เนื้อเพลง Your Love คำอ่านไทย Jay-Z

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Christion.. listen
(Christion ลิ๊สซึ่น)
Uhh, Jigga
(อา , จิ๊กกา)
How easy is that?
(ฮาว อีสอิ อีส แดท)

Lame mad cause the game that I, spat at his chick
(เลม แม้ด ค๊อส เดอะ เกม แดท ไอ , ซแพ็ท แอ็ท ฮิส ชิค)
So I had to double back quick, and clap at his click
(โซ ไอ แฮ็ด ทู ดั๊บเบิ้ล แบ็ค ควิค , แอนด์ คแล็พ แอ็ท ฮิส คลิ๊ก)
Soon as the smoke cleared, I got back in his *b*tch*
(ซูน แอส เดอะ สโม๊ค เคลียร์ , ไอ ก็อท แบ็ค อิน ฮิส *บี *tch*)
Tell that man son, I ain’t your ave-rage
(เทลล แดท แมน ซัน , ไอ เอน ยุร อาเฝ เร้จ)
My-rap-is-as-sick-as-it-gets
(มาย แร็พ อีส แอส ซิ๊ค แอส ซิท เก็ท)
All the while, hand my hand on her, ass and hips
(ออล เดอะ ไวล์ , แฮนด์ มาย แฮนด์ ออน เฮอ , อาซ แซน ฮิพ)
Told her, ” Let’s get gone; listen to Christion ”
(โทลด เฮอ , ” เล็ท เก็ท กอน ; ลิ๊สซึ่น ทู Christion “)
Play full of smoke, take small pulls to choke
(เพลย์ ฟูล อ็อฝ สโม๊ค , เท้ค สมอลล์ พูลล ทู โชค)
She almost overdosed, how them cats hold their notes
(ชี อ๊อลโมสท โอ๊เฝ่อร์โด่ส , ฮาว เด็ม แค๊ท โฮลด์ แดร์ โน๊ท)
Know that the flow’s no joke, mine strictly fold dough
(โนว์ แดท เดอะ โฟลว์ โน โจ้ก , ไมน์ ซทรีคลิ โฟลด โด)
And since you over age, and, I’m overpaid
(แอนด์ ซิ๊นซ ยู โอ๊เฝ่อร เอจ , แอนด์ , แอม โอเฝอะเพด)
We can play in the Rover til the verse is over.. Jay
(วี แคน เพลย์ อิน เดอะ โรฝเออะ ทิล เดอะ เฝิซ อีส โอ๊เฝ่อร เจ)

[Christion] [Bring back your love] Bring back your love babe
([ Christion ] [ บริง แบ็ค ยุร ลัฝ ] บริง แบ็ค ยุร ลัฝ เบ้บ)
[Jay-Z] For the color y’all [bring back your love] Funk dat
([ เจ ซี ] ฟอร์ เดอะ คัลเออะ ยอล [ บริง แบ็ค ยุร ลัฝ ] ฟังค แดซ)
[Christion] Bring back your love
([ Christion ] บริง แบ็ค ยุร ลัฝ)
[Jay-Z] [Bring back your love] Geyeah
([ เจ ซี ] [ บริง แบ็ค ยุร ลัฝ ] Geyeah)
[Christion] Bring back your love babe
([ Christion ] บริง แบ็ค ยุร ลัฝ เบ้บ)
[Jay-Z] Right, for the color y’all [bring back your love] uh
([ เจ ซี ] ไร๊ท , ฟอร์ เดอะ คัลเออะ ยอล [ บริง แบ็ค ยุร ลัฝ ] อา)
[Christion] Bring back your love [two, three]
([ Christion ] บริง แบ็ค ยุร ลัฝ [ ทู , ทรี ])
[Jay-Z] Turn that up.. uh-huh
([ เจ ซี ] เทิร์น แดท อั๊พ อา ฮู)

