เนื้อเพลง I Gotta Feeling คำอ่านไทย The Black Eyed Peas

I gotta feeling that tonight’s gonna be a good night
( ไอ กอทดา ฟีลลิง แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด ไน๊ท )
That tonight’s gonna be a good night
( แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด ไน๊ท )
That tonight’s gonna be a good, good night
( แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด , กู๊ด ไน๊ท )

A feeling that tonight’s gonna be a good night
( อะ ฟีลลิง แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด ไน๊ท )
That tonight’s gonna be a good night
( แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด ไน๊ท )
That tonight’s gonna be a good, good night
( แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด , กู๊ด ไน๊ท )

A feeling, woohoo, that tonight’s gonna be a good night
( อะ ฟีลลิง , วูฮู , แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด ไน๊ท )
That tonight’s gonna be a good night
( แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด ไน๊ท )
That tonight’s gonna be a good, good night
( แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด , กู๊ด ไน๊ท )

A feeling, woohoo, that tonight’s gonna be a good night
( อะ ฟีลลิง , วูฮู , แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด ไน๊ท )
That tonight’s gonna be a good night
( แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด ไน๊ท )
That tonight’s gonna be a good, good night
( แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด , กู๊ด ไน๊ท )

Tonight’s the night, let’s live it up
( ทูไน๊ท เดอะ ไน๊ท , เล็ท ลีฟ อิท อั๊พ )
I got my money, let’s spend it up
( ไอ กอท มาย มั๊นนี่ , เล็ท สเพ็นด ดิท อั๊พ )
Go out and smash it like oh my God
( โก เอ๊าท แอนด์ สแม๊ช อิท ไล๊ค โอ้ มาย ก๊อด )
Jump off that sofa, let’s get, get off
( จั๊มพ ออฟฟ แดท โซฟา , เล็ท เก็ท , เก็ท ออฟฟ )

I know that we’ll have a ball
( ไอ โนว์ แดท เวลล แฮพ อะ บอลล์ )
If we get down and go out and just lose it all
( อิ๊ฟ วี เก็ท ดาวน์ แอนด์ โก เอ๊าท แอนด์ เจิ๊สท ลู้ส อิท ออล )
I feel stressed out, I wanna let it go
( ไอ ฟีล สเทรสส เอ๊าท , ไอ วอนนา เล็ท ดิท โก )
Let’s go way out spaced out and losing all control
( เล็ท โก เวย์ เอ๊าท สเพ๊ซ เอ๊าท แอนด์ โลซิง ออล คอนโทรล )

Fill up my cup, Mazel Tov
( ฟิลล อั๊พ มาย คัพ , มาเซล โตฝ )
Look at her dancing, just take it off
( ลุ๊ค แอ็ท เฮอ แด๊นซิง , เจิ๊สท เท้ค อิท ออฟฟ )
Let’s paint the town, we’ll shut it down
( เล็ท เพ้นท เดอะ ทาวน์ , เวลล ชั๊ท ดิท ดาวน์ )
Let’s burn the roof, and then we’ll do it again
( เล็ท เบิร์น เดอะ รู๊ฟ , แอนด์ เด็น เวลล ดู อิท อะเกน )

Let’s do it, let’s do it, let’s do it, let’s do it
( เล็ท ดู อิท , เล็ท ดู อิท , เล็ท ดู อิท , เล็ท ดู อิท )
And do it and do it, let’s live it up
( แอนด์ ดู อิท แอนด์ ดู อิท , เล็ท ลีฟ อิท อั๊พ )
And do it and do it and do it, do it, do it
( แอนด์ ดู อิท แอนด์ ดู อิท แอนด์ ดู อิท , ดู อิท , ดู อิท )
Let’s do it, let’s do it, let’s do it
( เล็ท ดู อิท , เล็ท ดู อิท , เล็ท ดู อิท )

Cause I gotta feeling, woohoo,
( ค๊อส ไอ กอทดา ฟีลลิง , วูฮู , )
That tonight’s gonna be a good night
( แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด ไน๊ท )
That tonight’s gonna be a good night
( แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด ไน๊ท )
That tonight’s gonna be a good, good night
( แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด , กู๊ด ไน๊ท )

A feeling, woohoo, that tonight’s gonna be a good night
( อะ ฟีลลิง , วูฮู , แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด ไน๊ท )
That tonight’s gonna be a good night
( แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด ไน๊ท )
That tonight’s gonna be a good, good night
( แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด , กู๊ด ไน๊ท )
[adsense]
Tonight’s the night [Hey! ]
( ทูไน๊ท เดอะ ไน๊ท [ เฮ้ ! ] )
Let’s live it up [Let’s live it up]
( เล็ท ลีฟ อิท อั๊พ [ เล็ท ลีฟ อิท อั๊พ ] )
I got my money [My pay]
( ไอ กอท มาย มั๊นนี่ [ มาย เพย์ ] )
Let’s spend it up [Let’s spend it up]
( เล็ท สเพ็นด ดิท อั๊พ [ เล็ท สเพ็นด ดิท อั๊พ ] )

