เนื้อเพลง Do It Again คำอ่านไทย Cam’ron feat Destiny’s Child, Jimmy Jones

Man I f*cked alotta b*tches man [true]
( แมน นาย เอฟ *cked อาหลอดทา บี *tches แมน [ ทรู ])
Made a lotta money [true]
(เมด อะ ลอทดา มั๊นนี่ [ ทรู ])
Made a lotta enemies [true]
(เมด อะ ลอทดา อียีมีสฺ [ ทรู ])
Would I do this sh*t all over again, I dunno
(เวิด ดาย ดู ดิส ฌะ *ที ดอร์ โอ๊เฝ่อร อะเกน , ไอ ดันโน)
That’s a good question, would you do your life over again?
(แด้ท ซา กู๊ด เคว๊สชั่น , เวิด ยู ดู ยุร ไล๊ฟ โอ๊เฝ่อร อะเกน)
[You right about that]
([ ยู ไร๊ท อะเบ๊าท แดท ])
I know I f*ck fat ass Tasha one more time if I have nothing else to do
(ไอ โนว์ ไอ เอฟ *ck แฟท อาซ Tasha วัน โม ไทม์ อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ฝ นัธอิง เอ๊ลส ทู ดู)
I f*ck that b*tch one more time, that ass was fat
(ไอ เอฟ *ck แดท บี *tch วัน โม ไทม์ , แดท อาซ วอส แฟท)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Yo, shorty get a desk and chair
(โย , ชอร์ทดิง เก็ท ดา เดสคํ แอนด์ แชร์)
Now wit the guess appear
(นาว วิท เดอะ เกสส แอพเพียร์)
But if you knew my life you’d shed a tear where
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู นยู มาย ไล๊ฟ ยูต ชี อะ เทียร์ แวร์)
From the f*cked up scar to the tough luck bar
(ฟรอม เดอะ เอฟ *cked อั๊พ ซคา ทู เดอะ ทั๊ฟ ลัค บาร์)
To my cousin fightin chapters in a crushed up car
(ทู มาย เค๊าซิน ไฟท์ดิน แช๊พเท่อร์ ซิน อะ ครัช อั๊พ คารํ)
I handled live beef from the pluriel I beef
(ไอ แฮ๊นเดิ้ล ไล้ฝ บี๊ฟ ฟรอม เดอะ pluriel ไอ บี๊ฟ)
Capeshe a few cats tried to muirelize me [for what]
(Capeshe อะ ฟิว แค๊ท ทไร ทู muirelize มี [ ฟอร์ ว๊อท ])
Cause I drive a fresh benz and collect ends
(ค๊อส ไอ ไดร๊ฝ อะ เฟรช เบนซฺ แอนด์ คอลเล๊คท เอ็นด)
But I lost brothers some best friends
(บั๊ท ไอ ล็อซท บร๊าเท่อรํ ซัม เบ๊สท์ เฟรน)
Word life, we all bredgren
(เวิร์ด ไล๊ฟ , วี ออล bredgren)
But we all speak and nobody budgin
(บั๊ท วี ออล สพี๊ค แอนด์ โนบอดี้ budgin)
Cause we all stubbrin
(ค๊อส วี ออล stubbrin)
Yeah, we let the hate rise
(เย่ , วี เล็ท เดอะ เฮท ไร๊ส)
Give each other fake fives
(กี๊ฝ อีช อ๊อเธ่อร์ เฟ้ค ไฟฝ)
Look back periphieal give each other snake eyes
(ลุ๊ค แบ็ค periphieal กี๊ฝ อีช อ๊อเธ่อร์ สเน๊ค อาย)
True in all sequals [true]
(ทรู อิน ออล sequals [ ทรู ])
You too of all people
(ยู ทู อ็อฝ ออล พี๊เพิ่ล)
Guess they right money is the root of all people
(เกสส เด ไร๊ท มั๊นนี่ อีส เดอะ รู๊ท อ็อฝ ออล พี๊เพิ่ล)
A n*gga front on them though I triggered at em’
(อะ เอ็น *gga ฟร๊อนท ออน เด็ม โธ ไอ ทริ๊กเก้อร์ แอ็ท เอ็ม)
I don’t know Big it’s just the type of n*gga I am
(ไอ ด้อนท์ โนว์ บิ๊ก อิทซ จั๊สท เดอะ ไท๊พ อ็อฝ เอ็น *gga ไอ แอ็ม)
I live my life a thug
(ไอ ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ อะ ธัก)
Live my life wit drugs [drugs]
(ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ วิท ดรัก [ ดรัก ])
F*ck everybody else I live my life for Blood
(เอฟ *ck เอวี่บอดี้ เอ๊ลส ไอ ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ ฟอร์ บลัด)
So Lexus, Moff I got’s to keep Triste near
(โซ เล็กเซด , Moff ไอ ก็อท ทู คี๊พ Triste เนียร์)
Cause Blood suppost to be here [cause blood suppost to be here]
(ค๊อส บลัด suppost ทู บี เฮียร [ ค๊อส บลัด suppost ทู บี เฮียร ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
When comes a song
(เว็น คัม ซา ซ็อง)
All those crimes we’ve done
(ออล โฑส ไคร์ม หวีบ ดัน)
All those times was fun but would you do it again?
