เนื้อเพลง Soundtrack 2 My Life คำอ่านไทย Kid Cudi

[Verse 1]
( [ เฝิซ 1 ])
I got 99 problems and they all b*tches
(ไอ ก็อท 99 โพร๊เบล่ม แซน เด ออล บี *tches)
I wish I was Jigga Man, carefree living
(ไอ วิ๊ช ไอ วอส จิ๊กกา แมน , แคฟรี ลีฝอิง)
But I’m not Shawn or Martin Louis
(บั๊ท แอม น็อท ชอน ออ มาทิน ลุอี)
I’m a Cleveland n*gga rolling with them Brooklyn boys
(แอม มา Cleveland เอ็น *gga โรลลิง วิธ เด็ม บรูกคิน บอย)
You know how it be when you start living large
(ยู โนว์ ฮาว อิท บี เว็น ยู สท๊าร์ท ลีฝอิง ลาร์จ)
I control my own life, Charles was never in charge
(ไอ คอนโทรล มาย โอว์น ไล๊ฟ , ชาเรวซฺ วอส เน๊เฝ่อร์ อิน ชาร์จ)
No sitcom could teach Scott about the drama
(โน sitcom เคิด ที๊ช สคอตทฺ อะเบ๊าท เดอะ ดร๊าม่า)
Or even explain the troubles that haunted my mom
(ออ อี๊เฝ่น เอ็กซเพลน เดอะ ทรั๊บเบิ้ล แดท ฮอนท์ มาย มัม)
On Christmas time, my mom Christmas grind
(ออน ครีซมัซ ไทม์ , มาย มัม ครีซมัซ ไกรนด)
Got me most of what I wanted, how’d you do it mom, huh?
(ก็อท มี โมซท อ็อฝ ว๊อท ไอ ว้อนท , แอว ยู ดู อิท มัม , ฮู)
She copped the toys I would play with in my room by myself, why he by himself?
(ชี ค๊อพพี่ เดอะ ทอย ซาย เวิด เพลย์ วิธ อิน มาย รูม บาย ไมเซลฟ , วาย ฮี บาย ฮิมเซลฟ)
He got two older brothers, one hood, one good
(ฮี ก็อท ทู โอลเดอะ บร๊าเท่อรํ , วัน ฮุด , วัน กู๊ด)
An independent older sister got me fly when she could
(แอน อินดีเพ๊นเด้นท โอลเดอะ ซิ๊สเท่อร์ ก็อท มี ฟลาย เว็น ชี เคิด)
But they all didn’t see, the little bit of sadness in me, Scotty
(บั๊ท เด ออล ดิ๊นอิน ซี , เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ แซดเน็ซ ซิน มี , ซกอดี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Ive got some issues that nobody can see
(แอฝ ก็อท ซัม อิ๊ชชู่ แดท โนบอดี้ แคน ซี)
And all of these emotions are pouring out of me
(แอนด์ ออล อ็อฝ ฑิส อีโม๊ชั่น แซร์ ช เอ๊าท อ็อฝ มี)
I bring them to the light for you
(ไอ บริง เด็ม ทู เดอะ ไล๊ท ฟอร์ ยู)
It’s only right
(อิทซ โอ๊นลี่ ไร๊ท)
This is the soundtrack to my life, the soundtrack to my life
(ดิส ซิส เดอะ ซาวแทร็ค ทู มาย ไล๊ฟ , เดอะ ซาวแทร็ค ทู มาย ไล๊ฟ)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
I’m super paranoid, like a 6th sense
(แอม ซู๊เพ้อร์ พารานอย , ไล๊ค เก 6th เซ้นส)
Since my father died, I ain’t been writing since
(ซิ๊นซ มาย ฟ๊าเท่อร ดาย , ไอ เอน บีน ไรทอิง ซิ๊นซ)
And I tried to piece the puzzle of the universe
(แอนด์ ดาย ทไร ทู พี๊ซ เดอะ พั๊ซเซิ่ล อ็อฝ ดิ ยูนิเฝิซ)
Split an eighth of shrooms just so I could see the universe
(สพลิ๊ท แอน เอธ อ็อฝ shrooms จั๊สท โซ ไอ เคิด ซี ดิ ยูนิเฝิซ)
I tried to think about myself as a sacrifice
(ไอ ทไร ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท ไมเซลฟ แอส ซา แซ๊คริไฟซ์)
Just to show the kids they ain’t the only ones who up at night
(จั๊สท ทู โชว์ เดอะ คิด เด เอน ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู อั๊พ แอ็ท ไน๊ท)
The moon will illuminate my room and soon I’m consumed by my doom
(เดอะ มูน วิล อิลยูมิเนท มาย รูม แอนด์ ซูน แอม คอนซูม บาย มาย ดูม)
Once upon a time nobody gave a f*ck
(วั๊นซ อุพอน อะ ไทม์ โนบอดี้ เกฝ อะ เอฟ *ck)
Its all said and done and my cock’s been s*cked
(อิทซ ซอร์ เซ็ด แอนด์ ดัน แอนด์ มาย ค๊อค บีน เอส *cked)
So now I’m in the cut, alcohol in the womb