[Christion]
([ Christion ])
I… uhh, think of you
(ไอ อา , ทริ๊งค อ็อฝ ยู)
late at night [uh-huh] love that’s all I do
(เหลท แอ็ท ไน๊ท [ อา ฮู ] ลัฝ แด้ท ซอร์ ไอ ดู)
Tell me why [uh-huh, Jigga, uh-huh] do you have to leave
(เทลล มี วาย [ อา ฮู , จิ๊กกา , อา ฮู ] ดู ยู แฮ็ฝ ทู ลี๊ฝ)
Love me lady [uh] c’mon [uh] bring it back to meee..
(ลัฝ มี เล๊ดี้ [ อา ] ซีมอน [ อา ] บริง อิท แบ็ค ทู meee)

[Jay-Z] For the color [bring back your love] yea
([ เจ ซี ] ฟอร์ เดอะ คัลเออะ [ บริง แบ็ค ยุร ลัฝ ] เย)
[Christion] Bring back your love bab-ay
([ Christion ] บริง แบ็ค ยุร ลัฝ bab ไอ)
[Jay-Z] [Bring back your love] yea
([ เจ ซี ] [ บริง แบ็ค ยุร ลัฝ ] เย)
[Christion] Begging you bring it back to meee
([ Christion ] เบกกิง ยู บริง อิท แบ็ค ทู meee)
[Jay-Z] [Bring back your love] Uh-huh, Who You Wit
([ เจ ซี ] [ บริง แบ็ค ยุร ลัฝ ] อา ฮู , ฮู ยู วิท)
[Christion] Uh-huh, baby come on back
([ Christion ] อา ฮู , เบ๊บี้ คัมมอน แบ็ค)
[Jay-Z] [Bring back your love] Oh yea
([ เจ ซี ] [ บริง แบ็ค ยุร ลัฝ ] โอ เย)
[Christion] Bring back your love
([ Christion ] บริง แบ็ค ยุร ลัฝ)
[Jay-Z] Yeah, yeah, pause .. Who You Wit
([ เจ ซี ] เย่ , เย่ , พ๊อส ฮู ยู วิท)

[Christion]
([ Christion ])
Love [uh-huh], is a funny thing
(ลัฝ [ อา ฮู ] , อีส ซา ฟันนิ ทริง)
When I’m with your babe [gi geya] you make my heart sing
(เว็น แอม วิธ ยุร เบ้บ [ จีไอ geya ] ยู เม้ค มาย ฮาร์ท ซิง)
It’s so cold .. it’s so colllld .. inside my bed
(อิทซ โซ โคลด์ อิทซ โซ colllld อิ๊นไซด์ มาย เบ๊ด)
Come back home [yea] .. come back home ..
(คัม แบ็ค โฮม [ เย ] คัม แบ็ค โฮม)
because I don’t wanna fuss and fight [Funk dat]
(บิคอส ไอ ด้อนท์ วอนนา ฟัซ แซน ไฟ้ท [ ฟังค แดซ ])
Baby I wanna talk, about you and me
(เบ๊บี้ ไอ วอนนา ท๊อล์ค , อะเบ๊าท ยู แอนด์ มี)
This ain’t the way it’s ‘sposed to be
(ดิส เอน เดอะ เวย์ อิทซ สโพซซฺ ทู บี)
I don’t wanna be alone, so bring back your love
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน , โซ บริง แบ็ค ยุร ลัฝ)

