เนื้อเพลง Special Delivery (Remix) คำอ่านไทย G-Dep

[Intro: Ghostface Killah]
( [ อินโทร : Ghostface Killah ])
F*ck the whole industry!!!!
(เอฟ *ck เดอะ โฮล อิ๊นดัสทรี่ ! ! ! !)
You tried to get rid of me!!! Y’all must be kiddin me!!
(ยู ทไร ทู เก็ท ริด อ็อฝ มี ! ! ! ยอล มัสท์ บี คิดดิน มี ! !)
Y’all must be kiddin me!!! ay yo f*ck the whole industry!!!
(ยอล มัสท์ บี คิดดิน มี ! ! ! ไอ โย เอฟ *ck เดอะ โฮล อิ๊นดัสทรี่ ! ! !)
Come on!!! Staten Island! Come on! Hold me now!!!
(คัมมอน ! ! ! สเตทอึน ไอ๊แลนด์ ! คัมมอน ! โฮลด์ มี นาว ! ! !)

[Verse 1: Ghostface Killah]
([ เฝิซ 1 : Ghostface Killah ])
Monster cut truck balley sh*t
(ม๊อนสเท่อร์ คัท ทรั๊ค balley ฌะ *ที)
Champagne is spillin while we hit every club that my Denali hit
(แฌ็มเพน อีส สปิลลิน ไวล์ วี ฮิท เอ๊เฝอร์รี่ คลับ แดท มาย Denali ฮิท)
Out for this four thousand and better
(เอ๊าท ฟอร์ ดิส โฟ เธ๊าซั่นด แอนด์ เบ๊ทเท่อร์)
The rhinestones in my flintstones look crazy in my sweater
(เดอะ แล๊นสโตนสฺ ซิน มาย flintstones ลุ๊ค คเรสิ อิน มาย ซเวทเออะ)
Pa it’s not a big fairy tale that’s my ammo
(พา อิทซ น็อท ดา บิ๊ก แฟริ เทล แด้ท มาย แอมโม)
F*ck b*tches on the reg with no problemo
(เอฟ *ck บี *tches ออน เดอะ reg วิธ โน problemo)
Iceberg, rabbits, and the fox and more
(ไอซเบิก , แร๊บบิท , แอนด์ เดอะ ฟ๊อกซ แอนด์ โม)
Where I coped two more, bought four for Rza
(แวร์ ไอ ค็อพ ทู โม , บอท โฟ ฟอร์ Rza)
Badboy thank you for this special deliver
(Badboy แธ๊งค์ ยู ฟอร์ ดิส สเพ๊เชี่ยล ดีลิ๊เฝ่อร์)
Catch me by the pool in my Tony Starks slippers
(แค็ทช มี บาย เดอะ พูล อิน มาย โทนี่ ซทาค ซลีพเพอะ)
Wonder woman armed, Ghost is intelligent
(วั๊นเด้อร วู๊แม่น อาร์ม , โก๊สท อีส อินเท๊ลลิเจ้นท)
May 30 over dust dime I was killin ’em
(เมย์ 30 โอ๊เฝ่อร ดัสท ไดม ไอ วอส คิลลิน เอ็ม)
Did cash on one sixteen I was feelin ’em
(ดิด แค๊ช ออน วัน ซิคซทีน นาย วอส ฟีลิน เอ็ม)
Then Dave kept the criss cold dollar bill on ’em
(เด็น เดฝ เค็พท เดอะ คริซ โคลด์ ดอลเลอะ บิลล์ ออน เอ็ม)
I lived it out — special delivery
(ไอ ไล้ฝ ดิท เอ๊าท สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ)
I spit it out — special delivery
(ไอ ซพิท ดิธ เอ๊าท สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ)
I sniffed it out — special delivery
(ไอ ซนิฟ ดิท เอ๊าท สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ)

[Chorus: P. Diddy]
([ ค๊อรัส : พี ดิดดี้ ])
[I want that] Special Delivery!!!
([ ไอ ว้อนท แดท ] สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ ! ! !)
This is the remix, special delivery!!!
(ดิส ซิส เดอะ รีมิก , สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ ! ! !)
Come on, special delivery!!!
(คัมมอน , สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ ! ! !)
Badboy baby!!, special delivery!!!
(Badboy เบ๊บี้ ! ! , สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ ! ! !)
We won’t stop!!!, special delivery!!!
(วี ว็อนท สท๊อพ ! ! ! , สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ ! ! !)
Yeah! G Dep! child of the ghetto! As we proceed!!!
(เย่ ! จี Dep ! ชายลํดํ อ็อฝ เดอะ เกทโท ! แอส วี โพรซี๊ด ! ! !)

