เนื้อเพลง Otto Titsling คำอ่านไทย Bette Midler

()
” This next story is a true story.
(” ดิส เน๊กซท สท๊อรี่ อีส ซา ทรู สท๊อรี่)
It concerns two of my favorite subjects:
(อิท คอนเซิร์น ทู อ็อฝ มาย เฟเฝอะริท ซั๊บเจ็คท :)
industrial theft . . . and-a t-ts!
(อินดัซทเรียล เธ็ฟท แอนด์ อะ ที ts !)
Mmm, what a combo! This is the story . . .
(อึม , ว๊อท ดา คอมโบ ! ดิส ซิส เดอะ สท๊อรี่)
The inventor of the modern foundation garment
(ดิ อินเฝนเทอะ อ็อฝ เดอะ โม๊เดิ่ร์น เฟานเดฌัน ก๊าร์เม้นท)
that we women wear today was a German scientist
(แดท วี วีมเอิน แวร์ ทูเดย์ วอส ซา เจอแม็น ไซเอ็นทิซท)
and opera lover by the name of Otto Titsling!
(แอนด์ โอ๊เพ-ร่า ลัฝเออะ บาย เดอะ เนม อ็อฝ ออตดี Titslings !)
This is a true story.
(ดิส ซิส ซา ทรู สท๊อรี่)
His name was Otto Titsling.
(ฮิส เนม วอส ออตดี Titslings)
What happened to Otto Titsling shouldn’t happen to a schnauzer.
(ว๊อท แฮ๊พเพ่น ทู ออตดี Titslings ชูดดึ่น แฮ๊พเพ่น ทู อะ schnauzer)
It’s a very sad story. I feel I have to share it with you. ”
(อิทซ ซา เฝ๊รี่ แซ้ด สท๊อรี่ ไอ ฟีล ไอ แฮ็ฝ ทู แชร์ อิท วิธ ยู “)

Otto Titsling, inventor and kraut,
(ออตดี Titslings , อินเฝนเทอะ แอนด์ kraut ,)
had nothing to get very worked up about.
(แฮ็ด นัธอิง ทู เก็ท เฝ๊รี่ เวิ๊ร์ค อั๊พ อะเบ๊าท)
His inventions were failures, his future seemed bleak.
(ฮิส อินเฝนฌัน เวอ เฟลเยอะ , ฮิส ฟิ๊วเช่อร์ ซีม บลี๊ค)
He fled to the opera at least twice a week.
(ฮี ฟเล็ด ทู ดิ โอ๊เพ-ร่า แอ็ท ลีซท ทไวซ อะ วี๊ค)

One night at the opera he saw an Aida
(วัน ไน๊ท แอ็ท ดิ โอ๊เพ-ร่า ฮี ซอว์ แอน Aida)
who’s t-ts were so big they would often impede her.
(ฮู ที ts เวอ โซ บิ๊ก เด เวิด อ๊อฟเฟ่น อิมพีด เฮอ)
Bug-eyed he watched her fall into the pit,
(บั๊ก อาย ฮี ว๊อทช เฮอ ฟอลล์ อิ๊นทู เดอะ พิท ,)
done in by the weight of those terrible t-ts.
(ดัน อิน บาย เดอะ เว๊ท อ็อฝ โฑส เท๊อริเบิ้ล ที ts)

Oh, my god! There she blows!
(โอ , มาย ก๊อด ! แดร์ ชี โบลว์ !)
Aerodynamically this b*tch was a mess.
(Aerodynamically ดิส บี *tch วอส ซา เมซ)
Otto eyeballed the diva lying comatose amongst the reeds,
(ออตดี eyeballed เดอะ ดีว่า ลายยิง โคมะโทซ อะมังซท เดอะ รีด ,)
and he suddenly felt the fire of inspiration
(แอนด์ ฮี ซั๊ดเด้นลี่ เฟ็ลท เดอะ ไฟเออะร อ็อฝ อินซพิเรฌัน)
flood his soul. He knew what he had to do!
(ฟลั๊ด ฮิส โซล ฮี นยู ว๊อท ฮี แฮ็ด ทู ดู !)
He ran back to his workshop
(ฮี แร็น แบ็ค ทู ฮิส เวิกชอพ)
where he futzed and futzed and futzed.
(แวร์ ฮี futzed แอนด์ futzed แอนด์ futzed)

For Otto Titsling had found his quest:
(ฟอร์ ออตดี Titslings แฮ็ด เฟานด ฮิส คเว็ซท :)
to lift and mold the female breast;
(ทู ลิฟท แอนด์ โมลด์ เดอะ ฟี๊เมล บรี๊สทฺ 😉
to point the small ones to the sky;
(ทู พ๊อยท์ เดอะ สมอลล์ วัน ทู เดอะ สกาย 😉
to keep the big ones high and dry!
(ทู คี๊พ เดอะ บิ๊ก วัน ไฮฮ แอนด์ ดราย !)

Every night he’d sweat and snort
(เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท ฮีด สเว็ท แอนด์ ซนอท)
searching for the right support.
(เซิชอิง ฟอร์ เดอะ ไร๊ท ซั๊พผอร์ท)
He tried some string and paper clips.
(ฮี ทไร ซัม สทริง แอนด์ เพ๊เพ่อร์ คลิพ)
Hey! He even tried his own two lips!
(เฮ ! ฮี อี๊เฝ่น ทไร ฮิส โอว์น ทู ลิพ !)

