เนื้อเพลง Don’t Stop คำอ่านไทย 2Pac feat Big Syke, EDI Amin & Others

[Intro: Tupac talking]
( [ อินโทร : ทูแปค ทอคอิง ])
This go out to C. Delores Tucker, Bob Dole
(ดิส โก เอ๊าท ทู ซี Delores Tucker , บ็อบ โดล)
And everybody else who feels like uh
(แอนด์ เอวี่บอดี้ เอ๊ลส ฮู ฟีล ไล๊ค อา)
They stronger than the constitution
(เด สตองเกอร์ แฑ็น เดอะ คอนสทิยูฌัน)
Freedom of speech big baby
(ฟรีดัม อ็อฝ สพีช บิ๊ก เบ๊บี้)
Freedom of speech
(ฟรีดัม อ็อฝ สพีช)
Ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา)
Outlawz
(เอ้าหลอด)
Goddamn! Rap music I hate that
(ก๊อดแดม ! แร็พ มิ๊วสิค ไอ เฮท แดท)
It’s just so violent and it destroys everyone, it makes the kids crazy
(อิทซ จั๊สท โซ ไฝ๊โอเล้นท แอนด์ ดิท เดสทรอย เอ๊วี่วัน , อิท เม้ค เดอะ คิด คเรสิ)
The kids kill people
(เดอะ คิด คิลล์ พี๊เพิ่ล)
There cop hater
(แดร์ ค็อพ เฮเดอ)
here going against society, I don’t understand the music
(เฮียร โกอิ้ง อะเก๊นสท โซไซ๊ที่ , ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด เดอะ มิ๊วสิค)
It’s too loud, it’s too rowdy, it’s too violent
(อิทซ ทู เลาด , อิทซ ทู เราดิ , อิทซ ทู ไฝ๊โอเล้นท)
Let’s ban all rap music
(เล็ท แบน ออล แร็พ มิ๊วสิค)
[Outlawz]
([ เอ้าหลอด ])
Ban Tupac, ban the Outlaw Immortalz ban ’em
(แบน ทูแปค , แบน ดิ เอาทลอ Immortalz แบน เอ็ม)

[Verse One: Young Noble]
([ เฝิซ วัน : ยัง โน๊เบิ้ล ])
Listen it ain’t no stopping
(ลิ๊สซึ่น หนิด เอน โน ซทอพพิง)
I gotta hustle
(ไอ กอททะ เฮสเซล)
Cop it make it double, try to
(ค็อพ อิท เม้ค กิด ดั๊บเบิ้ล , ธราย ทู)
Stop it and touch it, I’ma cock it and bust it
(สท๊อพ อิท แอนด์ ทั๊ช อิท , แอมอา ค๊อค อิท แอนด์ บัซท ดิธ)
N*ggaz tryna get it addicted to fast living
(เอ็น *ggaz ทายนา เก็ท ดิธ แอ๊ดดิคท ทู ฟาสท ลีฝอิง)
Get rich or die trying n*gga as 50
(เก็ท ริ๊ช ออ ดาย ทไรอิง เอ็น *gga แอส 50)
I’ve been Operating Under Thug Laws As A Warrior
(แอฝ บีน ออพเออะเรททิง อั๊นเด้อร ธัก ลอว์ แอส ซา ว๊อร์ริเอ้อร์)
Oppressed by the industry the Hip-Hop government ?? by the Hip-Hop Police
(อ็อพเรซ บาย ดิ อิ๊นดัสทรี่ เดอะ ฮิพ ฮ็อพ กัฝเอินเม็นท บาย เดอะ ฮิพ ฮ็อพ โพลิ๊ซ)
Why you think Nas screaming Hip-Hop deceased?
(วาย ยู ทริ๊งค นาส ซครีมอิง ฮิพ ฮ็อพ ดิซีซ)
No justice [No justice]
(โน จัสติกส [ โน จัสติกส ])
All the judges got grudges
(ออล เดอะ จั๊ดจ ก็อท กรัจ)
Giving my n*ggaz life for a little next to nothing
(กีฝวิง มาย เอ็น *ggaz ไล๊ฟ ฟอร์ รา ลิ๊ทเทิ่ล เน๊กซท ทู นัธอิง)
So wherever you are, just a little extra something
(โซ ฮแวเรฝเออะ ยู อาร์ , จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เอ๊กซทร่า ซัมติง)
You ain’t the only one, we all going through the struggle
(ยู เอน ดิ โอ๊นลี่ วัน , วี ออล โกอิ้ง ทรู เดอะ สทรั๊กเกิ้ล)
Penny pinching
(เพนนี พิงชิง)
It’s like you really ain’t living
(อิทซ ไล๊ค ยู ริแอ็ลลิ เอน ลีฝอิง)
? until eleven’s, I’m cooking in the kitchen
(อันทิล อิเลฝเอ็น , แอม คูคอิง อิน เดอะ คิ๊ทเช่น)
Like we looking and we wishing
(ไล๊ค วี ลุคอิง แอนด์ วี วิชชิ้ง)
Praying will he hear it?
(เพลยอิง วิล ฮี เฮียร อิท)
It’s eating at my spirit
(อิทซ อีสดิง แอ็ท มาย สพีหริท)
Speaking for the spirits
(ซพีคอิง ฟอร์ เดอะ สพีหริท)

