เนื้อเพลง Oh Jerusalem คำอ่านไทย Lauryn Hill

Oh Jerusalem yeah, oh Jerusalem, oh Jerusalem, oh Jerusalem…
( โอ จิรูซเล็ม เย่ , โอ จิรูซเล็ม , โอ จิรูซเล็ม , โอ จิรูซเล็ม)

Realizing that there’s no place else to go
(เรียวรายซิง แดท แดร์ โน เพลส เอ๊ลส ทู โก)
And there’s nobody I know who can help me
(แอนด์ แดร์ โนบอดี้ ไอ โนว์ ฮู แคน เฮ้ลพ มี)
Text book solutions are so improbable
(เท๊กซท์ บุ๊ค โซลู๊ชั่น แซร์ โซ อิมโพรเบเบิล)
Cuz everybody else is just as empty
(คัซ เอวี่บอดี้ เอ๊ลส อีส จั๊สท แอส เอ๊มพที่)
Naked as the day that I was born, I tried to hide
(เน๊คเค่ด แอส เดอะ เดย์ แดท ไอ วอส บอน , ไอ ทไร ทู ไฮด์)
…behind education and philosophy
(บีฮายน์ เอดยุเคฌัน แอนด์ ฟิโล๊โซฟี่)
Hopeless explanation to describe a situation
(โฮพเล็ซ เอคซพละเนฌัน ทู เดสไครบํ อะ ซิ๊ทูเอชั่น)
I can’t see because the world’s on top of me
(ไอ แค็นท ซี บิคอส เดอะ เวิลด ออน ท๊อพ อ็อฝ มี)
Oh wretched man that I am, who will deliver me
(โอ เร็ช แมน แดท ไอ แอ็ม , ฮู วิล ดีลิ๊เฝ่อร์ มี)
From the body of this death
(ฟรอม เดอะ บ๊อดี้ อ็อฝ ดิส เด้ท)
Freeing me from dust, and the superficial trust
(Freeings มี ฟรอม ดัสท , แอนด์ เดอะ ซยูเพอะฟีฌแอ็ล ทรัสท)
Of an enemy that seeks to take my breath
(อ็อฝ แอน เอ๊นนิมี่ แดท ซี๊ค ทู เท้ค มาย บรี๊ทฺรฺ)
Failing to connect, cuz I’m morally defect
(เฟลอิง ทู คอนเน็คท , คัซ แอม มอแร็ลลิ ดีเฟ็คท)
By reason of the God inside my head
(บาย รี๊ซั่น อ็อฝ เดอะ ก๊อด อิ๊นไซด์ มาย เฮด)
Causing me to see, only what pertains to me
(คู๊ดซิง มี ทู ซี , โอ๊นลี่ ว๊อท เพอะเทน ทู มี)
Believing I’m alive when I’m still dead
(บีลีฝวิง แอม อะไล๊ฝ เว็น แอม สทิลล เด้ด)
Limited to earth, unable to find out my worth
(ลิ๊หมิท ทู เอิร์ทร , อันเอ๊เบิ่ล ทู ไฟนด์ เอ๊าท มาย เวิร์ธ)
Cuz I… can’t see past my own vanity
(คัซ ไอ แค็นท ซี พาสท์ มาย โอว์น แฝนอิทิ)
If I’m not included, then I just have to remove it
(อิ๊ฟ แอม น็อท อินคลู๊ด , เด็น นาย จั๊สท แฮ็ฝ ทู รีมู๊ฝ อิท)
From my mind because it has to be in sanity
(ฟรอม มาย ไมนด์ บิคอส อิท แฮ็ส ทู บี อิน แซนอิทิ)
Oh wretched man that I am, who will deliver me
(โอ เร็ช แมน แดท ไอ แอ็ม , ฮู วิล ดีลิ๊เฝ่อร์ มี)
From the body of this death
(ฟรอม เดอะ บ๊อดี้ อ็อฝ ดิส เด้ท)
Can I even factor, that I’ve only been an actor
(แคน นาย อี๊เฝ่น แฟ๊คเท่อร์ , แดท แอฝ โอ๊นลี่ บีน แอน แอคเทอะ)
In this staged interpretation of this day
(อิน ดิส ซแท็ค อินเทิพริเทฌัน อ็อฝ ดิส เดย์)
Focused on the shadow, with my back turned to the light
(โฟ๊คัส ออน เดอะ แฌดโอ , วิธ มาย แบ็ค เทิร์น ทู เดอะ ไล๊ท)
Too intelligent to see it’s me in the way
(ทู อินเท๊ลลิเจ้นท ทู ซี อิทซ มี อิน เดอะ เวย์)
What a paradox, having God trapped in a box
(ว๊อท ดา พาราด๊อกซ์ , แฮฝวิ่ง ก๊อด แทร๊พ อิน อะ บ๊อกซฺ)
All this time professing to be spiritual
(ออล ดิส ไทม์ professings ทู บี ซพีริชวล)
Naturally pretending, that I’m actually defending
(แนชแร็ลลิ พรีเทนดิง , แดท แอม แอคชัวลิ ดีเฟนดิ้ง)
God [?] don’t need material
(ก๊อด [ ] ด้อนท์ นี๊ด มะเทียเรียล)