Well, he stitched and he slaved
(เวลล , ฮี ซทิช แอนด์ ฮี ซลาฝ)
and he slaved and he stitched
(แอนด์ ฮี ซลาฝ แอนด์ ฮี ซทิช)
until finally one night, in the wee hours of morning,
(อันทิล ไฟแน็ลลิ วัน ไน๊ท , อิน เดอะ วี เอาเอ้อร์ อ็อฝ ม๊อร์นิ่ง ,)
Otto arose from his workbench triumphant.
(ออตดี อะโรส ฟรอม ฮิส workbench ทไรอัมแฟ็นท)
Yes! He had invented the worlds first
(เย็ซ ! ฮี แฮ็ด อินเฝ๊นท เดอะ เวิลด เฟิร์สท)
over-the-shoulder-boulder-holder. Hooray!
(โอ๊เฝ่อร เดอะ โช๊ลเด้อร์ โบลเดอะ โฮลเดอะ โฮลเลย์ !)

Exhausted but ecstatic he ran
(เอ็กซอสทํ บั๊ท เอ็คซแททอิค ฮี แร็น)
down the street to the diva’s house
(เดาน เดอะ สทรีท ทู เดอะ ดีว่า เฮ้าส)
bearing the prototype in his hot little hand.
(แบริง เดอะ โพร๊โท่ไท๊พ อิน ฮิส ฮอท ลิ๊ทเทิ่ล แฮนด์)
Now, the diva did not want to try the darn thing on.
(นาว , เดอะ ดีว่า ดิด น็อท ว้อนท ทู ธราย เดอะ ดาน ทริง ออน)
But, after many initial misgivings,
(บั๊ท , แอ๊ฟเท่อร เมนอิ อินิ๊เชี่ยล มิซกิฝอิง ,)
she finally did.
(ชี ไฟแน็ลลิ ดิด)
And the sigh of relief that issued forth
(แอนด์ เดอะ ไซ อ็อฝ ริลีฟ แดท อิ๊ชชู่ โฟธ)
from the diva’s mouth
(ฟรอม เดอะ ดีว่า เม๊าธ)
was so loud that it was mistaken by some
(วอส โซ เลาด แดท ดิธ วอส มิซเทคเอ็น บาย ซัม)
to be the early onset of the Siroccan Winds
(ทู บี ดิ เอ๊อรํลี่ ออเซ็ท อ็อฝ เดอะ Siroccan วินด)
which would often roll through the Schwarzwald
(วิช เวิด อ๊อฟเฟ่น โรลล ทรู เดอะ Schwarzwald)
with a vengeance!
(วิธ อะ เฝนแจ็นซ !)
Ahhhhh-i!
(อา~ ไอ !)

But little did Otto know,
(บั๊ท ลิ๊ทเทิ่ล ดิด ออตดี โนว์ ,)
at the moment of his greatest triumph,
(แอ็ท เดอะ โม๊เม้นท อ็อฝ ฮิส เกสเดด ไทร๊อั้มฟ ,)
lurking under the diva’s bed
(เลอคิง อั๊นเด้อร เดอะ ดีว่า เบ๊ด)
was none other than the very worst
(วอส นัน อ๊อเธ่อร์ แฑ็น เดอะ เฝ๊รี่ เวิ๊ร์สท)
of the French patent thieves,
(อ็อฝ เดอะ ฟเร็นช พ๊าเท้นท ธีฝ ,)
Philippe DeBrassiere.
(Philippe DeBrassiere)
And Phil was watching the scene
(แอนด์ ฟิล วอส วัทชิง เดอะ ซีน)
with a great deal of interest!
(วิธ อะ เกรท ดีล อ็อฝ อิ๊นเทรสท !)

Later that night, while our Brun Hilda slept,
(เลทเออะ แดท ไน๊ท , ไวล์ เอ๊า Brun Hilda ซเล็พท ,)
into the wardrobe Philippe softly crept.
(อิ๊นทู เดอะ วอดโรบ Philippe ซอฟทลิ คแร็พท)
He fumbled through knickers and corsets galore,
(ฮี ฟัมเบิล ทรู นีคเคิส แซน คอเซ็ท กะโล ,)
’til he found Otto’s titsling and he ran out the door.
(ทิล ฮี เฟานด ออตดี titslings แอนด์ ฮี แร็น เอ๊าท เดอะ ดอร์)

Crying, ” Oh, my god! What joy! What bliss!
(คไรอิง , ” โอ , มาย ก๊อด ! ว๊อท จอย ! ว๊อท บลิซ !)
I’m gonna make me a million from this!
(แอม กอนนะ เม้ค มี อะ มิ๊ลเลี่ยน ฟรอม ดิส !)
Every woman in the world will wanna buy one.
(เอ๊เฝอร์รี่ วู๊แม่น อิน เดอะ เวิลด วิล วอนนา บาย วัน)
I can have all the goods manufactured in Taiwan. ”
(ไอ แคน แฮ็ฝ ออล เดอะ กู๊ด แมนูแฟ๊คเจ่อร์ อิน ไทวัน “)

” Oh, thank you! ”
(” โอ , แธ๊งค์ ยู ! “)

The result of this swindle is pointedly clear:
(เดอะ รีซั้ลท อ็อฝ ดิส swindle อีส พอยนทิดลิ เคลียร์ :)
Do you buy a titsling or do you buy a brassiere?
(ดู ยู บาย อะ titslings ออ ดู ยู บาย อะ บระเสีย)

” Ohhh! Thank you! ”
(” โอ้ ! แธ๊งค์ ยู ! “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Otto Titsling คำอ่านไทย Bette Midler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น