เนื้อเพลง Hop คำอ่านไทย Busta Rhymes

[group speaking in a a different language]
( [ กรุ๊พ ซพีคอิง อิน อะ อะ.-ดีฟเฟอะเร็นท แล๊งเควจ ])

[Intro: Busta Rhymes: [talking]]
([ อินโทร : บัสตร้า ไรม : [ ทอคอิง ] ])
See we, we about to take it where
(ซี วี , วี อะเบ๊าท ทู เท้ค กิด แวร์)
Where it all started
(แวร์ อิท ดอร์ สท๊าร์ท)
We gonna take em’ back
(วี กอนนะ เท้ค เอ็ม แบ็ค)
Busta Rhymes now, Flipmode now
(บัสตร้า ไรม นาว , ฟริพโหมด นาว)
My n*gga Fingaz now
(มาย เอ็น *gga Fingaz นาว)
Check it, yo
(เช็ค อิท , โย)

[Verse 1: Busta Rhymes]
([ เฝิซ 1 : บัสตร้า ไรม ])
Uh huh, Busta Bus is back in this b*tch, holding the spot
(อา ฮู , บัสตร้า บัส ซิส แบ็ค อิน ดิส บี *tch , โฮลดิง เดอะ สพอท)
Puttin all the pep all in your step now we controllin the rock [Yeah My N*gga]
(พันดิน ออล เดอะ เพ็พ ออล อิน ยุร สเท็พ นาว วี คอนโทวลิน เดอะ ร๊อค [ เย่ มาย เอ็น *gga ])
See how we comin be loadin the docks
(ซี ฮาว วี คัมอิน บี loadin เดอะ ด๊อค)
Floatin and simply stockin the goods that we makin you flop [Ay yo]
(โฟลดิน แอนด์ ซีมพลิ stockin เดอะ กู๊ด แดท วี เมกิน ยู ฟล็อพ [ ไอ โย ])
See now we thicker and we be makin you sicker
(ซี นาว วี ทิคเกอร์ แอนด์ วี บี เมกิน ยู ซิคเกอร์)
Stuck like a bumper sticker from how we be dropping it quicker
(ซทัค ไล๊ค เก บัมเพอะ ซทีคเคอะ ฟรอม ฮาว วี บี ดรอพพิงส อิท ควิกเกอร์)
For all these n*ggas that be riding and whippin in their truck [Crash]
(ฟอร์ ออล ฑิส เอ็น *ggas แดท บี ไรดอิง แอนด์ whippin อิน แดร์ ทรั๊ค [ คแร็ฌ ])
And buyin another one and do not be givin a f*ck [What!]
(แอนด์ บายเอน อะน๊าเทร่อร์ วัน แอนด์ ดู น็อท บี กีฝอิน อะ ฟัค [ ว๊อท ! ])
Flipmode [Yes] cause we knowin we comin to get it
(ฟริพโหมด [ เย็ซ ] ค๊อส วี โนว์อิน วี คัมอิน ทู เก็ท ดิธ)
Gather around all my n*ggas who that be already to set it [Set it]
(แก๊เธ่อร์ อะราวนฺดฺ ออล มาย เอ็น *ggas ฮู แดท บี ออลเร๊ดี้ ทู เซ็ท ดิธ [ เซ็ท ดิธ ])
F*ckin and just break them off, let the women just shake it off
(ฟัคin แอนด์ จั๊สท เบร๊ค เด็ม ออฟฟ , เล็ท เดอะ วีมเอิน จั๊สท เช้ค กิด ออฟฟ)
Got them bouncin to take it off for me, Check it!
(ก็อท เด็ม เบ๊าซิน ทู เท้ค กิด ออฟฟ ฟอร์ มี , เช็ค อิท !)
Cause i’ve been double dutchin and dosey-do’ in on music way before
(ค๊อส แอฝ บีน ดั๊บเบิ้ล dutchin แอนด์ dosey ดู อิน ออน มิ๊วสิค เวย์ บีฟอร์)
A lot of these new n*ggas could figure then pattend all on my flow
(อะ ล็อท อ็อฝ ฑิส นิว เอ็น *ggas เคิด ฟิ๊กเก้อร เด็น pattend ออล ออน มาย โฟลว์)
Peep on how we coming to rip it and know we gonna wet ya
(พีพ ออน ฮาว วี คัมอิง ทู ริพ อิท แอนด์ โนว์ วี กอนนะ เว๊ท ยา)
And rep for my n*ggas cause I’m coming to get ya
(แอนด์ เร็พ ฟอร์ มาย เอ็น *ggas ค๊อส แอม คัมอิง ทู เก็ท ยา)
I said…
(ไอ เซ็ด)

