เนื้อเพลง Saddest Day คำอ่านไทย Foxy Brown feat Wayne Wonder

[Foxy] This one, is dedicated, to you
([ ฟอคซิ ] ดิส วัน , อีส เด๊ดดิเขต , ทู ยู)

[Wayne Wonder]
([ เวยอิน วั๊นเด้อร ])
Foxy Brown.. Wayne Wonder..
(ฟอคซิ บราวนํ เวยอิน วั๊นเด้อร)
Puttin it down.. whoa-oh-oh-oh.. c’mon
(พันดิน หนิด เดาน โว้ว โอ โอ โอ ซีมอน)

[Chorus: Wayne Wonder]
([ ค๊อรัส : เวยอิน วั๊นเด้อร ])
But the saddest day of my life
(บั๊ท เดอะ แซดเดเรตสฺ เดย์ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
was when she left me with a broken heart
(วอส เว็น ชี เล๊ฟท มี วิธ อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
I was feeling the pain – the pain, the pain
(ไอ วอส ฟีลอิง เดอะ เพน เดอะ เพน , เดอะ เพน)
The saddest day of my life
(เดอะ แซดเดเรตสฺ เดย์ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
was when she left me with a broken heart
(วอส เว็น ชี เล๊ฟท มี วิธ อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
I was going insane – yeahh-yeahh
(ไอ วอส โกอิ้ง อินเซน เย้ เย้)

[Foxy Brown]
([ ฟอคซิ บราวนํ ])
Now I’m the type of b*tch that’s one of a kind
(นาว แอม เดอะ ไท๊พ อ็อฝ บี *tch แด้ท วัน อ็อฝ อะ ไคนด์)
Y’all know, the kind of b*tch that like to sip that fine wine
(ยอล โนว์ , เดอะ ไคนด์ อ็อฝ บี *tch แดท ไล๊ค ทู ซิพ แดท ไฟน ไวน์)
Like to be on top or, get it from behind
(ไล๊ค ทู บี ออน ท๊อพ ออ , เก็ท ดิธ ฟรอม บีฮายน์)
Either way I throw the p*ssy like the free throw line
(ไอ๊เทร่อ เวย์ ไอ โธรว์ เดอะ พี *ssy ไล๊ค เดอะ ฟรี โธรว์ ไลน์)
Break a n*gga spine, tote a calico and dare
(เบร๊ค กา เอ็น *gga ซไพน , tote อะ แคลอิโค แอนด์ แดร์)
any b*tch fi come try test mine
(เอ๊นี่ บี *tch ฟาย คัม ธราย เทสท์ ไมน์)
Violate, one time, I cock the nine
(ไฝ๊โอเหลท , วัน ไทม์ , ไอ ค๊อค เดอะ ไนน)
You, motherf*ckin right I bust a b*tch over mine
(ยู , motherf*ckin ไร๊ท ไอ บัซท ดา บี *tch โอ๊เฝ่อร ไมน์)
Sh*t, n*ggaz can cheat and put tips in b*tches waist
(ฌะ *ที , เอ็น *ggaz แคน ชี๊ท แอนด์ พุท ทิพ ซิน บี *tches เว๊สท)
But when we slip up, get a gun in our face
(บั๊ท เว็น วี สลิ๊พ อั๊พ , เก็ท ดา กัน อิน เอ๊า เฟซ)
Have me missin show dates, heart beatin slow pace
(แฮ็ฝ มี มิซซิน โชว์ เดท , ฮาร์ท บีดิน สโลว์ เพซ)
Wonder what he doin, who the f*ck he screwin
(วั๊นเด้อร ว๊อท ฮี โดย , ฮู เดอะ เอฟ *ck ฮี สคิววิน)
B*tches ain’t sh*t; know that that’s your man
(บี *tches เอน ฌะ *ที ; โนว์ แดท แด้ท ยุร แมน)
and they still f*ck around and try to s*ck the n*gga d*ck
(แอนด์ เด สทิลล เอฟ *ck อะราวนฺดฺ แอนด์ ธราย ทู เอส *ck เดอะ เอ็น *gga ดี *ck)
And I’m a bad b*tch, I don’t play that bullsh*t
(แอนด์ แอม มา แบ้ด บี *tch , ไอ ด้อนท์ เพลย์ แดท bullsh*ที)
B*tch’ll catch wreck, I ain’t got a full deck n*gga
(บี *tchll แค็ทช เร๊ค , ไอ เอน ก็อท ดา ฟูล เด็ค เอ็น *gga)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Foxy Brown]
([ ฟอคซิ บราวนํ ])
Ever since I was a little girl, always wanted to know
(เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ไอ วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล , ออลเว ว้อนท ทู โนว์)
How the f*ck these n*ggaz think, why de man a move so
(ฮาว เดอะ เอฟ *ck ฑิส เอ็น *ggaz ทริ๊งค , วาย ดี แมน อะ มู๊ฝ โซ)
Why would you jeapordize your whole life
(วาย เวิด ยู jeapordize ยุร โฮล ไล๊ฟ)
F*ckin one b*tch for one night; blame it on the liquor
(เอฟ *ckin วัน บี *tch ฟอร์ วัน ไน๊ท ; เบลม อิท ออน เดอะ ลิ๊เคว่อร)
How would you feel if I f*cked another n*gga
(ฮาว เวิด ยู ฟีล อิ๊ฟ ฟาย เอฟ *cked อะน๊าเทร่อร์ เอ็น *gga)
and told you that that motherf*cker made me cum quicker?
(แอนด์ โทลด ยู แดท แด้ท motherf*cker เมด มี คัม ควิกเกอร์)
You’d probably grab the gat and put two in my back
(ยูต พรอบอับลิ แกร๊บ เดอะ แกท แอนด์ พุท ทู อิน มาย แบ็ค)
One in my face, n*gga but it’s one in my waist
(วัน อิน มาย เฟซ , เอ็น *gga บั๊ท อิทซ วัน อิน มาย เว๊สท)
Go ‘head and slip, watch me shut down this b*tch
(โก เฮด แอนด์ สลิ๊พ , ว๊อทช มี ชั๊ท เดาน ดิส บี *tch)
Cheat on who? N*gga I’ll be gone before you
(ชี๊ท ออน ฮู เอ็น *gga อิลล บี กอน บีฟอร์ ยู)
And when you with the one you love, disrespect the game
(แอนด์ เว็น ยู วิธ ดิ วัน ยู ลัฝ , ดิซริซเพคท เดอะ เกม)
‘fore he drive you insane, losin your f*ckin brain
(โฟร์ ฮี ไดร๊ฝ ยู อินเซน , ลูซิน ยุร เอฟ *ckin เบรน)

