เนื้อเพลง Affirmative Action (Remix) คำอ่านไทย Nas feat Foxy Brown, AZ, Cormega

[Foxy Brown]:
( [ ฟอคซิ บราวนํ ] :)
Check it, uh
(เช็ค อิท , อา)
Protect this n*gga for the necklace
(โพรเท๊คท ดิส เอ็น *gga ฟอร์ เดอะ เนคเครด)
I throw the death wish, the pretty slim sex sh*t
(ไอ โธรว์ เดอะ เด้ท วิ๊ช , เดอะ พริ๊ทที่ สลิม เซ็กซ ฌะ *ที)
The rep this, remember Fox said this
(เดอะ เร็พ ดิส , รีเม๊มเบ่อร์ ฟ๊อกซ เซ็ด ดิส)
We on some next sh*t, we are blessed this
(วี ออน ซัม เน๊กซท ฌะ *ที , วี อาร์ เบล๊ส ดิส)
The scars on our backs mean we met this
(เดอะ ซคา ออน เอ๊า แบ็ค มีน วี เม็ท ดิส)
The lie for them, for 25 sentence
(เดอะ ไล ฟอร์ เด็ม , ฟอร์ 25 เซ๊นเท้นซ)
To keep my eyes on ’em, I straight knowin’ when the light shine on ’em
(ทู คี๊พ มาย อาย ออน เอ็ม , ไอ สเทร๊ท โนว์อิน เว็น เดอะ ไล๊ท ไชน์ ออน เอ็ม)
Sh*tty drugs and drama, opposite three pretty thugs and a don mama
(ฌะ *tty ดรัก แซน ดร๊าม่า , อ๊อพโพสิท ทรี พริ๊ทที่ ธัก แซน อะ ด็อน มามะ)
Fillin’ the rest, the steel in they chest
(ฟิลลิน เดอะ เรสท , เดอะ สทีล อิน เด เชสทํ)
And Boogs threw the kiss of death, it was over
(แอนด์ บุก ธรู เดอะ คิซ อ็อฝ เด้ท , อิท วอส โอ๊เฝ่อร)
And we laid out, chill I was open off he way he ate out
(แอนด์ วี เลด เอ๊าท , ชิล ไอ วอส โอ๊เพ่น ออฟฟ ฮี เวย์ ฮี เอท เอ๊าท)
It was real, for real I was f*ckin’ with mills and he was frag-ile
(อิท วอส เรียล , ฟอร์ เรียล ไอ วอส เอฟ *ckin วิธ มิลล์ แซน ฮี วอส frag อิล)
We wowin’, the brown stallion
(วี wowin , เดอะ บราวนํ ซแทลยัน)
Stay stylin’, on the low foulin’
(สเทย์ สตีลิน , ออน เดอะ โลว foulin)
The whole Firm willin’, we lucked out
(เดอะ โฮล เฟิร์ม วิลลิน , วี ลัค เอ๊าท)
I know the trick b*tch he f*ck with, on some duct sh*t
(ไอ โนว์ เดอะ ทริ๊ค บี *tch ฮี เอฟ *ck วิธ , ออน ซัม ดั๊คท ฌะ *ที)
Heard through the grade that she s*cked it, Firm Sos and Esco
(เฮิด ทรู เดอะ เกรด แดท ชี เอส *cked ดิท , เฟิร์ม เอสโอเอส แซน Esco)
Mad loco, Fox and ‘Mega for whatever and through this cheddar
(แม้ด โลโก , ฟ๊อกซ แอนด์ เมกอะ ฟอร์ ฮว็อทเอฝเออะ แอนด์ ทรู ดิส เชเดอร์)
We gon’ stay family, ’til we fry though
(วี ก็อน สเทย์ แฟ๊มิลี่ , ทิล วี ฟไร โธ)
The fam will never split even if one of us die though
(เดอะ แฟม วิล เน๊เฝ่อร์ สพลิ๊ท อี๊เฝ่น อิ๊ฟ วัน อ็อฝ อัซ ดาย โธ)
Along with out get-go’s, we gon’ blaze ’til it brick-o’s
(อะลอง วิธ เอ๊าท เก็ท กูซ , วี ก็อน เบลซ ทิล อิท บริ๊ค โอเอส)
Peep the na-na, sweet taboo
(พีพ เดอะ นา นา , สวี้ท แทบู)
The Firm tattoo on the tha-tha, now tell me what crew
(เดอะ เฟิร์ม แท๊ททู ออน เดอะ ท่า ท่า , นาว เทลล มี ว๊อท ครู)
Hold it down we do dada
(โฮลด์ ดิท เดาน วี ดู ดาดา)

