เนื้อเพลง Mirror Mirror คำอ่านไทย LL Cool J

Uhh
( อา)
Yeah, yeah {*whispered: ” Oh my God ” *}
(เย่ , เย่ {*วิสเพ่อร์ : ” โอ มาย ก๊อด ” *})
Uhh [he’s back] success [he’s back]
(อา [ อีส แบ็ค ] ซัคเซสส [ อีส แบ็ค ])
{*whispered: ” They love success! ” *} [Where you been?]
({*วิสเพ่อร์ : ” เด ลัฝ ซัคเซสส ! ” *} [ แวร์ ยู บีน ])
Right here baby
(ไร๊ท เฮียร เบ๊บี้)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Look in the mirror while I tell you a tale
(ลุ๊ค อิน เดอะ มิเร่อร์ ไวล์ ไอ เทลล ยู อะ เทล)
About a mogul named Uncle L
(อะเบ๊าท ดา โมกัล เนม อั๊งเคิ่ล แอล)
Sit on eight figures, man with a vision, move with precision
(ซิท ออน เอท ฟิ๊กเก้อร , แมน วิธ อะ ฝิ๊ชั่น , มู๊ฝ วิธ พริซีฉอัน)
[He excels, they all fail]
([ ฮี เอ็คเซล , เด ออล เฟล ])
Undisputed, the game got so polluted
(อันดิซพยูทอิด , เดอะ เกม ก็อท โซ พ็อลยูท)
that he turned his +Radio+ off
(แดท ฮี เทิร์น ฮิส +เร๊ดิโอ + ออฟฟ)
He +Needed a Beat+ so he could +Jingle+ them bells again
(ฮี +นี๊ด อะ บีท + โซ ฮี เคิด +จีงกล + เด็ม เบลล์ อะเกน)
Watchin the plasma TV in the loft [with somethin soft]
(วันชิน เดอะ พแลสมะ ทีวี อิน เดอะ ล็อฟท [ วิธ ซัมติน ซ๊อฟท ])
with a leapord print outfit on
(วิธ อะ leapord พริ๊นท เอ้าฟิท ออน)
Cause he known to flood any mic he spit on
(ค๊อส ฮี โนน ทู ฟลั๊ด เอ๊นี่ ไมคะ ฮี ซพิท ออน)
He’s a [uhh uhh, +Phenomenon+]
(อีส ซา [ อา อา , +ฟีโน๊มิน่อน + ])
Ice glistenin, listenin to +Break of Dawn+
(ไอ๊ซ์ กิ๊ดซืนิน , ลิเซินนิน ทู +เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น +)
He went from.. +Hollis to Hollywood+ in fact
(ฮี เว็นท ฟรอม +Hollis ทู ฮอลิวูด + อิน แฟคท)
Owned the Dow Jones and stacked the NASDAQ
(โอว์น เดอะ เดา โจเนส แซน ซแท็ค เดอะ NASDAQ)
Conference call with his broker, ‘What’s the yield on that?’
(คอนเฟอะเร็นซ คอลลํ วิธ ฮิส โบร๊คเค่อร์ , ว๊อท เดอะ ยีล ออน แดท)
” Exotic Motorcars, ” we want a deal on that
(” เอ็กสอทอิค Motorcars , ” วี ว้อนท ดา ดีล ออน แดท)

[Chorus: sung] + [LL]
([ ค๊อรัส : ซัง ] + [ LL ])
Mirror mirror [you go baby] speak to me [you flow baby]
(มิเร่อร์ มิเร่อร์ [ ยู โก เบ๊บี้ ] สพี๊ค ทู มี [ ยู โฟลว์ เบ๊บี้ ])
What’s this image that I see before me [you know baby]
(ว๊อท ดิส อิ๊มเมจ แดท ไอ ซี บีฟอร์ มี [ ยู โนว์ เบ๊บี้ ])
It’s a winner [you go baby] please believe it [you go baby]
(อิทซ ซา วีนเนอะ [ ยู โก เบ๊บี้ ] พลีซ บีลี๊ฝ อิท [ ยู โก เบ๊บี้ ])
I can see it so I can achieve it [you flow baby, you go baby]
(ไอ แคน ซี อิท โซ ไอ แคน อะชี้ฝ อิท [ ยู โฟลว์ เบ๊บี้ , ยู โก เบ๊บี้ ])

