เนื้อเพลง Cats And Dogs คำอ่านไทย City High

City High
( ซิ๊ที่ ไฮฮ)
’99
-99
If You My Dawg Let Me Hear You Bark
(อิ๊ฟ ยู มาย ดาว เล็ท มี เฮียร ยู บาร์ค)
It Aint My Fault That The Thought That Hit Your Heart Split You Apart
(อิท เอน มาย ฟอลท แดท เดอะ ธอท แดท ฮิท ยุร ฮาร์ท สพลิ๊ท ยู อะพาร์ท)
You Should’ve Kept Your Guard
(ยู ชูดดิฝ เค็พท ยุร การ์ด)
Trying To Play It Hard Last Night Pulled Up In A Black Lex In A Yard
(ทไรอิง ทู เพลย์ อิท ฮาร์ด ล๊าสท ไน๊ท พูลล อั๊พ อิน อะ แบล๊ค Lex อิน อะ ย๊าร์ด)
Talking On A Rock Rock You Gonna Murder Me
(ทอคอิง ออน อะ ร๊อค ร๊อค ยู กอนนะ เม๊อร์เด้อร์ มี)
You Got The Wrong Conspiracy This Aint Kennedy
(ยู ก็อท เดอะ รอง ค็อนสพีระซิ ดิส เอน เคนนีดี)
Jealousy Get Your New Way Wait And See
(เจลอะซิ เก็ท ยุร นิว เวย์ เว้ท แอนด์ ซี)
You Want A Wish You Better I Dream A Genie
(ยู ว้อนท ดา วิ๊ช ยู เบ๊ทเท่อร์ ไอ ดรีม มา จีนิ)

Yo
(โย)
All I Left There Was A Broken Heart
(ออล ไอ เล๊ฟท แดร์ วอส ซา บโรเค็น ฮาร์ท)
And A Bunch Of Lies That I Told Her And I Bounced Before The Sheets
(แอนด์ อะ บันช อ็อฝ ไล แดท ไอ โทลด เฮอ แอนด์ ดาย เบ๊าสฺ บีฟอร์ เดอะ ฌีท)
Were Warm
(เวอ วอร์ม)
See I’m The Type To Love Them And Leave Them For No Reason I’ll
(ซี แอม เดอะ ไท๊พ ทู ลัฝ เด็ม แอนด์ ลี๊ฝ เด็ม ฟอร์ โน รี๊ซั่น อิลล)
Be Out The Door
(บี เอ๊าท เดอะ ดอร์)
I Don’t Catch Feelings Cuz My Heart Is Cold
(ไอ ด้อนท์ แค็ทช ฟีลอิง คัซ มาย ฮาร์ท อีส โคลด์)
See I’m That Brother That Your Mother Tried To Warn You Bout
(ซี แอม แดท บร๊าเท่อรํ แดท ยุร ม๊าเธ่อร์ ทไร ทู วอร์น ยู เบาท)
But You Just Had To Try It
(บั๊ท ยู จั๊สท แฮ็ด ทู ธราย อิท)
Now You Crying On Yo Mamas Couch
(นาว ยู คไรอิง ออน โย มามะ เคาช)
You Put Your Heart In The Fire
(ยู พุท ยุร ฮาร์ท อิน เดอะ ไฟเออะร)
Baby It Burned Up
(เบ๊บี้ อิท เบิร์น อั๊พ)
So Heres A Little Story Bout A Lesson You Should Learn From
(โซ เฮียร ซา ลิ๊ทเทิ่ล สท๊อรี่ เบาท ดา เล๊ซซั่น ยู เชิด เลิร์น ฟรอม)

