เนื้อเพลง Back In The Day คำอ่านไทย Missy Elliott

()
” Brothers and sisters!
(” บร๊าเท่อรํ แซน ซิ๊สเท่อร์ !)
Brothers and sisters, I don’t know what this world is coming to! ”
(บร๊าเท่อรํ แซน ซิ๊สเท่อร์ , ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ดิส เวิลด อีส คัมอิง ทู ! “)

[Jigga] Whassup Missy? Timbo!
([ จิ๊กกา ] ฮวัดสับ มีซซิ Timbo !)
[Missy] This is.. another.. Missy
([ มีซซิ ] ดิส ซิส อะน๊าเทร่อร์ มีซซิ)
[Jigga] Hip-Hop! Yes!
([ จิ๊กกา ] ฮิพ ฮ็อพ ! เย็ซ !)
[Missy] Elliott, exclusive
([ มีซซิ ] เอลลีเอด , เอ็คซคลูซิฝ)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Yes, uhh
(เย็ซ , อา)
One for the b*tters, I came from the gutter
(วัน ฟอร์ เดอะ บี *tters , ไอ เคม ฟรอม เดอะ กัทเทอะ)
No I came from my mother but y’all know what I mean
(โน ไอ เคม ฟรอม มาย ม๊าเธ่อร์ บั๊ท ยอล โนว์ ว๊อท ไอ มีน)
Hov’ is here to stay like permanent crease in your jeans
(Hov อีส เฮียร ทู สเทย์ ไล๊ค เพ๊อร์มาเน้นท ครีซ อิน ยุร ยีน)
Me and Missy be the new +Tag Team+
(มี แอนด์ มีซซิ บี เดอะ นิว +แท็ก ทีม +)
” Whoomp! There It Is ”
(” Whoomp ! แดร์ อิท อีส “)
We like, Rae & Ghost, A.G. and Showbiz
(วี ไล๊ค , เร & โก๊สท , อะ จี แอนด์ Showbiz)
We ” Public Enemy #1, ” our ” Uzi Weighs a Ton ”
(วี ” พับลิค เอ๊นนิมี่ #1 , ” เอ๊า ” Uzi เว ซา ท็อง “)
This is our house, RUN! {*laughing*}
(ดิส ซิส เอ๊า เฮ้าส , รัน ! {*กำลังล๊าฟ *})

[Missy]
([ มีซซิ ])
What happened to those good old days? {HA?}
(ว๊อท แฮ๊พเพ่น ทู โฑส กู๊ด โอลด์ เดย์ {ฮา })
When hip-hop, was so much fun
(เว็น ฮิพ ฮ็อพ , วอส โซ มัช ฟัน)
Ohh, house parties in the summer y’all [c’mon]
(โอ้ , เฮ้าส พาร์ที ซิน เดอะ ซั๊มเม่อร์ ยอล [ ซีมอน ])
And no one, came through with a gun
(แอนด์ โน วัน , เคม ทรู วิธ อะ กัน)
It was all about the music y’all
(อิท วอส ซอร์ อะเบ๊าท เดอะ มิ๊วสิค ยอล)
It helped.. to relieve some stress {HA?}
(อิท เฮ้ลพ ทู รีลี๊ฝ ซัม สเทรสส {ฮา })
Ohh, we was under one groove y’all [y’all]
(โอ้ , วี วอส อั๊นเด้อร วัน กรูฝ ยอล [ ยอล ])
So much love {HA?} between North and West
(โซ มัช ลัฝ {ฮา } บีทะวีน น๊อร์ธ แอนด์ เว๊สท)