Go out and smash it [Smash it]
( โก เอ๊าท แอนด์ สแม๊ช อิท [ สแม๊ช อิท ] )
Like oh my God [Like oh my God]
( ไล๊ค โอ้ มาย ก๊อด [ ไล๊ค โอ้ มาย ก๊อด ] )
Jump off that sofa [Come on!]
( จั๊มพ ออฟฟ แดท โซฟา [ คัมมอน ! ] )
Let’s get, get off
( เล็ท เก็ท , เก็ท ออฟฟ )

Fill up my cup [Drink]
( ฟิลล อั๊พ มาย คัพ [ ดริ๊งค ] )
Mazel Tov [L’chaim]
( มาเซล โตฝ [ แอลเชม ] )
Look at her dancing [Move it, move it]
( ลุ๊ค แอ็ท เฮอ แด๊นซิง [ มู๊ฝ อิท , มู๊ฝ อิท ] )
Just take it off
( เจิ๊สท เท้ค อิท ออฟฟ )

Let’s paint the town [Paint the town]
( เล็ท เพ้นท เดอะ ทาวน์ [ เพ้นท เดอะ ทาวน์ ] )
We’ll shut it down [Let’s shut it down]
( เวลล ชั๊ท ดิท ดาวน์ [ เล็ท ชั๊ท ดิท ดาวน์ ] )
Let’s burn the roof
( เล็ท เบิร์น เดอะ รู๊ฟ )
And then we’ll do it again
( แอนด์ เด็น เวลล ดู อิท อะเกน )

Let’s do it, let’s do it, let’s do it, let’s do it
( เล็ท ดู อิท , เล็ท ดู อิท , เล็ท ดู อิท , เล็ท ดู อิท )
And do it and do it, let’s live it up
( แอนด์ ดู อิท แอนด์ ดู อิท , เล็ท ลีฟ อิท อั๊พ )
And do it and do it and do it, do it, do it
( แอนด์ ดู อิท แอนด์ ดู อิท แอนด์ ดู อิท , ดู อิท , ดู อิท )
Let’s do it, let’s do it, let’s do it, do it, do it, do it
( เล็ท ดู อิท , เล็ท ดู อิท , เล็ท ดู อิท , ดู อิท , ดู อิท , ดู อิท )

Here we come, here we go, we gotta rock [Rock rock rock rock rock]
( เฮียร วี คัม , เฮียร วี โก , วี กอทดา ร๊อค [ ร๊อค ร๊อค ร๊อค ร๊อค ร๊อค ] )
Easy come, easy go, now we on top [Top top top top top]
( อีซี่ คัม , อีซี่ โก , นาว วี ออน ท๊อพ [ ท๊อพ ท๊อพ ท๊อพ ท๊อพ ท๊อพ ] )
Feel the shot, body rock, rock it, don’t stop [Stop stop stop stop stop]
( ฟีล เดอะ ชอด , บ๊อดี้ ร๊อค , ร๊อค อิท , โด๊นท สท๊อพ [ สท๊อพ สท๊อพ สท๊อพ สท๊อพ สท๊อพ ] )
Round and round, up and down, around the clock [Rock rock rock rock rock]
( ราวนด แอนด์ ราวนด , อั๊พ แอนด์ ดาวน์ , อะราวนฺดฺ เดอะ คล๊อค [ ร๊อค ร๊อค ร๊อค ร๊อค ร๊อค ] )

Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday
( มันเด , ทิ๊วสฺเดย์ , เวนสเด แอนด์ เธอสเด )
Friday, Saturday, Saturday to Sunday
( ฟรายเด , แซทเทอะเด , แซทเทอะเด ทู ซันเด )
Get, get, get, get, get with us, you know what we say, say
( เก็ท , เก็ท , เก็ท , เก็ท , เก็ท วิธ อัช , ยู โนว์ ว๊อท วี เซย์ , เซย์ )
Party every day, p-p-p-party every day
( พ๊าร์ที่ เอ๊ฟรี่ เดย์ , p p p พ๊าร์ที่ เอ๊ฟรี่ เดย์ )

And I’m feelin’, woohoo, that tonight’s gonna be a good night
( แอนด์ แอม ฟิลลิน , วูฮู , แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด ไน๊ท )
That tonight’s gonna be a good night
( แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด ไน๊ท )
That tonight’s gonna be a good, good night
( แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด , กู๊ด ไน๊ท )

A feelin’, woohoo, that tonight’s gonna be a good night
( อะ ฟิลลิน , วูฮู , แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด ไน๊ท )
That tonight’s gonna be a good night
( แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด ไน๊ท )
That tonight’s gonna be a good, good night, woohoo
( แดท ทูไน๊ท กอนนา บี อะ กู๊ด , กู๊ด ไน๊ท , วูฮู )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Gotta Feeling คำอ่านไทย The Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น