[Verse Two: Tupac]
([ เฝิซ ทู : ทูแปค ])
You can’t break me
(ยู แค็นท เบร๊ค มี)
Never make me
(เน๊เฝ่อร์ เม้ค มี)
Busta soft the beats
(บัสตร้า ซ๊อฟท เดอะ บีท)
This Outlaw style got a brother off the streets
(ดิส เอาทลอ สไทล์ ก็อท ดา บร๊าเท่อรํ ออฟฟ เดอะ สทรีท)
Miss Deloris Tucker sue me I won’t stop
(มิซ Deloris Tucker ซู มี ไอ ว็อนท สท๊อพ)
Till we get justice for these crooked cops on my block
(ทิลล์ วี เก็ท จัสติกส ฟอร์ ฑิส ครุค ค็อพ ออน มาย บล๊อค)
Time Warner full of sissies
(ไทม์ Warner ฟูล อ็อฝ sissies)
Tell ’em all to miss me
(เทลล เอ็ม ออล ทู มิซ มี)
A bunch of hypocrites
(อะ บันช อ็อฝ ฮีพโอะคริท)
Whistling Dixie
(ฮวีซลิง ดีคซิ)
Good riddance cause you never should of touched me
(กู๊ด รีดแด็นซ ค๊อส ยู เน๊เฝ่อร์ เชิด อ็อฝ ทั๊ช มี)
You cowards knew you couldn’t take the pressure I’ma make you sorry
(ยู โค๊หวาร์ด นยู ยู คูดซึ่น เท้ค เดอะ พเรฌเออะ แอมอา เม้ค ยู ซ๊อรี่)
Trust me
(ทรัสท มี)
Didn’t cry when they dropped me
(ดิ๊นอิน คราย เว็น เด ดร็อพ มี)
[Nah]
([ นาห์ ])
Can they stop me?
(แคน เด สท๊อพ มี)
Tryna sell 4 million copies
(ทายนา เซลล์ 4 มิ๊ลเลี่ยน ก็อปปิ)
If I wasn’t spitting it’d be prison or death
(อิ๊ฟ ฟาย วอสซึ้น สปิ๊ดดิง อิทด บี พริ๊ซั่น ออ เด้ท)
This rap game all we got left
(ดิส แร็พ เกม ออล วี ก็อท เล๊ฟท)
So try to comprehend where we coming from
(โซ ธราย ทู คอมพรีเฮ็นดํ แวร์ วี คัมอิง ฟรอม)
Life as an Outlaw
(ไล๊ฟ แอส แอน เอาทลอ)
Ain’t meant for everyone
(เอน เม็นท ฟอร์ เอ๊วี่วัน)
So here we come
(โซ เฮียร วี คัม)
Recognize how we organize
(เร๊คคอกไน๊ซ์ ฮาว วี ออแกะไนส)
Strategize now we unified brothers on the rise
(Strategize นาว วี ยูนิไฟ บร๊าเท่อรํ ออน เดอะ ไร๊ส)
And we can’t stop
(แอนด์ วี แค็นท สท๊อพ)