[AZ]:
([ AZ ] :)
‘Til the death of this, murderous moves pursue effortless
(ทิล เดอะ เด้ท อ็อฝ ดิส , เมอเดอะรัซ มู๊ฝ เพอร์ซู เอฟเฟิทเล็ซ)
Ice necklace, high priced dressed executives
(ไอ๊ซ์ เนคเครด , ไฮฮ ไพร๊ซ์ เดรส เอ็กเสคอิวทิฝ)
Peep the grammar, flim built strong stamina
(พีพ เดอะ กแรมเมอะ , flim บิลท สทรอง ซแทมอินะ)
Fourty-four nickle-plate long with the silencer
(ฟอร์ดี โฟ นีคเค็ล เพล๊ท ลอง วิธ เดอะ ไซเล็นเซอะ)
Play for keeps in shut eye you stay sleep sh*t
(เพลย์ ฟอร์ คี๊พ ซิน ชั๊ท อาย ยู สเทย์ สลี๊พ ฌะ *ที)
Remain deep and shells thrown at ya veins jeeps
(รีเมน ดี๊พ แอนด์ เชลล์ ธโรน แอ็ท ยา เฝน จีพ)
Guliani suite got all the kinds goin’ up for creek
(Guliani ซวีท ก็อท ดอร์ เดอะ ไคนด์ โกอิน อั๊พ ฟอร์ ครีค)
Devil like biz now, who left his twirl in the streets
(เด๊ฝิ้ล ไล๊ค บิซ นาว , ฮู เล๊ฟท ฮิส ทเวิล อิน เดอะ สทรีท)
No intelligence, strictly slow n*ggas minds with negligance
(โน อินเทลลิเจ็นซ , ซทรีคลิ สโลว์ เอ็น *ggas ไมนด์ วิธ negligance)
It’s evident, Feds mess up paid ya residents
(อิทซ เอฝอิเด็นท , เฟ็ด เมซ อั๊พ เพลด ยา เรสอิเด็นท)
We all for livin’, heavyweight Firm division
(วี ออล ฟอร์ ลีฝอิน , เฮฝวีเวท เฟิร์ม ดิฝีฉอัน)
Mine, I check mine eatin’ Swines is my religion
(ไมน์ , ไอ เช็ค ไมน์ อีดิน สไวน์ ซิส มาย รีลิ๊เจี้ยน)
You know the steeze, take aim, cock and squeeze
(ยู โนว์ เดอะ steeze , เท้ค เอม , ค๊อค แอนด์ สควี๊ซ)
It’s the prophecies, got the philosophies Socrates
(อิทซ เดอะ prophecies , ก็อท เดอะ ฟิวโลโซฟีสฺ Socrates)
Next up
(เน๊กซท อั๊พ)

[Cormega]:
([ Cormega ] :)
Yo I believe that’s me [Yo ‘Mega represent the family]
(โย ไอ บีลี๊ฝ แด้ท มี [ โย เมกอะ รีเพรสเซ่นท เดอะ แฟ๊มิลี่ ])
Aiyo, the Feds got me in the top ten, cause when my got knocked in
(ไอโย , เดอะ เฟ็ด ก็อท มี อิน เดอะ ท๊อพ เท็น , ค๊อส เว็น มาย ก็อท น๊อค อิน)
A four-four man’s hoped in, my sinister mind
(อะ โฟ โฟ แมน ฮ็อพ อิน , มาย ซีนอิซเทอะ ไมนด์)
Shines like a Dillinger, ‘Mega exhaulted Babyface crime emperor
(ไชน์ ไล๊ค เก ดิวลิงเออ , เมกอะ exhaulted เบบี้เฟซ ไคร์ม เอ๊มเพอเร่อ)
Yo life is based on cultures and creeds, and peep the way
(โย ไล๊ฟ อีส เบส ออน คั๊ลเจอร์ แซน ครีด , แอนด์ พีพ เดอะ เวย์)
drugs feed a thug n*gga seeds, I’ve seen n*ggas tied up
(ดรัก ฟี อะ ธัก เอ็น *gga ซีด , แอฝ ซีน เอ็น *ggas ไท อั๊พ)
Handcuffed and tied up, coke prices rise when drugs supply dries
(Handcuffed แอนด์ ไท อั๊พ , โคค ไพร๊ซ์ ไร๊ส เว็น ดรัก ซั๊พพลาย ดายสฺ)
The Millenium drives up, rims and they blinds ya eyes temporarily
(เดอะ Millenium ไดร๊ฝ อั๊พ , ริม แซน เด ไบลนฺดฺ ยา อาย เทมโพะเรริลิ)
Nas and ‘Mega be heavily armed for felony, Sean you could never see
(นาส แซน เมกอะ บี เฮฝอิลิ อาร์ม ฟอร์ เฟลโอะนิ , ซีน ยู เคิด เน๊เฝ่อร์ ซี)
The next fat cat of NYC, It Was Written like ghetto life heiroglyphics
(เดอะ เน๊กซท แฟท แค๊ท อ็อฝ NYC , อิท วอส วึ้น ไล๊ค เกทโท ไล๊ฟ heiroglyphics)
Livin’ since my real n*ggas bailed me out of prison, a lot of scams
(ลีฝอิน ซิ๊นซ มาย เรียล เอ็น *ggas เบล มี เอ๊าท อ็อฝ พริ๊ซั่น , อะ ล็อท อ็อฝ scams)
Cause the narcotics beamin’, Queens had marked dollars
(ค๊อส เดอะ นาคอทอิค บีมิน , ควีน แฮ็ด ม๊าร์ค ดอลเลอะ)
And the knowledge of theives, my dream is the legacy
(แอนด์ เดอะ นอลเอ็จ อ็อฝ theives , มาย ดรีม อีส เดอะ เล๊กาซี่)
Of my penetentary, fake thugs couldn’t even take gloves to bury me
(อ็อฝ มาย penetentary , เฟ้ค ธัก คูดซึ่น อี๊เฝ่น เท้ค กลัฝ ทู เบ๊อรี่ มี)

