เนื้อเพลง Off Glass คำอ่านไทย Trina

[Deuce Poppito]
( [ ดยูซ Poppito ])
Lil momma you off glass
(ลิล มอมมา ยู ออฟฟ กล๊าสส)

[Trina]
([ ทรีน่า ])
Uh, uh, uh, uh
(อา , อา , อา , อา)
I know you like the way I shake that, drop that
(ไอ โนว์ ยู ไล๊ค เดอะ เวย์ ไอ เช้ค แดท , ดรอพ แดท)
Cock back, make the p*ssy pop back
(ค๊อค แบ็ค , เม้ค เดอะ พี *ssy พ็อพ แบ็ค)
F*ck a n*gga in a Benz with the top back
(เอฟ *ck กา เอ็น *gga อิน อะ เบนซฺ วิธ เดอะ ท๊อพ แบ็ค)
If you lyin on your d*ck, n*gga stop that
(อิ๊ฟ ยู ลายอิน ออน ยุร ดี *ck , เอ็น *gga สท๊อพ แดท)
You wanna f*ck me for free, n*gga freeze that
(ยู วอนนา เอฟ *ck มี ฟอร์ ฟรี , เอ็น *gga ฟรีส แดท)
Show me where them D’s at, lil momma needs that
(โชว์ มี แวร์ เด็ม ดีสฺ แอ็ท , ลิล มอมมา นี๊ด แดท)
I need a n*gga who gonna lick on the clit
(ไอ นี๊ด อะ เอ็น *gga ฮู กอนนะ ลิค ออน เดอะ คลิทฺ)
Who gonna pay all my bills
(ฮู กอนนะ เพย์ ออล มาย บิลล์)
Who gonna trick on the rent
(ฮู กอนนะ ทริ๊ค ออน เดอะ เร๊นท)

[Deuce Poppito]
([ ดยูซ Poppito ])
Well damn lil momma, can you swallow my d*ck?
(เวลล แดมนํ ลิล มอมมา , แคน ยู สว๊อลโล่ว มาย ดี *ck)
Can you keep that p*ssy poppin like a bottle of Cris?
(แคน ยู คี๊พ แดท พี *ssy พอพปิน ไล๊ค เก บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ คริซ)

[Trina]
([ ทรีน่า ])
Hell yeah cause you know lil momma about it for sure
(เฮ็ลล เย่ ค๊อส ยู โนว์ ลิล มอมมา อะเบ๊าท ดิธ ฟอร์ ชัวร์)
Cause off glass is my motto, my motto
(ค๊อส ออฟฟ กล๊าสส ซิส มาย มอทโท , มาย มอทโท)

[Trina and Deuce Poppito]
([ ทรีน่า แอนด์ ดยูซ Poppito ])
If you got plenty cash, in your Chanel bag, baby you off glass
(อิ๊ฟ ยู ก็อท เพล๊นที่ แค๊ช , อิน ยุร ชาเนล แบ๊ก , เบ๊บี้ ยู ออฟฟ กล๊าสส)
Ah-hah, lil’ mama you off glass
(อา ฮ๊า , ลิล มามะ ยู ออฟฟ กล๊าสส)
If you a high priced b*tch with that ice round your wrist, you off glass
(อิ๊ฟ ยู อะ ไฮฮ ไพร๊ซ์ บี *tch วิธ แดท ไอ๊ซ์ ราวนด ยุร ริ๊ซท , ยู ออฟฟ กล๊าสส)
Ah-hah, lil’ mama you off glass
(อา ฮ๊า , ลิล มามะ ยู ออฟฟ กล๊าสส)
And when your back in the club and pop that p*ssy for them thugs,
(แอนด์ เว็น ยุร แบ็ค อิน เดอะ คลับ แอนด์ พ็อพ แดท พี *ssy ฟอร์ เด็ม ธัก ,)
Lil’ mama You off glass
(ลิล มามะ ยู ออฟฟ กล๊าสส)
Ah-hah, lil’ mama you off glass
(อา ฮ๊า , ลิล มามะ ยู ออฟฟ กล๊าสส)
And when you gettin plenty bread and got that fire, you off glass
(แอนด์ เว็น ยู เกดดิน เพล๊นที่ เบร้ด แอนด์ ก็อท แดท ไฟเออะร , ยู ออฟฟ กล๊าสส)
Ah-hah, lil’ mama you off glass
(อา ฮ๊า , ลิล มามะ ยู ออฟฟ กล๊าสส)

