เนื้อเพลง Table of Contents (Parts 1 & 2) คำอ่านไทย The Roots

[Part One]
([ พาร์ท วัน ])

[Black Thought]
([ แบล๊ค ธอท ])
[Background]
([ แบ็คกราว ])
Is this fast or normal speed?
(อีส ดิส ฟาสท ออ น๊อร์มอล สพี๊ด)
Yea, knawsayin?, yea, Table of Contents
(เย , knawsayin , เย , เท๊เบิ้ล อ็อฝ ค็อนเทนท)
F*ckin wit it, one two, it’s the Table of Contents, come on [2x]
(เอฟ *ckin วิท ดิธ , วัน ทู , อิทซ เดอะ เท๊เบิ้ล อ็อฝ ค็อนเทนท , คัมมอน [ 2x ])
Uh yea, uh huh, yo
(อา เย , อา ฮู , โย)

Check it out, you’re now intuned to the sounds of the
(เช็ค อิท เอ๊าท , ยัวร์ นาว intuned ทู เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ เดอะ)
R to the, double-O to the, T-S and I stretch limit to this profession
(อาร์ ทู เดอะ , ดั๊บเบิ้ล โอ ทู เดอะ , ที เอส แซน ดาย สเทร๊ทช ลิ๊หมิท ทู ดิส พโระเฟฌอัน)
My voice physically fit, tracks I’m bench-pressing
(มาย ว๊อยซ์ ฟีสอิแค็ลลิ ฟิท , แทร็ค แอม เบ๊นช พเรซซิง)
The mic chord is an extension of my intestine
(เดอะ ไมคะ คอด อีส แอน เอ็คซเทนฌัน อ็อฝ มาย intestine)
Delicate MC’s sliced in my delicatessan
(เดลอิคิท เมซีสฺ สไล๊ซ อิน มาย delicatessan)
My mind state is that of the S-P
(มาย ไมนด์ สเทท อีส แดท อ็อฝ เดอะ เอส พี)
Connection, Pennsy a part of me, South Philly through my arteries
(ค็อนเนคฌัน , Pennsy อะ พาร์ท อ็อฝ มี , เซ๊าธ ฟิวลี่ ทรู มาย arteries)
Thought the dark one, fearsome, slump son
(ธอท เดอะ ด๊าร์ค วัน , เฟียซัม , สลั๊มพ ซัน)
My vocal just a knuckle that s*cker punched the drum
(มาย โฝแค็ล จั๊สท ดา นักเคิล แดท เอส *cker พั๊นช เดอะ ดรัม)
Hip-hop yo that’s my hustle and it kill a kingdom
(ฮิพ ฮ็อพ โย แด้ท มาย เฮสเซล แอนด์ ดิท คิลล์ อะ คีงดัม)
That Fall Apart to drastic propor-tion
(แดท ฟอลล์ อะพาร์ท ทู ดแรซทิค propor ฌัน)
Lost ones out there, you better stand clear
(ล็อซท วัน เอ๊าท แดร์ , ยู เบ๊ทเท่อร์ สแทนด์ เคลียร์)
The Fifth Dynasty, it be a world premier
(เดอะ ฟิฟธ ได๊นาสที่ , อิท บี อะ เวิลด พรี๊เหมี่ยร์)
Cuttin through like attorneys at law that’s car chasin
(คัทดิน ทรู ไล๊ค แอ็ทเทอนิ แอ็ท ลอว์ แด้ท คารํ เช๊ซิน)
You star gazing, the force y’all facin is the
(ยู สทาร์ เกซซิง , เดอะ ฟอร์ซ ยอล facin อีส เดอะ)
R-to the, double-O to the, T-S an’
(อาร์ ทู เดอะ , ดั๊บเบิ้ล โอ ทู เดอะ , ที เอส แอน)
