เนื้อเพลง Fly As The Sky คำอ่านไทย Chamillionaire feat Lil Wayne, Rasaq

[Chorus: Chamillionaire]
([ ค๊อรัส : Chamillionaire ])
F what you heard me, See me in person
(เอฟ ว๊อท ยู เฮิด มี , ซี มี อิน เพ๊อร์ซั่น)
You know I’m fly [3X]
(ยู โนว์ แอม ฟลาย [ 3X ])
Even your girlfriends and all her girlfriends
(อี๊เฝ่น ยุร เกลิลเฟรน แซน ออล เฮอ เกลิลเฟรน)
You know I’m fly [3X]
(ยู โนว์ แอม ฟลาย [ 3X ])
Keep it dirty, dirty you heard me
(คี๊พ อิท เดอทิ , เดอทิ ยู เฮิด มี)
You know I’m fly [2X]
(ยู โนว์ แอม ฟลาย [ 2X ])
You know I’m fly as the sky
(ยู โนว์ แอม ฟลาย แอส เดอะ สกาย)
Fly like a birdy [2X]
(ฟลาย ไล๊ค เก birdy [ 2X ])
Fly like a
(ฟลาย ไล๊ค เก)

[Chamillionaire]
([ Chamillionaire ])
Yellow band, excuse me Cham, please give me the time again
(เย๊ลโล่ว แบนด์ , เอ็กซคิ้วส มี Cham , พลีซ กี๊ฝ มี เดอะ ไทม์ อะเกน)
Diamonds so large, the minute hand ain’t got no time for them
(ได๊ม่อนดํ โซ ลาร์จ , เดอะ มิ๊หนิท แฮนด์ เอน ก็อท โน ไทม์ ฟอร์ เด็ม)
Damn! How you susposed to see the time when them
(แดมนํ ! ฮาว ยู susposed ทู ซี เดอะ ไทม์ เว็น เด็ม)
M&M-sized diamonds lay right beside the hand
(เอ็ม &เอ็ม ไซ๊ซ ได๊ม่อนดํ เลย์ ไร๊ท บีไซด์ เดอะ แฮนด์)
Chamilll, Rasaq, & Lil Wayne make a n*gga feel ashamed
(Chamilll , Rasaq , & ลิล เวยอิน เม้ค เก เอ็น *gga ฟีล อะเชมดฺ)
Trying to hide the bling in the middle of your little chain
(ทไรอิง ทู ไฮด์ เดอะ บลิง อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ยุร ลิ๊ทเทิ่ล เชน)
In the drain, down it go, say they love the sound of those
(อิน เดอะ ดเรน , เดาน หนิด โก , เซย์ เด ลัฝ เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ โฑส)
Chamilltary boys, We the illest boys around here hoe
(Chamilltary บอย , วี ดิ ไอเลสชฺ บอย อะราวนฺดฺ เฮียร โฮ)
Flyer than a bird yes but your correct if your guess
(ฟไลเออะ แฑ็น อะ เบิร์ด เย็ซ บั๊ท ยุร คอรเร็คทํ อิ๊ฟ ยุร เกสส)
Is that the eagle gonna hurt when aiming at your bird chest
(อีส แดท ดิ อี๊เกิ้ล กอนนะ เฮิร์ท เว็น เอมิง แอ็ท ยุร เบิร์ด เชสทํ)
Pow! Forget your feelings, I could care less
(พาว ! ฟอร์เก๊ท ยุร ฟีลอิง , ไอ เคิด แคร์ เลซ)
Leave you where I leave you, you can see ya in the turbulence
(ลี๊ฝ ยู แวร์ ไอ ลี๊ฝ ยู , ยู แคน ซี ยา อิน เดอะ เทอบิวเล็นซ)
Girl do yourself a favor and don’t say I have to pay ya
(เกิร์ล ดู ยุรเซลฟ อะ เฟเฝอะ แอนด์ ด้อนท์ เซย์ ไอ แฮ็ฝ ทู เพย์ ยา)
Give a favor to a playa and just pass it to my neighbor
(กี๊ฝ อะ เฟเฝอะ ทู อะ พอลเย แอนด์ จั๊สท เพซ ซิท ทู มาย เนเบอะ)
And when your finished could you tell your friend to flavor
(แอนด์ เว็น ยุร ฟิ๊หนิช เคิด ยู เทลล ยุร เฟรน ทู ฟเลเฝอะ)
Cause the king ain’t gonna savor, just gonna save that ass for later
(ค๊อส เดอะ คิง เอน กอนนะ เซเฝอะ , จั๊สท กอนนะ เซฝ แดท อาซ ฟอร์ เลทเออะ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Rasaq]
([ Rasaq ])
Mayne I’m fly as a plane, Me and Lil Wayne
(เมน แอม ฟลาย แอส ซา เพลน , มี แอนด์ ลิล เวยอิน)
