เนื้อเพลง Move It (Dance Mix) คำอ่านไทย Christina Aguilera

Get this party going on
( เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน)
Shake it baby
(เช้ค อิท เบ๊บี้)
Gotta, gotta make it strong
(กอททะ , กอททะ เม้ค อิท สทรอง)
Move it to the music
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ มิ๊วสิค)
Get this party going on
(เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน)
Shake it baby
(เช้ค อิท เบ๊บี้)
Gotta, gotta make it strong
(กอททะ , กอททะ เม้ค อิท สทรอง)
Move it to the music
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ มิ๊วสิค)

Get on up and feel the groove
(เก็ท ออน อั๊พ แอนด์ ฟีล เดอะ กรูฝ)
Let the music take control
(เล็ท เดอะ มิ๊วสิค เท้ค คอนโทรล)
And let your body move
(แอนด์ เล็ท ยุร บ๊อดี้ มู๊ฝ)
Just get lost into the sound
(จั๊สท เก็ท ล็อซท อิ๊นทู เดอะ ซาวน์ด)
Once the music takes you
(วั๊นซ เดอะ มิ๊วสิค เท้ค ยู)
You will finally have found
(ยู วิล ไฟแน็ลลิ แฮ็ฝ เฟานด)
It will take, you away
(อิท วิล เท้ค , ยู อะเวย์)
To another state of mind
(ทู อะน๊าเทร่อร์ สเทท อ็อฝ ไมนด์)
Where peace you’ll find inside the sound, oh
(แวร์ พี๊ซ โยว ไฟนด์ อิ๊นไซด์ เดอะ ซาวน์ด , โอ)
Just escape, to a place
(จั๊สท เอสเขพ , ทู อะ เพลส)
Troubles seem to flow away when you get away
(ทรั๊บเบิ้ล ซีม ทู โฟลว์ อะเวย์ เว็น ยู เก็ท อะเวย์)

Get this party going on [get this party going on]
(เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน [ เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน ])
Shake it baby
(เช้ค อิท เบ๊บี้)
Gotta, gotta make it strong [gotta, gotta move it]
(กอททะ , กอททะ เม้ค อิท สทรอง [ กอททะ , กอททะ มู๊ฝ อิท ])
Move it to the music
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ มิ๊วสิค)
Get this party going on [shake it, shake it, baby, baby]
(เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน [ เช้ค อิท , เช้ค อิท , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ])
Shake it baby
(เช้ค อิท เบ๊บี้)
Gotta, gotta make it strong
(กอททะ , กอททะ เม้ค อิท สทรอง)
Move it to the music
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ มิ๊วสิค)

Can’t deny it, deep in your soul
(แค็นท ดีนาย อิท , ดี๊พ อิน ยุร โซล)
Once you get ahold of it
(วั๊นซ ยู เก็ท อโฮลต์ อ็อฝ อิท)
You’ll never let it go
(โยว เน๊เฝ่อร์ เล็ท ดิธ โก)
Just get up and do whatever you care
(จั๊สท เก็ท อั๊พ แอนด์ ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู แคร์)
Get up to the dance floor
(เก็ท อั๊พ ทู เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Put your hands in the air
(พุท ยุร แฮนด์ ซิน ดิ แอร์)
It will take, you away
(อิท วิล เท้ค , ยู อะเวย์)
To another state of mind
(ทู อะน๊าเทร่อร์ สเทท อ็อฝ ไมนด์)
Where peace you’ll find inside the sound
(แวร์ พี๊ซ โยว ไฟนด์ อิ๊นไซด์ เดอะ ซาวน์ด)
Just escape, to a place
(จั๊สท เอสเขพ , ทู อะ เพลส)
Troubles seem to flow away when you get away
(ทรั๊บเบิ้ล ซีม ทู โฟลว์ อะเวย์ เว็น ยู เก็ท อะเวย์)

Get this party going on [get this party going on]
(เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน [ เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน ])
Shake it baby
(เช้ค อิท เบ๊บี้)
Gotta, gotta make it strong
(กอททะ , กอททะ เม้ค อิท สทรอง)
Move it to the music
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ มิ๊วสิค)
Get this party going on [gotta shake it, baby]
(เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน [ กอททะ เช้ค อิท , เบ๊บี้ ])
Shake it baby
(เช้ค อิท เบ๊บี้)
Gotta, gotta make it strong
(กอททะ , กอททะ เม้ค อิท สทรอง)
Move it to the music
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ มิ๊วสิค)