[Verse 2: G. Dep]
([ เฝิซ 2 : จี Dep ])
Aiyyo! Aiyyo!
(เออายเอว ! เออายเอว !)
Signed, sealed, delivered in just the nick of time
(ซายน , ซีล , ดีลิ๊เฝ่อร์ อิน จั๊สท เดอะ นิค อ็อฝ ไทม์)
Rare, I’m a give it to ’em my design is rhyme in the ghettoist form
(แรร์ , แอม มา กี๊ฝ อิท ทู เอ็ม มาย ดีไซนํ อีส ไรม อิน เดอะ ghettoist ฟอร์ม)
Show power the child of the ghetto is born
(โชว์ พ๊าวเว่อร์ เดอะ ชายลํดํ อ็อฝ เดอะ เกทโท อีส บอน)
Uh, feet first, preach to the speech I kick ya each verse
(อา , ฟีท เฟิร์สท , พรี๊ช ทู เดอะ สพีช ไอ คิ๊ค ยา อีช เฝิซ)
Groove let the sh*t just spit now it’s dirt
(กรูฝ เล็ท เดอะ ฌะ *ที จั๊สท ซพิท นาว อิทซ เดิร์ท)
Death pressin ya and ya like a hustler on the first ya need work
(เด้ท เพรซซิน ยา แอนด์ ยา ไล๊ค เก ฮัซเลอะ ออน เดอะ เฟิร์สท ยา นี๊ด เวิ๊ร์ค)
Stand by the grand high exhausted
(สแทนด์ บาย เดอะ แกรนด์ ไฮฮ เอ็กซอสทํ)
At your door where the portrait is the raw sh*t
(แอ็ท ยุร ดอร์ แวร์ เดอะ พ๊อร์ทเถรท อีส เดอะ รอว์ ฌะ *ที)
Picture that while I spit anthrax
(พิ๊คเจ้อร์ แดท ไวล์ ไอ ซพิท แอนแธรค)
On your cd, tape, and wax so stand back
(ออน ยุร ซีดี , เท๊พ , แอนด์ แว๊กซ โซ สแทนด์ แบ็ค)
You don’t really wanna jump the gun
(ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา จั๊มพ เดอะ กัน)
In the air let’s flow with disfunctioned lungs
(อิน ดิ แอร์ เล็ท โฟลว์ วิธ disfunctioned ลัง)
Go ‘head and stand there and bump the gum
(โก เฮด แอนด์ สแทนด์ แดร์ แอนด์ บั๊มพํ เดอะ กัม)
If ya wan’t the problem we can hurry up and come bury ya
(อิ๊ฟ ยา ว้อนท เดอะ โพร๊เบล่ม วี แคน เฮ๊อร์รี่ อั๊พ แอนด์ คัม เบ๊อรี่ ยา)
I’ma play the courier
(แอมอา เพลย์ เดอะ คูเรียะ)

[Chorus: P. Diddy]
([ ค๊อรัส : พี ดิดดี้ ])
Special delivery!!! Yeah come on, Special delivery!!!
(สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ ! ! ! เย่ คัมมอน , สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ ! ! !)
This the remix!!! Special delivery!!!
(ดิส เดอะ รีมิก ! ! ! สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ ! ! !)
Ha ha ha ha!!! Special delivery!!!
(ฮา ฮา ฮา ฮา ! ! ! สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ ! ! !)
Come on come on!!! Special delivery!!!!
(คัมมอน คัมมอน ! ! ! สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ ! ! ! !)
Yeah yeah!!! Special delivery!!!
(เย่ เย่ ! ! ! สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ ! ! !)
What what!!! Special delivery!!!
(ว๊อท ว๊อท ! ! ! สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ ! ! !)
Ladies and gentleman, Keith Murray aaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh!!!!!!
(เลดิส แซน เจนเทิลแมน , คีต Murray aaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh ! ! ! ! ! !)

