เนื้อเพลง Fame คำอ่านไทย DMX

[DMX]
([ DMX ])
Uh-huh [Y’KNOW?]
(อา ฮู [ YKNOW ])
ARF!
(ARF !)
Uhh..
(อา)

Take it for what it’s worth, my birth was a blessing
(เท้ค กิด ฟอร์ ว๊อท อิทซ เวิร์ธ , มาย เบริ๊ท วอส ซา บเลซซิง)
Sent to live and die, on earth as a lesson
(เซ็นท ทู ไล้ฝ แอนด์ ดาย , ออน เอิร์ทร แอส ซา เล๊ซซั่น)
We each have a star, all we have to do is find it
(วี อีช แฮ็ฝ อะ สทาร์ , ออล วี แฮ็ฝ ทู ดู อีส ไฟนด์ ดิท)
Once you do, everyone who sees it will be blinded [WHAT?]
(วั๊นซ ยู ดู , เอ๊วี่วัน ฮู ซี ซิท วิล บี ไบลนฺดฺ [ ว๊อท ])
They’ll tell you that you’re bright, and say you have a future
(เด๊ว เทลล ยู แดท ยัวร์ ไบร๊ท , แอนด์ เซย์ ยู แฮ็ฝ อะ ฟิ๊วเช่อร์)
When you turn your back, same cats’ll try to shoot ya
(เว็น ยู เทิร์น ยุร แบ็ค , เซม catsll ธราย ทู ชู๊ท ยา)
N*ggaz ain’t sh*t, I can live on both sides of the fence
(เอ็น *ggaz เอน ฌะ *ที , ไอ แคน ไล้ฝ ออน โบทรฺ ไซด์ อ็อฝ เดอะ เฟ้นซ)
Forget what you do, when you talk, see what you really meant [aight?]
(ฟอร์เก๊ท ว๊อท ยู ดู , เว็น ยู ท๊อล์ค , ซี ว๊อท ยู ริแอ็ลลิ เม็นท [ ไอชฺ ])
That’s what I thought, them n*ggaz was bluffin [uh]
(แด้ท ว๊อท ไอ ธอท , เด็ม เอ็น *ggaz วอส bluffin [ อา ])
They talk all day but say, nothin [uh]
(เด ท๊อล์ค ออล เดย์ บั๊ท เซย์ , นอทติน [ อา ])
It gets so dark [WHAT?] haze so intense
(อิท เก็ท โซ ด๊าร์ค [ ว๊อท ] เฮส โซ อินเทนซ)
Since this first rain it’s like it’s rained ever since [WHAT?]
(ซิ๊นซ ดิส เฟิร์สท เรน อิทซ ไล๊ค อิทซ เรน เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ [ ว๊อท ])
Never got paid for a rhyme but I flow [whoo]
(เน๊เฝ่อร์ ก็อท เพลด ฟอร์ รา ไรม บั๊ท ไอ โฟลว์ [ ฮู ])
Never got a plate on time but I grow [whoo]
(เน๊เฝ่อร์ ก็อท ดา เพล๊ท ออน ไทม์ บั๊ท ไอ โกรว์ [ ฮู ])
Live your life, STAY on the line but I go [UHH]
(ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ , สเทย์ ออน เดอะ ไลน์ บั๊ท ไอ โก [ อา ])
Went from doin crime to bein kind cause I know
(เว็นท ฟรอม โดย ไคร์ม ทู บีนโพล ไคนด์ ค๊อส ไอ โนว์)

[Chorus: DMX [repeat 2X]]
([ ค๊อรัส : DMX [ รีพี๊ท 2X ] ])

I’m gon’ live forever, I’m never gon’ die
(แอม ก็อน ไล้ฝ ฟอเร๊เฝ่อร , แอม เน๊เฝ่อร์ ก็อน ดาย)
Only thing I fear is that I’m never gon’ fly
(โอ๊นลี่ ทริง ไอ เฟียร์ อีส แดท แอม เน๊เฝ่อร์ ก็อน ฟลาย)
Carry my weight but I’m never gon’ cry
(แค๊รรี่ มาย เว๊ท บั๊ท แอม เน๊เฝ่อร์ ก็อน คราย)
Sh*t I tell y’all n*ggaz straight cause I’m never gon’ lie
(ฌะ *ที ไอ เทลล ยอล เอ็น *ggaz สเทร๊ท ค๊อส แอม เน๊เฝ่อร์ ก็อน ไล)

