เนื้อเพลง City High Anthem คำอ่านไทย City High

They Just Gave Up On Our Entire Generation
( เด จั๊สท เกฝ อั๊พ ออน เอ๊า เอ็นไทรํ เจเนอะเรฌัน)
So We Were All Pushed To The Side Cuz We Didn’t See The World Through Our Teachers Eyes
(โซ วี เวอ ออล พุช ทู เดอะ ไซด์ คัซ วี ดิ๊นอิน ซี เดอะ เวิลด ทรู เอ๊า ที๊ชเช่อร อาย)
When All We Needed Was A Little Bit Of Motivation
(เว็น ออล วี นี๊ด วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ดับ มอดีเวชั่น)
But Because We Wore Our Pants Saggin’ Y’all Labelled Us Gangstas
(บั๊ท บิคอส วี โว เอ๊า แพ็นท แซคกิน ยอล เลอเบว อัซ แก๊งซดา)
And Said We Wasn’t Worth The Time
(แอนด์ เซ็ด วี วอสซึ้น เวิร์ธ เดอะ ไทม์)

There Are So Many Things I Never Asked You
(แดร์ อาร์ โซ เมนอิ ทริง ซาย เน๊เฝ่อร์ อาสคฺ ยู)
There Are So Many Things I Still Don’t Know
(แดร์ อาร์ โซ เมนอิ ทริง ซาย สทิลล ด้อนท์ โนว์)
There Are So Many Things You Never Told Me
(แดร์ อาร์ โซ เมนอิ ทริง ยู เน๊เฝ่อร์ โทลด มี)
And Still So Many Things That I Will Never Know
(แอนด์ สทิลล โซ เมนอิ ทริง แดท ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ โนว์)
And Why Cuz I Went To City High
(แอนด์ วาย คัซ ไอ เว็นท ทู ซิ๊ที่ ไฮฮ)

A School With More Drop Outs Than Sign Ups At Registration
(อะ สคูล วิธ โม ดรอพ เอ๊าท แฑ็น ซายน อัพสฺ แอ็ท เรจิซทเรฌัน)
And The Pregnancy Rate Is At An All Time High We All Know Why
(แอนด์ เดอะ พเรกแน็นซิ เหรท อีส แอ็ท แอน ออล ไทม์ ไฮฮ วี ออล โนว์ วาย)
Now You Would Think The Classroom’s The Place For Mental Stimulation
(นาว ยู เวิด ทริ๊งค เดอะ คลาสรูม เดอะ เพลส ฟอร์ เม๊นท่อล ซทิมิวเลฌัน)
But It’s Some Brothers Outside Sellin’ That Stuff That’ll Really Stimulate Your Mind Talk About Gettin’ High
(บั๊ท อิทซ ซัม บร๊าเท่อรํ เอ๊าทไซ้ด เซลลิน แดท สทั๊ฟฟ แธดิล ริแอ็ลลิ สทิ๊มูเหลท ยุร ไมนด์ ท๊อล์ค อะเบ๊าท เกดดิน ไฮฮ)

There Are So Many Things You Never Showed Me
(แดร์ อาร์ โซ เมนอิ ทริง ยู เน๊เฝ่อร์ โชว์ มี)
There Are Too Many Things You Let Slip By
(แดร์ อาร์ ทู เมนอิ ทริง ยู เล็ท สลิ๊พ บาย)
How Can I Face A World That Doesn’t Know Me
(ฮาว แคน นาย เฟซ อะ เวิลด แดท ดัสอินท โนว์ มี)
A World That Doesn’t Care Whether I Live Or Die
(อะ เวิลด แดท ดัสอินท แคร์ ฮเวทเออะ ไอ ไล้ฝ ออ ดาย)
And Why Cuz I Go To City High
(แอนด์ วาย คัซ ไอ โก ทู ซิ๊ที่ ไฮฮ)

So We Don’t Need Your Education
(โซ วี ด้อนท์ นี๊ด ยุร เอดยุเคฌัน)
We Don’t Want No Pacifier
(วี ด้อนท์ ว้อนท โน Pacifier)
We Are The Leaders Of Your Nation
(วี อาร์ เดอะ ลีดเออะ อ็อฝ ยุร เน๊ชั่น)
We’re Gonna Make Sure The World Survives
(เวอ กอนนะ เม้ค ชัวร์ เดอะ เวิลด เซอร์ไฝ๊ฝ)
There Ain’t No Justice There’s Just Us
(แดร์ เอน โน จัสติกส แดร์ จั๊สท อัซ)
What Happened To The Meaning Of In God We Trust
(ว๊อท แฮ๊พเพ่น ทู เดอะ มีนนิง อ็อฝ อิน ก๊อด วี ทรัสท)
So As We Get Older And Our Children Grow Up
(โซ แอส วี เก็ท โอลเดอะ แอนด์ เอ๊า ชีลดเร็น โกรว์ อั๊พ)
We Ain’t Gonna Teach Them What Y’all Showed Us
(วี เอน กอนนะ ที๊ช เด็ม ว๊อท ยอล โชว์ อัซ)