Spitting game, get your girl weezy like his name
(สปิ๊ดดิง เกม , เก็ท ยุร เกิร์ล วีซี่ ไล๊ค ฮิส เนม)
We don’t have to say a thing cause the chain can explain
(วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เซย์ อะ ทริง ค๊อส เดอะ เชน แคน เอ็กซเพลน)
First they look at the piece then they look at the rang
(เฟิร์สท เด ลุ๊ค แกท เดอะ พี๊ซ เด็น เด ลุ๊ค แกท เดอะ แร็ง)
I’m fly as a pelican, Ice on my skeleton
(แอม ฟลาย แอส ซา เพลอิแค็น , ไอ๊ซ์ ออน มาย สเค๊เลทั่น)
On a sunday morning, I stay sharper than a reverend
(ออน อะ ซันดิ ม๊อร์นิ่ง , ไอ สเทย์ ฌาเพอะ แฑ็น อะ เรฝเวอเรน)
Candy on my doors, looking something like gelatin
(แค๊นดี้ ออน มาย ดอร์ , ลุคอิง ซัมติง ไล๊ค เจลอะทิน)
Syrup in my cup but I ain’t talking about medicine
(ซีรัพ อิน มาย คัพ บั๊ท ไอ เอน ทอคอิง อะเบ๊าท เม๊ดดิซิน)
I’m cold as an eskimo, throwed from my head to toe
(แอม โคลด์ แอส แอน เอสคีโม , โธรว์ ฟรอม มาย เฮด ทู โท)
The white tee fresh but it starts in my denims though
(เดอะ ไว๊ท ที เฟรช บั๊ท ดิธ สท๊าร์ท ซิน มาย เดนิม โธ)
Yeah and if I pull down my fly, I could piss on the sky
(เย่ แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย พูลล เดาน มาย ฟลาย , ไอ เคิด พิซ ออน เดอะ สกาย)
Cause n*gga I’m that high
(ค๊อส เอ็น *gga แอม แดท ไฮฮ)
I pulled up in heaven up in the candy painted ride
(ไอ พูลล อั๊พ อิน เฮ๊ฝเฝ่น อั๊พ อิน เดอะ แค๊นดี้ เพ้นท ไรด์)
And I gave jesus five and I’m still alive
(แอนด์ ดาย เกฝ จีสัซ ไฟฝ แอนด์ แอม สทิลล อะไล๊ฝ)
Even though I know them haters wish I would die
(อี๊เฝ่น โธ ไอ โนว์ เด็ม เฮเดอ วิ๊ช ไอ เวิด ดาย)
Even in they day dreams, i’ma still stay fly boy
(อี๊เฝ่น อิน เด เดย์ ดรีม , แอมอา สทิลล สเทย์ ฟลาย บอย)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
They call me Birdman Junior, I’m flyer than the rest
(เด คอลลํ มี เบิดแม็น จู๊เหนี่ย , แอม ฟไลเออะ แฑ็น เดอะ เรสท)
I’m trying to get a couple cool pigeons to the nest
(แอม ทไรอิง ทู เก็ท ดา คั๊พเพิ่ล คูล พีจอัน ทู เดอะ เนสท)
And if you look at how the jewels glisten on my chest
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ลุ๊ค แกท ฮาว เดอะ จิ๊วเอ็ล กริซเซ็น ออน มาย เชสทํ)
Then you will be impressed and yes that’s VS
(เด็น ยู วิล บี อิมเพรส แอนด์ เย็ซ แด้ท VS)
Fly boy to death, I used to only fly
(ฟลาย บอย ทู เด้ท , ไอ ยู๊ส ทู โอ๊นลี่ ฟลาย)
First class on every plane til I bought a jet
(เฟิร์สท คลาสสํ ออน เอ๊เฝอร์รี่ เพลน ทิล ไอ บอท ดา เจ๊ต)
I’m on the runway, let down the steps
(แอม ออน เดอะ รันเวย์ , เล็ท เดาน เดอะ สเท็พ)
Open the phantom door and light up the cess
(โอ๊เพ่น เดอะ แฟนทัม ดอร์ แอนด์ ไล๊ท อั๊พ เดอะ เซ็ซ)
I smoke the best, Chamillion come get me
(ไอ สโม๊ค เดอะ เบ๊สท์ , Chamillion คัม เก็ท มี)
From University of Houston after I pass my test
(ฟรอม ยูนิเฝีอร์ซิที่ อ็อฝ ฮูซตัน แอ๊ฟเท่อร ไอ เพซ มาย เทสท์)
Swisha lays for sure, it’ll come your nerves
(Swisha เลย์ ฟอร์ ชัวร์ , อิว คัม ยุร เนิ๊ร์ฝ)