It Aint My Fault That I’m A Dog
(อิท เอน มาย ฟอลท แดท แอม มา ด้อกก)
I’ve Been In Love Before
(แอฝ บีน อิน ลัฝ บีฟอร์)
But Me I Picked The Apple That Was Rotting To The Core
(บั๊ท มี ไอ พิค ดิ แอพ แดท วอส หรอดดิง ทู เดอะ คอร์)
I Put The World At Her Feet She Kicked It In The Dirt
(ไอ พุท เดอะ เวิลด แอ็ท เฮอ ฟีท ชี คิ๊ค ดิท อิน เดอะ เดิร์ท)
Now I Won’t Fall In Love Cuz I End Up Gettin Hurt
(นาว ไอ ว็อนท ฟอลล์ อิน ลัฝ คัซ ไอ เอ็นด อั๊พ เกดดิน เฮิร์ท)
It Aint My Fault That I’m A Dog
(อิท เอน มาย ฟอลท แดท แอม มา ด้อกก)
I’ve Been In Love Before
(แอฝ บีน อิน ลัฝ บีฟอร์)
But The Trust I Had In Women As Been Thouroughly Destroyed
(บั๊ท เดอะ ทรัสท ไอ แฮ็ด อิน วีมเอิน แอส บีน Thouroughly เดสทรอย)
I Put The World At Her Feeet She Kicked It In The Dirt
(ไอ พุท เดอะ เวิลด แอ็ท เฮอ Feeet ชี คิ๊ค ดิท อิน เดอะ เดิร์ท)
Now I Won’t Fall In Love
(นาว ไอ ว็อนท ฟอลล์ อิน ลัฝ)
Cause I End Up Getting Hurt
(ค๊อส ไอ เอ็นด อั๊พ เกดดดิ้ง เฮิร์ท)

Well First Of All It Aint My Fault That The Chick Broke Your Heart
(เวลล เฟิร์สท อ็อฝ ออล อิท เอน มาย ฟอลท แดท เดอะ ชิค บโรค ยุร ฮาร์ท)
If You Was Hurt You Should Have Told Me From The Start
(อิ๊ฟ ยู วอส เฮิร์ท ยู เชิด แฮ็ฝ โทลด มี ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
Instead Of Sending Me The Flowers All That Candy And The Gucci Sh*t
(อินสเท๊ด อ็อฝ เซนดิ้ง มี เดอะ ฟล๊าวเว่อร์ ซอร์ แดท แค๊นดี้ แอนด์ เดอะ กู๊ซชี่ ฌะ *ที)
On The Phone For Hours Gasing Me Like I’m Some Goopy B*tch
(ออน เดอะ โฟน ฟอร์ เอาเอ้อร์ Gasings มี ไล๊ค แอม ซัม Goopy บี *tch)
I’ve Been Hurt To
(แอฝ บีน เฮิร์ท ทู)
But That Dont Mean I’d Hurt You
(บั๊ท แดท ด้อนท์ มีน อาย เฮิร์ท ยู)
Never Did I Burn You
(เน๊เฝ่อร์ ดิด ดาย เบิร์น ยู)
Or Run You Like Some Do
(ออ รัน ยู ไล๊ค ซัม ดู)
Now Look What We’ve Come To It’s Young And It’s Stupid
(นาว ลุ๊ค ว๊อท หวีบ คัม ทู อิทซ ยัง แอนด์ อิทซ สทิ๊วผิด)
How You Blaming All Of Us For One Chick That Was Rooking
(ฮาว ยู เบมิง ออล อ็อฝ อัซ ฟอร์ วัน ชิค แดท วอส Rookings)