[Chorus: Young Noble & Stormy]
([ ค๊อรัส : ยัง โน๊เบิ้ล & ซทอมิ ])
No way no how we got to keep moving
(โน เวย์ โน ฮาว วี ก็อท ทู คี๊พ มูฝอิง)
And putting it down
(แอนด์ พูทดิง อิท เดาน)
We can’t stop
(วี แค็นท สท๊อพ)
[Outlawz]
([ เอ้าหลอด ])
Until we reach the top
(อันทิล วี รี๊ช เดอะ ท๊อพ)
Through the music we speak to the blocks
(ทรู เดอะ มิ๊วสิค วี สพี๊ค ทู เดอะ บล๊อค)
Believe it or not
(บีลี๊ฝ อิท ออ น็อท)
I don’t know what you’ve been, told
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ บีน , โทลด)
Real n*ggaz don’t stay on they go
(เรียล เอ็น *ggaz ด้อนท์ สเทย์ ออน เด โก)
Can’t stop until I get that you know
(แค็นท สท๊อพ อันทิล ไอ เก็ท แดท ยู โนว์)
Won’t stop until I get that keep going
(ว็อนท สท๊อพ อันทิล ไอ เก็ท แดท คี๊พ โกอิ้ง)

[Verse Three: Hussein Fatal]
([ เฝิซ ทรี : เฮิสเซน เฟ๊ท่อล ])
Bury me with a Makaveli suit and a Mac
(เบ๊อรี่ มี วิธ อะ แมกเคอเวลลี่ ซุ๊ท แอนด์ อะ แมค)
I’ve God strike me with lightning, I’m shooting him back
(แอฝ ก๊อด สไทร๊ค มี วิธ ไล๊ทนิ่ง , แอม ชูดดิง ฮิม แบ็ค)
Skinny cause I don’t work out, my man is in the gym
(ซคีนอิ ค๊อส ไอ ด้อนท์ เวิ๊ร์ค เอ๊าท , มาย แมน อีส ซิน เดอะ จิม)
Long as I’m strong enough to put a hammer on your chin
(ลอง แอส แอม สทรอง อีน๊าฟ ทู พุท ดา แฮ๊มเมอร์ ออน ยุร ชิน)
Trapped in the storm
(แทร๊พ อิน เดอะ สทอร์ม)
F*ck the world till I’m gone
(ฟัค เดอะ เวิลด ทิลล์ แอม กอน)
I’m bucking at Corey Brooke he treating my n*ggaz wrong
(แอม buckings แอ็ท Corey Brooke ฮี ทีทดิง มาย เอ็น *ggaz รอง)
Until I’m gone
(อันทิล แอม กอน)
They gon’ see who I be
(เด ก็อน ซี ฮู ไอ บี)
I picture this bricks ducking from the penitentiary
(ไอ พิ๊คเจ้อร์ ดิส บริ๊ค ดัคกิง ฟรอม เดอะ เพนิเทนฌะริ)

[Verse Four: Kadafi]
([ เฝิซ โฟ : Kadafi ])
See
(ซี)
Mysteriously it seems
(มิซเทียเรียซลิ อิท ซีม)
Through my deepest thoughts and dreams its all wrong
(ทรู มาย ดีเปท ธอท แซน ดรีม อิทซ ซอร์ รอง)
Pop too long gone, and now 18 I’m stranded on my own
(พ็อพ ทู ลอง กอน , แอนด์ นาว 18 แอม สแทรนด ออน มาย โอว์น)
Abandoned here in the zone
(อะแบ๊นดั้น เฮียร อิน เดอะ โซน)
Protect my thrown pal like a king, Al Capone style
(โพรเท๊คท มาย ธโรน แพ็ล ไล๊ค เก คิง , เอล Capone สไทล์)
Fake no jacks on this grind
(เฟ้ค โน แจ็ค ออน ดิส ไกรนด)
Coked up with crack I get mine
(โคค อั๊พ วิธ แคร๊ค ไอ เก็ท ไมน์)
Living life as a Don, Guess Gortex, Louis Vuitton
(ลีฝอิง ไล๊ฟ แอส ซา ด็อน , เกสส Gortex , ลุอี วูดทัน)

