เนื้อเพลง Pistol Pistol คำอ่านไทย D12

{Bizarre} Yeah, welcome to Amityville
({บิซารร์ } เย่ , เว้ลคั่ม ทู Amityville)
{Swifty} Detroit N*gga
({Swifty} ดีทอยดฺ เอ็น *gga)
{Bizarre} The reason why rappers gotta pack Pistols
({บิซารร์ } เดอะ รี๊ซั่น วาย แรพเพอ กอททะ แพ็ค พิ๊สท่อล)
{Swifty} Why is that?
({Swifty} วาย อีส แดท)

*Laughing*
(*กำลังล๊าฟ *)

[Chorus] {Eminem}
([ ค๊อรัส ] {เอมมีนเอม })
[Can’t go nowhere without my gun]
([ แค็นท โก โนแวร์ วิธเอ๊าท มาย กัน ])
Slick criminal with this sh*t I spit use
(ซลิค ครีมอิแน็ล วิธ ดิส ฌะ *ที ไอ ซพิท ยู๊ส)
[I walk the streets I got my gun]
([ ไอ ว๊อล์ค เดอะ สทรีท ซาย ก็อท มาย กัน ])
Like a bullet came back that just missed then hit you
(ไล๊ค เก บัลเล่ เคม แบ็ค แดท จั๊สท มิส เด็น ฮิท ยู)
[I’m goin to sleep I got my gun]
([ แอม โกอิน ทู สลี๊พ ไอ ก็อท มาย กัน ])
I say the type of sh*t parents slit they wrist to
(ไอ เซย์ เดอะ ไท๊พ อ็อฝ ฌะ *ที พ๊าร์เร้นท ซลิท เด ริ๊ซท ทู)
[Can’t go nowhere without my gun]
([ แค็นท โก โนแวร์ วิธเอ๊าท มาย กัน ])
ed to hand em the amp you they miss the sh*t to
(ed ทู แฮนด์ เอ็ม ดิ amp ยู เด มิซ เดอะ ฌะ *ที ทู)
[Can’t go nowhere without my gun]
([ แค็นท โก โนแวร์ วิธเอ๊าท มาย กัน ])
To many enemies on my list to sit trough
(ทู เมนอิ อียีมีสฺ ออน มาย ลิสท ทู ซิท ทร็อฟ)
[I walk the streets I got my gun]
([ ไอ ว๊อล์ค เดอะ สทรีท ซาย ก็อท มาย กัน ])
body got my back in this b*tch but this dood
(บ๊อดี้ ก็อท มาย แบ็ค อิน ดิส บี *tch บั๊ท ดิส dood)
[I’m goin to sleep I got my gun]
([ แอม โกอิน ทู สลี๊พ ไอ ก็อท มาย กัน ])
Sorry officer I don’t care how pissed I get you
(ซ๊อรี่ อ็อฟฟิสเซอะ ไอ ด้อนท์ แคร์ ฮาว พิซ ดาย เก็ท ยู)
[Don’t go nowhere without my gun
([ ด้อนท์ โก โนแวร์ วิธเอ๊าท มาย กัน)
But I don’t goin around without my pistol pistol
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ โกอิน อะราวนฺดฺ วิธเอ๊าท มาย พิ๊สท่อล พิ๊สท่อล)

