เนื้อเพลง Get At Me Dog คำอ่านไทย DMX

[feat. Sheek of The Lox]
( [ ฟีท Sheek อ็อฝ เดอะ ลอค ])

[DMX, [Sheek]]
([ DMX , [ Sheek ] ])
[Yea I’m right here dog] Where my dogs at
([ เย แอม ไร๊ท เฮียร ด้อกก ] แวร์ มาย ด้อกก แอ็ท)
[We right here dog] Where my dogs at
([ วี ไร๊ท เฮียร ด้อกก ] แวร์ มาย ด้อกก แอ็ท)
[I’m right here dog]
([ แอม ไร๊ท เฮียร ด้อกก ])

[DMX]
([ DMX ])
What must I go through to show you sh*t is real
(ว๊อท มัสท์ ไอ โก ทรู ทู โชว์ ยู ฌะ *ที อีส เรียล)
And I ain’t really never gave a f*ck how n*ggaz feel
(แอนด์ ดาย เอน ริแอ็ลลิ เน๊เฝ่อร์ เกฝ อะ เอฟ *ck ฮาว เอ็น *ggaz ฟีล)
Rob then I steal, not cause I want to cause I have to
(ร๊อบ เด็น นาย สทีล , น็อท ค๊อส ไอ ว้อนท ทู ค๊อส ไอ แฮ็ฝ ทู)
And don’t make me show you with the Magnum
(แอนด์ ด้อนท์ เม้ค มี โชว์ ยู วิธ เดอะ แมกนัม)
If you don’t know by now then you slippin
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ บาย นาว เด็น ยู สลิปพิน)
I’m on some bullsh*t thats got me jackin, n*ggaz flippin
(แอม ออน ซัม bullsh*ที แด้ท ก็อท มี แจกคิน , เอ็น *ggaz ฟริพพิน)
I got my man and them stay pretty like I’ma stay sh*tty
(ไอ ก็อท มาย แมน แอนด์ เด็ม สเทย์ พริ๊ทที่ ไล๊ค แอมอา สเทย์ ฌะ *tty)
Crimey it’s all for the money is you wit me
(Crimey อิทซ ซอร์ ฟอร์ เดอะ มั๊นนี่ อีส ยู วิท มี)
Hit the b*tches, went out I could make the crime
(ฮิท เดอะ บี *tches , เว็นท เอ๊าท ไอ เคิด เม้ค เดอะ ไคร์ม)
And when it’s on we transform like Optimus Prime
(แอนด์ เว็น อิทซ ออน วี ทรานซฟอร์ม ไล๊ค Optimus ไพร์ม)
I’ll form the head, roll out let’s make it happen
(อิลล ฟอร์ม เดอะ เฮด , โรลล เอ๊าท เล็ท เม้ค อิท แฮ๊พเพ่น)
If we ain’t gonna get it wit them we’ll take the cap down
(อิ๊ฟ วี เอน กอนนะ เก็ท ดิธ วิท เด็ม เวลล เท้ค เดอะ แค๊พ เดาน)
Bust it off, gust it off on the softest n*ggaz
(บัซท ดิธ ออฟฟ , กัซท ดิธ ออฟฟ ออน เดอะ softest เอ็น *ggaz)
Money with the biggest mouth, yo let’s rob this n*gga
(มั๊นนี่ วิธ เดอะ บิ๊กเกส เม๊าธ , โย เล็ท ร๊อบ ดิส เอ็น *gga)
A novice n*gga never made a sound
(อะ นอฝอิซ เอ็น *gga เน๊เฝ่อร์ เมด อะ ซาวน์ด)
Breath too f*ckin hard like you gettin bust down
(บรี๊ทฺรฺ ทู เอฟ *ckin ฮาร์ด ไล๊ค ยู เกดดิน บัซท เดาน)

[Hook : Sheek [DMX]]
([ ฮุ๊ค : Sheek [ DMX ] ])
Yo, yo ya n…az wanna be killers [get at me dog]
(โย , โย ยา เอ็น az วอนนา บี คีลเลอะ [ เก็ท แอ็ท มี ด้อกก ])
Ya n…az wanna feel us [get at me dog]
(ยา เอ็น az วอนนา ฟีล อัซ [ เก็ท แอ็ท มี ด้อกก ])
Ya n…az want the real [Get at me dog]
(ยา เอ็น az ว้อนท เดอะ เรียล [ เก็ท แอ็ท มี ด้อกก ])

