เนื้อเพลง Fake Ass B*tches คำอ่านไทย 2Pac

[little kid] Tell me about these fake ass b*tches
( [ ลิ๊ทเทิ่ล คิด ] เทลล มี อะเบ๊าท ฑิส เฟ้ค อาซ บี *tches)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Look here little n*gga
(ลุ๊ค เฮียร ลิ๊ทเทิ่ล เอ็น *gga)
Most of these n*ggaz be b*tches too
(โมซท อ็อฝ ฑิส เอ็น *ggaz บี บี *tches ทู)
but you’ll never hear that side of the story
(บั๊ท โยว เน๊เฝ่อร์ เฮียร แดท ไซด์ อ็อฝ เดอะ สท๊อรี่)
So uhh, we finna do this sh*t like this
(โซ อา , วี ฟินนา ดู ดิส ฌะ *ที ไล๊ค ดิส)

It’s like I tell my n*ggaz, keep your eyes on these b*tches
(อิทซ ไล๊ค ไก เทลล มาย เอ็น *ggaz , คี๊พ ยุร อาย ออน ฑิส บี *tches)
They love to G a n*gga young dumb and gettin riches
(เด ลัฝ ทู จี อะ เอ็น *gga ยัง ดัมบ แอนด์ เกดดิน ริชอิส)
What the f*ck you think a trick is n*gga
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู ทริ๊งค กา ทริ๊ค อีส เอ็น *gga)
N*gga done stick and wet his d*ck
(เอ็น *gga ดัน สทิ๊ค แอนด์ เว๊ท ฮิส ดี *ck)
and then get tricked out all his riches by a — B*TCH!
(แอนด์ เด็น เก็ท ทริ๊ค เอ๊าท ดอร์ ฮิส ริชอิส บาย อะ บี *TCH !)
I’m here to school you to the rules of the game, it’ll cost ya
(แอม เฮียร ทู สคูล ยู ทู เดอะ รูล อ็อฝ เดอะ เกม , อิว คอสทํ ยา)
Think you alla that just cause she let a n*gga toss her
(ทริ๊งค ยู alla แดท จั๊สท ค๊อส ชี เล็ท ดา เอ็น *gga ท็อซ เฮอ)
It’s like a motherf*ckin priveledge
(อิทซ ไล๊ค เก motherf*ckin priveledge)
So don’t give up your conversation, give that b*tch your 7 digits
(โซ ด้อนท์ กี๊ฝ อั๊พ ยุร คอนเฝอะเซฌัน , กี๊ฝ แดท บี *tch ยุร 7 ดิ๊จิท)
When she call ya, ask that tramp whassup
(เว็น ชี คอลลํ ยา , อาสคฺ แดท ทแร็มพ ฮวัดสับ)
And if she is the type of n*gga hang up, worrrd up
(แอนด์ อิ๊ฟ ชี อีส เดอะ ไท๊พ อ็อฝ เอ็น *gga แฮง อั๊พ , worrrd อั๊พ)
And let that b*tch meditate to the dial tone
(แอนด์ เล็ท แดท บี *tch เมดอิเทท ทู เดอะ ได๊อัล โทน)
And call me when you’re ready to bone, and it’s on
(แอนด์ คอลลํ มี เว็น ยัวร์ เร๊ดี้ ทู โบน , แอนด์ อิทซ ออน)
A motherf*cking mack tonight
(อะ motherf*คิง แมกคฺ ทูไน๊ท)
Stay that stay strapped cause my raps is tight
(สเทย์ แดท สเทย์ สแตปชฺ ค๊อส มาย แร็พ ซิส ไท๊ท)
You f*ckin punks, I hate you snitches
(ยู เอฟ *ckin พรัค , ไอ เฮท ยู สนิทเชด)
Went against the grain and the game to be fake ass b*tches
(เว็นท อะเก๊นสท เดอะ กเรน แอนด์ เดอะ เกม ทู บี เฟ้ค อาซ บี *tches)

[God, damn! You can’t just hit them n*ggaz with that game
([ ก๊อด , แดมนํ ! ยู แค็นท จั๊สท ฮิท เด็ม เอ็น *ggaz วิธ แดท เกม)
and expect them to accept it; girl your heard me it gets skanless.
(แอนด์ เอ็กซเพ็คท เด็ม ทู แอ๊คเซพท ดิธ ; เกิร์ล ยุร เฮิด มี อิท เก็ท สแกนเลส)
But we gonna kick this sh*t like this here]
(บั๊ท วี กอนนะ คิ๊ค ดิส ฌะ *ที ไล๊ค ดิส เฮียร ])

[Chorus: 2Pac]
([ ค๊อรัส : 2Pac ])

I can’t stand fake ass b*tches
(ไอ แค็นท สแทนด์ เฟ้ค อาซ บี *tches)
Lyin ass n*ggaz and you punk ass snitches
(ลายอิน อาซ เอ็น *ggaz แอนด์ ยู พรัค อาซ สนิทเชด)
[repeat 2X]
([ รีพี๊ท 2X ])