[Deuce Poppito]
([ ดยูซ Poppito ])
Lil momma got in goin on like the candy and chrome
(ลิล มอมมา ก็อท อิน โกอิน ออน ไล๊ค เดอะ แค๊นดี้ แอนด์ คโรม)
Off glass in cut with no panties on
(ออฟฟ กล๊าสส ซิน คัท วิธ โน แพนดีสฺ ออน)
I don’t know lil momma, it’s just somethin about ya
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ลิล มอมมา , อิทซ จั๊สท ซัมติน อะเบ๊าท ยา)
That make a n*gga wanna f*ck the dog sh*t out ya
(แดท เม้ค เก เอ็น *gga วอนนา เอฟ *ck เดอะ ด้อกก ฌะ *ที เอ๊าท ยา)
Do your thing lil momma go in twerk it b*tch
(ดู ยุร ทริง ลิล มอมมา โก อิน ทเวิก อิท บี *tch)
When Deuce Poppito see what you workin with
(เว็น ดยูซ Poppito ซี ว๊อท ยู เวิคกิน วิธ)
In that see-thru sh*t with your nipples hard
(อิน แดท ซี ธรู ฌะ *ที วิธ ยุร นิบเปิล ฮาร์ด)
That sh*t gotta n*gga d*ck triple hard
(แดท ฌะ *ที กอททะ เอ็น *gga ดี *ck ทริ๊พเพิ่ล ฮาร์ด)

[Trina]
([ ทรีน่า ])
Yeah I know playboy
(เย่ ไอ โนว์ พเลบอย)
It’s just somethin about me
(อิทซ จั๊สท ซัมติน อะเบ๊าท มี)
It take a real n*gga to bring the freak up out me
(อิท เท้ค เก เรียล เอ็น *gga ทู บริง เดอะ ฟรี๊ค อั๊พ เอ๊าท มี)
Turn out the lights and slip up out me
(เทิร์น เอ๊าท เดอะ ไล๊ท แซน สลิ๊พ อั๊พ เอ๊าท มี)
Ain’t nann size d*ck you could keep out me
(เอน nann ไซ๊ซ ดี *ck ยู เคิด คี๊พ เอ๊าท มี)

[Deuce Poppito]
([ ดยูซ Poppito ])
Well damn lil momma, can you swallow my d*ck?
(เวลล แดมนํ ลิล มอมมา , แคน ยู สว๊อลโล่ว มาย ดี *ck)
Can you keep that p*ssy poppin like a bottle of Cris?
(แคน ยู คี๊พ แดท พี *ssy พอพปิน ไล๊ค เก บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ คริซ)

[Trina]
([ ทรีน่า ])
Hell yeah cause you know lil momma about it for sure
(เฮ็ลล เย่ ค๊อส ยู โนว์ ลิล มอมมา อะเบ๊าท ดิธ ฟอร์ ชัวร์)
Cause off glass is my motto, my motto
(ค๊อส ออฟฟ กล๊าสส ซิส มาย มอทโท , มาย มอทโท)