[Verse Five: Hussein Fatal]
([ เฝิซ ไฟฝ : เฮิสเซน เฟ๊ท่อล ])
Yeah your boys back with the proper team
(เย่ ยุร บอย แบ็ค วิธ เดอะ พร๊อพเพ่อร์ ทีม)
When they think I’m wearing Red I’ma rock the Green
(เว็น เด ทริ๊งค แอม เวียริง เร้ด แอมอา ร๊อค เดอะ กรีน)
On a whole ‘nother episode
(ออน อะ โฮล นอทเดอ เอพอิดซด)
Cops never heard of ya
(ค็อพ เน๊เฝ่อร์ เฮิด อ็อฝ ยา)
The otherside’ll hide down the block from the murder scene
(ดิ othersidell ไฮด์ เดาน เดอะ บล๊อค ฟรอม เดอะ เม๊อร์เด้อร์ ซีน)
Catch ya man he dead with the Fifth
(แค็ทช ยา แมน ฮี เด้ด วิธ เดอะ ฟิฟธ)
When it’s hot on Nu he G-Ride from the clear to the bricks
(เว็น อิทซ ฮอท ออน Nu ฮี จี ไรด์ ฟรอม เดอะ เคลียร์ ทู เดอะ บริ๊ค)
So gangster how he switched from the clear to the bricks
(โซ แกะซเทอะ ฮาว ฮี สวิทช์ ฟรอม เดอะ เคลียร์ ทู เดอะ บริ๊ค)
N*ggaz hate it but they scared of the Fifth
(เอ็น *ggaz เฮท อิท บั๊ท เด ซคา อ็อฝ เดอะ ฟิฟธ)

[And we won’t stop]
([ แอนด์ วี ว็อนท สท๊อพ ])
Outlawz!
(เอ้าหลอด !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Six: Big Syke]
([ เฝิซ ซิกซ์ : บิ๊ก Syke ])
This rap game like a robbery
(ดิส แร็พ เกม ไล๊ค เก รอบเบอะริ)
Cause it seem somebody hiding me
(ค๊อส อิท ซีม ซัมบอดี้ ไฮดอิง มี)
My n*gga, made a motherf*cker cop a Ki’
(มาย เอ็น *gga , เมด อะ motherf*cker ค็อพ อะ Ki)
Motherf*cker ain’t no stopping me
(Motherf*cker เอน โน ซทอพพิง มี)
My n*gga, It’s Mussolini see me all in the midst
(มาย เอ็น *gga , อิทซ Mussolini ซี มี ออล อิน เดอะ มิซท)
I’m still chilling like I’m bottle of Crys’
(แอม สทิลล ชิลลิง ไล๊ค แอม บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ คราย)
Enemies sharpen they ?
(อียีมีสฺ ฌาเพ็น เด)
And when they see me they can give me a kiss
(แอนด์ เว็น เด ซี มี เด แคน กี๊ฝ มี อะ คิซ)
So I’m posing with the frozen wrists
(โซ แอม posings วิธ เดอะ โฟ๊เซน ริ๊ซท)
Outlaw immortalized we survived and curst
(เอาทลอ อิมอแทะไลส วี เซอร์ไฝ๊ฝ แอนด์ เคิซท)
So I claim it like I’m bangin a turf
(โซ ไอ เคลม อิท ไล๊ค แอม แบงงิน อะ เทิฟ)
Yeah it’s easy like I’m putting in work
(เย่ อิทซ อีสอิ ไล๊ค แอม พูทดิง อิน เวิ๊ร์ค)
Not been easy you wanna jerk
(น็อท บีน อีสอิ ยู วอนนา เจิค)
Come the squeezey I’m ready to murk
(คัม เดอะ squeezey แอม เร๊ดี้ ทู เมิค)
Outlawz, Makaveli n*ggaz ready to flow
(เอ้าหลอด , แมกเคอเวลลี่ เอ็น *ggaz เร๊ดี้ ทู โฟลว์)
So baby are you ready to go?
(โซ เบ๊บี้ อาร์ ยู เร๊ดี้ ทู โก)
Outlaw my n*ggaz be screaming at night
(เอาทลอ มาย เอ็น *ggaz บี ซครีมอิง แอ็ท ไน๊ท)
A Big Syko with the thug in your life
(อะ บิ๊ก Syko วิธ เดอะ ธัก อิน ยุร ไล๊ฟ)

