เนื้อเพลง Get It on The Floor คำอ่านไทย DMX

[DMX] Let’s get it on!!
([ DMX ] เล็ท เก็ท ดิธ ออน ! !)

[Swizz Beatz] We don’t give a what what!!
([ สวิซ บีทซ ] วี ด้อนท์ กี๊ฝ อะ ว๊อท ว๊อท ! !)
We don’t give a what what!! [shiet]
(วี ด้อนท์ กี๊ฝ อะ ว๊อท ว๊อท ! ! [ shiet ])

[Chorus – Swizz Beatz & [DMX]]
([ ค๊อรัส สวิซ บีทซ & [ DMX ] ])
Get it on the floor
(เก็ท ดิธ ออน เดอะ ฟลอร์)
Get it get it on the floor [WHAT?!]
(เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ ออน เดอะ ฟลอร์ [ ว๊อท ! ])
Get it on the floor
(เก็ท ดิธ ออน เดอะ ฟลอร์)
Get it get it on the floor [WHAT?!]
(เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ ออน เดอะ ฟลอร์ [ ว๊อท ! ])
You don’t wanna party then your ass gotta go [WHAT?!]
(ยู ด้อนท์ วอนนา พ๊าร์ที่ เด็น ยุร อาซ กอททะ โก [ ว๊อท ! ])
You don’t wanna party then your ass gotta go [C’MON!]
(ยู ด้อนท์ วอนนา พ๊าร์ที่ เด็น ยุร อาซ กอททะ โก [ ซีมอน ! ])
Now you can ride to this motherf*cker [uh]
(นาว ยู แคน ไรด์ ทู ดิส motherf*cker [ อา ])
Bounce to this motherf*cker [uh]
(เบ๊าสฺ ทู ดิส motherf*cker [ อา ])
Freak to this motherf*cker [let’s get it on]
(ฟรี๊ค ทู ดิส motherf*cker [ เล็ท เก็ท ดิธ ออน ])
Get it on the floor [WHAT?!]
(เก็ท ดิธ ออน เดอะ ฟลอร์ [ ว๊อท ! ])
Get it get it on the floor [WHAT?!]
(เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ ออน เดอะ ฟลอร์ [ ว๊อท ! ])
Get it on the floor [WHAT?!]
(เก็ท ดิธ ออน เดอะ ฟลอร์ [ ว๊อท ! ])
Get it get it on the floor [that’s right]
(เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ ออน เดอะ ฟลอร์ [ แด้ท ไร๊ท ])