(ออล โฑส ไทม์ วอส ฟัน บั๊ท เวิด ยู ดู อิท อะเกน)
When comes a song
(เว็น คัม ซา ซ็อง)
All those crimes we’ve done
(ออล โฑส ไคร์ม หวีบ ดัน)
All those times was fun but would you do it again?
(ออล โฑส ไทม์ วอส ฟัน บั๊ท เวิด ยู ดู อิท อะเกน)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Uh,
(อา ,)
One of my worst fears, is being stuffed in a hearse
(วัน อ็อฝ มาย เวิ๊ร์สท เฟียร์ , อีส บีอิง สทั๊ฟฟ อิน อะ เฮิซ)
Six feet deep being crushed my the earth
(ซิกซ์ ฟีท ดี๊พ บีอิง ครัช มาย ดิ เอิร์ทร)
Bury me wit rings so when I’m plucked from the earth
(เบ๊อรี่ มี วิท ริง โซ เว็น แอม พลัค ฟรอม ดิ เอิร์ทร)
Every mothaf*cka see how much it was worth [we makin money]
(เอ๊เฝอร์รี่ mothaf*cka ซี ฮาว มัช อิท วอส เวิร์ธ [ วี เมกิน มั๊นนี่ ])
Oh you stressin my best misjudgin of my worst
(โอ ยู สเตสซิน มาย เบ๊สท์ misjudgin อ็อฝ มาย เวิ๊ร์สท)
And all my life put in nothin but work
(แอนด์ ออล มาย ไล๊ฟ พุท อิน นอทติน บั๊ท เวิ๊ร์ค)
Y’all talk about how I was such a big flirt
(ยอล ท๊อล์ค อะเบ๊าท ฮาว ไอ วอส ซัช อะ บิ๊ก ฟเลิท)
I never slowed down cause I was f*ckin wit skirts
(ไอ เน๊เฝ่อร์ สโลว์ เดาน ค๊อส ไอ วอส เอฟ *ckin วิท สเคิ๊ร์ท)
I mean since the early days I was cuttin from church
(ไอ มีน ซิ๊นซ ดิ เอ๊อรํลี่ เดย์ ซาย วอส คัทดิน ฟรอม เชิร์ช)
Y’all talk about things I’ve done to my life
(ยอล ท๊อล์ค อะเบ๊าท ทริง แอฝ ดัน ทู มาย ไล๊ฟ)
You talk about things that I’ve done to my wife
(ยู ท๊อล์ค อะเบ๊าท ทริง แดท แอฝ ดัน ทู มาย ไว๊ฟ)
I know where I’m going so I can come in a cris’is
(ไอ โนว์ แวร์ แอม โกอิ้ง โซ ไอ แคน คัม อิน อะ ไคร๊สิส)
I do this for my n*ggas, who never get no chedder
(ไอ ดู ดิส ฟอร์ มาย เอ็น *ggas , ฮู เน๊เฝ่อร์ เก็ท โน chedder)
For my n*ggas up state, that’ll never get a letter
(ฟอร์ มาย เอ็น *ggas อั๊พ สเทท , แธดิล เน๊เฝ่อร์ เก็ท ดา เล็ทเท่อร์)
For my vitally sick, that would never get no better
(ฟอร์ มาย ไฝแท็ลลิ ซิ๊ค , แดท เวิด เน๊เฝ่อร์ เก็ท โน เบ๊ทเท่อร์)
For my n*ggas in the cold, that would never get a sweater
(ฟอร์ มาย เอ็น *ggas ซิน เดอะ โคลด์ , แดท เวิด เน๊เฝ่อร์ เก็ท ดา ซเวทเออะ)
For the life I lead, things I done
(ฟอร์ เดอะ ไล๊ฟ ไอ ลี๊ด , ทริง ซาย ดัน)
A n*gga went to school I had to bring my gun
(อะ เอ็น *gga เว็นท ทู สคูล ไอ แฮ็ด ทู บริง มาย กัน)
A n*gga had to hustle I had to slung them drums [I feel you man]
(อะ เอ็น *gga แฮ็ด ทู เฮสเซล ไอ แฮ็ด ทู ซลัง เด็ม ดรัม [ ไอ ฟีล ยู แมน ])
As the man of the house I had to bring income
(แอส เดอะ แมน อ็อฝ เดอะ เฮ้าส ไอ แฮ็ด ทู บริง อิ๊นคัม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
When comes a song
(เว็น คัม ซา ซ็อง)
All those crimes we’ve done
(ออล โฑส ไคร์ม หวีบ ดัน)
All those times was fun but would you do it again?
