เนื้อเพลง That’s Kool (Remix) คำอ่านไทย Lil’ Romeo

{Silkk Talking}
( {Silkk กำลังท๊อล์ค })
Come on y’all East Coast, West Coast, South
(คัมมอน ยอล อี๊สท โค้สท , เว๊สท โค้สท , เซ๊าธ)

{Silkk/Romeo Talking}
({Silkk/โรมีโอ กำลังท๊อล์ค })
{S} Lil’ Romeo
({เอส } ลิล โรมีโอ)
{R} Silkk the Shocker
({อาร์ } Silkk เดอะ Shocker)
{R} Soulja Music
({อาร์ } สโลจา มิ๊วสิค)
{S} You know what we bout boy
({เอส } ยู โนว์ ว๊อท วี เบาท บอย)
{R} Yah you know
({อาร์ } ยา ยู โนว์)

{Master-P Talking}
({ม๊าสเต้อร์ พี กำลังท๊อล์ค })
We gone remix this for the little ones
(วี กอน รีมิก ดิส ฟอร์ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล วัน)

{Romeo/Silkk}
({โรมีโอ /Silkk})
{S} Where my souljas at
({เอส } แวร์ มาย สโลจา แอ็ท)
{R} What!! What!!
({อาร์ } ว๊อท ! ! ว๊อท ! !)
{S} Where my whordies at
({เอส } แวร์ มาย whordies แอ็ท)
{R} What!! What!!
({อาร์ } ว๊อท ! ! ว๊อท ! !)
{S} Bounce, shake
({เอส } เบ๊าสฺ , เช้ค)
{R} Lets do this!!
({อาร์ } เล็ท ดู ดิส ! !)

{Lil’ Romeo}
({ลิล โรมีโอ })
Throw your hands up, from my circle yard stand up
(โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ , ฟรอม มาย เซ๊อร์เคิ้ล ย๊าร์ด สแทนด์ อั๊พ)
Get crunk, everybody keep dem hands up
(เก็ท ครัก , เอวี่บอดี้ คี๊พ เดม แฮนด์ อั๊พ)
Scream loud, this is the time to me rowd
(สครีม เลาด , ดิส ซิส เดอะ ไทม์ ทู มี rowd)
Ima rock it til the music go off, please be proud
(แอมอา ร๊อค อิท ทิล เดอะ มิ๊วสิค โก ออฟฟ , พลีซ บี พเราด)
Stop playin, I want to see you shout anyway
(สท๊อพ เพลย์ยิน , ไอ ว้อนท ทู ซี ยู เช๊าท เอนอิเว)
Throw dem bows, off da wall, its a special occasion
(โธรว์ เดม บาว , ออฟฟ ดา วอลล์ , อิทซ ซา สเพ๊เชี่ยล อ๊อคเคชั่น)
Get yo dance on, wild out before the last song
(เก็ท โย แด๊นซ์ ออน , ไวลด์ เอ๊าท บีฟอร์ เดอะ ล๊าสท ซ็อง)
Graba shawty, get crunk wit ya mask on
(Graba ชาวดี้ , เก็ท ครัก วิท ยา แมสค ออน)
Ride quicker, and get on thee floor
(ไรด์ ควิกเกอร์ , แอนด์ เก็ท ออน ฑี ฟลอร์)
I wanna see you do it like you never did it before
(ไอ วอนนา ซี ยู ดู อิท ไล๊ค ยู เน๊เฝ่อร์ ดิด ดิท บีฟอร์)
This the remix so you know I’m gone ball
(ดิส เดอะ รีมิก โซ ยู โนว์ แอม กอน บอล)
Me and uncle Silkk came to spit it for y’all
(มี แอนด์ อั๊งเคิ่ล Silkk เคม ทู ซพิท ดิธ ฟอร์ ยอล)
Girls if you bout it, then get off the wall
(เกิร์ล อิ๊ฟ ยู เบาท ดิธ , เด็น เก็ท ออฟฟ เดอะ วอลล์)
Make em’ bounce to the music ma give it your all
(เม้ค เอ็ม เบ๊าสฺ ทู เดอะ มิ๊วสิค มา กี๊ฝ อิท ยุร ออล)
Party in, and party out right at da mall
(พ๊าร์ที่ อิน , แอนด์ พ๊าร์ที่ เอ๊าท ไร๊ท แอ็ท ดา มอลล์)
If you got problems at the door then give me a call
(อิ๊ฟ ยู ก็อท โพร๊เบล่ม แอ็ท เดอะ ดอร์ เด็น กี๊ฝ มี อะ คอลลํ)