[Jay-Z] Uh, uh, uh [bring back your love] Yea
([ เจ ซี ] อา , อา , อา [ บริง แบ็ค ยุร ลัฝ ] เย)
[Christion] Do you wanna hear me beg baby
([ Christion ] ดู ยู วอนนา เฮียร มี เบ๊ก เบ๊บี้)
[Jay-Z] Uh-huh uh uh [bring back your love]
([ เจ ซี ] อา ฮู อา อา [ บริง แบ็ค ยุร ลัฝ ])
[Christion] I said please, pleasse, please!
([ Christion ] ไอ เซ็ด พลีซ , pleasse , พลีซ !)
[Jay-Z] Listen [bring back your love] you hear me?
([ เจ ซี ] ลิ๊สซึ่น [ บริง แบ็ค ยุร ลัฝ ] ยู เฮียร มี)
[Christion] Don’t you wanna come back home to me?
([ Christion ] ด้อนท์ ยู วอนนา คัม แบ็ค โฮม ทู มี)
[Jay-Z] Listen [bring back your love] feel this, yea
([ เจ ซี ] ลิ๊สซึ่น [ บริง แบ็ค ยุร ลัฝ ] ฟีล ดิส , เย)
[Christion] Bring back your lovin baby
([ Christion ] บริง แบ็ค ยุร ลัฝวิน เบ๊บี้)
[Jay-Z] Uh-huh-uh-huh-uh-huh-uh-huh [bring back your love]
([ เจ ซี ] อา ฮู อา ฮู อา ฮู อา ฮู [ บริง แบ็ค ยุร ลัฝ ])
[Christion] Everytime I close my eyes, I, think, bout you, babe
([ Christion ] เอ๊รี่ไทม์ ไอ โคลส มาย อาย , ไอ , ทริ๊งค , เบาท ยู , เบ้บ)
[Jay-Z] Uh-huh-uh-huh-uh-huh [bring back your love] right
([ เจ ซี ] อา ฮู อา ฮู อา ฮู [ บริง แบ็ค ยุร ลัฝ ] ไร๊ท)
[Christion] Baby since you said goodbye; it’s all I do
([ Christion ] เบ๊บี้ ซิ๊นซ ยู เซ็ด กู๊ดบาย ; อิทซ ซอร์ ไอ ดู)
[Jay-Z] Listen! [bring back your love] .. Funk dat
([ เจ ซี ] ลิ๊สซึ่น ! [ บริง แบ็ค ยุร ลัฝ ] ฟังค แดซ)
[Christion] Baby I just can’t go on like this
([ Christion ] เบ๊บี้ ไอ จั๊สท แค็นท โก ออน ไล๊ค ดิส)
[Jay-Z] Funk dat [bring back your love] uhh
([ เจ ซี ] ฟังค แดซ [ บริง แบ็ค ยุร ลัฝ ] อา)
[Christion] I miss your kiss baby
([ Christion ] ไอ มิซ ยุร คิซ เบ๊บี้)
[Jay-Z] Funk dat [bring back your love] uhh
([ เจ ซี ] ฟังค แดซ [ บริง แบ็ค ยุร ลัฝ ] อา)
[Christion] Bring back your love
([ Christion ] บริง แบ็ค ยุร ลัฝ)
[Jay-Z] Uh-huh [bring back your love]
([ เจ ซี ] อา ฮู [ บริง แบ็ค ยุร ลัฝ ])
[Christion] Come back, come back
([ Christion ] คัม แบ็ค , คัม แบ็ค)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Yea [bring back your love]
(เย [ บริง แบ็ค ยุร ลัฝ ])
I mean don’t, don’t hate, congratulate
(ไอ มีน ด้อนท์ , ด้อนท์ เฮท , คอนเกร๊ทุเหลท)
It’s all good though [bring back your love]
(อิทซ ซอร์ กู๊ด โธ [ บริง แบ็ค ยุร ลัฝ ])
Roc-a-Fella incorporated, you know?
(ร็อค อะ เฟลลา อินค๊อร์โพเรท , ยู โนว์)
Enterprise baby, enterprise — feel that?
(เอ๊นเทอร์ไพร้ส เบ๊บี้ , เอ๊นเทอร์ไพร้ส ฟีล แดท)
Listen! Uh-huh, uh-huh-uh
(ลิ๊สซึ่น ! อา ฮู , อา ฮู อา)
Christion, Jigga, how easy is that?
(Christion , จิ๊กกา , ฮาว อีสอิ อีส แดท)
Yea!
(เย !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Your Love คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น