[Nas]:
([ นาส ] :)
To all thoroughbreds takin’ the corners, ya’ll need to join us
(ทู ออล โตโรเบด ทอคกิ่น เดอะ ค๊อร์เน่อร์ , ยอล นี๊ด ทู จอย อัซ)
Firm most powerful nation of rap performers, high class generals
(เฟิร์ม โมซท เพาเออะฟุล เน๊ชั่น อ็อฝ แร็พ เพอร์ฟอร์เมอร์ , ไฮฮ คลาสสํ เจ๊นเนอรัล)
Confidence, payin’ lawyers
(คอนฟิเด็นซ , เพย์อิน ล๊อเย่อร์)
Swift as De La Hoya, green berett warriors
(ซิวิฟท แอส ดี ลา โฮยา , กรีน berett ว๊อร์ริเอ้อร์)
Fakes I keep them like the J. Kennedy tape, in the new with two
(เฟ้ค ซาย คี๊พ เด็ม ไล๊ค เดอะ เจ เคนนีดี เท๊พ , อิน เดอะ นิว วิธ ทู)
Bustin’ all in they face, I’m never worried cause you see through
(บัสติน ออล อิน เด เฟซ , แอม เน๊เฝ่อร์ ว๊อร์รี่ ค๊อส ยู ซี ทรู)
My man built the Sugar Hill from sweet tooth, we all eat
(มาย แมน บิลท เดอะ ชู๊ก้าร ฮิลล์ ฟรอม สวี้ท ทูธ , วี ออล อี๊ท)
Cause we, I speak the truth, uneducated black youth
(ค๊อส วี , ไอ สพี๊ค เดอะ ทรู๊ธ , อะเนดอุเคทิด แบล๊ค ยู๊ธ)
Street diploma, teach Greeks and Romans but the legacy was stolen
(สทรีท ดิพโพล๊ม่า , ที๊ช กรีคสฺ แซน โรแม็น บั๊ท เดอะ เล๊กาซี่ วอส ซโทเล็น)
It’s a Firm thing, generally green I wrote the theme
(อิทซ ซา เฟิร์ม ทริง , เจนเออะแร็ลลิ กรีน นาย โรท เดอะ ธีม)
On how to sell a million while ya cats are mad at ya promotion team
(ออน ฮาว ทู เซลล์ อะ มิ๊ลเลี่ยน ไวล์ ยา แค๊ท แซร์ แม้ด แอ็ท ยา พโระโมฌัน ทีม)
I roll with the nice Fox, black ices pushin’ whips without a license
(ไอ โรลล วิธ เดอะ ไน๊ซ์ ฟ๊อกซ , แบล๊ค ไอ๊ซ์ พรุซชิน ฮวิพ วิธเอ๊าท ดา ไลเซ็นซ)
Yeah, tight as five strokes, Nas got 19 wifies
(เย่ , ไท๊ท แอส ไฟฝ ซโตรก , นาส ก็อท 19 ไวฟอิ)
Seven sheisty, nine of them Piceses
(เซเฝ่น sheisty , ไนน อ็อฝ เด็ม Piceses)
Three white meats under tight cheese, willin’
(ทรี ไว๊ท มี๊ท อั๊นเด้อร ไท๊ท ชี๊ส , วิลลิน)
Big links is heavy like bricks, used to want a Pitbull
(บิ๊ก ลิ๊งค ซิส เฮ๊ฝฝี่ ไล๊ค บริ๊ค , ยู๊ส ทู ว้อนท ดา พิคกี้)
While feedin’ them raw steak, it’s core take
(ไวล์ feedin เด็ม รอว์ ซเทค , อิทซ คอร์ เท้ค)
More cake, I take the time off the so-called king of the town
(โม เค้ก , ไอ เท้ค เดอะ ไทม์ ออฟฟ เดอะ โซ คอลลํ คิง อ็อฝ เดอะ ทาวน์)
And lock it down
(แอนด์ ล๊อค อิท เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Affirmative Action (Remix) คำอ่านไทย Nas feat Foxy Brown, AZ, Cormega

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น