[DMX]
([ DMX ])
Rrrrrr arf arf what the deal
(Rrrrrr arf arf ว๊อท เดอะ ดีล)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[DMX]
([ DMX ])
Rrrrrr arf arf what the deal
(Rrrrrr arf arf ว๊อท เดอะ ดีล)
Nowadays, Don’t get to good for certain n*ggaz, I’m hurtin n*ggaz
(เนาอะเดส , ด้อนท์ เก็ท ทู กู๊ด ฟอร์ เซ๊อร์เท่น เอ็น *ggaz , แอม ฮาร์ดิน เอ็น *ggaz)
What you doin robbin n*ggaz, jerkin n*ggaz, stickin n*ggaz
(ว๊อท ยู โดย รอบบิน เอ็น *ggaz , เจอคิน เอ็น *ggaz , สตริคกิน เอ็น *ggaz)
Cause they deserve it; with money got murdered
(ค๊อส เด ดิเสิฝ อิท ; วิธ มั๊นนี่ ก็อท เม๊อร์เด้อร์)
They know we died slow if they heard it
(เด โนว์ วี ดาย สโลว์ อิ๊ฟ เด เฮิด ดิท)
The n*gga there blew up the spot a while
(เดอะ เอ็น *gga แดร์ บลู อั๊พ เดอะ สพอท ดา ไวล์)
and the mother f*cker ain’t got shot in a while
(แอนด์ เดอะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker เอน ก็อท ฌ็อท อิน อะ ไวล์)
And the stacks will light up, will f*ck the night up
(แอนด์ เดอะ ซแท็ค วิล ไล๊ท อั๊พ , วิล เอฟ *ck เดอะ ไน๊ท อั๊พ)
blow everything in sight up
(โบลว์ เอ๊วี่ติง อิน ไซ๊ท อั๊พ)
f*ck around and I’ll have your ass right up
(เอฟ *ck อะราวนฺดฺ แอนด์ อิลล แฮ็ฝ ยุร อาซ ไร๊ท อั๊พ)
What makes you think, you wasn’t able to stand
(ว๊อท เม้ค ยู ทริ๊งค , ยู วอสซึ้น เอ๊เบิ้ล ทู สแทนด์)
I got sh*t that’ll disable a man with the wave of a hand
(ไอ ก็อท ฌะ *ที แธดิล ดิเซบล อะ แมน วิธ เดอะ เว๊ฝ อ็อฝ อะ แฮนด์)
The days are longer and seems like I’m wastin time
(เดอะ เดย์ แซร์ ลองเงอ แอนด์ ซีม ไล๊ค แอม เวสดิน ไทม์)
I’ve got a lot of dreams but I’m not really chasin mine
(แอฝ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ ดรีม บั๊ท แอม น็อท ริแอ็ลลิ เช๊ซิน ไมน์)
I s*ck it all up like a sicka fly
(ไอ เอส *ck อิท ดอร์ อั๊พ ไล๊ค เก sicka ฟลาย)
Cause nowadays gettin’ by, catchin ???, an occasional meal and
(ค๊อส เนาอะเดส เกดดิน บาย , แคซชิน , แอน อ็อคเคฉะแน็ล มีล แอนด์)
gettin high, I live to die, That’s where I’m headed
(เกดดิน ไฮฮ , ไอ ไล้ฝ ทู ดาย , แด้ท แวร์ แอม เฮด)
let your man hold somthin, now it’s all about you can get it
(เล็ท ยุร แมน โฮลด์ ซัมติน , นาว อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ยู แคน เก็ท ดิธ)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[DMX]
([ DMX ])
Rrrrrr arf arf what the deal
(Rrrrrr arf arf ว๊อท เดอะ ดีล)
Well in the back wit ya faggot ass face down
(เวลล อิน เดอะ แบ็ค วิท ยา แฟกกัท อาซ เฟซ เดาน)
Lucky that you breathin but you dead from the waste down
(ลัคคิ แดท ยู บีตดิน บั๊ท ยู เด้ด ฟรอม เดอะ เวซท เดาน)
The f*ck is on your mind? Talkin that sh*t that you be talkin
(เดอะ เอฟ *ck อีส ออน ยุร ไมนด์ ทอคกิ่น แดท ฌะ *ที แดท ยู บี ทอคกิ่น)
And I bet you wish you never got hit cause you be walkin