Y’all n*ggaz in the mix, keep guessin
(ยอล เอ็น *ggaz อิน เดอะ มิกซ์ , คี๊พ เกสซิน)
The world traveller in the flesh without question
(เดอะ เวิลด ทแรฝเอ็ลเลอะ อิน เดอะ เฟลช วิธเอ๊าท เคว๊สชั่น)
Last seven years on tour without restin
(ล๊าสท เซเฝ่น เยียร์ ออน ทัวร์ วิธเอ๊าท เรสติน)
Yo the kind of rapper you should reconsider testin
(โย เดอะ ไคนด์ อ็อฝ แรพเพอ ยู เชิด รีค็อนซีดเดอะ testin)
Supreme simply, o-fficial Dundee
(ซูพรีม ซีมพลิ , โอ fficial Dundee)
What I bring’ll motivate to move your whole country
(ว๊อท ไอ bringll โมทิเฝท ทู มู๊ฝ ยุร โฮล คั๊นทรี่)
Throw your hands up if y’all want me to proceed wit
(โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ อิ๊ฟ ยอล ว้อนท มี ทู โพรซี๊ด วิท)
And carry out strategic plans to leave wit
(แอนด์ แค๊รรี่ เอ๊าท ซทแระทีจิค แพลน ทู ลี๊ฝ วิท)
The title that I’m watchin, Roots we run-ting
(เดอะ ไท๊เทิ่ล แดท แอม วันชิน , รู๊ท วี รัน ทิง)
My Dundee atire for MC hunting
(มาย Dundee atire ฟอร์ เอมซี ฮันติง)
Step up and out the ring
(สเท็พ อั๊พ แอนด์ เอ๊าท เดอะ ริง)
Y’all n*ggaz on some other, y’all loud as Don King
(ยอล เอ็น *ggaz ออน ซัม อ๊อเธ่อร์ , ยอล เลาด แอส ด็อน คิง)
But wine drink within the danger zone lounging
(บั๊ท ไวน์ ดริ๊งค วิธอิน เดอะ แด๊งเจ้อร์ โซน ลาวจิง)
You need to be more aware of your surroundings
(ยู นี๊ด ทู บี โม อะแวร์ อ็อฝ ยุร ซะเรานดิงส)
Reality at times is astounding enough to get your heart pounding
(ริแอลอิทิ แอ็ท ไทม์ ซิส แอ็ซเทานดิง อีน๊าฟ ทู เก็ท ยุร ฮาร์ท พาวดิง)
It’s safe to assume, in all confidence
(อิทซ เซฟ ทู แอสซูม , อิน ออล คอนฟิเด็นซ)
That I’m one of the illest in the seven continents
(แดท แอม วัน อ็อฝ ดิ ไอเลสชฺ อิน เดอะ เซเฝ่น ค๊อนทิเน้นทํ)
Yo, you on my d*ck, thanks for the compliments
(โย , ยู ออน มาย ดี *ck , แธ๊งค์ ฟอร์ เดอะ คอมพลิเม็นท)
You be f*cked up by my Table of Contents [begins fading]
(ยู บี เอฟ *cked อั๊พ บาย มาย เท๊เบิ้ล อ็อฝ ค็อนเทนท [ บีกิน เฟดิง ])
Bad Lieutanent, you I been rhymin since
(แบ้ด Lieutanent , ยู ไอ บีน ไรม์มิน ซิ๊นซ)
The f*ckin past tense, f*ck no delayin
(เดอะ เอฟ *ckin พาสท์ เท็นซ , เอฟ *ck โน ดีเลย์อิน)
Or playin taking your wing way back in the day of yo
(ออ เพลย์ยิน เทคอิง ยุร วิง เวย์ แบ็ค อิน เดอะ เดย์ อ็อฝ โย)
Motherf*ckin mind
(Motherf*ckin ไมนด์)