[Wayne Wonder]
([ เวยอิน วั๊นเด้อร ])
Foxy Brown.. Wayne Wonder..
(ฟอคซิ บราวนํ เวยอิน วั๊นเด้อร)
Puttin it down.. whoa-oh-oh-oh.. c’mon
(พันดิน หนิด เดาน โว้ว โอ โอ โอ ซีมอน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Foxy Brown]
([ ฟอคซิ บราวนํ ])
For months I used to cry, felt like I wanted to die
(ฟอร์ มั้นธ ซาย ยู๊ส ทู คราย , เฟ็ลท ไล๊ค ไก ว้อนท ทู ดาย)
Kept asking God why, do I deserve this?
(เค็พท อาคกิ้ง ก๊อด วาย , ดู ไอ ดิเสิฝ ดิส)
We all make mistakes, ain’t nobody perfect
(วี ออล เม้ค มิสเท้ค , เอน โนบอดี้ เพ๊อร์เฟ็คท)
We’re human, and through it all, I remained a good woman to you
(เวีย ฮิ๊วแมน , แอนด์ ทรู อิท ดอร์ , ไอ รีเมน อะ กู๊ด วู๊แม่น ทู ยู)
Prayin for strength and losin my faith
(เพลย์อิน ฟอร์ ซทเร็งธ แอนด์ ลูซิน มาย เฟท)
How could you lay in our bed and lie in my face?
(ฮาว เคิด ยู เลย์ อิน เอ๊า เบ๊ด แอนด์ ไล อิน มาย เฟซ)
Jumpin out my sleep
(จัมปิน เอ๊าท มาย สลี๊พ)
Havin nightmares of me tossin and turnin, my heart still burnin
(เฮฝวิน ไนท์แมร์ อ็อฝ มี ทอสซิน แอนด์ เทินนิน , มาย ฮาร์ท สทิลล เบินนิน)
Watchin me suffer, relivin my fears
(วันชิน มี ซั๊ฟเฟ่อร์ , relivin มาย เฟียร์)
Holdin my pillow close while you dryin my tears
(โฮดดิน มาย พิ๊ลโล่ว โคลส ไวล์ ยู dryin มาย เทียร์)
Stop your blood claat cryin, need to stop lyin
(สท๊อพ ยุร บลัด claat คายอิน , นี๊ด ทู สท๊อพ ลายอิน)
and look me in my eyes ‘fore these plates start flyin
(แอนด์ ลุ๊ค มี อิน มาย อาย โฟร์ ฑิส เพล๊ท สท๊าร์ท ฟายอิน)
And how the f*ck could you disrespect us
(แอนด์ ฮาว เดอะ เอฟ *ck เคิด ยู ดิซริซเพคท อัซ)
Everything we stand for, all our love and our trust
(เอ๊วี่ติง วี สแทนด์ ฟอร์ , ออล เอ๊า ลัฝ แอนด์ เอ๊า ทรัสท)
Seems like I said before, you won’t appreciate me
(ซีม ไล๊ค ไก เซ็ด บีฟอร์ , ยู ว็อนท แอพพรี๊ชิเอท มี)
and everything we have ’til I’m out the f*ckin door
(แอนด์ เอ๊วี่ติง วี แฮ็ฝ ทิล แอม เอ๊าท เดอะ เอฟ *ckin ดอร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Wayne Wonder]
([ เวยอิน วั๊นเด้อร ])
Try to erase, all the memories
(ธราย ทู อีเรส , ออล เดอะ เมรโมรี)
They’re the ones they gon’ see
(เดรว ดิ วัน เด ก็อน ซี)
If I could forget, all about the past
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ฟอร์เก๊ท , ออล อะเบ๊าท เดอะ พาสท์)
Oh no no no – how long will this go onnnn?
(โอ โน โน โน ฮาว ลอง วิล ดิส โก onnnn)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Wayne Wonder ad libs to fade]
([ เวยอิน วั๊นเด้อร แอ็ด ลิบสฺ ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Saddest Day คำอ่านไทย Foxy Brown feat Wayne Wonder

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น