โน ทอคอิง ค๊อส วี บี เอฟ *คิง ออน เดอะ ฟลอร์)
And all the fronting sh*t gots to go
(แอนด์ ออล เดอะ ฟ้อนดิง ฌะ *ที ก็อท ทู โก)
I’m on the hunt for that freak nasty b*tch from head to toe
(แอม ออน เดอะ ฮั้นท ฟอร์ แดท ฟรี๊ค นาซทิ บี *tch ฟรอม เฮด ทู โท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Violent J:]
([ ไฝ๊โอเล้นท เจ : ])
B*tch ain’t I sexy
(บี *tch เอน ไอ เซคซิ)
Wanna take a ride in my lexi?
(วอนนา เท้ค เก ไรด์ อิน มาย lexi)
Well I ain’t got a lexi
(เวลล ไอ เอน ก็อท ดา lexi)
I got a taxi
(ไอ ก็อท ดา แท๊กซี่)
Get the f*ck in it
(เก็ท เดอะ เอฟ *ck อิน หนิด)
Floor it and pay for it
(ฟลอร์ อิท แอนด์ เพย์ ฟอร์ อิท)
B*tch we the Dark Lotus six
(บี *tch วี เดอะ ด๊าร์ค โล๊ทัส ซิกซ์)
We don’t like richie ass groupy chicks
(วี ด้อนท์ ไล๊ค ริชชี่ อาซ groupy ชิค)
I never got neden before I was famous
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ก็อท neden บีฟอร์ ไอ วอส เฟ๊มัส)
Bounce, or get my foot your anus
(เบ๊าสฺ , ออ เก็ท มาย ฟุ้ท ยุร เอนัซ)
B*tch you think it’s all song and dance
(บี *tch ยู ทริ๊งค อิทซ ซอร์ ซ็อง แอนด์ แด๊นซ์)
I’m a bust your head if you don’t come out of those pants
(แอม มา บัซท ยุร เฮด อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ คัม เอ๊าท อ็อฝ โฑส แพ็นท)
You don’t get to chose us or take your pick
(ยู ด้อนท์ เก็ท ทู โชส อัซ ออ เท้ค ยุร พิค)
You’ll be lucky if you get to s*ck squezy d*ck
(โยว บี ลัคคิ อิ๊ฟ ยู เก็ท ทู เอส *ck squezy ดี *ck)
B*tch I’m sexy take off my shirt
(บี *tch แอม เซคซิ เท้ค ออฟฟ มาย เชิ๊ร์ท)
What’s that all on my back, dirt
(ว๊อท แดท ดอร์ ออน มาย แบ็ค , เดิร์ท)
Don, down and dirty be the Violent J
(ด็อน , เดาน แอนด์ เดอทิ บี เดอะ ไฝ๊โอเล้นท เจ)
And the motherf*cking lotus pod be the hide away
(แอนด์ เดอะ motherf*คิง โล๊ทัส พ็อด บี เดอะ ไฮด์ อะเวย์)
B*tch show a juggalette respect
(บี *tch โชว์ อะ juggalette เรสเพ๊คท)
You don’t wanna tussle with a down ninjette
(ยู ด้อนท์ วอนนา tussle วิธ อะ เดาน ninjette)
Life ain’t nothing but b*tches and money
(ไล๊ฟ เอน นัธอิง บั๊ท บี *tches แซน มั๊นนี่)
And I ain’t got either one, so get the f*ck on
(แอนด์ ดาย เอน ก็อท ไอ๊เทร่อ วัน , โซ เก็ท เดอะ เอฟ *ck ออน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

That’s right look at this bullsh*t
(แด้ท ไร๊ท ลุ๊ค แกท ดิส bullsh*ที)
Cause that’s just what it is, bulllll…….sh*t b*tch!
(ค๊อส แด้ท จั๊สท ว๊อท ดิธ อีส , bulllll ฌะ *ที บี *tch !)
You better s*ck my d*ck till my balls get wet
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เอส *ck มาย ดี *ck ทิลล์ มาย บอล เก็ท เว๊ท)

Hey yo Marz,
(เฮ โย Marz ,)
You never was Lotus and you know this b*tch!!
(ยู เน๊เฝ่อร์ วอส โล๊ทัส แซน ยู โนว์ ดิส บี *tch ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง B*tch I’m Sexy คำอ่านไทย Dark Lotus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น