เนื้อเพลง One-Eighty by Summer คำอ่านไทย Taking Back Sunday

Come on just say it,
( คัมมอน จั๊สท เซย์ อิท ,)
You need me like a bad habit,
(ยู นี๊ด มี ไล๊ค เก แบ้ด แฮ๊บบิท ,)
One that gives you the interest of indepth and love.
(วัน แดท กี๊ฝ ยู ดิ อิ๊นเทรสท ดับ indepth แอนด์ ลัฝ)
Come on just say it [Are you afraid to],
(คัมมอน จั๊สท เซย์ อิท [ อาร์ ยู อะเฟรด ทู ] ,)
You need me like a bad habit [Say what you want to, tell me you want to],
(ยู นี๊ด มี ไล๊ค เก แบ้ด แฮ๊บบิท [ เซย์ ว๊อท ยู ว้อนท ทู , เทลล มี ยู ว้อนท ทู ] ,)
One that gives you the interest of indepth and love [Are you afraid to say what you want to, tell me you want to].
(วัน แดท กี๊ฝ ยู ดิ อิ๊นเทรสท ดับ indepth แอนด์ ลัฝ [ อาร์ ยู อะเฟรด ทู เซย์ ว๊อท ยู ว้อนท ทู , เทลล มี ยู ว้อนท ทู ])

Well I hold my tongue use it to assess,
(เวลล ไอ โฮลด์ มาย ทั๊ง ยู๊ส อิท ทู แอซเซซ ,)
The damage from way back when it mattered,
(เดอะ แด๊เหมจ ฟรอม เวย์ แบ็ค เว็น หนิด แม๊ทเท่อร์ ,)
But nothing seems important anymore,
(บั๊ท นัธอิง ซีม อิมพอแท็นท แอนนี่มอ ,)
We’re just protecting ourselves from our self,
(เวีย จั๊สท โพเทคติง เอารเซลฝส ฟรอม เอ๊า เซลฟ์ ,)
And I don’t think I’ll ever come back down [I don’t think I’ll ever come back down],
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ทริ๊งค อิลล เอ๊เฝ่อร์ คัม แบ็ค เดาน [ ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค อิลล เอ๊เฝ่อร์ คัม แบ็ค เดาน ] ,)
I don’t think I’ll ever come back down [I don’t think I’ll ever come back down],
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค อิลล เอ๊เฝ่อร์ คัม แบ็ค เดาน [ ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค อิลล เอ๊เฝ่อร์ คัม แบ็ค เดาน ] ,)
I don’t think I’ll ever come back down [I don’t think I’ll ever come back…],
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค อิลล เอ๊เฝ่อร์ คัม แบ็ค เดาน [ ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค อิลล เอ๊เฝ่อร์ คัม แบ็ค ] ,)
I don’t think I’ll ever come back…
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค อิลล เอ๊เฝ่อร์ คัม แบ็ค)

Are you ashamed to say what you want to tell me you want to.
(อาร์ ยู อะเชมดฺ ทู เซย์ ว๊อท ยู ว้อนท ทู เทลล มี ยู ว้อนท ทู)
Are you ashamed to say what you want to tell me you want to.
(อาร์ ยู อะเชมดฺ ทู เซย์ ว๊อท ยู ว้อนท ทู เทลล มี ยู ว้อนท ทู)
[Come on just say it] Are you ashamed to [Come on just say it] say what you want to tell me you want to.
([ คัมมอน จั๊สท เซย์ อิท ] อาร์ ยู อะเชมดฺ ทู [ คัมมอน จั๊สท เซย์ อิท ] เซย์ ว๊อท ยู ว้อนท ทู เทลล มี ยู ว้อนท ทู)
[Come on just say it] Are you ashamed to [Come on just say it] say what you want to tell me you want to.
([ คัมมอน จั๊สท เซย์ อิท ] อาร์ ยู อะเชมดฺ ทู [ คัมมอน จั๊สท เซย์ อิท ] เซย์ ว๊อท ยู ว้อนท ทู เทลล มี ยู ว้อนท ทู)

I’m making the difference,
(แอม เมคอิง เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ,)
It just seems pointless,
(อิท จั๊สท ซีม พอยนทเล็ซ ,)
Well I’ll be obvious,
(เวลล อิลล บี อ๊อบเฝียส ,)
That’s got out of focus,
(แด้ท ก็อท เอ๊าท ดับ โฟ๊คัส ,)
Why can’t you just be happy,
(วาย แค็นท ยู จั๊สท บี แฮ๊พพี่ ,)
Why can’t you just be happy.
(วาย แค็นท ยู จั๊สท บี แฮ๊พพี่)
And I don’t think I’ll ever come back down [I don’t think I’ll ever come back down],
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ทริ๊งค อิลล เอ๊เฝ่อร์ คัม แบ็ค เดาน [ ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค อิลล เอ๊เฝ่อร์ คัม แบ็ค เดาน ] ,)
I don’t think I’ll ever come back down [I don’t think I’ll ever come back down],
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค อิลล เอ๊เฝ่อร์ คัม แบ็ค เดาน [ ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค อิลล เอ๊เฝ่อร์ คัม แบ็ค เดาน ] ,)
I don’t think I’ll ever come back down [I don’t think I’ll ever come back…],
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค อิลล เอ๊เฝ่อร์ คัม แบ็ค เดาน [ ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค อิลล เอ๊เฝ่อร์ คัม แบ็ค ] ,)
I don’t think I’ll ever come back…
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค อิลล เอ๊เฝ่อร์ คัม แบ็ค)