(ออล โฑส ไทม์ วอส ฟัน บั๊ท เวิด ยู ดู อิท อะเกน)
When comes a song
(เว็น คัม ซา ซ็อง)
All those crimes we’ve done
(ออล โฑส ไคร์ม หวีบ ดัน)
All those times was fun but would you do it again?
(ออล โฑส ไทม์ วอส ฟัน บั๊ท เวิด ยู ดู อิท อะเกน)

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
Yo, this life I should rock again? [huh]
(โย , ดิส ไล๊ฟ ไอ เชิด ร๊อค อะเกน [ ฮู ])
Stand on this mothaf*ckin block again?
(สแทนด์ ออน ดิส mothaf*ckin บล๊อค อะเกน)
Almost get shot again [it was tough out there yo]
(อ๊อลโมสท เก็ท ฌ็อท อะเกน [ อิท วอส ทั๊ฟ เอ๊าท แดร์ โย ])
See alotta men get shot up bad
(ซี อาหลอดทา เม็น เก็ท ฌ็อท อั๊พ แบ้ด)
Back up hobbilin sista out gossipin [get em’ to the hospital]
(แบ็ค อั๊พ hobbilin sista เอ๊าท ก๊อสซิบพิน [ เก็ท เอ็ม ทู เดอะ ฮ๊อสพิท่อล ])
So I don’t rhyme for excutives
(โซ ไอ ด้อนท์ ไรม ฟอร์ excutives)
It’s imparitive do it for my jailberg consecutives
(อิทซ imparitive ดู อิท ฟอร์ มาย jailberg คอนเซ๊คคิวถีฟ)
Get my messages, hell no
(เก็ท มาย เม๊สเสจ , เฮ็ลล โน)
Or my block n*gga never live, one room 7 kid
(ออ มาย บล๊อค เอ็น *gga เน๊เฝ่อร์ ไล้ฝ , วัน รูม 7 คิด)
Screamin mother overhead two plates, one fork sour milk and a loaf of bread
(สครีมมิน ม๊าเธ่อร์ โอ๊เฝ่อร์เฮ้ด ทู เพล๊ท , วัน ฟ๊อร์ค ซาวร์ มิลค์ แอนด์ อะ โลฟ อ็อฝ เบร้ด)
But I shook it off smiled of course kid
(บั๊ท ไอ ฌุค อิท ออฟฟ สไมล์ อ็อฝ คอร์ส คิด)
My girl wildout on some child support sh*t
(มาย เกิร์ล wildout ออน ซัม ชายลํดํ ซั๊พผอร์ท ฌะ *ที)
I’m out exhausted obselete y’all [y’all]
(แอม เอ๊าท เอ็กซอสทํ obselete ยอล [ ยอล ])
But girls will flip like Dominique Daws
(บั๊ท เกิร์ล วิล ฟลิพ ไล๊ค Dominique Daws)
I’m not here to teach yall, just here to reach yall
(แอม น็อท เฮียร ทู ที๊ช ยอล , จั๊สท เฮียร ทู รี๊ช ยอล)
If I do my life over, I repeat all
(อิ๊ฟ ฟาย ดู มาย ไล๊ฟ โอ๊เฝ่อร , ไอ รีพี๊ท ดอร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
When comes a song
(เว็น คัม ซา ซ็อง)
All those crimes we’ve done
(ออล โฑส ไคร์ม หวีบ ดัน)
All those times was fun, but would you do it again?
(ออล โฑส ไทม์ วอส ฟัน , บั๊ท เวิด ยู ดู อิท อะเกน)
When comes a song
(เว็น คัม ซา ซ็อง)
All those crimes we’ve done
(ออล โฑส ไคร์ม หวีบ ดัน)
All those times was fun but would you do it again?
(ออล โฑส ไทม์ วอส ฟัน บั๊ท เวิด ยู ดู อิท อะเกน)
[repeat 2 times]
([ รีพี๊ท 2 ไทม์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do It Again คำอ่านไทย Cam’ron feat Destiny’s Child, Jimmy Jones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น