[Verse 3: Keith Murray]
([ เฝิซ 3 : คีต Murray ])
Yo! This for my n*ggas dem special delivery
(โย ! ดิส ฟอร์ มาย เอ็น *ggas เดม สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ)
Bang ya head off to this f*ckin up your memory
(แบง ยา เฮด ออฟฟ ทู ดิส เอฟ *ckin อั๊พ ยุร เม๊มโมรี่)
I’ll shake your cradle and rock your boat
(อิลล เช้ค ยุร เครเดิล แอนด์ ร๊อค ยุร โบ๊ท)
Buck 50 your face then b*tter your throat
(บั๊ค 50 ยุร เฟซ เด็น บี *tter ยุร โธร๊ท)
It don’t matter where you been or where you at
(อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ แวร์ ยู บีน ออ แวร์ ยู แอ็ท)
I’m here now and I’m bangin, kid you softer than the Queen of England
(แอม เฮียร นาว แอนด์ แอม แบงงิน , คิด ยู ซอฟเตอร์ แฑ็น เดอะ ควีน อ็อฝ อีงกแล็นด)
Phraseologist natural philosopher wordsmith
(Phraseologist แนชแร็ล ฟิลอซโอะเฟอะ wordsmith)
Authentical metaphorical lyricist
(Authentical เมทะฟอริแค็ล ลีลิคเซซ)
Sharp descriptive writer kill a biter
(ชาร์พ ดิซครีพทิฝ ไรทเออะ คิลล์ อะ biter)
Panty raider, party exciter
(Panty raider , พ๊าร์ที่ exciter)
Yo Murray what the deal how ya feel?
(โย Murray ว๊อท เดอะ ดีล ฮาว ยา ฟีล)
Yeah I’m gutter what I utter got you timid hesitatin like I stutter
(เย่ แอม กัทเทอะ ว๊อท ไอ อัทเทอะ ก็อท ยู ทีมอิด hesitatin ไล๊ค ไก ซทัทเทอะ)
Oxy moron don’t be dumb
(Oxy โมร็อน ด้อนท์ บี ดัมบ)
I school n*ggas like the united negro college fund
(ไอ สคูล เอ็น *ggas ไล๊ค ดิ ยูนิท นีกโร ค๊อลลิจ ฟันด)
I see you plottin schemin tryin to snake
(ไอ ซี ยู plottin สคริมมิน ทายอิน ทู สเน๊ค)
And when you do I’m a give it to you special delivery
(แอนด์ เว็น ยู ดู แอม มา กี๊ฝ อิท ทู ยู สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ)

[Chorus: P. Diddy]
([ ค๊อรัส : พี ดิดดี้ ])
[I want that] Special delivery!!!
([ ไอ ว้อนท แดท ] สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ ! ! !)
This is the remix!!! Special delivery!!!
(ดิส ซิส เดอะ รีมิก ! ! ! สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ ! ! !)
Get wit me now come on special delivery!!!!
(เก็ท วิท มี นาว คัมมอน สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ ! ! ! !)
Badboy baby!!! Special delivery!!!
(Badboy เบ๊บี้ ! ! ! สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ ! ! !)