Time to show these bustas who’s boss
(ไทม์ ทู โชว์ ฑิส บัสตร้า ฮู บอส)
Run up on a real motherf*cker and get tossed
(รัน อั๊พ ออน อะ เรียล motherf*cker แอนด์ เก็ท ท็อซ)
The game is deep, and thicker than a motherf*ckin jimmy
(เดอะ เกม อีส ดี๊พ , แอนด์ ทิคเกอร์ แฑ็น อะ motherf*ckin จิมมี่)
Broke hoes runnin round yellin ” Gimme! ”
(บโรค โฮ รูนนิน ราวนด เยลลิน ” กีมมิ ! “)
I can’t stand it, hoes talkin bout they got a man
(ไอ แค็นท สแทนด์ ดิท , โฮ ทอคกิ่น เบาท เด ก็อท ดา แมน)
Sh*t all I wanted her to do is s*ck my D*CK
(ฌะ *ที ดอร์ ไอ ว้อนท เฮอ ทู ดู อีส เอส *ck มาย ดี *CK)
So how about hittin a motherf*cker on my pager
(โซ ฮาว อะเบ๊าท ฮิทดิน อะ motherf*cker ออน มาย เฝน)
Busy now b*tch but you can give me the p*ssy later
(บี๊ซี่ นาว บี *tch บั๊ท ยู แคน กี๊ฝ มี เดอะ พี *ssy เลทเออะ)
Fly how I fade her, played her like a game of Sega
(ฟลาย ฮาว ไอ เฟด เฮอ , เพลย์ เฮอ ไล๊ค เก เกม อ็อฝ เซก้า)
F*ckin with the player that done made her, huh
(เอฟ *ckin วิธ เดอะ เพย์เยอร์ แดท ดัน เมด เฮอ , ฮู)
And I ain’t sleepin caught you creepin for my money
(แอนด์ ดาย เอน สลีฟปิน คอท ยู คลีพปิน ฟอร์ มาย มั๊นนี่)
Got the d*ck and now you get the pistol honey [b*tch]
(ก็อท เดอะ ดี *ck แอนด์ นาว ยู เก็ท เดอะ พิ๊สท่อล ฮั๊นนี่ [ บี *tch ])
So get the bozack, knockin hoes back, keep my dough stacked
(โซ เก็ท เดอะ bozack , นอคคิน โฮ แบ็ค , คี๊พ มาย โด ซแท็ค)
So where the motherf*ckin hoes at?
(โซ แวร์ เดอะ motherf*ckin โฮ แอ็ท)
Punk n*ggaz can’t fade the mack, livin fat
(พรัค เอ็น *ggaz แค็นท เฟด เดอะ แมกคฺ , ลีฝอิน แฟท)
Gettin paid to rap, it’s like that, you motherf*ckin b*tches
(เกดดิน เพลด ทู แร็พ , อิทซ ไล๊ค แดท , ยู motherf*ckin บี *tches)

Yeah, yeah that’s my motto
(เย่ , เย่ แด้ท มาย มอทโท)
She educated a whole bunch of you old raggedy-ass n*ggaz
(ชี เอดยุเคท อะ โฮล บันช อ็อฝ ยู โอลด์ แรกเกดี อาซ เอ็น *ggaz)
So y’all take that sh*t back to y’all camp and uhh
(โซ ยอล เท้ค แดท ฌะ *ที แบ็ค ทู ยอล แค๊มพํ แอนด์ อา)
you sleep on that there, it’s like
(ยู สลี๊พ ออน แดท แดร์ , อิทซ ไล๊ค)

[Chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

Oh you too n*gga, don’t think we ain’t talkin bout your punk ass
(โอ ยู ทู เอ็น *gga , ด้อนท์ ทริ๊งค วี เอน ทอคกิ่น เบาท ยุร พรัค อาซ)
You old fake ass n*gga
(ยู โอลด์ เฟ้ค อาซ เอ็น *gga)
Standin there wearin all them Pendletons and khakis and all that
(แสตนดิน แดร์ เวียริน ออล เด็ม Pendletons แซน คาคิ แซน ออล แดท)
You soft as a motherf*ckin grape
(ยู ซ๊อฟท แอส ซา motherf*ckin เกร๊พ)
Ain’t this a motherf*ckin b*tch
(เอน ดิส ซา motherf*ckin บี *tch)
I can see right through your flower ass
(ไอ แคน ซี ไร๊ท ทรู ยุร ฟล๊าวเว่อร์ อาซ)
Some of these n*ggaz is b*tches too, man I tell ya
(ซัม อ็อฝ ฑิส เอ็น *ggaz อีส บี *tches ทู , แมน นาย เทลล ยา)
It’s gonna be harder and harder to be a Thug in ninety-fo’
(อิทซ กอนนะ บี อาณ์เดอ แอนด์ อาณ์เดอ ทู บี อะ ธัก อิน ไนนทิ โฟ)
but we gonna do this sh*t
(บั๊ท วี กอนนะ ดู ดิส ฌะ *ที)
Y’all take this sh*t and you play this sh*t for every single
(ยอล เท้ค ดิส ฌะ *ที แอนด์ ยู เพลย์ ดิส ฌะ *ที ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล)
fake ass b*tch out there
(เฟ้ค อาซ บี *tch เอ๊าท แดร์)
And there’s plenty of em
(แอนด์ แดร์ เพล๊นที่ อ็อฝ เอ็ม)
You probably got one sittin next to you right now
(ยู พรอบอับลิ ก็อท วัน ซิทดิน เน๊กซท ทู ยู ไร๊ท นาว)
Bobbin his fake ass head to this, dope ass sh*t that he listenin to
(บอบบิน ฮิส เฟ้ค อาซ เฮด ทู ดิส , โดพ อาซ ฌะ *ที แดท ฮี ลิเซินนิน ทู)
Fake ass motherf*ckin b*tch, die in ninety-four
(เฟ้ค อาซ motherf*ckin บี *tch , ดาย อิน ไนนทิ โฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fake Ass B*tches คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น