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
+Around the Way Girls+ be +Doin’ It+ well
(+อะราวนฺดฺ เดอะ เวย์ เกิร์ล + บี +โดย อิท + เวลล)
They love the way that man look on the [XXL]
(เด ลัฝ เดอะ เวย์ แดท แมน ลุ๊ค ออน เดอะ [ XXL ])
On the Money magazine covers
(ออน เดอะ มั๊นนี่ แม๊กกาซีน โค๊ฝเฝ่อร์)
When he stop at the light, it’s like his Benz hovers
(เว็น ฮี สท๊อพ แอ็ท เดอะ ไล๊ท , อิทซ ไล๊ค ฮิส เบนซฺ ฮัฝเออะ)
Smoke blowin from the chrome exhaust, of his Boxer Porsche
(สโม๊ค โบลวิน ฟรอม เดอะ คโรม เอ็กซอสทํ , อ็อฝ ฮิส บอคเซอะ โพช)
[Look at him, lickin his lips when his joint pull off]
([ ลุ๊ค แกท ฮิม , ลิคคิน ฮิส ลิพ เว็น ฮิส จอยนท พูลล ออฟฟ ])
Ever since +Boomin’ System+, damn she missed him
(เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ +บูมิน ซิ๊สเท่ม + , แดมนํ ชี มิส ฮิม)
She, couldn’t resist him, dreamt she kissed him
(ชี , คูดซึ่น รีซิ๊สท ฮิม , ดเร็มท ชี คิสส ฮิม)
In a, warm jacuzzi full of +Milky Cereal+
(อิน อะ , วอร์ม จาคุดซี ฟูล อ็อฝ +มีลคิ เซียเรียล +)
She said [I need love from the grand imperial]
(ชี เซ็ด [ ไอ นี๊ด ลัฝ ฟรอม เดอะ แกรนด์ อิมพี๊เรี่ยล ])
I been his biggest fan since five years old
(ไอ บีน ฮิส บิ๊กเกส แฟน ซิ๊นซ ไฟฝ เยียร์ โอลด์)
And now I’m 22, I love money [oooh]
(แอนด์ นาว แอม 22 , ไอ ลัฝ มั๊นนี่ [ อู้ ])
+Backseat of the Jeep+, you need that
(+แบคซี๊ดทฺ ดับ เดอะ จีพ + , ยู นี๊ด แดท)
[Who do you love?] Baby repeat that
([ ฮู ดู ยู ลัฝ ] เบ๊บี้ รีพี๊ท แดท)
[Who do you love?] You need to keep back
([ ฮู ดู ยู ลัฝ ] ยู นี๊ด ทู คี๊พ แบ็ค)
Milk and +Pink Cookies+ he known to eat that
(มิลค์ แอนด์ +พิ๊งค คูคอิ + ฮี โนน ทู อี๊ท แดท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Tryin to get as much money as possible, no negative consequences
(ทายอิน ทู เก็ท แอส มัช มั๊นนี่ แอส พ๊อซซิเบิ้ล , โน เน๊กาถีฝ ค๊อนซีเคว่นซ์)
Knahmsayin baby? I’m goin long, feel me..
(Knahmsayin เบ๊บี้ แอม โกอิน ลอง , ฟีล มี)

+Hey Lover+, I’m +Loungin’+
(+เฮ ลัฝเออะ + , แอม +ลันจิน +)
+Goin’ Back to Cali+, cop a crib on the mountain
(+โกอิน แบ็ค ทู กาลี + , ค็อพ อะ คริบ ออน เดอะ เม๊าเท่น)
Strobelights jumpin off, birdies is bouncin
(Strobelights จัมปิน ออฟฟ , เบอดิ ซิส เบ๊าซิน)
+[4]-to-the-3-2-1+, he stopped countin
(+ [ โฟว ] ทู เดอะ ที ทู 1+ , ฮี สต๊อปพฺ เค๊าดิน)
Eliminated competition quickly
(อิลิ๊มิเหนท ค็อมพิทีฌอัน ควีคลิ)
Phantom of the Opera on the low where your clique be
(แฟนทัม อ็อฝ ดิ โอ๊เพ-ร่า ออน เดอะ โลว แวร์ ยุร คลีค บี)
He feel his flow deep down in your artery
(ฮี ฟีล ฮิส โฟลว์ ดี๊พ เดาน อิน ยุร อาเทอะริ)
Peep her man’s checkbook [uh] that’s where his heart’ll be
(พีพ เฮอ แมน checkbook [ อา ] แด้ท แวร์ ฮิส heartll บี)
+6 Minutes of Pleasure+ for +Jack the Ripper+
(+6 มิ๊หนิท อ็อฝ พเลฉเออะ + ฟอร์ +แจ็ค เดอะ รีพเพอะ +)
Young players fall quicker from chicks and hard liquor [ahahah]
(ยัง เพย์เยอร์ ฟอลล์ ควิกเกอร์ ฟรอม ชิค แซน ฮาร์ด ลิ๊เคว่อร [ ahahah ])
But uhh, he’s +Bad+, he got +The Power of God+
(บั๊ท อา , อีส +แบ้ด + , ฮี ก็อท +พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ก๊อด +)
In the Four Seasons, laughin at the L’urmitage[?]
(อิน เดอะ โฟ ซี๊ซั่น , เลอกิน แอ็ท เดอะ Lurmitage [ ])
He been there, mini-bars, R&B stars
(ฮี บีน แดร์ , มีนิ บาร์ , อาร์ &บี สทาร์)
Young groupies in the lobby on the search for [Bobby]
(ยัง กรูพพี ซิน เดอะ ล๊อบบี้ ออน เดอะ เซิร์ช ฟอร์ [ บอบบิ ])
Young tycoon in the Steve Wynn suite
(ยัง ไทคูณ อิน เดอะ สตีฝ Wynn ซวีท)
Readin e-mails with ten on repeat, I seen it
(Readin อี เมล วิธ เท็น ออน รีพี๊ท , ไอ ซีน หนิด)

[Chorus] + [LL speaking over, can’t be heard clearly]
([ ค๊อรัส ] + [ LL ซพีคอิง โอ๊เฝ่อร , แค็นท บี เฮิด คเลียลิ ])

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Yeah, 10, faith, power of God
(เย่ , เทน , เฟท , พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ก๊อด)
Yeah, c’mon, work it with me baby
(เย่ , ซีมอน , เวิ๊ร์ค อิท วิธ มี เบ๊บี้)
Work with me ma, uhh, it’s been too long, 10
(เวิ๊ร์ค วิธ มี มา , อา , อิทซ บีน ทู ลอง , เทน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mirror Mirror คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น