Gotta move it
(กอททะ มู๊ฝ อิท)
Gotta move it, move it, move it
(กอททะ มู๊ฝ อิท , มู๊ฝ อิท , มู๊ฝ อิท)
Get this party going on
(เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน)
And on and on, and on
(แอนด์ ออน แอนด์ ออน , แอนด์ ออน)
Shake it, shake it, baby
(เช้ค อิท , เช้ค อิท , เบ๊บี้)
Shake it, ohh yeah
(เช้ค อิท , โอ้ เย่)
Gotta move, gotta make it strong
(กอททะ มู๊ฝ , กอททะ เม้ค อิท สทรอง)

Get this party going on
(เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน)
Shake it baby
(เช้ค อิท เบ๊บี้)
Gotta, gotta make it strong
(กอททะ , กอททะ เม้ค อิท สทรอง)
Move it to the music
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ มิ๊วสิค)
Get this party going on [ooh]
(เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน [ อู้ ])
Shake it baby
(เช้ค อิท เบ๊บี้)
Gotta, gotta make it strong
(กอททะ , กอททะ เม้ค อิท สทรอง)
Move it to the music
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ มิ๊วสิค)

Shake it
(เช้ค อิท)
To the music
(ทู เดอะ มิ๊วสิค)
Ohh
(โอ้)
Gotta, gotta, gotta move
(กอททะ , กอททะ , กอททะ มู๊ฝ)

Get this party going on
(เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน)
[Gotta, gotta, gotta move]
([ กอททะ , กอททะ , กอททะ มู๊ฝ ])
Shake it baby
(เช้ค อิท เบ๊บี้)
Gotta, gotta make it strong
(กอททะ , กอททะ เม้ค อิท สทรอง)
Move it to the music
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ มิ๊วสิค)
Get this party going on
(เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน)
Shake it baby
(เช้ค อิท เบ๊บี้)
Gotta, gotta make it strong [make it strong]
(กอททะ , กอททะ เม้ค อิท สทรอง [ เม้ค อิท สทรอง ])
Move it to the music
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ มิ๊วสิค)

Get this party going on [get this party going on]
(เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน [ เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน ])
Shake it baby
(เช้ค อิท เบ๊บี้)
Gotta, gotta make it strong [make it strong]
(กอททะ , กอททะ เม้ค อิท สทรอง [ เม้ค อิท สทรอง ])
Move it to the music
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ มิ๊วสิค)
Get this party going on
(เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน)
Shake it baby
(เช้ค อิท เบ๊บี้)
Gotta, gotta make it strong [yeah ohh]
(กอททะ , กอททะ เม้ค อิท สทรอง [ เย่ โอ้ ])
Move it to the music
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ มิ๊วสิค)

Get this party going on [get this party going on]
(เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน [ เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน ])
Shake it baby
(เช้ค อิท เบ๊บี้)
Gotta, gotta make it strong
(กอททะ , กอททะ เม้ค อิท สทรอง)
Move it to the music
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ มิ๊วสิค)
Get this party going on [get this party going on]
(เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน [ เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน ])
Shake it baby
(เช้ค อิท เบ๊บี้)
Gotta, gotta make it strong [gotta make it, make it strong]
(กอททะ , กอททะ เม้ค อิท สทรอง [ กอททะ เม้ค อิท , เม้ค อิท สทรอง ])
Move it to the music
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ มิ๊วสิค)

Get this party going on [ohh]
(เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน [ โอ้ ])
Shake it baby
(เช้ค อิท เบ๊บี้)
Gotta gotta make it strong [ohh…yeah]
(กอททะ กอททะ เม้ค อิท สทรอง [ โอ้ เย่ ])
Move it to the music
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ มิ๊วสิค)
Get this party going on
(เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน)
Shake it baby [ohh]
(เช้ค อิท เบ๊บี้ [ โอ้ ])
Gotta gotta make it strong
(กอททะ กอททะ เม้ค อิท สทรอง)
Move it to the music
(มู๊ฝ อิท ทู เดอะ มิ๊วสิค)

Get this party going on
(เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Move It (Dance Mix) คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น