เนื้อเพลง Deck The Halls/Silent Night คำอ่านไทย Whitney Houston

Mmm. Mmm.
( อึม อึม)
Deck the hall with boughs of holly
(เด็ค เดอะ ฮอลล์ วิธ เบา อ็อฝ ฮอลลิ)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Tis the season to be jolly
(Tis เดอะ ซี๊ซั่น ทู บี จอลลิ)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Deck the hall with boughs of holly
(เด็ค เดอะ ฮอลล์ วิธ เบา อ็อฝ ฮอลลิ)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Tis the season to be jolly
(Tis เดอะ ซี๊ซั่น ทู บี จอลลิ)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])

Don we now our gay apparel
(ด็อน วี นาว เอ๊า เก แอ็พแพเร็ล)
Fa la la la la la la
(ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Troll the ancient Yuletide carol
(ทโรล ดิ แอ๊นเซี่ยนท ยูลไทด แครัล)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Whoa, troll the ancient Yuletide carol
(โว้ว , ทโรล ดิ แอ๊นเซี่ยนท ยูลไทด แครัล)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Fa la la la la la la
(ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

Oh
(โอ)
Fa la la la la la la la
(ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
My Lord now
(มาย หลอร์ด นาว)

See the blazing Yule before us
(ซี เดอะ บเลสอิง ยูล บีฟอร์ อัซ)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Strike the harp and join the chorus
(สไทร๊ค เดอะ ฮาพ แอนด์ จอย เดอะ ค๊อรัส)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Fast away the old year passes
(ฟาสท อะเวย์ ดิ โอลด์ เยียร์ แพเซ)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Oh hail the new ye lads and lasses
(โอ เฮล เดอะ นิว ยี แล็ด แซน lasses)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])

Follow me in merry measure,
(ฟ๊อลโล่ว มี อิน เม๊อร์รี่ เม๊เช่อร์ ,)
Fa la la la la la la
(ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
While I tell of Yuletide treasure
(ไวล์ ไอ เทลล อ็อฝ ยูลไทด เทร๊เช่อร)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Oh while I tell of Yuletide treasure
(โอ ไวล์ ไอ เทลล อ็อฝ ยูลไทด เทร๊เช่อร)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Singing fa la la la, la la la
(ซิงกิง ฟา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา)

Silent night, holy night
(ไซ๊เล่นท ไน๊ท , โฮ๊ลี่ ไน๊ท)
All is calm, and all is bright
(ออล อีส คาลํม , แอนด์ ออล อีส ไบร๊ท)
Round yon virgin mother and child
(ราวนด ย็อน เฝ๊อร์จิ้น ม๊าเธ่อร์ แอนด์ ชายลํดํ)
Holy infant so tender and mild
(โฮ๊ลี่ อิ๊นแฟ๊นท โซ เท๊นเด้อร์ แอนด์ มายลด์)
Sleep in heavenly peace
(สลี๊พ อิน เฮฝเอ็นลิ พี๊ซ)
Sleep in heavenly peace
(สลี๊พ อิน เฮฝเอ็นลิ พี๊ซ)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Oh sleep in heavenly peace
(โอ สลี๊พ อิน เฮฝเอ็นลิ พี๊ซ)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])

Silent night
(ไซ๊เล่นท ไน๊ท)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Oh holy night
(โอ โฮ๊ลี่ ไน๊ท)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Shepherds quake at the sight
(เฌพเอิด เคว้ค แอ็ท เดอะ ไซ๊ท)
Heavenly hosts sing [hallelujah]
(เฮฝเอ็นลิ โฮสท ซิง [ เฮลเลวลูยา ])
Fa la la la la la la la la la la
(ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Heedless of the wind and weather
(ฮีดเล็ซ อ็อฝ เดอะ วินด แอนด์ เว๊เธ่อร)
Fa la la la la la la
(ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

Sing we joyous, all together
(ซิง วี จอยอัซ , ออล ทูเก๊ทเธ่อร์)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Oh Christ the Savior is born
(โอ คไรซท เดอะ เซฝเยอะ อีส บอน)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Yeah sing we joyous, all together
(เย่ ซิง วี จอยอัซ , ออล ทูเก๊ทเธ่อร์)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Oh yeah Christ, Christ the Savior
(โอ เย่ คไรซท , คไรซท เดอะ เซฝเยอะ)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
He is born
(ฮี อีส บอน)

[Sing we joyous]
([ ซิง วี จอยอัซ ])
Sing we joyous
(ซิง วี จอยอัซ)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Christ the Savior
(คไรซท เดอะ เซฝเยอะ)
[Christ]
([ คไรซท ])
Oh He is born
(โอ ฮี อีส บอน)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
He is born
(ฮี อีส บอน)
Sing we
(ซิง วี)
[Sing we joyous]
([ ซิง วี จอยอัซ ])

Silent Night
(ไซ๊เล่นท ไน๊ท)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Holy Night
(โฮ๊ลี่ ไน๊ท)
[Christ]
([ คไรซท ])
Oh oh
(โอ โอ)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Oh silent night
(โอ ไซ๊เล่นท ไน๊ท)
[Sing we joyous]
([ ซิง วี จอยอัซ ])
Silent night, holy night, silent night oh
(ไซ๊เล่นท ไน๊ท , โฮ๊ลี่ ไน๊ท , ไซ๊เล่นท ไน๊ท โอ)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
[Christ]
([ คไรซท ])
Christ
(คไรซท)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Oh Christ is born
(โอ คไรซท อีส บอน)
[Sing we joyous]
([ ซิง วี จอยอัซ ])
Christ the Savior
(คไรซท เดอะ เซฝเยอะ)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Christ the Savior
(คไรซท เดอะ เซฝเยอะ)
[Christ]
([ คไรซท ])
Christ the Savior
(คไรซท เดอะ เซฝเยอะ)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])

The night he was born
(เดอะ ไน๊ท ฮี วอส บอน)
Fa la la la
(ฟา ลา ลา ลา)
[Sing we joyous]
([ ซิง วี จอยอัซ ])
Fa la la la, fa la la la
(ฟา ลา ลา ลา , ฟา ลา ลา ลา)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Fa la
(ฟา ลา)
[Christ]
([ คไรซท ])
Fa la la la, fa la la la
(ฟา ลา ลา ลา , ฟา ลา ลา ลา)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Fa la
(ฟา ลา)
[Sing we joyous]
([ ซิง วี จอยอัซ ])
Fa la la la, fa la la la
(ฟา ลา ลา ลา , ฟา ลา ลา ลา)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Oh fa la
(โอ ฟา ลา)
[Christ]
([ คไรซท ])
Fa la la la, fa la la la
(ฟา ลา ลา ลา , ฟา ลา ลา ลา)
[Fa la la la la la la]
([ ฟา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Deck The Halls/Silent Night คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น