It Aint My Fault That Your A Dog
(อิท เอน มาย ฟอลท แดท ยุร รา ด้อกก)
I’ve Been In Love Before
(แอฝ บีน อิน ลัฝ บีฟอร์)
But You You Put The Apple That Was Rotting To The Core
(บั๊ท ยู ยู พุท ดิ แอพ แดท วอส หรอดดิง ทู เดอะ คอร์)
I Put The World At Your Feet
(ไอ พุท เดอะ เวิลด แอ็ท ยุร ฟีท)
You Kicked It In The Dirt
(ยู คิ๊ค ดิท อิน เดอะ เดิร์ท)
Now I Won’t Show No Love Cause I’ll End Up Getting Hurt
(นาว ไอ ว็อนท โชว์ โน ลัฝ ค๊อส อิลล เอ็นด อั๊พ เกดดดิ้ง เฮิร์ท)
It Aint My Fault That Your A Dog
(อิท เอน มาย ฟอลท แดท ยุร รา ด้อกก)
I’ve Been In Love Before
(แอฝ บีน อิน ลัฝ บีฟอร์)
But The Trust I Have In Men Has Been Thouroughly Destroyes
(บั๊ท เดอะ ทรัสท ไอ แฮ็ฝ อิน เม็น แฮ็ส บีน Thouroughly Destroyes)
I Put The World At Your Feet You Kicked It In The Dirt
(ไอ พุท เดอะ เวิลด แอ็ท ยุร ฟีท ยู คิ๊ค ดิท อิน เดอะ เดิร์ท)
Now I Won’t Show No Love Cuz I’ll End Up Getting Hurt
(นาว ไอ ว็อนท โชว์ โน ลัฝ คัซ อิลล เอ็นด อั๊พ เกดดดิ้ง เฮิร์ท)

I Thought You Was A Angel God Sent To Me
(ไอ ธอท ยู วอส ซา แอ๊งเจล ก๊อด เซ็นท ทู มี)
Must Have Be But The Memory Of Our Love Burned Like A Rub Burned
(มัสท์ แฮ็ฝ บี บั๊ท เดอะ เม๊มโมรี่ อ็อฝ เอ๊า ลัฝ เบิร์น ไล๊ค เก รับ เบิร์น)
But A Thug Learned Never Put Your Heart In A Flame
(บั๊ท ดา ธัก เลิร์น เน๊เฝ่อร์ พุท ยุร ฮาร์ท อิน อะ เฟลม)
Be A Part Of The Game
(บี อะ พาร์ท อ็อฝ เดอะ เกม)
Play Smart In The Game
(เพลย์ สมาร์ท อิน เดอะ เกม)
But I Was Young Back Then
(บั๊ท ไอ วอส ยัง แบ็ค เด็น)
Dumb Back Then
(ดัมบ แบ็ค เด็น)
But Nowadays How I Plays Not The Same
(บั๊ท เนาอะเดส ฮาว ไอ เพลย์ น็อท เดอะ เซม)
Controlling These Games I Know It Cant Do The Pain
(คันโทรลริ่ง ฑิส เกม ซาย โนว์ อิท แค็นท ดู เดอะ เพน)
So Dont Come Cry To Me
(โซ ด้อนท์ คัม คราย ทู มี)
Lie To Me
(ไล ทู มี)
These Days Women
(ฑิส เดย์ วีมเอิน)
Just Leave You Bustin Pennyless Stuck With No Benifits
(จั๊สท ลี๊ฝ ยู บัสติน Pennyless ซทัค วิธ โน Benifits)
F*cking For Benjamins S*ckers Like Guinea Pigs Thinking
(เอฟ *คิง ฟอร์ เบทจามิน เอส *ckers ไล๊ค กีนอิ พิก ติ้งกิง)
They Innocent
(เด อิ๊นโนเซ้นท)
If I Let Them In Again I May Never Win Again
(อิ๊ฟ ฟาย เล็ท เด็ม อิน อะเกน นาย เมย์ เน๊เฝ่อร์ วิน อะเกน)
Like The Bulls With No Jordon
(ไล๊ค เดอะ บูลล วิธ โน Jordon)
Apifiniit So When No Love Strong Enough For Me To Be Steppin In
(Apifiniit โซ เว็น โน ลัฝ สทรอง อีน๊าฟ ฟอร์ มี ทู บี สเตปปิน อิน)
Where The Booga Basement Love Dont Win For No More Baby Face It
(แวร์ เดอะ Booga เบซเม็นท ลัฝ ด้อนท์ วิน ฟอร์ โน โม เบ๊บี้ เฟซ อิท)