[Chorus: Missy Elliott]
([ ค๊อรัส : มีซซิ เอลลีเอด ])
Go back in the day
(โก แบ็ค อิน เดอะ เดย์)
British Knights and gold chains
(บรีทอิฌ ไนท แซน โกลด์ เชน)
Do the prep and cabbage patch
(ดู เดอะ พเร็พ แอนด์ แคบบิจ แพทช์)
And wear your laces all fat
(แอนด์ แวร์ ยุร เลซ ซอร์ แฟท)
Back in the dayyyyyyyy, hey hey
(แบ็ค อิน เดอะ dayyyyyyyy , เฮ เฮ)
Hip-Hop has chaaaanged
(ฮิพ ฮ็อพ แฮ็ส chaaaanged)

[Missy]
([ มีซซิ ])
Remember when we used to battle? [uh-huh]
(รีเม๊มเบ่อร์ เว็น วี ยู๊ส ทู แบ๊ทเทิ้ล [ อา ฮู ])
On the block {HA?} before the lights came on
(ออน เดอะ บล๊อค {ฮา } บีฟอร์ เดอะ ไล๊ท เคม ออน)
Ohh! Mama said we would be straight A kids [c’mon]
(โอ้ ! มามะ เซ็ด วี เวิด บี สเทร๊ท ดา คิด [ ซีมอน ])
If we did our homework, like we knew those songs
(อิ๊ฟ วี ดิด เอ๊า โฮมเวิค , ไล๊ค วี นยู โฑส ซ็อง)
Salt-N-Pepa, Rakim, and P.E. {HA?}
(ซ้อลท์ เอ็น Pepa , แรคคิม , แอนด์ พี อี {ฮา })
D.M.C, and Heavy D
(ดี เอ็ม ซี , แอนด์ เฮ๊ฝฝี่ ดี)
Yes! Daddy Kane, Slick Rick too [oh-OOH!]
(เย็ซ ! แดดดิ เคน , ซลิค ริค ทู [ โอ อู้ ! ])
MC Lyte [ ” Paper Thin ” ] opened, doors for you and me, c’mon
(เอมซี Lyte [ ” เพ๊เพ่อร์ ทริน ” ] โอ๊เพ่น , ดอร์ ฟอร์ ยู แอนด์ มี , ซีมอน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Young! J. Bizzy, let’s do it again n*gga
(ยัง ! เจ Bizzy , เล็ท ดู อิท อะเกน เอ็น *gga)
Grew up the way it oughta be
(กรู อั๊พ เดอะ เวย์ อิท เอ้าดา บี)
From day KRS-One all the way up to ” Nineteen Naughty Three ”
(ฟรอม เดย์ KRS วัน ออล เดอะ เวย์ อั๊พ ทู ” ไนนทีน น๊อที่ ทรี “)
To M.O.P., we ” Cold as Ice ”
(ทู เอ็ม โอ พี , วี ” โคลด์ แอส ไอ๊ซ์ “)
N*gga we rock it from the ” Dre Day ” to the Suge Knight
(เอ็น *gga วี ร๊อค อิท ฟรอม เดอะ ” ดรี เดย์ ” ทู เดอะ Suge ไนท)
So f*ck Chuck Phillips and Bill O’Reilly
(โซ เอฟ *ck ชัค Phillips แซน บิลล์ OReilly)
If they try to stop hip-hop, we all gon’ rally n*gga
(อิ๊ฟ เด ธราย ทู สท๊อพ ฮิพ ฮ็อพ , วี ออล ก็อน แร๊ลลี่ เอ็น *gga)
Post Biggie and ‘Pac I gotta hold down the city
(โพสท บิ๊กกี้ แอนด์ แพค ไอ กอททะ โฮลด์ เดาน เดอะ ซิ๊ที่)
Make a n*gga wanna ‘holla’ like Missy, but f*ck it
(เม้ค เก เอ็น *gga วอนนา ฮอลละ ไล๊ค มีซซิ , บั๊ท เอฟ *ck อิท)
Just let a n*gga MC
(จั๊สท เล็ท ดา เอ็น *gga เอมซี)
The best rapper alive, unquestionably
(เดอะ เบ๊สท์ แรพเพอ อะไล๊ฝ , unquestionably)
If you rip on your +EP+ you gonna need an +MD+
(อิ๊ฟ ยู ริพ ออน ยุร +EP+ ยู กอนนะ นี๊ด แอน +MD+)
So ” You Gots to Chill ” cause I ” Kill at Will ”
(โซ ” ยู ก็อท ทู ชิล ” ค๊อส ไอ ” คิลล์ แอ็ท วิล “)
like solid water dude; y’all n*ggaz don’t get it
(ไล๊ค โซ๊หลิด ว๊อเท่อร ดยูด ; ยอล เอ็น *ggaz ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
” Kill at Will, ” solid water? Ice Cube
(” คิลล์ แอ็ท วิล , ” โซ๊หลิด ว๊อเท่อร ไอ๊ซ์ คิ้วบํ)
Ha ha, that’s how hip-hop has evolved
(ฮา ฮา , แด้ท ฮาว ฮิพ ฮ็อพ แฮ็ส อีโฝ๊ลฝ)
Jay-Z’s for President, I’m namin Ra as the National God
(เจ Zs ฟอร์ เพร๊สซิเด้นท , แอม namin รา แอส เดอะ แนฌอะแน็ล ก๊อด)