[Chorus]{Silkk/Romeo/Trina}
([ ค๊อรัส ] {Silkk/โรมีโอ /ทรีน่า })
{S} Need somebody with some do
({เอส } นี๊ด ซัมบอดี้ วิธ ซัม ดู)
{T} That’s kool
({ที } แด้ท kool)
{S} Who gone keep it on the low
({เอส } ฮู กอน คี๊พ อิท ออน เดอะ โลว)
{T} That’s kool
({ที } แด้ท kool)
{S} Who gone do you right
({เอส } ฮู กอน ดู ยู ไร๊ท)
{T} That’s kool
({ที } แด้ท kool)
{S} Need a soulja in your life that’s right
({เอส } นี๊ด อะ สโลจา อิน ยุร ไล๊ฟ แด้ท ไร๊ท)
{R} Need a shawty with some ends
({อาร์ } นี๊ด อะ ชาวดี้ วิธ ซัม เอ็นด)
{T} That’s Kool
({ที } แด้ท Kool)
{R} Baby hummers, baby benz
({อาร์ } เบ๊บี้ ฮัมเมอร์ , เบ๊บี้ เบนซฺ)
{T} That’s kool
({ที } แด้ท kool)
{R} No Limit gear for your friends
({อาร์ } โน ลิ๊หมิท เกียร์ ฟอร์ ยุร เฟรน)
{T} That’s Kool
({ที } แด้ท Kool)
{R} Write your number here’s a pen
({อาร์ } ไร๊ท ยุร นั๊มเบ้อร์ เฮียร ซา เพ็น)
{T} That’s Kool
({ที } แด้ท Kool)

{Silkk the Shocker}
({Silkk เดอะ Shocker})
Who you know can go [Poof]and buy the mall at
(ฮู ยู โนว์ แคน โก [ พุฟ ] แอนด์ บาย เดอะ มอลล์ แอ็ท)
Room to small tear the walls out
(รูม ทู สมอลล์ เทียร์ เดอะ วอลล์ เอ๊าท)
Shop til you drop mean shop til you fall out
(ช๊อพ ทิล ยู ดรอพ มีน ช๊อพ ทิล ยู ฟอลล์ เอ๊าท)
You know how No Limit do go all out
(ยู โนว์ ฮาว โน ลิ๊หมิท ดู โก ออล เอ๊าท)
Aint my fault, we gotta get cash
(เอน มาย ฟอลท , วี กอททะ เก็ท แค๊ช)
Aint my fault, ride bently and jag
(เอน มาย ฟอลท , ไรด์ เบนลี แอนด์ แจ็ก)
Flashy type, like how we gone miss
(ฟแลฌอิ ไท๊พ , ไล๊ค ฮาว วี กอน มิซ)
Cause I got the baddest chick [Lil’ Romeo:and I got her lil sister]
(ค๊อส ไอ ก็อท เดอะ แบดเดส ชิค [ ลิล โรมีโอ : แอนด์ ดาย ก็อท เฮอ ลิล ซิ๊สเท่อร์ ])
Silkk and Rome you know we stay off da chain
(Silkk แอนด์ โรม ยู โนว์ วี สเทย์ ออฟฟ ดา เชน)
Concert pack you know they gone be screamin our name
(ค๊อนเสิร์ท แพ็ค ยู โนว์ เด กอน บี สครีมมิน เอ๊า เนม)
Miller boyz look its all the same
(มีลเลอะ บอยซ์ ลุ๊ค อิทซ ซอร์ เดอะ เซม)
If you love us or hate us its all a game
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ อัซ ออ เฮท อัซ อิทซ ซอร์ อะ เกม)
Say she heard about me and love that I ball
(เซย์ ชี เฮิด อะเบ๊าท มี แอนด์ ลัฝ แดท ไอ บอล)
Love my height, she love that I’m tall
(ลัฝ มาย ไฮท , ชี ลัฝ แดท แอม ทอลล์)
Then step one, now its time for step two
(เด็น สเท็พ วัน , นาว อิทซ ไทม์ ฟอร์ สเท็พ ทู)
How can I ever go broke when I can borrow a million from my nephew
(ฮาว แคน นาย เอ๊เฝ่อร์ โก บโรค เว็น นาย แคน บ๊อโร่ว อะ มิ๊ลเลี่ยน ฟรอม มาย เน๊พิ่ว)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