Ay yo hold up a second……this is the remix
(ไอ โย โฮลด์ อั๊พ อะ เซ๊คคั่น ดิส ซิส เดอะ รีมิก)
so let’s bring back my man, Craig Mack
(โซ เล็ท บริง แบ็ค มาย แมน , เครก แมกคฺ)

[Verse 4: Craig Mack]
([ เฝิซ 4 : เครก แมกคฺ ])
Aiyyo you must wanna be in the Guinness Book of World Records
(เออายเอว ยู มัสท์ วอนนา บี อิน เดอะ กรินเนตสฺ บุ๊ค อ็อฝ เวิลด เร๊คขอร์ด)
as the dumbest motherf*cker alive
(แอส เดอะ dumbest motherf*cker อะไล๊ฝ)
Figure you ‘gone survive
(ฟิ๊กเก้อร ยู กอน เซอร์ไฝ๊ฝ)
You couldn’t move to my durange, even in a 4 wheel drive
(ยู คูดซึ่น มู๊ฝ ทู มาย durange , อี๊เฝ่น อิน อะ 4 วีล ไดร๊ฝ)
And I’m your highness, finest
(แอนด์ แอม ยุร ไฮเน็ซ , ไฟเนทส์)
You hungry try this, by this livest
(ยู ฮั๊งกรี้ ธราย ดิส , บาย ดิส livest)
Uh huh, I take my rap style real serious
(อา ฮู , ไอ เท้ค มาย แร็พ สไทล์ เรียล ซี๊เรี๊ยส)
What you think it ain’t…that serious?
(ว๊อท ยู ทริ๊งค อิท เอน แดท ซี๊เรี๊ยส)
I bang clubs and streets it’s gettin hot
(ไอ แบง คลับ แซน สทรีท อิทซ เกดดิน ฮอท)
See Mack won’t stop until Mack’s on top
(ซี แมกคฺ ว็อนท สท๊อพ อันทิล แมกคฺ ออน ท๊อพ)
Young black america my CD drop
(ยัง แบล๊ค อะเมริคะ มาย ซีดี ดรอพ)
In two thousand and two to save hip hop
(อิน ทู เธ๊าซั่นด แอนด์ ทู ทู เซฝ ฮิพ ฮ็อพ)
Grown folks shake your bones
(กโรน โฟล้ค เช้ค ยุร โบน)
In talkin cyclones and terrordomes like Mel Gibson’s
(อิน ทอคกิ่น ไซคโลน แซน terrordomes ไล๊ค Mel Gibsons)
My heat will cook you bweeeyyyyy!!! hook you bweeeyyyyy!!!
(มาย ฮีท วิล คุ๊ค ยู bweeeyyyyy ! ! ! ฮุ๊ค ยู bweeeyyyyy ! ! !)
Mack came to shook you bweeeyyyyy!!!! Some of b*tches
(แมกคฺ เคม ทู ฌุค ยู bweeeyyyyy ! ! ! ! ซัม อ็อฝ บี *tches)

[P. Diddy]
([ พี ดิดดี้ ])
Some of b*tches!!!
(ซัม อ็อฝ บี *tches ! ! !)

[Chorus & Outro: P. Diddy]
([ ค๊อรัส & เอ๊าโต : พี ดิดดี้ ])
Take that!!! come on!!! special delivery!!!
(เท้ค แดท ! ! ! คัมมอน ! ! ! สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ ! ! !)
[I need that] Special delivery!!!
([ ไอ นี๊ด แดท ] สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ ! ! !)
This is the remix!!!! Special delivery!!!
(ดิส ซิส เดอะ รีมิก ! ! ! ! สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ ! ! !)
G. Dep!!!! Special delivery!!!
(จี Dep ! ! ! ! สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ ! ! !)
Come on now!!! Special delivery!!!
(คัมมอน นาว ! ! ! สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ ! ! !)
Child of the ghetto!!! Special delivery!!!
(ชายลํดํ อ็อฝ เดอะ เกทโท ! ! ! สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ ! ! !)
1-1-5. Harlem’s finest!!! Yeah!!!!
(1 1 5 ฮาร์เล็ม ไฟเนทส์ ! ! ! เย่ ! ! ! !)
Alumni baby!!!! Special Delivery
(อะลัมไน เบ๊บี้ ! ! ! ! สเพ๊เชี่ยล ดิลีฝเออะริ)

[feat. Craig Mack, Ghostface, Keith Murray]
([ ฟีท เครก แมกคฺ , Ghostface , คีต Murray ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Special Delivery (Remix) คำอ่านไทย G-Dep

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น