Oh Jerusalem, wash thy heart from wickedness
(โอ จิรูซเล็ม , ว๊อช ไฑ ฮาร์ท ฟรอม วีคคิดเน็ซ)
That thou may be saved from thy deception
(แดท เฑา เมย์ บี เซฝ ฟรอม ไฑ ดิเซพฌัน)
How long, shall thy face those lies within thee
(ฮาว ลอง , แชลล์ ไฑ เฟซ โฑส ไล วิธอิน ฑี)
Oh Jerusalem, keeping thee from perfection
(โอ จิรูซเล็ม , คีพอิง ฑี ฟรอม เพอะเฟคฌัน)

Submit to truth, leave the deception of thy youth
(ซับมิท ทู ทรู๊ธ , ลี๊ฝ เดอะ ดิเซพฌัน อ็อฝ ไฑ ยู๊ธ)
So we could walk in the council of authority
(โซ วี เคิด ว๊อล์ค อิน เดอะ เค๊าซิ่ล อ็อฝ ออร์โท๊ริที่)
Forget the proof, our generation so aloof
(ฟอร์เก๊ท เดอะ พรู๊พ , เอ๊า เจเนอะเรฌัน โซ อะลูฟ)
Only follow in the steps of the majority
(โอ๊นลี่ ฟ๊อลโล่ว อิน เดอะ สเท็พ อ็อฝ เดอะ มะจ๊อริที่)
Trust in the Lord, with all thy heart
(ทรัสท อิน เดอะ หลอร์ด , วิธ ออล ไฑ ฮาร์ท)
And lay not to thine, oh an understanding in all thy ways
(แอนด์ เลย์ น็อท ทู ไฑน , โอ แอน อันเดิซแทนดิง อิน ออล ไฑ เวย์)
Acknowledge Him, and He shall correct our paths
(แอ๊คโนเหล็จ ฮิม , แอนด์ ฮี แชลล์ คอรเร็คทํ เอ๊า พาธ)
Be [?] you can follow him
(บี [ ] ยู แคน ฟ๊อลโล่ว ฮิม)
We judge and condemn, just as ignorant as them
(วี จั๊ดจ แอนด์ คอนเดมนํ , จั๊สท แอส อีกโนะแร็นท แอส เด็ม)
Who religion tells us that we should ignore
(ฮู รีลิ๊เจี้ยน เทลล อัซ แดท วี เชิด อิกโน)
Perpetrating we’re in covenant with Him
(เพอพีเทดิง เวีย อิน คัฝเอะแน็นท วิธ ฮิม)
Exposed by the very things that we adore
(เอ็กซโพส บาย เดอะ เฝ๊รี่ ทริง แดท วี อะโด)
We grin and shake hands, then lay ambush for the man
(วี กริน แอนด์ เช้ค แฮนด์ , เด็น เลย์ แอ๊มบุช ฟอร์ เดอะ แมน)
Who has a different point of view then us
(ฮู แฮ็ส ซา ดีฟเฟอะเร็นท พ๊อยท์ อ็อฝ ฝิว เด็น อัซ)
Infuriated cuz he doesn’t understand
(อินฟยูริเอท คัซ ฮี ดัสอินท อั๊นเด้อรสแทนด)
Bringing up those things we don’t want to discuss
(บริงกิง อั๊พ โฑส ทริง วี ด้อนท์ ว้อนท ทู ดีซคัซ)
Why still do evil, we don’t know how to do good
(วาย สทิลล ดู อี๊ฝิ่ล , วี ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู ดู กู๊ด)
Walking on in darkness running from the light, ey
(วอคกิง ออน อิน ดาคเน็ซ รันนิง ฟรอม เดอะ ไล๊ท , อาย์)
Led to believe, because we live in neighborhoods
(เล็ด ทู บีลี๊ฝ , บิคอส วี ไล้ฝ อิน เนเบอะฮุด)
Telling us what’s going on will be alright
(เทลลิง อัซ ว๊อท โกอิ้ง ออน วิล บี ออลไร๊ท)
Oh so repressed, so convinced that I was blessed
(โอ โซ ริพเรซ , โซ คอนฝิ๊นซํ แดท ไอ วอส เบล๊ส)
When I played with my game of Monopoly
(เว็น นาย เพลย์ วิธ มาย เกม อ็อฝ โมโน๊โพลี่)
Oh to suggest, that my life is still a mess
(โอ ทู ซั๊กเจสท , แดท มาย ไล๊ฟ อีส สทิลล อะ เมซ)
Who reveal the pride I’m hiding is what’s stopping me
(ฮู รีฝีล เดอะ ไพรด์ แอม ไฮดอิง อีส ว๊อท ซทอพพิง มี)