(โซ นาว แอม อิน เดอะ คัท , แอลโคะฮ็อล อิน เดอะ วูม)
My hearts an open sore that I hope heals soon
(มาย ฮาร์ท แอน โอ๊เพ่น โซ แดท ไอ โฮพ ฮีล ซูน)
I live in a cocoon opposite of Cancun
(ไอ ไล้ฝ อิน อะ เคาะคูน อ๊อพโพสิท อ็อฝ แคนคูน)
Where it is never sunny, the dark side of the moon
(แวร์ อิท อีส เน๊เฝ่อร์ ซันนิ , เดอะ ด๊าร์ค ไซด์ อ็อฝ เดอะ มูน)
So it’s more than life, I try to shed some light on a man
(โซ อิทซ โม แฑ็น ไล๊ฟ , ไอ ธราย ทู ชี ซัม ไล๊ท ออน อะ แมน)
Not many people of this planet understand
(น็อท เมนอิ พี๊เพิ่ล อ็อฝ ดิส แพล๊เหน็ท อั๊นเด้อรสแทนด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’ve got some issues that nobody can see
(แอฝ ก็อท ซัม อิ๊ชชู่ แดท โนบอดี้ แคน ซี)
And all of these emotions are pouring out of me
(แอนด์ ออล อ็อฝ ฑิส อีโม๊ชั่น แซร์ ช เอ๊าท อ็อฝ มี)
I bring them to the light for you
(ไอ บริง เด็ม ทู เดอะ ไล๊ท ฟอร์ ยู)
It’s only right
(อิทซ โอ๊นลี่ ไร๊ท)
This is the soundtrack to my life, the soundtrack to my life
(ดิส ซิส เดอะ ซาวแทร็ค ทู มาย ไล๊ฟ , เดอะ ซาวแทร็ค ทู มาย ไล๊ฟ)

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
It’s close to go and trying some coke
(อิทซ โคลส ทู โก แอนด์ ทไรอิง ซัม โคค)
And a happy ending is slitting my throat
(แอนด์ อะ แฮ๊พพี่ เอนดิง อีส slittings มาย โธร๊ท)
Ignorance the coke man
(อีกโนะแร็นซ เดอะ โคค แมน)
Ignorance is bliss
(อีกโนะแร็นซ อีส บลิซ)
Ignorance is love, and I need that sh*t
(อีกโนะแร็นซ อีส ลัฝ , แอนด์ ดาย นี๊ด แดท ฌะ *ที)
If I never did shows, then I’d probably be a myth
(อิ๊ฟ ฟาย เน๊เฝ่อร์ ดิด โชว์ , เด็น อาย พรอบอับลิ บี อะ มิธ)
If I cared about the blogs, then I’d probably be a jackass
(อิ๊ฟ ฟาย คารํ อะเบ๊าท เดอะ บอกคฺ , เด็น อาย พรอบอับลิ บี อะ แจคอัซ)
Don’t give a sh*t what people talkin’ bout fam
(ด้อนท์ กี๊ฝ อะ ฌะ *ที ว๊อท พี๊เพิ่ล ทอคกิ่น เบาท แฟม)
Haters shake my hand but I keep the sanitizer on deck
(เฮเดอ เช้ค มาย แฮนด์ บั๊ท ไอ คี๊พ เดอะ sanitizer ออน เด็ค)
Hope I really get to see 30
(โฮพ ไอ ริแอ็ลลิ เก็ท ทู ซี 30)
Wanna settle down, stop being so flirty
(วอนนา เซ็ทเทิ่ล เดาน , สท๊อพ บีอิง โซ flirty)
Most of the clean faces be the most dirty
(โมซท อ็อฝ เดอะ คลีน เฟซ บี เดอะ โมซท เดอทิ)
I just need a thoroughbred, cook when I’m hungry
(ไอ จั๊สท นี๊ด อะ โตโรเบด , คุ๊ค เว็น แอม ฮั๊งกรี้)
Ass all chunky, brain is insanity
(อาซ ซอร์ chunky , เบรน อีส อินแซนอิทิ)
Only things that calm me down, p*ssy and some Cali trees
(โอ๊นลี่ ทริง แดท คาลํม มี เดาน , พี *ssy แอนด์ ซัม กาลี ทรี)
And I get both, never truly satisfied
(แอนด์ ดาย เก็ท โบทรฺ , เน๊เฝ่อร์ ทรูลิ แซทอิซไฟด)
I am happy, that’s just the saddest lie
(ไอ แอ็ม แฮ๊พพี่ , แด้ท จั๊สท เดอะ แซดเดเรตสฺ ไล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’ve got some issues that nobody can see
(แอฝ ก็อท ซัม อิ๊ชชู่ แดท โนบอดี้ แคน ซี)
And all of these emotions are pouring out of me
(แอนด์ ออล อ็อฝ ฑิส อีโม๊ชั่น แซร์ ช เอ๊าท อ็อฝ มี)
I bring them to the light for you
(ไอ บริง เด็ม ทู เดอะ ไล๊ท ฟอร์ ยู)
It’s only right
(อิทซ โอ๊นลี่ ไร๊ท)
This is the soundtrack to my life, the soundtrack to my life
(ดิส ซิส เดอะ ซาวแทร็ค ทู มาย ไล๊ฟ , เดอะ ซาวแทร็ค ทู มาย ไล๊ฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Soundtrack 2 My Life คำอ่านไทย Kid Cudi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น