[Verse – DMX]
([ เฝิซ DMX ])
Once again it’s the darker n*gga
(วั๊นซ อะเกน อิทซ เดอะ ดาร์คเกอร์ เอ็น *gga)
Hit or spark a n*gga, break apart a n*gga
(ฮิท ออ สพ๊าร์ค กา เอ็น *gga , เบร๊ค อะพาร์ท ดา เอ็น *gga)
But the dog is bigger, under stress
(บั๊ท เดอะ ด้อกก อีส บี๊กเกอร์ , อั๊นเด้อร สเทรสส)
So unless you’re wanting to bless to the chest
(โซ อันเล๊ซ ยัวร์ วอนทิง ทู เบล๊ส ทู เดอะ เชสทํ)
These slugs from his liver rest REST!
(ฑิส ซลัก ฟรอม ฮิส ลิ๊เฝ่อร์ เรสท เรสท !)
Or the pump’ll put a hurt on a n*gga
(ออ เดอะ pumpll พุท ดา เฮิร์ท ออน อะ เอ็น *gga)
DUMB SEX, motherf*cker feeding dirt on a n*gga
(ดัมบ เซ็กซ , motherf*cker ฟรีดดิง เดิร์ท ออน อะ เอ็น *gga)
My hands stay dirty, cause I play dirty the mob way
(มาย แฮนด์ สเทย์ เดอทิ , ค๊อส ไอ เพลย์ เดอทิ เดอะ ม๊อบ เวย์)
You don’t know? f*ck it find out the hard
(ยู ด้อนท์ โนว์ เอฟ *ck อิท ไฟนด์ เอ๊าท เดอะ ฮาร์ด)
A n*gga’s job is never done
(อะ เอ็น *ggas จ๊อบ อีส เน๊เฝ่อร์ ดัน)
I handle my business how it come
(ไอ แฮ๊นเดิ้ล มาย บีสเน็ซ ฮาว อิท คัม)
And there’s never been a one on one
(แอนด์ แดร์ เน๊เฝ่อร์ บีน อะ วัน ออน วัน)
Nor has there been a problem, I dissolve them
(นอ แฮ็ส แดร์ บีน อะ โพร๊เบล่ม , ไอ ดิสโซ๊ลฝ เด็ม)
I’m like salt, lock it up
(แอม ไล๊ค ซ้อลท์ , ล๊อค อิท อั๊พ)
Hate to fall but never wreck his car
(เฮท ทู ฟอลล์ บั๊ท เน๊เฝ่อร์ เร๊ค ฮิส คารํ)
And it’s my fault, keep n*ggaz on point ducking down
(แอนด์ อิทซ มาย ฟอลท , คี๊พ เอ็น *ggaz ออน พ๊อยท์ ดัคกิง เดาน)
N*ggaz like you need to get bust you f*cking clown
(เอ็น *ggaz ไล๊ค ยู นี๊ด ทู เก็ท บัซท ยู เอฟ *คิง คลาวนํ)
I extort to support my peeps
(ไอ เอ็คซทอท ทู ซั๊พผอร์ท มาย พีพ)
And hold down the fort, never get caught cause I creeps N*GGA!
(แอนด์ โฮลด์ เดาน เดอะ โฟท , เน๊เฝ่อร์ เก็ท คอท ค๊อส ไอ ครีพ เอ็น *GGA !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse – DMX]
([ เฝิซ DMX ])
I’m at the crossroads, look but I’m not really sure which way to go
(แอม แอ็ท เดอะ คอสโรด , ลุ๊ค บั๊ท แอม น็อท ริแอ็ลลิ ชัวร์ วิช เวย์ ทู โก)
Should I play that low for what I did the other day
(เชิด ดาย เพลย์ แดท โลว ฟอร์ ว๊อท ไอ ดิด ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์)
They on their way to float, got me striking this random
(เด ออน แดร์ เวย์ ทู โฟล้ท , ก็อท มี ซทไรคอิง ดิส แรนดัม)
I can’t stand em, fake ass n*ggaz want to be the Phantom
(ไอ แค็นท สแทนด์ เอ็ม , เฟ้ค อาซ เอ็น *ggaz ว้อนท ทู บี เดอะ แฟนทัม)
Looking over my shoulder, cause it’s colder than it was
(ลุคอิง โอ๊เฝ่อร มาย โช๊ลเด้อร์ , ค๊อส อิทซ โคลเดอ แฑ็น หนิด วอส)
And start shorty, because I’m a little older than cuz
(แอนด์ สท๊าร์ท ชอร์ทดิง , บิคอส แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล โอลเดอะ แฑ็น คัซ)
And the buzz from the saw, wit the chain to your brain
(แอนด์ เดอะ บัส ฟรอม เดอะ ซอว์ , วิท เดอะ เชน ทู ยุร เบรน)
Will turn that BIG N*GGA to a f*cking stain
(วิล เทิร์น แดท บิ๊ก เอ็น *GGA ทู อะ เอฟ *คิง สเทน)
That pain from the dirt makes the hurt go away for a minute
(แดท เพน ฟรอม เดอะ เดิร์ท เม้ค เดอะ เฮิร์ท โก อะเวย์ ฟอร์ รา มิ๊หนิท)
But I’m gon die by it cause I’m like knee deep in it
(บั๊ท แอม ก็อน ดาย บาย อิท ค๊อส แอม ไล๊ค นี ดี๊พ อิน หนิด)
And you motherf*ckers wonder why I start sh*t
(แอนด์ ยู motherf*ckers วั๊นเด้อร วาย ไอ สท๊าร์ท ฌะ *ที)
Cause when you look in my face you see that hard sh*t
(ค๊อส เว็น ยู ลุ๊ค อิน มาย เฟซ ยู ซี แดท ฮาร์ด ฌะ *ที)
Cause I done been to hell and back I ain’t wit selling crack
(ค๊อส ไอ ดัน บีน ทู เฮ็ลล แอนด์ แบ็ค ไอ เอน วิท เซลลิง แคร๊ค)
I’d rather rob a n*gga leave him wit a shell up in his back
(อาย ร๊าเธ่อร์ ร๊อบ อะ เอ็น *gga ลี๊ฝ ฮิม วิท ดา เชลล์ อั๊พ อิน ฮิส แบ็ค)
On the real just to show proof, hit the G.W.B.
(ออน เดอะ เรียล จั๊สท ทู โชว์ พรู๊พ , ฮิท เดอะ จี ดับบิว บี)
And blow the whole roof off the toll booth b*tch ass n*gga!
(แอนด์ โบลว์ เดอะ โฮล รู๊ฟ ออฟฟ เดอะ โทลล บูธ บี *tch อาซ เอ็น *gga !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse – DMX]
([ เฝิซ DMX ])
When I crawl, leave a n*gga sprawled out after I spoke em
(เว็น นาย ครอล , ลี๊ฝ อะ เอ็น *gga ซพรอล เอ๊าท แอ๊ฟเท่อร ไอ ซโพค เอ็ม)
I’ll slit his throat, d*ck in the mud and let his blood choke em
(อิลล ซลิท ฮิส โธร๊ท , ดี *ck อิน เดอะ มัด แอนด์ เล็ท ฮิส บลัด โชค เอ็ม)
Up north n*ggaz get the pick stuck up in em
(อั๊พ น๊อร์ธ เอ็น *ggaz เก็ท เดอะ พิค ซทัค อั๊พ อิน เอ็ม)
And in the streets b*tches get the d*ck stuck up in em
(แอนด์ อิน เดอะ สทรีท บี *tches เก็ท เดอะ ดี *ck ซทัค อั๊พ อิน เอ็ม)
My M.O. is man-slaughter kid
(มาย เอ็ม โอ อีส แมน ซลอเทอะ คิด)
Cause on the reals I done wet up more motherf*ckers than water did
(ค๊อส ออน เดอะ เรียล ซาย ดัน เว๊ท อั๊พ โม motherf*ckers แฑ็น ว๊อเท่อร ดิด)
Slid, cause I got to slide when the dirt is done
(ซลิด , ค๊อส ไอ ก็อท ทู สไล๊ด เว็น เดอะ เดิร์ท อีส ดัน)
A homicide but they want me on the Murder 1
(อะ ฮอมอิไซด บั๊ท เด ว้อนท มี ออน เดอะ เม๊อร์เด้อร์ วัน)
But as long as I got my gun, I’m aight
(บั๊ท แอส ลอง แอส ซาย ก็อท มาย กัน , แอม ไอชฺ)
Stay outta sight while it’s light, and then come out at night
(สเทย์ เอ๊าตา ไซ๊ท ไวล์ อิทซ ไล๊ท , แอนด์ เด็น คัม เอ๊าท แอ็ท ไน๊ท)
To make moves again, stomp and bruise again
(ทู เม้ค มู๊ฝ อะเกน , สตอมพฺ แอนด์ บรูส อะเกน)
I know I’m going to hell cause I choose to sin
(ไอ โนว์ แอม โกอิ้ง ทู เฮ็ลล ค๊อส ไอ ชู๊ส ทู ซิน)
All my motherf*cking life I been the Devil’s advocate
(ออล มาย motherf*คิง ไล๊ฟ ไอ บีน เดอะ เด๊ฝิ้ล แอ๊ดโฝเขท)
Now n*ggaz never even knew the devil had a kid
(นาว เอ็น *ggaz เน๊เฝ่อร์ อี๊เฝ่น นยู เดอะ เด๊ฝิ้ล แฮ็ด อะ คิด)
But he does and when you hear the buzz of the chainsaw
(บั๊ท ฮี โด แซน เว็น ยู เฮียร เดอะ บัส อ็อฝ เดอะ เชนซอร์)
You’ll know what I’ll split your motherf*cking brains for
(โยว โนว์ ว๊อท อิลล สพลิ๊ท ยุร motherf*คิง เบรน ฟอร์)