Oh Jerusalem, wash thy heart from wickedness
(โอ จิรูซเล็ม , ว๊อช ไฑ ฮาร์ท ฟรอม วีคคิดเน็ซ)
That thou may be saved from thy deception
(แดท เฑา เมย์ บี เซฝ ฟรอม ไฑ ดิเซพฌัน)
How long, shall thy face those lies within thee
(ฮาว ลอง , แชลล์ ไฑ เฟซ โฑส ไล วิธอิน ฑี)
Oh Jerusalem keeping them from perfection
(โอ จิรูซเล็ม คีพอิง เด็ม ฟรอม เพอะเฟคฌัน)

Abide in me and I in you, as the branch cannot bare
(อะไบด อิน มี แอนด์ ดาย อิน ยู , แอส เดอะ บร๊านชฺ แคนน็อท แบร์)
…fruit of itself except in the vine
(ฟรุ๊ท อ็อฝ อิทเซลฟ เอ็กเซ๊พท อิน เดอะ ไฝน์)
I am the vine, ye are the branches, He’s in live in me
(ไอ แอ็ม เดอะ ไฝน์ , ยี อาร์ เดอะ แบรนเชด , อีส ซิน ไล้ฝ อิน มี)
And I in him, the same bring forth much fruit
(แอนด์ ดาย อิน ฮิม , เดอะ เซม บริง โฟธ มัช ฟรุ๊ท)
Without me, you can do nothing
(วิธเอ๊าท มี , ยู แคน ดู นัธอิง)
Oh Jerusalem, you’re traditions have deceived you
(โอ จิรูซเล็ม , ยัวร์ เทร๊ดิชั่น แฮ็ฝ ดิซีฝ ยู)
I’ve chosen you, you haven’t chosen me
(แอฝ โชเซ่น ยู , ยู แฮฟเวน โชเซ่น มี)
Do whatsoever, you asking my name he may give to you
(ดู ฮว็อทโซะเอฝเออะ , ยู อาคกิ้ง มาย เนม ฮี เมย์ กี๊ฝ ทู ยู)
But in vain they call my name
(บั๊ท อิน เฝน เด คอลลํ มาย เนม)
teaching doctrines just the same
(ทีชอิงส ดอคทริน จั๊สท เดอะ เซม)
Justified among themselves
(จั๊สทิฟาย อะมอง เฑ็มเซลฝส)
But God know with the heart, what man esteemed as smart
(บั๊ท ก๊อด โนว์ วิธ เดอะ ฮาร์ท , ว๊อท แมน เอสทีม แอส สมาร์ท)
Is an abomination to Emmanuel
(อีส แอน อะบอมิเนฌัน ทู เอมแมนยูเอว)
Just repent, turn from selfish motivation
(จั๊สท ริเพนท , เทิร์น ฟรอม เซลฟิส มอดีเวชั่น)
So iniquity will not cause your demise
(โซ อินีควิทิ วิล น็อท ค๊อส ยุร ดิไมส)
Make you a new heart and a new spirit
(เม้ค ยู อะ นิว ฮาร์ท แอนด์ อะ นิว สพีหริท)
…for why would he die
(ฟอร์ วาย เวิด ฮี ดาย)
Oh Jerusalem, please tell me why
(โอ จิรูซเล็ม , พลีซ เทลล มี วาย)
I have no pleasure in the death of him to die
(ไอ แฮ็ฝ โน พเลฉเออะ อิน เดอะ เด้ท อ็อฝ ฮิม ทู ดาย)
Says the Lord God where forth turn yourselves and live
(เซย์ เดอะ หลอร์ด ก๊อด แวร์ โฟธ เทิร์น ยุรเซลฝส แซน ไล้ฝ)
It’s not the talkers, but the walkers and his word
(อิทซ น็อท เดอะ ทอกเคอ , บั๊ท เดอะ วอกเคอ แซน ฮิส เวิร์ด)
Are the only ones the Father will forgive
(อาร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน เดอะ ฟ๊าเท่อร วิล ฟอร์กี๊ฝ)

Oh Jerusalem, wash thy heart from wickedness
(โอ จิรูซเล็ม , ว๊อช ไฑ ฮาร์ท ฟรอม วีคคิดเน็ซ)
That thou may be saved from thy deception
(แดท เฑา เมย์ บี เซฝ ฟรอม ไฑ ดิเซพฌัน)
How long, shall thy face those lies within thee
(ฮาว ลอง , แชลล์ ไฑ เฟซ โฑส ไล วิธอิน ฑี)
Oh Jerusalem, providing you no protection
(โอ จิรูซเล็ม , โพฝไวดิง ยู โน พโระเทคฌัน)

Oh Jerusalem…
(โอ จิรูซเล็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oh Jerusalem คำอ่านไทย Lauryn Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น