So boy I’m so high, I could palm the world
(โซ บอย แอม โซ ไฮฮ , ไอ เคิด พาล์ม เดอะ เวิลด)
Yeah and I’m strapped for the turbulence
(เย่ แอนด์ แอม สแตปชฺ ฟอร์ เดอะ เทอบิวเล็นซ)
Pow! Now you up here with me in a cloud [Chea]
(พาว ! นาว ยู อั๊พ เฮียร วิธ มี อิน อะ คลาวดํ [ ซีก ])
They call me Weezy Baby, the son of a stunner
(เด คอลลํ มี วีซี่ เบ๊บี้ , เดอะ ซัน อ็อฝ อะ ซทันเนอะ)
B*tch I’m flyer than a motherf*cker, ya know
(บี *tch แอม ฟไลเออะ แฑ็น อะ motherf*cker , ยา โนว์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Chamillionaire – Verse 4:]
([ Chamillionaire เฝิซ โฟว : ])
Poster child to the pop trunk, I pop it up and let it bang
(โพซเทอะ ชายลํดํ ทู เดอะ พ็อพ ทรังค , ไอ พ็อพ อิท อั๊พ แอนด์ เล็ท ดิธ แบง)
I’m show ya how to rep the city, correctly run the game
(แอม โชว์ ยา ฮาว ทู เร็พ เดอะ ซิ๊ที่ , เคาะเรคทลิ รัน เดอะ เกม)
Grip tightly on the grain, turn it left and we call it swang
(กริพ ไททลิ ออน เดอะ กเรน , เทิร์น หนิด เล๊ฟท แอนด์ วี คอลลํ อิท ซวัง)
Let me show ya how to make the baddest ladies scream your name
(เล็ท มี โชว์ ยา ฮาว ทู เม้ค เดอะ แบดเดส เลดิส สครีม ยุร เนม)
I’ll put that boy J Junior in the future in a body bag
(อิลล พุท แดท บอย เจ จู๊เหนี่ย อิน เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ อิน อะ บ๊อดี้ แบ๊ก)
I’m trying to quote that bad body like a boxing bag
(แอม ทไรอิง ทู โควท แดท แบ้ด บ๊อดี้ ไล๊ค เก บอคซิง แบ๊ก)
Trying to get below the belt and beat it like a boxing jab
(ทไรอิง ทู เก็ท บีโลว์ เดอะ เบ๊ลท์ แอนด์ บีท ดิธ ไล๊ค เก บอคซิง แจ็บ)
Hit it then I quit it like I dropped out of a boxing class
(ฮิท ดิธ เด็น นาย ควิท ดิธ ไล๊ค ไก ดร็อพ เอ๊าท อ็อฝ อะ บอคซิง คลาสสํ)
Know how we doing it, we been chopped and screwing it
(โนว์ ฮาว วี ดูอิง อิท , วี บีน ชอบทฺ แอนด์ สคริวลิง อิท)
Coming to get that number one spot you got like Ludacris
(คัมอิง ทู เก็ท แดท นั๊มเบ้อร์ วัน สพอท ยู ก็อท ไล๊ค ลูดาคริ)
Know he acting groupie-ish taking a sip out Luda’s Cris
(โนว์ ฮี แอคทิง กรูพพี อิฌ เทคอิง อะ ซิพ เอ๊าท ลูดา คริซ)
We buy our own bottles, grab one and put it to your lips
(วี บาย เอ๊า โอว์น บ๊อทเทิ่ล , แกร๊บ วัน แอนด์ พุท ดิธ ทู ยุร ลิพ)
Hating on your hood, throw your hood up, put it in his face
(เฮดติง ออน ยุร ฮุด , โธรว์ ยุร ฮุด อั๊พ , พุท ดิธ อิน ฮิส เฟซ)
Repping Texas, got that real estate down in that realest state
(เรพปิง เทกซัส , ก็อท แดท เรียล เอสเทท เดาน อิน แดท รีเอวรีเอส สเทท)
Didn’t need a bigger place, didn’t need a bigger face
(ดิ๊นอิน นี๊ด อะ บี๊กเกอร์ เพลส , ดิ๊นอิน นี๊ด อะ บี๊กเกอร์ เฟซ)
On my watch but forgot and went a got them both a place
(ออน มาย ว๊อทช บั๊ท เฟาะกอท แอนด์ เว็นท ดา ก็อท เด็ม โบทรฺ อะ เพลส)
Fix ya face
(ฟิกซ์ ยา เฟซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fly As The Sky คำอ่านไทย Chamillionaire feat Lil Wayne, Rasaq

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น