เนื้อเพลง Friend Of Mine คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

[Intro]
( [ อินโทร ])

No…f*ck the b*tches, f*ck all the stank-ass hoes, all my
(โน เอฟ *ck เดอะ บี *tches , เอฟ *ck ออล เดอะ ซแท็งค อาซ โฮ , ออล มาย)
n*ggas know…Junior Mafia click, Gucci Don, you know how we play.
(เอ็น *ggas โนว์ จู๊เหนี่ย แมฟเฟียะ คลิ๊ก , กู๊ซชี่ ด็อน , ยู โนว์ ฮาว วี เพลย์)
F*ckin’ skanless-ass b*tches. You know how it go Boots…I
(เอฟ *ckin สแกนเลส อาซ บี *tches ยู โนว์ ฮาว อิท โก บู๊ท ซาย)
meet a b*tch, f*ck a b*tch, next thing you know you f*ckin’
(มี๊ท ดา บี *tch , เอฟ *ck กา บี *tch , เน๊กซท ทริง ยู โนว์ ยู เอฟ *ckin)
the b*tch. You just pass it around and sh*t, pass the sh*t like
(เดอะ บี *tch ยู จั๊สท เพซ ซิท อะราวนฺดฺ แอนด์ ฌะ *ที , เพซ เดอะ ฌะ *ที ไล๊ค)
a cold and sh*t. F*ck’em.
(อะ โคลด์ แอนด์ ฌะ *ที เอฟ *ckem)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])

Now when I’m f*ckin’ those Jen I’m invincible
(นาว เว็น แอม เอฟ *ckin โฑส เจน แอม อินฝิ๊นซิเบิ้ล)
Don’t love no hoe, that’s my priciple
(ด้อนท์ ลัฝ โน โฮ , แด้ท มาย priciple)
’cause uh, b*tches come [and uh] b*tches go
(ค๊อส อา , บี *tches คัม [ แอนด์ อา ] บี *tches โก)
That’s why I get my nut and I be out the f*ckin’ door
(แด้ท วาย ไอ เก็ท มาย นัท แอนด์ ดาย บี เอ๊าท เดอะ เอฟ *ckin ดอร์)
[You know] they might be the one to set me up
([ ยู โนว์ ] เด ไมท บี ดิ วัน ทู เซ็ท มี อั๊พ)
Wanna get their little brother to wet me up
(วอนนา เก็ท แดร์ ลิ๊ทเทิ่ล บร๊าเท่อรํ ทู เว๊ท มี อั๊พ)
That’s why I tote Tecs and stuff to get’em off my case
(แด้ท วาย ไอ tote Tecs แซน สทั๊ฟฟ ทู getem ออฟฟ มาย เค๊ส)
Just in case the little f*cker ends up misplaced
(จั๊สท อิน เค๊ส เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *cker เอ็นด อั๊พ มิซพเลซ)
I don’t give a b*tch enough to catch the bus
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ บี *tch อีน๊าฟ ทู แค็ทช เดอะ บัส)
and when I see the semen I’m leavin’
(แอนด์ เว็น นาย ซี เดอะ ซีเม็น แอม เลวิน)
B*tches be schemin’, I kid ya not
(บี *tches บี สคริมมิน , ไอ คิด ยา น็อท)
That’s why I keep my windows locked and my Glock cocked
(แด้ท วาย ไอ คี๊พ มาย วิ๊นโด้ว ล๊อค แอนด์ มาย คล็อก ค๊อค)
One hoe said, ” Big, why you so hard on us?
(วัน โฮ เซ็ด , ” บิ๊ก , วาย ยู โซ ฮาร์ด ออน อัซ)
Why you swear all b*tches are so scandalous? ”
(วาย ยู สแวร์ ออล บี *tches แซร์ โซ ซแคนแดะลัซ “)
Thug n*gga ’til the end, tell a friend b*tch
(ธัก เอ็น *gga ทิล ดิ เอ็นด , เทลล อะ เฟรน บี *tch)
’cause when I like ya, then ya go and f*ck my friend b*tch
(ค๊อส เว็น นาย ไล๊ค ยา , เด็น ยา โก แอนด์ เอฟ *ck มาย เฟรน บี *tch)
[And you know that ain’t right]
([ แอนด์ ยู โนว์ แดท เอน ไร๊ท ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

You know that ain’t right
(ยู โนว์ แดท เอน ไร๊ท)

With a friend of mine [x4]
(วิธ อะ เฟรน อ็อฝ ไมน์ [ x4 ])

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])