[Trina and Deuce Poppito]
([ ทรีน่า แอนด์ ดยูซ Poppito ])
If you got plenty cash, in your Chanel bag, baby you off glass
(อิ๊ฟ ยู ก็อท เพล๊นที่ แค๊ช , อิน ยุร ชาเนล แบ๊ก , เบ๊บี้ ยู ออฟฟ กล๊าสส)
Ah-hah, lil’ mama you off glass
(อา ฮ๊า , ลิล มามะ ยู ออฟฟ กล๊าสส)
If you a high priced b*tch with that ice round your wrist, you off glass
(อิ๊ฟ ยู อะ ไฮฮ ไพร๊ซ์ บี *tch วิธ แดท ไอ๊ซ์ ราวนด ยุร ริ๊ซท , ยู ออฟฟ กล๊าสส)
Ah-hah, lil’ mama you off glass
(อา ฮ๊า , ลิล มามะ ยู ออฟฟ กล๊าสส)
And when your back in the club and pop that p*ssy for them thugs,
(แอนด์ เว็น ยุร แบ็ค อิน เดอะ คลับ แอนด์ พ็อพ แดท พี *ssy ฟอร์ เด็ม ธัก ,)
Lil’ mama You off glass
(ลิล มามะ ยู ออฟฟ กล๊าสส)
Ah-hah, lil’ mama you off glass
(อา ฮ๊า , ลิล มามะ ยู ออฟฟ กล๊าสส)
And when you gettin plenty bread and got that fire, you off glass
(แอนด์ เว็น ยู เกดดิน เพล๊นที่ เบร้ด แอนด์ ก็อท แดท ไฟเออะร , ยู ออฟฟ กล๊าสส)
Ah-hah, lil’ mama you off glass
(อา ฮ๊า , ลิล มามะ ยู ออฟฟ กล๊าสส)

[Trina]
([ ทรีน่า ])
I know you like the way I bounce that, strip that, flip back
(ไอ โนว์ ยู ไล๊ค เดอะ เวย์ ไอ เบ๊าสฺ แดท , ซทริพ แดท , ฟลิพ แบ็ค)
Make the p*ssy drip back
(เม้ค เดอะ พี *ssy ดริพ แบ็ค)
N*ggas cryin like they broke, I ain’t with that
(เอ็น *ggas คายอิน ไล๊ค เด บโรค , ไอ เอน วิธ แดท)
You better break a b*tch off like a kit-kat
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เบร๊ค กา บี *tch ออฟฟ ไล๊ค เก คิท คาท)
I know you like the way lil momma mack work, your stack worth it
(ไอ โนว์ ยู ไล๊ค เดอะ เวย์ ลิล มอมมา แมกคฺ เวิ๊ร์ค , ยุร ซแท็ค เวิร์ธ อิท)
I’mma f*ck you till your back hurt
(แอมมา เอฟ *ck ยู ทิลล์ ยุร แบ็ค เฮิร์ท)
I’m gettin grands hoe, you don’t know nann hoe
(แอม เกดดิน แกรนด์ โฮ , ยู ด้อนท์ โนว์ nann โฮ)
That’ll stay fitted down to the sandals
(แธดิล สเทย์ ฟิททฺ เดาน ทู เดอะ แซนแด็ล)
I know you like the way I throw that, slang that
(ไอ โนว์ ยู ไล๊ค เดอะ เวย์ ไอ โธรว์ แดท , ซแล็ง แดท)
In MI, that’s where I got my game at
(อิน มี , แด้ท แวร์ ไอ ก็อท มาย เกม แอ็ท)
I’m Da Baddest B*tch, can’t nothin’ change that?
(แอม ดา แบดเดส บี *tch , แค็นท นอทติน เช้งจํ แดท)
Every n*gga that I f*cked, they done came back
(เอ๊เฝอร์รี่ เอ็น *gga แดท ไอ เอฟ *cked , เด ดัน เคม แบ็ค)

[Deuce Poppito]
([ ดยูซ Poppito ])
Well damn lil momma, can you swallow my d*ck?
(เวลล แดมนํ ลิล มอมมา , แคน ยู สว๊อลโล่ว มาย ดี *ck)
Can you keep that p*ssy poppin like a bottle of Cris?
(แคน ยู คี๊พ แดท พี *ssy พอพปิน ไล๊ค เก บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ คริซ)