[DMX]
([ DMX ])
What is about who I am that makes me unforgettable [HMM]
(ว๊อท อีส อะเบ๊าท ฮู ไอ แอ็ม แดท เม้ค มี อันฟอเกทเดเบิล [ อึม ])
What it is about what I’ve done that makes it so incredible [uhh]
(ว๊อท ดิธ อีส อะเบ๊าท ว๊อท แอฝ ดัน แดท เม้ค ซิท โซ อินเคร๊ดิเบิ้ล [ อา ])
” More money, more problems ” — well the fame was worse [uh-huh]
(” โม มั๊นนี่ , โม โพร๊เบล่ม ” เวลล เดอะ เฟม วอส เวิ๊ร์ส [ อา ฮู ])
I reached out for love and what came back was thirst [WHAT?]
(ไอ รี๊ช เอ๊าท ฟอร์ ลัฝ แอนด์ ว๊อท เคม แบ็ค วอส เทริ๊สท [ ว๊อท ])
Blessed with the curse [uh] n*ggaz don’t hear me
(เบล๊ส วิธ เดอะ เคอร์ส [ อา ] เอ็น *ggaz ด้อนท์ เฮียร มี)
N*ggaz don’t hear me, Y’ALL N*GGAZ, don’t hear me [uh]
(เอ็น *ggaz ด้อนท์ เฮียร มี , ยอล เอ็น *GGAZ , ด้อนท์ เฮียร มี [ อา ])
What’d I just say? ” N*gga g’head ” – you see that?
(เหวิด ดาย จั๊สท เซย์ ” เอ็น *gga ghead ” ยู ซี แดท)
You gots to FEEL ME to catch what I’m sayin, BELIEVE THAT [UHH!]
(ยู ก็อท ทู ฟีล มี ทู แค็ทช ว๊อท แอม เซย์อิน , บีลี๊ฝ แดท [ อา ! ])
But leave that, alone [WHAT?]
(บั๊ท ลี๊ฝ แดท , อะโลน [ ว๊อท ])
We gon’ make a n*gga wanna be at, your home [WHAT?]
(วี ก็อน เม้ค เก เอ็น *gga วอนนา บี แอ็ท , ยุร โฮม [ ว๊อท ])
Oh you kinda quiet with the heat at, your dome [UHH!]
(โอ ยู กินดา ไคว๊เอ้ท วิธ เดอะ ฮีท แอ็ท , ยุร โดม [ อา ! ])
If the dog got he’s gonna bring back a bone
(อิ๊ฟ เดอะ ด้อกก ก็อท อีส กอนนะ บริง แบ็ค กา โบน)
cause we got the chrome [C’MON!]
(ค๊อส วี ก็อท เดอะ คโรม [ ซีมอน ! ])
This is what I live for, or die for
(ดิส ซิส ว๊อท ไอ ไล้ฝ ฟอร์ , ออ ดาย ฟอร์)
I’m the n*gga with the high score, you try for
(แอม เดอะ เอ็น *gga วิธ เดอะ ไฮฮ สคอร์ , ยู ธราย ฟอร์)
What you n*ggaz wanna lie for? It changes nothin
(ว๊อท ยู เอ็น *ggaz วอนนา ไล ฟอร์ อิท เช้งจํ นอทติน)
I’m true for cats, yet some strangers bluffin
(แอม ทรู ฟอร์ แค๊ท , เย๊ท ซัม ซทเรนเจอะ bluffin)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[DMX]
([ DMX ])
Now if I take what he gave me and I, use it right [uh-huh]
(นาว อิ๊ฟ ฟาย เท้ค ว๊อท ฮี เกฝ มี แอนด์ ดาย , ยู๊ส อิท ไร๊ท [ อา ฮู ])
In other words if I listen and, use the light [uh-huh]
(อิน อ๊อเธ่อร์ เวิร์ด อิ๊ฟ ฟาย ลิ๊สซึ่น แอนด์ , ยู๊ส เดอะ ไล๊ท [ อา ฮู ])
Then what I say will remain here, after I’m gone
(เด็น ว๊อท ไอ เซย์ วิล รีเมน เฮียร , แอ๊ฟเท่อร แอม กอน)
Still here, on the strength of a song, I live on [HMM]
(สทิลล เฮียร , ออน เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ อะ ซ็อง , ไอ ไล้ฝ ออน [ อึม ])
No second-guessin on what I stood for, I was good for
(โน เซ๊คคั่น เกสซิน ออน ว๊อท ไอ ซทูด ฟอร์ , ไอ วอส กู๊ด ฟอร์)
stoppin n*ggaz from killin each other in the hood war [UHH]
(สตอปพิน เอ็น *ggaz ฟรอม คิลลิน อีช อ๊อเธ่อร์ อิน เดอะ ฮุด วอร์ [ อา ])
Comin through showin love, throwin up [UHH]
(คัมอิน ทรู โชว์วิน ลัฝ , โตวอิน อั๊พ [ อา ])
Them cats not throwin love, you know whassup [WHAT?]
(เด็ม แค๊ท น็อท โตวอิน ลัฝ , ยู โนว์ ฮวัดสับ [ ว๊อท ])
Dark Man baby, that’s my name
(ด๊าร์ค แมน เบ๊บี้ , แด้ท มาย เนม)
and I gots to be the realest n*gga [UHH] up in this game
(แอนด์ ดาย ก็อท ทู บี เดอะ รีเอวรีเอส เอ็น *gga [ อา ] อั๊พ อิน ดิส เกม)
Cause ain’t no shame, they don’t make em like, this no more
(ค๊อส เอน โน เชม , เด ด้อนท์ เม้ค เอ็ม ไล๊ค , ดิส โน โม)
Real to the core, big heart but built for war
(เรียล ทู เดอะ คอร์ , บิ๊ก ฮาร์ท บั๊ท บิลท ฟอร์ วอร์)
I stand for what I believe in
(ไอ สแทนด์ ฟอร์ ว๊อท ไอ บีลี๊ฝ อิน)
Even if what I believe in stops me from breathin
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ว๊อท ไอ บีลี๊ฝ อิน สท๊อพ มี ฟรอม บีตดิน)
Relatives grievin, but I ain’t went nowhere
(รีเลถีฝ grievin , บั๊ท ไอ เอน เว็นท โนแวร์)
Listen to the song [C’MON] I’m right there
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ซ็อง [ ซีมอน ] แอม ไร๊ท แดร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fame คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น