You see, I don’t sweat these hoes
(ยู ซี , ไอ ด้อนท์ สเว็ท ฑิส โฮ)
I keep’em in flavours like Timbo’s and Jibbo’s
(ไอ keepem อิน ฟเลเฝอะ ไล๊ค Timbos แซน Jibbos)
B*tches just like to play the Mary though
(บี *tches จั๊สท ไล๊ค ทู เพลย์ เดอะ แมริ โธ)
[Yeah we know, drop the scenario]
([ เย่ วี โนว์ , ดรอพ เดอะ ซิเนริโอ ])
It was me, Dee, the MPV
(อิท วอส มี , ดี , เดอะ MPV)
The blunts and brew thang, knockin’ some Wu-tang
(เดอะ บลันท แซน บรู เตง , นอคคิน ซัม Wu ทาง)
M-E-T-H-Oh sh*t, look at them lips and them hips on that b*tch
(เอ็ม อี ที เฮส โอ ฌะ *ที , ลุ๊ค แกท เด็ม ลิพ แซน เด็ม ฮิพ ออน แดท บี *tch)
Dee hit the dip, so I can drop my mackadocious sh*t
(ดี ฮิท เดอะ ดิพ , โซ ไอ แคน ดรอพ มาย mackadocious ฌะ *ที)
Light the blunt clip, and recognize a pimp
(ไล๊ท เดอะ บลันท คลิพ , แอนด์ เร๊คคอกไน๊ซ์ อะ พิมพ)
Needless to speak, the Gee’s obsolete
(นีดเล็ซ ทู สพี๊ค , เดอะ จี ออบโซะลีท)
Don’t sleep! Banged the skins in a week
(ด้อนท์ สลี๊พ ! แบง เดอะ สกิน ซิน อะ วี๊ค)
On the creep up the avenue
(ออน เดอะ ครีพ อั๊พ ดิ แอ๊ฝเฝนิว)
I seen her on the block, who she rappin’ to?
(ไอ ซีน เฮอ ออน เดอะ บล๊อค , ฮู ชี แรพปิน ทู)
That’s my n*gga Dee, damn he got Gee
(แด้ท มาย เอ็น *gga ดี , แดมนํ ฮี ก็อท จี)
Now she f*ckin’ him and f*ckin’ me, see
(นาว ชี เอฟ *ckin ฮิม แอนด์ เอฟ *ckin มี , ซี)
You know that ain’t right
(ยู โนว์ แดท เอน ไร๊ท)

[Repeat chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])

Uh…now I play her far like a moon play a star
(อา นาว ไอ เพลย์ เฮอ ฟาร์ ไล๊ค เก มูน เพลย์ อะ สทาร์)
She still sweat me hard ’cause I’m a rap star
(ชี สทิลล สเว็ท มี ฮาร์ด ค๊อส แอม มา แร็พ สทาร์)
I be cruisin’ up the block, I be passin’ her
(ไอ บี ครูซิน อั๊พ เดอะ บล๊อค , ไอ บี passin เฮอ)
Pimpin’ hard with the female passenger
(พิมปิน ฮาร์ด วิธ เดอะ ฟี๊เมล แพซเซ็นเจอะ)
And the only time I call her to hang
(แอนด์ ดิ โอ๊นลี่ ไทม์ ไอ คอลลํ เฮอ ทู แฮง)
Is when me and Dee blunted up, pissy, schemin’ on a gang-bang
(อีส เว็น มี แอนด์ ดี บลันท อั๊พ , พิสซี่ , สคริมมิน ออน อะ แก๊ง แบง)
She should’ve used her intuition
(ชี ชูดดิฝ ยู๊ส เฮอ อินทิวอีฌอัน)
Then she wouldn’t be classified in that position, listen
(เด็น ชี วูดดึ่น บี คแลซซิไฟด อิน แดท โพซิ๊ชั่น , ลิ๊สซึ่น)
She’s sayin’ I dissed her ’cause I’m f*ckin’ her sister
(ชี เซย์อิน นาย ดิซพฺ เฮอ ค๊อส แอม เอฟ *ckin เฮอ ซิ๊สเท่อร์)
A message to the fellas, that really gets’em pissed, uh
(อะ เม๊สเสจ ทู เดอะ เฟลลา , แดท ริแอ็ลลิ getsem พิซ , อา)
But she started that f*ckin’ family
(บั๊ท ชี สท๊าร์ท แดท เอฟ *ckin แฟ๊มิลี่)
She f*cked my man Dee, so why she mad at me?
(ชี เอฟ *cked มาย แมน ดี , โซ วาย ชี แม้ด แอ็ท มี)
Plus your sister look better than you
(พลัส ยุร ซิ๊สเท่อร์ ลุ๊ค เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ยู)
Give head better than you, p*ssy get wetter than you
(กี๊ฝ เฮด เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ยู , พี *ssy เก็ท เว๊ดเดอ แฑ็น ยู)
So break the f*ck out like a rash
(โซ เบร๊ค เดอะ เอฟ *ck เอ๊าท ไล๊ค เก แร็ฌ)
I’m glad I ain’t spend no cash to hit your nasty ass
(แอม แกล๊ด ดาย เอน สเพ็นด โน แค๊ช ทู ฮิท ยุร นาซทิ อาซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Friend Of Mine คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น