[Missy]
([ มีซซิ ])
Me and Jigga, Jigga J-J-Jay-Hova
(มี แอนด์ จิ๊กกา , จิ๊กกา เจ เจ เจ Hova)
I rocks the mic right whether I’m pissy drunk or sober
(ไอ ร๊อค เดอะ ไมคะ ไร๊ท ฮเวทเออะ แอม พิสซี่ ดรั๊งค ออ โซเบอะ)
Misdemeanor fo’-finger ringer I’m stupid FRESH
(มิซดิมีนเออะ โฟ ฟิ๊งเก้อร ringer แอม สทิ๊วผิด เฟรช)
I’ve been hot since LL rocked the Kangol HAT
(แอฝ บีน ฮอท ซิ๊นซ LL ร๊อค เดอะ Kangol แฮ็ท)
Yes yes, the yes yes, the yes y’alln
(เย็ซ เย็ซ , เดอะ เย็ซ เย็ซ , เดอะ เย็ซ yalln)
C’mon… AW YEA, AW YEA
(ซีมอน อาว เย , อาว เย)
Okay, me, that n*gga Jigga, fresh dressed in the mornin
(โอเค , มี , แดท เอ็น *gga จิ๊กกา , เฟรช เดรส อิน เดอะ มอร์นิน)
C’mon… AW YEA, AW YEA
(ซีมอน อาว เย , อาว เย)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

{*ad libs and whistling*}
({*แอ็ด ลิบสฺ แซน ฮวีซลิง *})

[Missy]
([ มีซซิ ])
I wanna, go back in, time [let’s go]
(ไอ วอนนา , โก แบ็ค อิน , ไทม์ [ เล็ท โก ])
Feels like I, I wanna, go back in, time
(ฟีล ไล๊ค ไก , ไอ วอนนา , โก แบ็ค อิน , ไทม์)
Feels like I [Y’all remember ” Self Destruction ” ?]
(ฟีล ไล๊ค ไก [ ยอล รีเม๊มเบ่อร์ ” เซลฟ์ ดิซทรัคฌัน ” ])
I wanna, go back in, time
(ไอ วอนนา , โก แบ็ค อิน , ไทม์)
[Where all the rap artists got on a record together?]
([ แวร์ ออล เดอะ แร็พ อาทิซท ก็อท ออน อะ เร๊คขอร์ด ทูเก๊ทเธ่อร์ ])
Feels like I, I wanna, go back in, time
(ฟีล ไล๊ค ไก , ไอ วอนนา , โก แบ็ค อิน , ไทม์)
[I used to love them days, no tension, let’s go!!]
([ ไอ ยู๊ส ทู ลัฝ เด็ม เดย์ , โน เท๊นชั่น , เล็ท โก ! ! ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Back In The Day คำอ่านไทย Missy Elliott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น