There’s Too Many Babies Dyin’ Before They’re Born Lord Ain’t That The Truth
(แดร์ ทู เมนอิ เบบีสฺ ดายอิน บีฟอร์ เดรว บอน หลอร์ด เอน แดท เดอะ ทรู๊ธ)
Too Many Young Ladies Cryin’ With A Daddy In The House But Not A Father In The Home Now Y’all Know There’s A Difference
(ทู เมนอิ ยัง เลดิส คายอิน วิธ อะ แดดดิ อิน เดอะ เฮ้าส บั๊ท น็อท ดา ฟ๊าเท่อร อิน เดอะ โฮม นาว ยอล โนว์ แดร์ ซา ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
And What About All Our Young Soldiers Being Led Astray By This Negative Music
(แอนด์ ว๊อท อะเบ๊าท ดอร์ เอ๊า ยัง โซ๊ลเจ้อร์ บีอิง เล็ด อัซทเร บาย ดิส เน๊กาถีฝ มิ๊วสิค)
What Happened To The Isaac Hayes And The Curtis Mayfield’s And All The Marvin Gayes
(ว๊อท แฮ๊พเพ่น ทู ดิ isaac เฮยสฺ แซน เดอะ Curtis Mayfields แซน ออล เดอะ มาร์วิน เก๋)
Man We Really Need ‘em Today
(แมน วี ริแอ็ลลิ นี๊ด เอ็ม ทูเดย์)

And There Were So Many Things That Needed Explaining
(แอนด์ แดร์ เวอ โซ เมนอิ ทริง แดท นี๊ด เอคซฺเปนนิง)
But You Said It Was Too Late For Me To Learn
(บั๊ท ยู เซ็ด ดิท วอส ทู เหลท ฟอร์ มี ทู เลิร์น)
You Were Suppose To Be My Shelter When It Was Rainin’
(ยู เวอ ซั๊พโพ้ส ทู บี มาย เช๊ลเท่อร์ เว็น หนิด วอส เรนนิน)
But Instead You Left Me Out Here All Alone So I Gotta Make It On My Own
(บั๊ท อินสเท๊ด ยู เล๊ฟท มี เอ๊าท เฮียร ออล อะโลน โซ ไอ กอททะ เม้ค อิท ออน มาย โอว์น)

We Don’t Need Your Education
(วี ด้อนท์ นี๊ด ยุร เอดยุเคฌัน)
We Don’t Want No Pacifier
(วี ด้อนท์ ว้อนท โน Pacifier)
We Are The Leaders Of Your Nation
(วี อาร์ เดอะ ลีดเออะ อ็อฝ ยุร เน๊ชั่น)
We’re Gonna Make Sure The World Survives
(เวอ กอนนะ เม้ค ชัวร์ เดอะ เวิลด เซอร์ไฝ๊ฝ)
There Ain’t No Justice There’s Just Us
(แดร์ เอน โน จัสติกส แดร์ จั๊สท อัซ)
What Happened To The Meaning Of In God We Trust
(ว๊อท แฮ๊พเพ่น ทู เดอะ มีนนิง อ็อฝ อิน ก๊อด วี ทรัสท)
So As We Get Older And Our Children Grow Up
(โซ แอส วี เก็ท โอลเดอะ แอนด์ เอ๊า ชีลดเร็น โกรว์ อั๊พ)
We Ain’t Gonna Teach Them What Y’all Showed Us
(วี เอน กอนนะ ที๊ช เด็ม ว๊อท ยอล โชว์ อัซ)

For People Who Did Believe What We Could Do To Change Our Future You Knew The World Was In Our Hands Help Build Them Strong So They Can Withstand All The Pressures All The War All The Prejudice And The Others Who Were Sure We Couldn’t Fight The Stress In Life For Those Of You Who Didn’t Believe Us Listen To My Words For You Listen To Your Children Sing To You
(ฟอร์ พี๊เพิ่ล ฮู ดิด บีลี๊ฝ ว๊อท วี เคิด ดู ทู เช้งจํ เอ๊า ฟิ๊วเช่อร์ ยู นยู เดอะ เวิลด วอส ซิน เอ๊า แฮนด์ เฮ้ลพ บิ้ลดํ เด็ม สทรอง โซ เด แคน วีธซแทนด ออล เดอะ พเรฌเออะ ซอร์ เดอะ วอร์ ออล เดอะ พรี๊จัดดิซ แอนด์ ดิ อ๊อเธ่อร์ ฮู เวอ ชัวร์ วี คูดซึ่น ไฟ้ท เดอะ สเทรสส ซิน ไล๊ฟ ฟอร์ โฑส อ็อฝ ยู ฮู ดิ๊นอิน บีลี๊ฝ อัซ ลิ๊สซึ่น ทู มาย เวิร์ด ฟอร์ ยู ลิ๊สซึ่น ทู ยุร ชีลดเร็น ซิง ทู ยู)

We Don’t Need Your Education
(วี ด้อนท์ นี๊ด ยุร เอดยุเคฌัน)
We Don’t Want No Pacifier
(วี ด้อนท์ ว้อนท โน Pacifier)
We Are The Leaders Of Your Nation
(วี อาร์ เดอะ ลีดเออะ อ็อฝ ยุร เน๊ชั่น)
We’re Gonna Make Sure The World Survives
(เวอ กอนนะ เม้ค ชัวร์ เดอะ เวิลด เซอร์ไฝ๊ฝ)
There Ain’t No Justice There’s Just Us
(แดร์ เอน โน จัสติกส แดร์ จั๊สท อัซ)
What Happened To The Meaning Of In God We Trust
(ว๊อท แฮ๊พเพ่น ทู เดอะ มีนนิง อ็อฝ อิน ก๊อด วี ทรัสท)
So As We Get Older And Our Children Grow Up
(โซ แอส วี เก็ท โอลเดอะ แอนด์ เอ๊า ชีลดเร็น โกรว์ อั๊พ)
We Ain’t Gonna Teach Them What Y’all Showed Us
(วี เอน กอนนะ ที๊ช เด็ม ว๊อท ยอล โชว์ อัซ)

Repeat X1
(รีพี๊ท X1)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง City High Anthem คำอ่านไทย City High

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น