[Trina]
([ ทรีน่า ])
Hell yeah cause you know lil momma about it for sure
(เฮ็ลล เย่ ค๊อส ยู โนว์ ลิล มอมมา อะเบ๊าท ดิธ ฟอร์ ชัวร์)
Cause off glass is my motto, my motto
(ค๊อส ออฟฟ กล๊าสส ซิส มาย มอทโท , มาย มอทโท)

[Trina and Deuce Poppito]
([ ทรีน่า แอนด์ ดยูซ Poppito ])
If you got plenty cash, in your Chanel bag, baby you off glass
(อิ๊ฟ ยู ก็อท เพล๊นที่ แค๊ช , อิน ยุร ชาเนล แบ๊ก , เบ๊บี้ ยู ออฟฟ กล๊าสส)
Ah-hah, lil’ mama you off glass
(อา ฮ๊า , ลิล มามะ ยู ออฟฟ กล๊าสส)
If you a high priced b*tch with that ice round your wrist, you off glass
(อิ๊ฟ ยู อะ ไฮฮ ไพร๊ซ์ บี *tch วิธ แดท ไอ๊ซ์ ราวนด ยุร ริ๊ซท , ยู ออฟฟ กล๊าสส)
Ah-hah, lil’ mama you off glass
(อา ฮ๊า , ลิล มามะ ยู ออฟฟ กล๊าสส)
And when your back in the club and pop that p*ssy for them thugs,
(แอนด์ เว็น ยุร แบ็ค อิน เดอะ คลับ แอนด์ พ็อพ แดท พี *ssy ฟอร์ เด็ม ธัก ,)
Lil’ mama You off glass
(ลิล มามะ ยู ออฟฟ กล๊าสส)
Ah-hah, lil’ mama you off glass
(อา ฮ๊า , ลิล มามะ ยู ออฟฟ กล๊าสส)
And when you gettin plenty bread and got that fire, you off glass
(แอนด์ เว็น ยู เกดดิน เพล๊นที่ เบร้ด แอนด์ ก็อท แดท ไฟเออะร , ยู ออฟฟ กล๊าสส)
Ah-hah, lil’ mama you off glass
(อา ฮ๊า , ลิล มามะ ยู ออฟฟ กล๊าสส)
If you got plenty cash, in your Chanel bag, baby you off glass
(อิ๊ฟ ยู ก็อท เพล๊นที่ แค๊ช , อิน ยุร ชาเนล แบ๊ก , เบ๊บี้ ยู ออฟฟ กล๊าสส)
Ah-hah, lil’ mama you off glass
(อา ฮ๊า , ลิล มามะ ยู ออฟฟ กล๊าสส)
If you a high priced b*tch with that ice round your wrist, you off glass
(อิ๊ฟ ยู อะ ไฮฮ ไพร๊ซ์ บี *tch วิธ แดท ไอ๊ซ์ ราวนด ยุร ริ๊ซท , ยู ออฟฟ กล๊าสส)
Ah-hah, lil’ mama you off glass
(อา ฮ๊า , ลิล มามะ ยู ออฟฟ กล๊าสส)
And when your back in the club and pop that p*ssy for them thugs,
(แอนด์ เว็น ยุร แบ็ค อิน เดอะ คลับ แอนด์ พ็อพ แดท พี *ssy ฟอร์ เด็ม ธัก ,)
Lil’ mama You off glass
(ลิล มามะ ยู ออฟฟ กล๊าสส)
Ah-hah, lil’ mama you off glass
(อา ฮ๊า , ลิล มามะ ยู ออฟฟ กล๊าสส)
And when you gettin plenty bread and got that fire, you off glass
(แอนด์ เว็น ยู เกดดิน เพล๊นที่ เบร้ด แอนด์ ก็อท แดท ไฟเออะร , ยู ออฟฟ กล๊าสส)
Ah-hah, lil’ mama you off glass
(อา ฮ๊า , ลิล มามะ ยู ออฟฟ กล๊าสส)

[feat. Deuce Poppito]
([ ฟีท ดยูซ Poppito ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Off Glass คำอ่านไทย Trina

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น