{Swifty}
({Swifty})
N*gga we violently active
(เอ็น *gga วี ไฝโอะเล็นทลิ แอคทิฝ)
So f*ck with us
(โซ เอฟ *ck วิธ อัซ)
See I’m backwards
(ซี แอม แบคเวิด)
I slap n*ggaz and punch b*tches
(ไอ ซแล็พ เอ็น *ggaz แอนด์ พั๊นช บี *tches)
Just for askin
(จั๊สท ฟอร์ แอสกิน)
They must have been wanting to meet the lord
(เด มัสท์ แฮ็ฝ บีน วอนทิง ทู มี๊ท เดอะ หลอร์ด)
When my parents talked to me they got mean mugged and ignored
(เว็น มาย พ๊าร์เร้นท ท๊อล์ค ทู มี เด ก็อท มีน mugged แอนด์ อิกนอร์)
They was snoopin trough my closet
(เด วอส snoopin ทร็อฟ มาย คลอสเอ็ท)
Seein drugs on the floor
(ซีอิน ดรัก ออน เดอะ ฟลอร์)
Shells from the forty four scattered over they porch
(เชลล์ ฟรอม เดอะ ฟอทิ โฟ ซแคทเทอะ โอ๊เฝ่อร เด โพช)
Bussin pistols in your windows with intentions to destroy you
(บัสซิน พิ๊สท่อล ซิน ยุร วิ๊นโด้ว วิธ อินเทนฌัน ทู เดสทรอย ยู)
Tryin to break your neck to conversate
(ทายอิน ทู เบร๊ค ยุร เน็ค ทู conversate)
B*tch, I l do it for you
(บี *tch , ไอ แอล ดู อิท ฟอร์ ยู)
Catch me laughin at your funeral when they lower you
(แค็ทช มี เลอกิน แอ็ท ยุร ฟิ๊วเนอร่อล เว็น เด โลเออะ ยู)
You and your hoe
(ยู แอนด์ ยุร โฮ)
You got’s to go
(ยู ก็อท ทู โก)
B*tches died slow and horrible
(บี *tches ดาย สโลว์ แอนด์ ฮ๊อร์ริเบิ้ล)
There’s no tomorrow fo any n*gga
(แดร์ โน ทูม๊อโร่ว โฟ เอ๊นี่ เอ็น *gga)
We’ll shower you
(เวลล เช๊าเว่อร์ ยู)
We young strapped and powerful
(วี ยัง สแตปชฺ แอนด์ เพาเออะฟุล)
And I ain’t gotta lie to you
(แอนด์ ดาย เอน กอททะ ไล ทู ยู)

{Proof}
({พรู๊พ })
Stepped in the door wavin the fo fo
(สตอปชฺ อิน เดอะ ดอร์ เวฝวิน เดอะ โฟ โฟ)
Blazin at popo
(เบลซิน แอ็ท popo)
escapin and lay low
(เอสเคปิน แอนด์ เลย์ โลว)
they call my tongue yayo
(เด คอลลํ มาย ทั๊ง yayo)
But I spit fire
(บั๊ท ไอ ซพิท ไฟเออะร)
I lit five inside a f*ckin d*ckryder
(ไอ ลิท ไฟฝ อิ๊นไซด์ อะ เอฟ *ckin ดี *ckryder)
The clip slider
(เดอะ คลิพ slider)
Love to blast the mag
(ลัฝ ทู บลาสทํ เดอะ แมก)
You a fag
(ยู อะ แฟ็ก)
You love bein ass to ass
(ยู ลัฝ บีนโพล อาซ ทู อาซ)
Grab a gun by the nose with the but the gat spank ya
(แกร๊บ อะ กัน บาย เดอะ โน้ส วิธ เดอะ บั๊ท เดอะ แกท ซแพ็งค ยา)
Never say that I’m a gangsta [Now that’s gangsta]
(เน๊เฝ่อร์ เซย์ แดท แอม มา แก๊งซดา [ นาว แด้ท แก๊งซดา ])
Y’all n*ggaz sound like Jigga but act like Pac
(ยอล เอ็น *ggaz ซาวน์ด ไล๊ค จิ๊กกา บั๊ท แอ๊คท ไล๊ค แพค)
Yo my trigga got the flu and this gat might cough
(โย มาย trigga ก็อท เดอะ ฟลู แอนด์ ดิส แกท ไมท คอฟ)
It ain’t nuttin to tell
(อิท เอน นัทดิน ทู เทลล)
Empty shells for the witness
(เอ๊มพที่ เชลล์ ฟอร์ เดอะ วิทเหนส)
I’m the hot n*gga that’s gonna put hell out of business
(แอม เดอะ ฮอท เอ็น *gga แด้ท กอนนะ พุท เฮ็ลล เอ๊าท อ็อฝ บีสเน็ซ)
It won’t be the same since we touchin the game
(อิท ว็อนท บี เดอะ เซม ซิ๊นซ วี ทัชชิน เดอะ เกม)
Make the hardest n*gga in your crew
(เม้ค เดอะ ฮาร์เดท เอ็น *gga อิน ยุร ครู)
Tuck in this chain
(ทัค อิน ดิส เชน)
Y’all think this sh*t’s a game and I bluffin for fame
(ยอล ทริ๊งค ดิส ฌะ *ts ซา เกม แอนด์ ดาย bluffin ฟอร์ เฟม)
I squeeze of this tech until nothing remains
(ไอ สควี๊ซ อ็อฝ ดิส ทิค อันทิล นัธอิง รีเมน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