It Aint My Fault That I’m A Dog
(อิท เอน มาย ฟอลท แดท แอม มา ด้อกก)
I’ve Been In Love Before
(แอฝ บีน อิน ลัฝ บีฟอร์)
But Me I Picked The Apple That Was Rotting To The Core
(บั๊ท มี ไอ พิค ดิ แอพ แดท วอส หรอดดิง ทู เดอะ คอร์)
I Put The World At Her Feet She Kicked It In The Dirt
(ไอ พุท เดอะ เวิลด แอ็ท เฮอ ฟีท ชี คิ๊ค ดิท อิน เดอะ เดิร์ท)
Now I Won’t Fall In Love Cuz I End Up Gettin Hurt
(นาว ไอ ว็อนท ฟอลล์ อิน ลัฝ คัซ ไอ เอ็นด อั๊พ เกดดิน เฮิร์ท)
It Aint My Fault That I’m A Dog
(อิท เอน มาย ฟอลท แดท แอม มา ด้อกก)
I’ve Been In Love Before
(แอฝ บีน อิน ลัฝ บีฟอร์)
But The Trust I Had In Women As Been Thouroughly Destroyed
(บั๊ท เดอะ ทรัสท ไอ แฮ็ด อิน วีมเอิน แอส บีน Thouroughly เดสทรอย)
I Put The World At Her Feeet She Kicked It In The Dirt
(ไอ พุท เดอะ เวิลด แอ็ท เฮอ Feeet ชี คิ๊ค ดิท อิน เดอะ เดิร์ท)
Now I Won’t Fall In Love
(นาว ไอ ว็อนท ฟอลล์ อิน ลัฝ)
Cause I End Up Getting Hurt
(ค๊อส ไอ เอ็นด อั๊พ เกดดดิ้ง เฮิร์ท)

It Aint My Fault That Your A Dog
(อิท เอน มาย ฟอลท แดท ยุร รา ด้อกก)
I’ve Been In Love Before
(แอฝ บีน อิน ลัฝ บีฟอร์)
But You You Put The Apple That Was Rotting To The Core
(บั๊ท ยู ยู พุท ดิ แอพ แดท วอส หรอดดิง ทู เดอะ คอร์)
I Put The World At Your Feet
(ไอ พุท เดอะ เวิลด แอ็ท ยุร ฟีท)
You Kicked It In The Dirt
(ยู คิ๊ค ดิท อิน เดอะ เดิร์ท)
Now I Wont Show No Love Cause I’ll End Up Getting Hurt
(นาว ไอ ว็อนท โชว์ โน ลัฝ ค๊อส อิลล เอ็นด อั๊พ เกดดดิ้ง เฮิร์ท)
It Aint My Fault That Your A Dog
(อิท เอน มาย ฟอลท แดท ยุร รา ด้อกก)
I’ve Been In Love Before
(แอฝ บีน อิน ลัฝ บีฟอร์)
But The Trust I Have In Men Has Been Thouroughly Destroyes
(บั๊ท เดอะ ทรัสท ไอ แฮ็ฝ อิน เม็น แฮ็ส บีน Thouroughly Destroyes)
I Put The World At Your Feet You Kicked It In The Dirt
(ไอ พุท เดอะ เวิลด แอ็ท ยุร ฟีท ยู คิ๊ค ดิท อิน เดอะ เดิร์ท)
Now I Won’t Show No Love Cuz I’ll End Up Getting Hurt
(นาว ไอ ว็อนท โชว์ โน ลัฝ คัซ อิลล เอ็นด อั๊พ เกดดดิ้ง เฮิร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cats And Dogs คำอ่านไทย City High

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น