เนื้อเพลง I Get High คำอ่านไทย Lloyd Banks feat 50 Cent, Snoop Dogg

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ๊งค ])
I know, I ain’t supposed to smoke in here
(ไอ โนว์ , ไอ เอน ซั๊พโพ้ส ทู สโม๊ค อิน เฮียร)
But Mr. Bouncer Man, don’t put your motherf*ckin hands on me
(บั๊ท มีซเทอะ เบานเซอะ แมน , ด้อนท์ พุท ยุร motherf*ckin แฮนด์ ออน มี)
[Can I get high] – without you botherin me
([ แคน นาย เก็ท ไฮฮ ] วิธเอ๊าท ยู botherin มี)
Everybody you see in here tonight’s
(เอวี่บอดี้ ยู ซี อิน เฮียร ทูไน๊ท)
doin the same thing, so why you keep player hatin on me?
(โดย เดอะ เซม ทริง , โซ วาย ยู คี๊พ เพย์เยอร์ แฮดดิน ออน มี)
[Can I get high] – without you botherin me
([ แคน นาย เก็ท ไฮฮ ] วิธเอ๊าท ยู botherin มี)

[50] Ay, did you hit this sh*t?
([ 50 ] ไอ , ดิด ยู ฮิท ดิส ฌะ *ที)

[Chorus: G-Unit – repeat 2X]
([ ค๊อรัส : จี ยูนิท รีพี๊ท 2X ])
That la lah-lah, I be smokin
(แดท ลา lah lah , ไอ บี สโมกิน)
Be gettin me right, I be loc’n
(บี เกดดิน มี ไร๊ท , ไอ บี ลอคอฺ)
Them bullsh*t trees, you be rollin
(เด็ม bullsh*ที ทรี , ยู บี โรลลิน)
barely gives you a buzz, me I get HIGH!
(แบลิ กี๊ฝ ยู อะ บัส , มี ไอ เก็ท ไฮฮ !)