{Lil’ Romeo}
({ลิล โรมีโอ })
Still clubin the party aint over
(สทิลล clubin เดอะ พ๊าร์ที่ เอน โอ๊เฝ่อร)
We still jumpin, still bumpin, look at the forms still pumpin
(วี สทิลล จัมปิน , สทิลล บั้มปิน , ลุ๊ค แกท เดอะ ฟอร์ม สทิลล พัมปิน)
Music so loud in here you scare somethin
(มิ๊วสิค โซ เลาด อิน เฮียร ยู สแคร์ ซัมติน)
D doogg where you at let me here somethin
(ดี doogg แวร์ ยู แอ็ท เล็ท มี เฮียร ซัมติน)

{Little D}
({ลิ๊ทเทิ่ล ดี })
Right here in my No Limit gear hands in da air
(ไร๊ท เฮียร อิน มาย โน ลิ๊หมิท เกียร์ แฮนด์ ซิน ดา แอร์)
To all my younggins tank doggs is full up in here
(ทู ออล มาย younggins แท๊งค ด๊อก ซิส ฟูล อั๊พ อิน เฮียร)
Were da girls at holla back loud in ya ear
(เวอ ดา เกิร์ล แอ็ท ฮอลละ แบ็ค เลาด อิน ยา เอียร)
Make way for the kids wordy dis is our year
(เม้ค เวย์ ฟอร์ เดอะ คิด เวอดิ ดิซ ซิส เอ๊า เยียร์)

{Lil’ Romeo}
({ลิล โรมีโอ })
Walkin in threw it like it aint ever been done
(วอคกิน อิน ธรู อิท ไล๊ค อิท เอน เอ๊เฝ่อร์ บีน ดัน)
y’all to serious loosin up you gotta have fun
(ยอล ทู ซี๊เรี๊ยส loosin อั๊พ ยู กอททะ แฮ็ฝ ฟัน)
Love music been bouncin ever since I was one
(ลัฝ มิ๊วสิค บีน เบ๊าซิน เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ไอ วอส วัน)
Lil’ Rome soulja music another one huh
(ลิล โรม สโลจา มิ๊วสิค อะน๊าเทร่อร์ วัน ฮู)

{Little D}
({ลิ๊ทเทิ่ล ดี })
My homeboy is down its apart of the show
(มาย โฮมบอย อีส เดาน อิทซ อะพาร์ท อ็อฝ เดอะ โชว์)
Meet me at the playground at a quarter to four
(มี๊ท มี แอ็ท เดอะ เพลย์กราวด์ แอ็ท ดา คว๊อร์เท่อร ทู โฟ)
Mom said its all good she said I can go
(มัม เซ็ด อิทซ ซอร์ กู๊ด ชี เซ็ด ดาย แคน โก)
It’s on too wit me when you ready to roll
(อิทซ ออน ทู วิท มี เว็น ยู เร๊ดี้ ทู โรลล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

{Silkk/Romeo}
({Silkk/โรมีโอ })
Blaaaa stick it, ha ha ha stick it
(Blaaaa สทิ๊ค อิท , ฮา ฮา ฮา สทิ๊ค อิท)
Blaaaa stick it, ha ha ha stick it
(Blaaaa สทิ๊ค อิท , ฮา ฮา ฮา สทิ๊ค อิท)
Shake it, shake it, pop it, pop it, break it, break it
(เช้ค อิท , เช้ค อิท , พ็อพ อิท , พ็อพ อิท , เบร๊ค อิท , เบร๊ค อิท)
Twerk somethin [Twerk somethin]
(ทเวิก ซัมติน [ ทเวิก ซัมติน ])
Work somethin [Work somethin]
(เวิ๊ร์ค ซัมติน [ เวิ๊ร์ค ซัมติน ])
Keep it jumpin but dont hurt nothin [hurt nothin]
(คี๊พ อิท จัมปิน บั๊ท ด้อนท์ เฮิร์ท นอทติน [ เฮิร์ท นอทติน ])
North, south, east, west [soulja]
(น๊อร์ธ , เซ๊าธ , อี๊สท , เว๊สท [ สโลจา ])
North, south, east, west [Silkk the Shocker, Romeo]
(น๊อร์ธ , เซ๊าธ , อี๊สท , เว๊สท [ Silkk เดอะ Shocker , โรมีโอ ])
No Limit, No Limit, bounce, bounce
(โน ลิ๊หมิท , โน ลิ๊หมิท , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ)
Next level [Rolex’s all kind of bezels]
(เน๊กซท เล๊เฝ่ล [ โรเหล็ก ซอร์ ไคนด์ อ็อฝ เบสเอ็ล ])
That’s All!!
(แด้ท ซอร์ ! !)

Featuring Little D, Silkk The Shocker & Trina
(ฟิทจูริง ลิ๊ทเทิ่ล ดี , Silkk เดอะ Shocker & ทรีน่า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That’s Kool (Remix) คำอ่านไทย Lil’ Romeo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น