(แอนด์ ดาย เบ๊ท ยู วิ๊ช ยู เน๊เฝ่อร์ ก็อท ฮิท ค๊อส ยู บี วอคกิน)
But sh*t happens and f*ck it, you would of did ya dirt
(บั๊ท ฌะ *ที แฮ๊พเพ่น แซน เอฟ *ck อิท , ยู เวิด อ็อฝ ดิด ยา เดิร์ท)
n*ggaz is wonderin how the f*ck you hid your skirt
(เอ็น *ggaz อีส วันเดอริน ฮาว เดอะ เอฟ *ck ยู ฮิด ยุร สเคิ๊ร์ท)
Right under they eyes like a surprise to the guys
(ไร๊ท อั๊นเด้อร เด อาย ไล๊ค เก เซอร์ไพร๊ส ทู เดอะ กาย)
just one of their mans was a b*tch in disguise
(จั๊สท วัน อ็อฝ แดร์ แมน วอส ซา บี *tch อิน ดิสไก๊ส)
f*ckin with cats in order heads and slaughter more kids
(เอฟ *ckin วิธ แค๊ท ซิน อ๊อร์เด้อร์ เฮด แซน ซลอเทอะ โม คิด)
Let me hollar at you all that wanna borrow the raw sh*t [ah-oh!]
(เล็ท มี hollar แรท ยู ออล แดท วอนนา บ๊อโร่ว เดอะ รอว์ ฌะ *ที [ อา โอ ! ])
Knahmean? I’m just robbin to eat
(Knahmean แอม จั๊สท รอบบิน ทู อี๊ท)
And there’s at least a thousand of us like me mobbin the street
(แอนด์ แดร์ แอ็ท ลีซท ดา เธ๊าซั่นด อ็อฝ อัซ ไล๊ค มี มอบบิน เดอะ สทรีท)
When we starve and we eat whatever’s there
(เว็น วี สท๊าร์ฝ แอนด์ วี อี๊ท ฮว็อทเอฝเออะ แดร์)
Come on you know the code in the street, whatever’s fair
(คัมมอน ยู โนว์ เดอะ โค้ด อิน เดอะ สทรีท , ฮว็อทเอฝเออะ แฟร์)
Blood stains and chalk, cause yo man couldn’t walk
(บลัด สเทน แซน ชอค , ค๊อส โย แมน คูดซึ่น ว๊อล์ค)
After the talk, heard him out at 1133 of New York
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ ท๊อล์ค , เฮิด ฮิม เอ๊าท แอ็ท 1133 อ็อฝ นิว ยอค)
Transformin us n*ggaz so get it quick
(Transformin อัซ เอ็น *ggaz โซ เก็ท ดิธ ควิค)
You know for real that n*gga can’t f*ckin s*ck my d*ck
(ยู โนว์ ฟอร์ เรียล แดท เอ็น *gga แค็นท เอฟ *ckin เอส *ck มาย ดี *ck)
And it’s gon’ take all these n*ggaz in the rap game
(แอนด์ อิทซ ก็อน เท้ค ออล ฑิส เอ็น *ggaz อิน เดอะ แร็พ เกม)
to barely move me, cause when I blow sh*t up
(ทู แบลิ มู๊ฝ มี , ค๊อส เว็น นาย โบลว์ ฌะ *ที อั๊พ)
I have n*ggaz fallin’ like white b*tches in a scary movie
(ไอ แฮ็ฝ เอ็น *ggaz แฟลลิน ไล๊ค ไว๊ท บี *tches ซิน อะ สเกลี่ มูวี่)
Ah, you know I don’t know how to act
(อา , ยู โนว์ ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู แอ๊คท)
Get too close to n*ggaz, it’s like:
(เก็ท ทู โคลส ทู เอ็น *ggaz , อิทซ ไล๊ค :)
” Protected by viper, stand back ”
(” โพรเท๊คท บาย ไฝเพอะ , สแทนด์ แบ็ค “)
What’s that, a bunch of n*ggaz you was killas demented
(ว๊อท แดท , อะ บันช อ็อฝ เอ็น *ggaz ยู วอส คิวลา ดิเมนทิด)
f*ck y’all what me with this coward finish him descend it
(เอฟ *ck ยอล ว๊อท มี วิธ ดิส โค๊หวาร์ด ฟิ๊หนิช ฮิม ดีเซ้นดํ ดิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get At Me Dog คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น