{Kuniva}
({ครูเนฝว่า })
he only time that I’m at peace is when I’m close to one
(ฮี โอ๊นลี่ ไทม์ แดท แอม แอ็ท พี๊ซ อีส เว็น แอม โคลส ทู วัน)
Cuz I don’t know what’s waitin for me when my vocals are done
(คัซ ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท เว๊ทดิน ฟอร์ มี เว็น มาย โฝแค็ล แซร์ ดัน)
Toke the gun
(โทกคฺ เดอะ กัน)
It’s my way of life and it works
(อิทซ มาย เวย์ อ็อฝ ไล๊ฟ แอนด์ ดิท เวิ๊ร์ค)
These cowardly n*ggaz’ll put your f*ckin life in the dirt
(ฑิส เคาเอิดลิ เอ็น *ggazll พุท ยุร เอฟ *ckin ไล๊ฟ อิน เดอะ เดิร์ท)
Cause it was wrong how they left my dawg he was priceless
(ค๊อส อิท วอส รอง ฮาว เด เล๊ฟท มาย ดาว ฮี วอส พไรซเล็ซ)
Alone in the streets bleedin starin layin lifeless
(อะโลน อิน เดอะ สทรีท บลีดิน สตาร์ริน เลย์อิน ไลฟเล็ซ)
That’s why I’m heated
(แด้ท วาย แอม ฮีท)
You never know who start creepin
(ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์ ฮู สท๊าร์ท คลีพปิน)
Wakin you up with AK’s while you lie sleepin
(เวคกิน ยู อั๊พ วิธ AKs ไวล์ ยู ไล สลีฟปิน)
I’d rather pack the heat and not need it
(อาย ร๊าเธ่อร์ แพ็ค เดอะ ฮีท แอนด์ น็อท นี๊ด ดิท)
Rather then need one and not have it
(ร๊าเธ่อร์ เด็น นี๊ด วัน แอนด์ น็อท แฮ็ฝ อิท)
I married this glockmatic
(ไอ แมริด ดิส glockmatic)

Nowhere without my gun
(โนแวร์ วิธเอ๊าท มาย กัน)

{Kon Artist}
({คอนเอมพลีดิง อาทิซท })
You know the sound when I’m spinnin rounds
(ยู โนว์ เดอะ ซาวน์ด เว็น แอม สปินนิน ราวนด)
Spittin these rounds from fo pounds
(สปิทดิน ฑิส ราวนด ฟรอม โฟ เพานด)
While the whole crowd is screamin this loud from they mouth
(ไวล์ เดอะ โฮล คราวดํ อีส สครีมมิน ดิส เลาด ฟรอม เด เม๊าธ)
Is they possibly alive
(อีส เด พอซซิบลิ อะไล๊ฝ)
*Shooting and screaming*
(*ชูดดิง แอนด์ กำลังสครีม *)
Nothing is parrallel to makin you carousel aerial somersault
(นัธอิง อีส parrallel ทู เมกิน ยู แครระเซิล แอเรียล ซัมเออะซอลท)
Like fast wheels who will perish shells
(ไล๊ค ฟาสท วีล ฮู วิล เพ๊อริ๊ช เชลล์)
Denaun carry the nine where I go
(Denaun แค๊รรี่ เดอะ ไนน แวร์ ไอ โก)
Bullets whistling hit you while I’m shootin at five-o’s
(บัลเล่ ฮวีซลิง ฮิท ยู ไวล์ แอม ชูดทิน แอ็ท ไฟฝ โอเอส)
So semi-auto…matic with statics to motto’s
(โซ เซมอิ อ๊อโท่ matic วิธ ซแททอิค ทู มอทโท)
Spittin like *Screamin*
(สปิทดิน ไล๊ค *สครีมมิน *)
Collorado
(Collorado)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