[Verse Seven: EDI Amin]
([ เฝิซ เซเฝ่น : EDI Amin ])
Don’t stop [Don’t stop]
(ด้อนท์ สท๊อพ [ ด้อนท์ สท๊อพ ])
Keep going [Keep going]
(คี๊พ โกอิ้ง [ คี๊พ โกอิ้ง ])
Even when the wheels fall off we keep rolling [Keep rolling]
(อี๊เฝ่น เว็น เดอะ วีล ฟอลล์ ออฟฟ วี คี๊พ โรลลิง [ คี๊พ โรลลิง ])
This Hip-Hop thing just won’t stop
(ดิส ฮิพ ฮ็อพ ทริง จั๊สท ว็อนท สท๊อพ)
It’s number one at the top of the charts
(อิทซ นั๊มเบ้อร์ วัน แอ็ท เดอะ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ ชาร์ท)
Here to stay like ‘Pac
(เฮียร ทู สเทย์ ไล๊ค แพค)
Man I just can’t let it go
(แมน นาย จั๊สท แค็นท เล็ท ดิธ โก)
It’s in my blood stream [Yeah]
(อิทซ ซิน มาย บลัด สทรีม [ เย่ ])
So when I flow, I gotta do my thug thing
(โซ เว็น นาย โฟลว์ , ไอ กอททะ ดู มาย ธัก ทริง)
For the hood the under privileged and oppressed
(ฟอร์ เดอะ ฮุด ดิ อั๊นเด้อร พริ๊ฝิเหลจ แอนด์ อ็อพเรซ)
Young n*gga get rich, cash more cheques
(ยัง เอ็น *gga เก็ท ริ๊ช , แค๊ช โม เช็ค)
Take the hood life
(เท้ค เดอะ ฮุด ไล๊ฟ)
Put it on on wax
(พุท ดิธ ออน ออน แว๊กซ)
Get stakes now we living the good life
(เก็ท สเท๊ค นาว วี ลีฝอิง เดอะ กู๊ด ไล๊ฟ)
Car brand new and it shine so clean
(คารํ แบรนดฺ นิว แอนด์ ดิท ไชน์ โซ คลีน)
Bought momma a house, on sweet sixteen’s
(บอท มอมมา อะ เฮ้าส , ออน สวี้ท ซิคซทีน)
And we, sitting clean in the latest edition
(แอนด์ วี , ซีททิง คลีน อิน เดอะ เลทเอ็ซท อิดีฌอัน)
From the block to the movie screen deep in and pimpin’
(ฟรอม เดอะ บล๊อค ทู เดอะ มูวี่ สครีน ดี๊พ อิน แอนด์ พิมปิน)
Recognize how we organize
(เร๊คคอกไน๊ซ์ ฮาว วี ออแกะไนส)
Strategize now we unified brothers on the rise
(Strategize นาว วี ยูนิไฟ บร๊าเท่อรํ ออน เดอะ ไร๊ส)
And we won’t stop
(แอนด์ วี ว็อนท สท๊อพ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Stop คำอ่านไทย 2Pac feat Big Syke, EDI Amin & Others

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น