[Chorus: Busta Rhymes]
([ ค๊อรัส : บัสตร้า ไรม ])
Guess who’s comin?
(เกสส ฮู คัมอิน)
With brand new fire to satisfy all the people in the street when it drops
(วิธ แบรนดฺ นิว ไฟเออะร ทู แซ๊ททิซไฟ ออล เดอะ พี๊เพิ่ล อิน เดอะ สทรีท เว็น หนิด ดรอพ)
[Let’s Go]
([ เล็ท โก ])
Now!
(นาว !)
Let me see all the people with me let me see your hand high
(เล็ท มี ซี ออล เดอะ พี๊เพิ่ล วิธ มี เล็ท มี ซี ยุร แฮนด์ ไฮฮ)
let me know you up in the spot [Ay yo I’m sayin]
(เล็ท มี โนว์ ยู อั๊พ อิน เดอะ สพอท [ ไอ โย แอม เซย์อิน ])
Everytime we givin you music we give you the kind of music
(เอ๊รี่ไทม์ วี กีฝอิน ยู มิ๊วสิค วี กี๊ฝ ยู เดอะ ไคนด์ อ็อฝ มิ๊วสิค)
that makes you bang it loud on your block [C’mon C’mon]
(แดท เม้ค ยู แบง อิท เลาด ออน ยุร บล๊อค [ ซีมอน ซีมอน ])
This is to know when I’m comin I’m comin to make you wyle out in the
(ดิส ซิส ทู โนว์ เว็น แอม คัมอิน แอม คัมอิน ทู เม้ค ยู wyle เอ๊าท อิน เดอะ)
place that makes you get up and wanna HOP! [Let’s do it]
(เพลส แดท เม้ค ยู เก็ท อั๊พ แอนด์ วอนนา ฮ็อพ ! [ เล็ท ดู อิท ])
Go head and HOP!, Go head and HOP!, Go head and HOP!
(โก เฮด แอนด์ ฮ็อพ ! , โก เฮด แอนด์ ฮ็อพ ! , โก เฮด แอนด์ ฮ็อพ !)
We past makin them bounce, Go head and HOP!
(วี พาสท์ เมกิน เด็ม เบ๊าสฺ , โก เฮด แอนด์ ฮ็อพ !)
[C’mon just do it] Go head and HOP baby!
([ ซีมอน จั๊สท ดู อิท ] โก เฮด แอนด์ ฮ็อพ เบ๊บี้ !)

[Verse 2: Busta Rhymes]
([ เฝิซ 2 : บัสตร้า ไรม ])
Now you know it we comin to kill you n*ggas for shizzle
(นาว ยู โนว์ อิท วี คัมอิน ทู คิลล์ ยู เอ็น *ggas ฟอร์ ชิทเซล)
Makin these b*tches wanna shake it and we just makin them wiggle
(เมกิน ฑิส บี *tches วอนนา เช้ค กิด แอนด์ วี จั๊สท เมกิน เด็ม วิกเกิล)
Capitalizing off on the music that be we be keepin coming
(Capitalizings ออฟฟ ออน เดอะ มิ๊วสิค แดท บี วี บี คริพปิน คัมอิง)
Have you n*ggas really spazing and blackend out in their stomach [Hey bebe]
(แฮ็ฝ ยู เอ็น *ggas ริแอ็ลลิ spazings แอนด์ blackend เอ๊าท อิน แดร์ สโท๊มัช [ เฮ bebe ])
There’s no mistakin you know we makin you bounce
(แดร์ โน mistakin ยู โนว์ วี เมกิน ยู เบ๊าสฺ)
Takin the unforsaken approach the way we be takin out
(ทอคกิ่น ดิ unforsaken แอพโพร๊ช เดอะ เวย์ วี บี ทอคกิ่น เอ๊าท)
Scrapin these n*ggas and breakin their pockets to chase them out
(Scrapin ฑิส เอ็น *ggas แซน เบรกกิ้น แดร์ พ๊อคเค่ท ทู เชส เด็ม เอ๊าท)
Suddenly call your b*tches to see just how they just makin out
(ซั๊ดเด้นลี่ คอลลํ ยุร บี *tches ทู ซี จั๊สท ฮาว เด จั๊สท เมกิน เอ๊าท)
F*ck it, we kick the bucket and to continue to stake them out [Ha]
(ฟัค อิท , วี คิ๊ค เดอะ บัคเค็ท แอนด์ ทู คอนทิ๊นิว ทู สเท๊ค เด็ม เอ๊าท [ ฮา ])
And in back of the crib is where we will be makin out
(แอนด์ อิน แบ็ค อ็อฝ เดอะ คริบ อีส แวร์ วี วิล บี เมกิน เอ๊าท)
Puting some sh*t together make it so you could all attend
(Putings ซัม ฌะ *ที ทูเก๊ทเธ่อร์ เม้ค กิด โซ ยู เคิด ออล แอทเท็นด)
Welcoming you and my n*gga so we can break your pocket again [Oh Oh]
(Welcomings ยู แอนด์ มาย เอ็น *gga โซ วี แคน เบร๊ค ยุร พ๊อคเค่ท อะเกน [ โอ โอ ])
N*ggas flossin and tossin their drinks like they all in the place
(เอ็น *ggas ฟอสซิน แอนด์ ทอสซิน แดร์ ดริ๊งค ไล๊ค เด ออล อิน เดอะ เพลส)
And leave the n*ggas the [?] until they catch one all up in their face [Huh]
(แอนด์ ลี๊ฝ เดอะ เอ็น *ggas เดอะ [ ] อันทิล เด แค็ทช วัน ออล อั๊พ อิน แดร์ เฟซ [ ฮู ])
Y’all know we’ll spray y’all n*ggas and know we gonna wet ya
(ยอล โนว์ เวลล สเพรย์ ยอล เอ็น *ggas แซน โนว์ วี กอนนะ เว๊ท ยา)
And rep for my n*ggas cause we comin to get ya
(แอนด์ เร็พ ฟอร์ มาย เอ็น *ggas ค๊อส วี คัมอิน ทู เก็ท ยา)
I said…
(ไอ เซ็ด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hop คำอ่านไทย Busta Rhymes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น