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ๊งค ])
I admit I got a problem, I keep comin back for these
(ไอ แอ๊ดมิท ไอ ก็อท ดา โพร๊เบล่ม , ไอ คี๊พ คัมอิน แบ็ค ฟอร์ ฑิส)
doe-doe bags, and not your ‘gnac or your sack of seeds
(โด โด แบ๊ก , แอนด์ น็อท ยุร แนค ออ ยุร แซ๊ค อ็อฝ ซีด)
I chill, sit back on the sofa and relax my knees
(ไอ ชิล , ซิท แบ็ค ออน เดอะ โซฟะ แอนด์ รีแหล๊ก มาย นี)
And roll one up loose enough to make the backwards breathe
(แอนด์ โรลล วัน อั๊พ ลู้ส อีน๊าฟ ทู เม้ค เดอะ แบคเวิด บรีฑ)
I blow a heavy load, you can subtract some G’s
(ไอ โบลว์ อะ เฮ๊ฝฝี่ โหลด , ยู แคน ซับแทร๊คท ซัม จีส)
cause I’m a smoker, too much of this to choke ya
(ค๊อส แอม มา ซโมคเออะ , ทู มัช อ็อฝ ดิส ทู โชค ยา)
I don’t mean to provoke ya, but I’m a bad influence
(ไอ ด้อนท์ มีน ทู โพรโฝ้ค ยา , บั๊ท แอม มา แบ้ด อิ๊นฟลูเอ๊นซ)
A musician can’t operate without his instruments
(อะ มิวสีฌแอ็น แค็นท โอ๊เพอเหรท วิธเอ๊าท ฮิส อิ๊นสทรูเม้นท)
My recent success rapidly got your b*tch convinced
(มาย รี๊เซ่นท ซัคเซสส แรพอิดลิ ก็อท ยุร บี *tch คอนฝิ๊นซํ)
Haters mad they can’t look inside cause I pitched the tints
(เฮเดอ แม้ด เด แค็นท ลุ๊ค อิ๊นไซด์ ค๊อส ไอ พิช เดอะ ทินท)
I enter the club with baggies of that chocolate
(ไอ เอ๊นเท่อร์ เดอะ คลับ วิธ baggies อ็อฝ แดท ชอคโอะลิท)
The secondhand smoke’ll make a n*gga wanna start sh*t
(เดอะ เซกคันแฮน smokell เม้ค เก เอ็น *gga วอนนา สท๊าร์ท ฌะ *ที)
Sometimes I think bout where the n*ggaz from the start went
(ซัมไทม์ ซาย ทริ๊งค เบาท แวร์ เดอะ เอ็น *ggaz ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท เว็นท)
Raise up a lighter and f*ck up the whole apartment
(เร้ส อั๊พ อะ ไลทเออะ แอนด์ เอฟ *ck อั๊พ เดอะ โฮล อะพาทเม็นท)
It’s just one of them things that I do with my spare time
(อิทซ จั๊สท วัน อ็อฝ เด็ม ทริง แดท ไอ ดู วิธ มาย สแพร์ ไทม์)
My bad habits ain’t private, so I’ma share mine
(มาย แบ้ด แฮ๊บบิท เอน ไพร๊เฝท , โซ แอมอา แชร์ ไมน์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ๊งค ])
Now they put they hands out, cause of the way sh*t bend
(นาว เด พุท เด แฮนด์ เอ๊าท , ค๊อส อ็อฝ เดอะ เวย์ ฌะ *ที เบ็นด)
So you n*ggaz ain’t smokin if you don’t chip in
(โซ ยู เอ็น *ggaz เอน สโมกิน อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ชิพ อิน)
Listen, I waited long for these rocks to glisten
(ลิ๊สซึ่น , ไอ เว้ท ลอง ฟอร์ ฑิส ร๊อค ทู กริซเซ็น)
From that one-room pad without a pot to piss in
(ฟรอม แดท วัน รูม แพ็ด วิธเอ๊าท ดา พ๊อท ทู พิซ ซิน)
Overt betrayal is not forgiven, I do this
(โอเฝิท บิทเรแอ็ล อีส น็อท เฟาะกีฝเอ็น , ไอ ดู ดิส)
for my n*ggaz locked up that’s comin home to lobster livin
(ฟอร์ มาย เอ็น *ggaz ล๊อค อั๊พ แด้ท คัมอิน โฮม ทู ลอบซเทอะ ลีฝอิน)
Helpin the cop’s forbidden, bout to buy momma her own mansion
(เฮ้ลปิน เดอะ ค็อพ ฟอร์บีดเดน , เบาท ทู บาย มอมมา เฮอ โอว์น แม๊นชั่น)
Just so I can see her pop the ribbon
(จั๊สท โซ ไอ แคน ซี เฮอ พ็อพ เดอะ รีบบัน)
That Cali bud special, so special I held the blunt so long
(แดท กาลี บัด สเพ๊เชี่ยล , โซ สเพ๊เชี่ยล ไอ เฮ็ลด เดอะ บลันท โซ ลอง)
Snoop had to tell me, ” Pass the weed nephew! ”
(ซนูพ แฮ็ด ทู เทลล มี , ” เพซ เดอะ วี เน๊พิ่ว ! “)
F*ck rap, I’m the wrong one to get pissed off
(เอฟ *ck แร็พ , แอม เดอะ รอง วัน ทู เก็ท พิซ ออฟฟ)
Cause the pump’ll make you ” Jump ” like Kris Kross
(ค๊อส เดอะ pumpll เม้ค ยู ” จั๊มพ ” ไล๊ค ครีส ครอส)
My n*gga dead and it’s hard to let go
(มาย เอ็น *gga เด้ด แอนด์ อิทซ ฮาร์ด ทู เล็ท โก)
So I’m blowin on that wet doe, same color as Gecko
(โซ แอม โบลวิน ออน แดท เว๊ท โด , เซม คัลเออะ แอส เกคโค)
We follow hood codes and everybody in the set know
(วี ฟ๊อลโล่ว ฮุด โค้ด แซน เอวี่บอดี้ อิน เดอะ เซ็ท โนว์)
We gas ’em, f*ck ’em and pass ’em, what you expect ho?
(วี แก๊ซ เอ็ม , เอฟ *ck เอ็ม แอนด์ เพซ เอ็ม , ว๊อท ยู เอ็กซเพ็คท โฮ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Say ‘gain won’t you blow it with the best of them
(เซย์ เกน ว็อนท ยู โบลว์ อิท วิธ เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ เด็ม)
Yes yes I blessted them, blazed up the purple palm trees
(เย็ซ เย็ซ ซาย blessted เด็ม , เบลซ อั๊พ เดอะ เพ๊อร์เพิ่ล พาล์ม ทรี)
I told dem don’t mess wit dem, I hold dem no testament
(ไอ โทลด เดม ด้อนท์ เมซ วิท เดม , ไอ โฮลด์ เดม โน เทซทะเม็นท)
Do you want to smoke wit me?
(ดู ยู ว้อนท ทู สโม๊ค วิท มี)
Weed rollin, G-strollin, bad-mouthin muh’f*cker
(วี โรลลิน , จี strollin , แบ้ด mouthin muhf*cker)
Law breakin, pimp slappin n*ggaz for the f*ck of it
(ลอว์ เบรกกิ้น , พิมพ สลาฟพิน เอ็น *ggaz ฟอร์ เดอะ เอฟ *ck อ็อฝ อิท)
Hip-Hoppin, ziplockin, riprockin gangbanger
(ฮิพ โฮ๊พปิน , ziplockin , riprockin gangbanger)
” Thought you was an actor, ” thought I was a singer
(” ธอท ยู วอส แอน แอคเทอะ , ” ธอท ไอ วอส ซา ซีงเออะ)
Thought about ridin if you say you wanna hang tough
(ธอท อะเบ๊าท ริดอิน อิ๊ฟ ยู เซย์ ยู วอนนา แฮง ทั๊ฟ)
D.P.G. unit sounds like danger
(ดี พี จี ยูนิท ซาวน์ด ไล๊ค แด๊งเจ้อร์)
You might wanna manage your anger
(ยู ไมท วอนนา แม๊เหนจ ยุร แอ๊งเก้อร)
Hang with us and stop smokin on the same stuff
(แฮง วิธ อัซ แซน สท๊อพ สโมกิน ออน เดอะ เซม สทั๊ฟฟ)
Now lay back on the law
(นาว เลย์ แบ็ค ออน เดอะ ลอว์)
This new weed that I got I call it face off
(ดิส นิว วี แดท ไอ ก็อท ไอ คอลลํ อิท เฟซ ออฟฟ)
Cause it’ll blow your face off and that’s a figure of speech
(ค๊อส อิว โบลว์ ยุร เฟซ ออฟฟ แอนด์ แด้ท ซา ฟิ๊กเก้อร อ็อฝ สพีช)
My n*ggaz a beast, on me, from the West to the East, preach!
(มาย เอ็น *ggaz อะ บี๊สท , ออน มี , ฟรอม เดอะ เว๊สท ทู ดิ อี๊สท , พรี๊ช !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Get High คำอ่านไทย Lloyd Banks feat 50 Cent, Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น