[Chorus – repeat 2x]
([ ค๊อรัส รีพี๊ท 2x ])

[Outro – Swizz Beatz]
([ เอ๊าโต สวิซ บีทซ ])
Don’t start nothing, it won’t be nothing
(ด้อนท์ สท๊าร์ท นัธอิง , อิท ว็อนท บี นัธอิง)
Don’t start nothing, it won’t be nothing
(ด้อนท์ สท๊าร์ท นัธอิง , อิท ว็อนท บี นัธอิง)
You wanna start something, it’s gon be somethin
(ยู วอนนา สท๊าร์ท ซัมติง , อิทซ ก็อน บี ซัมติน)
You wanna start something, it’s gon be somethin
(ยู วอนนา สท๊าร์ท ซัมติง , อิทซ ก็อน บี ซัมติน)
Don’t start nothing, it won’t be nothing
(ด้อนท์ สท๊าร์ท นัธอิง , อิท ว็อนท บี นัธอิง)
Don’t start nothing, it won’t be nothing
(ด้อนท์ สท๊าร์ท นัธอิง , อิท ว็อนท บี นัธอิง)
You wanna start something, it’s gon be somethin
(ยู วอนนา สท๊าร์ท ซัมติง , อิทซ ก็อน บี ซัมติน)
You wanna start something, it’s gon be somethin
(ยู วอนนา สท๊าร์ท ซัมติง , อิทซ ก็อน บี ซัมติน)
Yo yo CMON!
(โย โย ซีมอน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get It on The Floor คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น