เนื้อเพลง Brooklyn’s Finest คำอ่านไทย Jay-Z feat Notorious B.I.G.

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Yeah, yeah, yeah, Ay Yo peep the style and the way the cops sweat us
(เย่ , เย่ , เย่ , ไอ โย พีพ เดอะ สไทล์ แอนด์ เดอะ เวย์ เดอะ ค็อพ สเว็ท อัซ)
The number one question is can the Feds get us
(เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน เคว๊สชั่น อีส แคน เดอะ เฟ็ด เก็ท อัซ)
I got vendettas in dice games against ass betters
(ไอ ก็อท เฝ็นเดททะ ซิน ไดซ เกม อะเก๊นสท อาซ เบ๊ทเท่อร์)
And n*ggas who pump wheels and drive Jettas, take that with ya
(แอนด์ เอ็น *ggas ฮู พั๊มพ วีล แซน ไดร๊ฝ เจ๊ดดา , เท้ค แดท วิธ ยา)

[Notorious B.I.G.]
([ โนโท๊เรียส บี ไอ จี ])
Hit ya, back split ya, f*ck fist fights and lame scuffles
(ฮิท ยา , แบ็ค สพลิ๊ท ยา , เอฟ *ck ฟิซท ไฟ้ท แซน เลม scuffles)
Pillow case to your face, make the shell muffle
(พิ๊ลโล่ว เค๊ส ทู ยุร เฟซ , เม้ค เดอะ เชลล์ muffle)
Shoot your daughter in the calf muscle
(ชู๊ท ยุร ด๊อเท่อร์ อิน เดอะ คาฟ มั๊สเคิ่ล)
F*ck a tussle, nickel-plated
(เอฟ *ck กา tussle , นีคเค็ล เพล๊ท)
Sprinkle coke on the floor, make it drug related, most hated
(สปริงเคิล โคค ออน เดอะ ฟลอร์ , เม้ค กิด ดรัก รีเหลท , โมซท แฮ็ท)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Can’t fade it, while ya’ll pump willy, I run up and stunt silly
(แค็นท เฟด อิท , ไวล์ ยอล พั๊มพ วิวลี , ไอ รัน อั๊พ แอนด์ ซทันท ซิ๊ลลี่)
Scared, so you sent your little mans to come kill me
(ซคา , โซ ยู เซ็นท ยุร ลิ๊ทเทิ่ล แมน ทู คัม คิลล์ มี)
But on the contrilli, I packs the mack-milli
(บั๊ท ออน เดอะ contrilli , ไอ แพ็ค เดอะ แมกคฺ มีลลิ)
Squeezed off on him, left the paramedics breathin soft on him
(สควี๊ซ ออฟฟ ออน ฮิม , เล๊ฟท เดอะ เพราเมดิคสฺ บีตดิน ซ๊อฟท ออน ฮิม)
What’s ya name?
(ว๊อท ยา เนม)

[Notorious B.I.G.]
([ โนโท๊เรียส บี ไอ จี ])
Who shot ya? Mob ties like Sinatra
(ฮู ฌ็อท ยา ม๊อบ ไท ไล๊ค ซินาทา)
Peruvians tried to do me in, I ain’t paid them yet
(พิรูเฝียน ทไร ทู ดู มี อิน , ไอ เอน เพลด เด็ม เย๊ท)
Tryin to push 700’s, they ain’t made them yet
(ทายอิน ทู พุช 700s , เด เอน เมด เด็ม เย๊ท)
Rolex and bracelets is frostbit
(โรเหล็ก แอนด์ บเรซเล็ท ซิส frostbit)
Rings too, n*ggas round the way call me Igloo Stick – who? [motherf*ckers]
(ริง ทู , เอ็น *ggas ราวนด เดอะ เวย์ คอลลํ มี อีกลู สทิ๊ค ฮู [ motherf*ckers ])

Chorus: Jay-Z
(ค๊อรัส : เจ ซี)

What, what, what, Jay-Z, Big Smalls, n*gga sh*t ya draws
(ว๊อท , ว๊อท , ว๊อท , เจ ซี , บิ๊ก สมอลล์ , เอ็น *gga ฌะ *ที ยา ดรอว์)
Brooklyn represent ya’ll hit, ya fall
(บรูกคิน รีเพรสเซ่นท ยอล ฮิท , ยา ฟอลล์)
Ya crazy, think a little-bit of rhymes can play me
(ยา คเรสิ , ทริ๊งค กา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ไรม แคน เพลย์ มี)
I’m from Marcy, I’m varsity, chump, your JV
(แอม ฟรอม มาร์ซี , แอม ฝาซิทิ , ชัมพ , ยุร JV)

[Jigga] Jay-Z
([ จิ๊กกา ] เจ ซี)

[Notorious B.I.G.]
([ โนโท๊เรียส บี ไอ จี ])
N*gga baby, My Bed-Stuy flow’s malicious
(เอ็น *gga เบ๊บี้ , มาย เบ๊ด สตูย โฟลว์ มะลีฌอัซ)
Delicious, F*ck three wishes, made my road to riches
(ดิลีฌอัซ , เอฟ *ck ทรี วิซเชรด , เมด มาย โร้ด ทู ริชอิส)
From 62 gem stars, my moms dishes
(ฟรอม 62 เจ็ม สทาร์ , มาย มัม ดิสชิด)
Gram choppin, police van dockin, D’s at me doors knockin
(กแร็ม ชอปปิ้น , โพลิ๊ซ แฝน dockin , ดีสฺ แอ็ท มี ดอร์ นอคคิน)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Keep rockin, No more Mista Nice Guy
(คี๊พ รอคกิน , โน โม Mista ไน๊ซ์ กาย)
I twist ya sh*t the f*ck back with the pistols
(ไอ ทวิสท ยา ฌะ *ที เดอะ เอฟ *ck แบ็ค วิธ เดอะ พิ๊สท่อล)
Blazin, hot like cajun, hotter than leaving holding work at the Days Inn
(เบลซิน , ฮอท ไล๊ค cajun , ฮอทเดอ แฑ็น ลีฝอิงส โฮลดิง เวิ๊ร์ค แกท เดอะ เดย์ อินน์)
With New York plates outside, get up outta there, f*ck the ride
(วิธ นิว ยอค เพล๊ท เอ๊าทไซ้ด , เก็ท อั๊พ เอ๊าตา แดร์ , เอฟ *ck เดอะ ไรด์)