[Part Two]
([ พาร์ท ทู ])

[Malik B]
([ Malik บี ])
It’ the R-to the, double-O to the, T-S an’
(อิท เดอะ อาร์ ทู เดอะ , ดั๊บเบิ้ล โอ ทู เดอะ , ที เอส แอน)
Yo yo, it’s the R to the, double-O to the, T-S an’ yo
(โย โย , อิทซ เดอะ อาร์ ทู เดอะ , ดั๊บเบิ้ล โอ ทู เดอะ , ที เอส แอน โย)
When I strike to excite, I just aim, I never miss
(เว็น นาย สไทร๊ค ทู เอ็กไซ๊ทํ , ไอ จั๊สท เอม , ไอ เน๊เฝ่อร์ มิซ)
Embrace you wit a hug of death, give your ass a slight kiss
(เอ็มเบรซ ยู วิท ดา ฮัก อ็อฝ เด้ท , กี๊ฝ ยุร อาซ ซา ซไลท คิซ)
Toxic words that spill over pages, for ages
(ทอคซิค เวิร์ด แดท สพิลล โอ๊เฝ่อร เพจ , ฟอร์ เอจ)
Impacts like M-16’s to twelve gauges
(อิ๊มแพ็คท ไล๊ค เอ็ม 16s ทู ทเว้ลฝ เกจ)
The rage is still in me, never act too friendly
(เดอะ เร้จ อีส สทิลล อิน มี , เน๊เฝ่อร์ แอ๊คท ทู ฟเรนดลิ)
Scully down creepin while you tilted off Henny
(Scully เดาน คลีพปิน ไวล์ ยู ทิลท ออฟฟ เฮนนี่)
Many man begin pure but in this world of sin your
(เมนอิ แมน บีกิน เพียวร์ บั๊ท อิน ดิส เวิลด อ็อฝ ซิน ยุร)
Holdin tight my mor-al by in-jure
(โฮดดิน ไท๊ท มาย mor เอล บาย อิน jure)
We scramble, because this game life is the gamble
(วี สแคร๊มเบิ้ล , บิคอส ดิส เกม ไล๊ฟ อีส เดอะ แก๊มเบิ้ล)
Vandalize your terrain, go against the grain
(Vandalize ยุร เทะเรน , โก อะเก๊นสท เดอะ กเรน)
Invade your brain wit the collision causing division
(อินเฝด ยุร เบรน วิท เดอะ ค็อลลีฉอัน คู๊ดซิง ดิฝีฉอัน)
Sweep your sector, leavin you n*ggaz for stool-pigeons
(สวี้พ ยุร เซ๊คเท่อร์ , เลวิน ยู เอ็น *ggaz ฟอร์ ซทูล พีจอัน)
Sweep your sector, leavin you n*ggaz for stool-pigeons
(สวี้พ ยุร เซ๊คเท่อร์ , เลวิน ยู เอ็น *ggaz ฟอร์ ซทูล พีจอัน)
Sweep your sector, leavin you n*ggaz for stool-pigeons
(สวี้พ ยุร เซ๊คเท่อร์ , เลวิน ยู เอ็น *ggaz ฟอร์ ซทูล พีจอัน)
My religion is a way of life, but the trife replays
(มาย รีลิ๊เจี้ยน อีส ซา เวย์ อ็อฝ ไล๊ฟ , บั๊ท เดอะ ทริฟ รีเพลย์)
Cuz n*ggaz actin shiest these days
(คัซ เอ็น *ggaz แอสติน shiest ฑิส เดย์)
Wagin wars, usin dynamics cuz I’ma slam it
(Wagin วอร์ , ยูซิน ไดแน๊หมิค คัซ แอมอา ซแล็ม อิท)
You talkin all this out out your mouth, you satanic
(ยู ทอคกิ่น ออล ดิส เอ๊าท เอ๊าท ยุร เม๊าธ , ยู เซะแทนอิก)
Roam the planet, always takin bullsh*t for granted
(โรม เดอะ แพล๊เหน็ท , ออลเว ทอคกิ่น bullsh*ที ฟอร์ แกร๊นท)
Just a cool type of cat but you still can’t understand it
(จั๊สท ดา คูล ไท๊พ อ็อฝ แค๊ท บั๊ท ยู สทิลล แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด ดิท)
You told to sit back, stand still and chill
(ยู โทลด ทู ซิท แบ็ค , สแทนด์ สทิลล แอนด์ ชิล)
N*ggaz bound to clap shots cuz they all act ill
(เอ็น *ggaz บาวนฺดฺ ทู คแล็พ ฌ็อท คัซ เด ออล แอ๊คท อิลล)
Wit a sour-ass taste smilin up in your face
(วิท ดา ซาวร์ อาซ เท๊ซท สไมลิน อั๊พ อิน ยุร เฟซ)
I’m like trust, never leavin no trial or no trace
(แอม ไล๊ค ทรัสท , เน๊เฝ่อร์ เลวิน โน ไทรอั้ล ออ โน เทร๊ซ)
Disappear wit the wind, ? shows the discipline
(ดิสแอ๊พเพียร์ วิท เดอะ วินด , โชว์ เดอะ ดิ๊สซิพลิ่น)
Twenty-five years of my life I learned to ?miss amend?
(ทเว้นที่ ไฟฝ เยียร์ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ ไอ เลิร์น ทู มิซ อาเม็นด)
Peep the structure of a whole empire
(พีพ เดอะ สทรั๊คเจ่อร อ็อฝ อะ โฮล เอ๊มไพร์)
Smuggled sealed tai, pack lyrics like Kya
(สมั๊กเกิ้ล ซีล tai , แพ็ค ลีริค ไล๊ค Kya)
Verbal messiah, when I cross I set a fire
(เฝอแบ็ล เมซซายอา , เว็น นาย ครอสสํ ซาย เซ็ท ดา ไฟเออะร)
Wacker MC went in doubt cuz I’m for hire [echoes]
(Wacker เอมซี เว็นท อิน เดาท คัซ แอม ฟอร์ ไฮเออะ [ แอคโค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Table of Contents (Parts 1 & 2) คำอ่านไทย The Roots

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น