[Just come back… {over and over, about 15 times}]
([ จั๊สท คัม แบ็ค {โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร , อะเบ๊าท 15 ไทม์ } ])
Just come on just say it,
(จั๊สท คัมมอน จั๊สท เซย์ อิท ,)
Come on just say it,
(คัมมอน จั๊สท เซย์ อิท ,)
Well I’ll just say it,
(เวลล อิลล จั๊สท เซย์ อิท ,)
I’ll just say it,
(อิลล จั๊สท เซย์ อิท ,)
I need you defenseless, dependent and alone.
(ไอ นี๊ด ยู ดิเฟนซเล็ซ , ดิเพนเด็นท แอนด์ อะโลน)
[Just come back… {over and over, about 9 times}]
([ จั๊สท คัม แบ็ค {โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร , อะเบ๊าท นาย ไทม์ } ])
She says live up to your first impression,
(ชี เซย์ ไล้ฝ อั๊พ ทู ยุร เฟิร์สท อิมพเรฌอัน ,)
Well my best side was your worst invention,
(เวลล มาย เบ๊สท์ ไซด์ วอส ยุร เวิ๊ร์สท อินเฝนฌัน ,)
In case you live without the intention,
(อิน เค๊ส ยู ไล้ฝ วิธเอ๊าท ดิ อินเทนฌัน ,)
In case you live without the intention.
(อิน เค๊ส ยู ไล้ฝ วิธเอ๊าท ดิ อินเทนฌัน)
[Just come back… {over and over, about 8 times}]
([ จั๊สท คัม แบ็ค {โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร , อะเบ๊าท เอ๊ก ไทม์ } ])
She says live up to your first impression,
(ชี เซย์ ไล้ฝ อั๊พ ทู ยุร เฟิร์สท อิมพเรฌอัน ,)
Well my best side was your worst invention,
(เวลล มาย เบ๊สท์ ไซด์ วอส ยุร เวิ๊ร์สท อินเฝนฌัน ,)
In case you live without the intention,
(อิน เค๊ส ยู ไล้ฝ วิธเอ๊าท ดิ อินเทนฌัน ,)
In case you live without the intention.
(อิน เค๊ส ยู ไล้ฝ วิธเอ๊าท ดิ อินเทนฌัน)

She says live up to your first impression [Come on, just say it],
(ชี เซย์ ไล้ฝ อั๊พ ทู ยุร เฟิร์สท อิมพเรฌอัน [ คัมมอน , จั๊สท เซย์ อิท ] ,)
Well my best side was your worst invention [Come on, just say it],
(เวลล มาย เบ๊สท์ ไซด์ วอส ยุร เวิ๊ร์สท อินเฝนฌัน [ คัมมอน , จั๊สท เซย์ อิท ] ,)
Why cant you live without the intention [I need you defenseless, dependent],
(วาย แค็นท ยู ไล้ฝ วิธเอ๊าท ดิ อินเทนฌัน [ ไอ นี๊ด ยู ดิเฟนซเล็ซ , ดิเพนเด็นท ] ,)
Why can’t you love without the intention [alone].
(วาย แค็นท ยู ลัฝ วิธเอ๊าท ดิ อินเทนฌัน [ อะโลน ])
She says live up to your first impression [I just say it],
(ชี เซย์ ไล้ฝ อั๊พ ทู ยุร เฟิร์สท อิมพเรฌอัน [ ไอ จั๊สท เซย์ อิท ] ,)
Well my best side was your worst invention [I just say it],
(เวลล มาย เบ๊สท์ ไซด์ วอส ยุร เวิ๊ร์สท อินเฝนฌัน [ ไอ จั๊สท เซย์ อิท ] ,)
Why cant you live without the intention [I need you defenseless, dependent],
(วาย แค็นท ยู ไล้ฝ วิธเอ๊าท ดิ อินเทนฌัน [ ไอ นี๊ด ยู ดิเฟนซเล็ซ , ดิเพนเด็นท ] ,)
Why can’t you love without the intention [Alone],
(วาย แค็นท ยู ลัฝ วิธเอ๊าท ดิ อินเทนฌัน [ อะโลน ] ,)
Why can’t you love [Defenseless, dependent],
(วาย แค็นท ยู ลัฝ [ ดิเฟนซเล็ซ , ดิเพนเด็นท ] ,)
Why cant you love [Defenseless, dependent],
(วาย แค็นท ยู ลัฝ [ ดิเฟนซเล็ซ , ดิเพนเด็นท ] ,)
Why can’t you love…without…love…without [Defenseless, dependent, defenseless, dependent],
(วาย แค็นท ยู ลัฝ วิธเอ๊าท ลัฝ วิธเอ๊าท [ ดิเฟนซเล็ซ , ดิเพนเด็นท , ดิเฟนซเล็ซ , ดิเพนเด็นท ] ,)
Why can’t you love [Defenseless, dependent],
(วาย แค็นท ยู ลัฝ [ ดิเฟนซเล็ซ , ดิเพนเด็นท ] ,)
Why can’t you love [Defenseless, dependent],
(วาย แค็นท ยู ลัฝ [ ดิเฟนซเล็ซ , ดิเพนเด็นท ] ,)
Why can’t you love…without…love…without [Defenseless, dependent, defenseless, dependent].
(วาย แค็นท ยู ลัฝ วิธเอ๊าท ลัฝ วิธเอ๊าท [ ดิเฟนซเล็ซ , ดิเพนเด็นท , ดิเฟนซเล็ซ , ดิเพนเด็นท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One-Eighty by Summer คำอ่านไทย Taking Back Sunday

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น