[Notorious B.I.G.]
([ โนโท๊เรียส บี ไอ จี ])
Keep ya hands high, sh*t gets steeper
(คี๊พ ยา แฮนด์ ไฮฮ , ฌะ *ที เก็ท steeper)
Here comes the Grim Reaper
(เฮียร คัม เดอะ กริม Reaper)
Frank Wright, need the keys to your Integra
(แฟร๊งค ไรท , นี๊ด เดอะ คีย์ ทู ยุร Integra)
[That’s right]
([ แด้ท ไร๊ท ])
Chill homie, the b*tch in the Shownies told me
(ชิล โฮมี , เดอะ บี *tch อิน เดอะ Shownies โทลด มี)
Your holding more drugs than a pharmacy
(ยุร โฮลดิง โม ดรัก แฑ็น อะ ฟ๊าร์มาซี)
You ain’t harmin me, so pardon me
(ยู เอน harmin มี , โซ พ๊าร์ด่อน มี)
Pass the safe before I blaze the place and here’s six shots just in case
(เพซ เดอะ เซฟ บีฟอร์ ไอ เบลซ เดอะ เพลส แอนด์ เฮียร ซิกซ์ ฌ็อท จั๊สท อิน เค๊ส)

Chorus
(ค๊อรัส)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Yeah, yeah, yeah, for nine six, the only MC with a flu
(เย่ , เย่ , เย่ , ฟอร์ ไนน ซิกซ์ , ดิ โอ๊นลี่ เอมซี วิธ อะ ฟลู)
Yeah I rhyme sick, I be what your tryin to do
(เย่ ไอ ไรม ซิ๊ค , ไอ บี ว๊อท ยุร ทายอิน ทู ดู)
Made a fortune off Peru, extradite, china white hero[i]n
(เมด อะ ฟ๊อร์จูน ออฟฟ เพอรู , เอคซทระไดท , ไชนะ ไว๊ท ฮีโร่ [ ไอ ] เอ็น)
N*gga please, like short sleeves I bear arms
(เอ็น *gga พลีซ , ไล๊ค ช๊อร์ท ซลีฝ ซาย แบร์ อาร์ม)
Stay out the way from here on
(สเทย์ เอ๊าท เดอะ เวย์ ฟรอม เฮียร ออน)
[Clear] gone
([ เคลียร์ ] กอน)

[Notorious B.I.G.]
([ โนโท๊เรียส บี ไอ จี ])
Nea Gutter had two spots
(Nea กัทเทอะ แฮ็ด ทู สพอท)
The two for five dollar hits, the blue tops
(เดอะ ทู ฟอร์ ไฟฝ ดอลเลอะ ฮิท , เดอะ บลู ท๊อพ)
Gotta go, Coolio mean it’s gettin Too Hot
(กอททะ โก , Coolio มีน อิทซ เกดดิน ทู ฮอท)
If Fey’ had twins, she’d probably have two Pacs
(อิ๊ฟ Fey แฮ็ด ทวิน , ชี พรอบอับลิ แฮ็ฝ ทู แพค)
Get it? Tu-pac’s?
(เก็ท ดิธ ทู แพค)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Time to separate the pros from the cons
(ไทม์ ทู เซ๊พาเหรท เดอะ พโร ฟรอม เดอะ ค็อน)

The platinum from the bronz
(เดอะ พแลทนัม ฟรอม เดอะ bronz)
And b*tter soft sh*t from the leather on the Fonz
(แอนด์ บี *tter ซ๊อฟท ฌะ *ที ฟรอม เดอะ เล๊เธ่อร์ ออน เดอะ Fonz)
The S1 diamond from my eye class don
(เดอะ S1 ได๊ม่อนดํ ฟรอม มาย อาย คลาสสํ ด็อน)
A Chan Don sipper from a Rosay n*gga, huh
(อะ Chan ด็อน sipper ฟรอม มา Rosay เอ็น *gga , ฮู)
Brook Na, sippin on
(บรุค นา , ซิบปิ่น ออน)

[Notorious B.I.G.]
([ โนโท๊เรียส บี ไอ จี ])
Cristal forever, play the crib when it’s mink weather
(คิดเตว ฟอเร๊เฝ่อร , เพลย์ เดอะ คริบ เว็น อิทซ มิงค เว๊เธ่อร)
The M.A.F.I.A. keep canons in they Marc Buchanans
(เดอะ เอ็ม มา เอฟ ไอ อะ คี๊พ แคนยัน ซิน เด มาลัค Buchanans)
Usually cuatro cinco, the shell sink slow, tossin ya
(ยูฉัวลิ ควาดโต ซินโค , เดอะ เชลล์ ซิ๊งค สโลว์ , ทอสซิน ยา)
Mad slugs though your Nautica, I’m warnin ya
(แม้ด ซลัก โธ ยุร Nautica , แอม วอนนิน ยา)

Chorus
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Brooklyn’s Finest คำอ่านไทย Jay-Z feat Notorious B.I.G.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น