{Bizarre}
({บิซารร์ })
This nine’ll turn a softy to a hard rock
(ดิส ninell เทิร์น อะ ซอฟทิ ทู อะ ฮาร์ด ร๊อค)
It’ll make Jehovah witnesses think b4 they knock [Sorry sorry]
(อิว เม้ค จิโฮฝะ witnesses ทริ๊งค b4 เด น๊อค [ ซ๊อรี่ ซ๊อรี่ ])
It’ll make your grandmother come out of her purse
(อิว เม้ค ยุร แกรนมาเต่อ คัม เอ๊าท อ็อฝ เฮอ เพิซ)
It’ll make Limp Bizkit get rid of Fred Durst
(อิว เม้ค ลิมพ บิซคิท เก็ท ริด อ็อฝ เฟรด เดิซท)
It’ll make Holyfield start fighting
(อิว เม้ค Holyfield สท๊าร์ท ไฟท์ดิง)
It’ll make Ma$e say f*ck church and then go back to writin
(อิว เม้ค มา $อี เซย์ เอฟ *ck เชิร์ช แอนด์ เด็น โก แบ็ค ทู ไรดิน)
It’ll make Shyne say that he sounds like Biggie Smalls
(อิว เม้ค Shyne เซย์ แดท ฮี ซาวน์ด ไล๊ค บิ๊กกี้ สมอลล์)
It’ll make R. Kelly give respect to Erron Hall
(อิว เม้ค อาร์ เคลลี่ กี๊ฝ เรสเพ๊คท ทู Erron ฮอลล์)
It’ll make Christopher Reeves start walkin
(อิว เม้ค Christopher รีฝ สท๊าร์ท วอคกิน)
It’ll make a dog with no voice suddenly start barkin
(อิว เม้ค เก ด้อกก วิธ โน ว๊อยซ์ ซั๊ดเด้นลี่ สท๊าร์ท barkin)
It’ll make a nut turn into a filthy sl*t
(อิว เม้ค เก นัท เทิร์น อิ๊นทู อะ ฟีลธิ sl*ที)
It’ll make the hardest pitbull turn into a f*ckin mutt
(อิว เม้ค เดอะ ฮาร์เดท พิคกี้ เทิร์น อิ๊นทู อะ เอฟ *ckin มัท)
It’ll make a Muslim dye his hair blonde
(อิว เม้ค เก มัสลิม ได ฮิส แฮร์ บล็อนด)
It’ll make a redneck start to read the holy Coram
(อิว เม้ค เก เรดเนก สท๊าร์ท ทู รี๊ด เดอะ โฮ๊ลี่ Coram)
It’ll make Ike stop beatin Tina
(อิว เม้ค Ike สท๊อพ บีดิน ทีน่า)
It’ll make Slim Shady fall back in love with Christina
(อิว เม้ค สลิม เฌดอิ ฟอลล์ แบ็ค อิน ลัฝ วิธ คริสตินา)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

{Eminem} Pistol Pistol
({เอมมีนเอม } พิ๊สท่อล พิ๊สท่อล)
{Swifty} N*gga, you better have aim
({Swifty} เอ็น *gga , ยู เบ๊ทเท่อร์ แฮ็ฝ เอม)
{Eminem} I ain’t goin nowhere without my Pistol Pistol
({เอมมีนเอม } ไอ เอน โกอิน โนแวร์ วิธเอ๊าท มาย พิ๊สท่อล พิ๊สท่อล)
{Swifty} Cuz if you don’t you finished
({Swifty} คัซ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ยู ฟิ๊หนิช)
{Swifty} Flat out
({Swifty} แฟลท เอ๊าท)
{Bizarre} Detroit
({บิซารร์ } ดีทอยดฺ)
{Swifty} N*gga
({Swifty} เอ็น *gga)
{Bizarre} Detroit
({บิซารร์ } ดีทอยดฺ)
{Eminem} I’m sorry
({เอมมีนเอม } แอม ซ๊อรี่)
{Swifty} What?
({Swifty} ว๊อท)
{Eminem} F*ck it
({เอมมีนเอม } เอฟ *ck อิท)
{Bizarre} The f*ck we stayin
({บิซารร์ } เดอะ เอฟ *ck วี สเตยิน)
{Swifty} F*ck around and get popped
({Swifty} เอฟ *ck อะราวนฺดฺ แอนด์ เก็ท พอพทฺ)
{Swifty} With no hesitation
({Swifty} วิธ โน เฮสิเทฌัน)
{Swifty} Straight up
({Swifty} สเทร๊ท อั๊พ)
{Bizarre} Look where the f*ck we stay at
({บิซารร์ } ลุ๊ค แวร์ เดอะ เอฟ *ck วี สเทย์ แอ็ท)
{Bizarre} N*gga what where the f*ck we stay at
({บิซารร์ } เอ็น *gga ว๊อท แวร์ เดอะ เอฟ *ck วี สเทย์ แอ็ท)
{Bizarre} F*ck around with us
({บิซารร์ } เอฟ *ck อะราวนฺดฺ วิธ อัซ)
{Bizarre} You get us popped
({บิซารร์ } ยู เก็ท อัซ พอพทฺ)
{Bizarre} You f*ckin get us popped
({บิซารร์ } ยู เอฟ *ckin เก็ท อัซ พอพทฺ)

*Laughin*
(*เลอกิน *)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pistol Pistol คำอ่านไทย D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น