เนื้อเพลง Adrenaline Rush คำอ่านไทย Twista

what happens when you combine the daekness with the light?
( ว๊อท แฮ๊พเพ่น เว็น ยู ค๊อมไบน์ เดอะ daekness วิธ เดอะ ไล๊ท)
[yungbuck]
([ yungbuck ])
I’m bringing pain like two bad nurses, and the pain from these here
(แอม บริงกิง เพน ไล๊ค ทู แบ้ด เนิร์ส , แอนด์ เดอะ เพน ฟรอม ฑิส เฮียร)
Motherf*ckin’ verses rediculos thirst is involving hearses to the dirt sh*t
(Motherf*ckin เฝิซ rediculos เทริ๊สท อีส อินวอฝวิ่ง เฮิซ ทู เดอะ เดิร์ท ฌะ *ที)
First pick and using autos to work with slugs to the shirt sh*t [just to squirt
(เฟิร์สท พิค แอนด์ ยูสซิง อ๊อโท่ ทู เวิ๊ร์ค วิธ ซลัก ทู เดอะ เชิ๊ร์ท ฌะ *ที [ จั๊สท ทู ซคเวิท)
Sh*t] i’m kickin’ it with an expert kick from birth till’ the earth split leave
(ฌะ *ที ] แอม คิคคิน หนิด วิธ แอน เอ๊กซเพิร์ท คิ๊ค ฟรอม เบริ๊ท ทิลล์ ดิ เอิร์ทร สพลิ๊ท ลี๊ฝ)
You hurt b*tch and show you how worser than worst get in the zone see the vein
(ยู เฮิร์ท บี *tch แอนด์ โชว์ ยู ฮาว worser แฑ็น เวิ๊ร์สท เก็ท อิน เดอะ โซน ซี เดอะ เฝน)
When the pain repel and then i’m closing the curtains b*tch [when adrenalines
(เว็น เดอะ เพน ริเพล แอนด์ เด็น แอม โครสซิง เดอะ เค๊อร์เท่น บี *tch [ เว็น อเดนนารีน)
Pumping] i don’t understand discussion only hear certian sh*t i’m a
(พัมปิง ] ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด ดิซคัฌอัน โอ๊นลี่ เฮียร certian ฌะ *ที แอม มา)
Misunderstood n*gga’ and i’m off my square high got me reversin’ clips and
(มิซันเดิซทูด เอ็น *gga แอนด์ แอม ออฟฟ มาย สแควร์ ไฮฮ ก็อท มี reversin คลิพ แซน)
Dispersin’ sh*t
(Dispersin ฌะ *ที)
[twista]
([ ทวิซดา ])
What can i say to make you see how the f*ck i feel to make me wanna jump off of
(ว๊อท แคน นาย เซย์ ทู เม้ค ยู ซี ฮาว เดอะ ฟัค ไอ ฟีล ทู เม้ค มี วอนนา จั๊มพ ออฟฟ อ็อฝ)
The edge i’m charged off of s*ckers gettin’ shot up off the ledge no pain the
(ดิ เอจ แอม ชาร์จ ออฟฟ อ็อฝ เอส *ckers เกดดิน ฌ็อท อั๊พ ออฟฟ เดอะ เล็จ โน เพน เดอะ)
Static came i took a bunt off to the head [so tell me what it said] retaliate
(ซแททอิค เคม ไอ ทุค กา บันท ออฟฟ ทู เดอะ เฮด [ โซ เทลล มี ว๊อท ดิธ เซ็ด ] รีแท๊ลลิเหลท)
With leathal reprecussion i feel the reefer rushin’ watch him go into thangs
(วิธ ลีดเตล reprecussion นาย ฟีล เดอะ รีฟเออะ รัสชิน ว๊อทช ฮิม โก อิ๊นทู เตง)
Like it’s a wicked stick so get that benedryl hot like i’m finna steal lickin’
(ไล๊ค อิทซ ซา วิค สทิ๊ค โซ เก็ท แดท benedryl ฮอท ไล๊ค แอม ฟินนา สทีล ลิคคิน)
And kickin’ sh*t for n*ggas and b*tches that i kick it with i was born to get
(แอนด์ คิคคิน ฌะ *ที ฟอร์ เอ็น *ggas แซน บี *tches แดท ไอ คิ๊ค อิท วิธ ไอ วอส บอน ทู เก็ท)
You pumped up it’s like some lead bust givin’ motherf*ckers a head rush then
(ยู พั๊มพ อั๊พ อิทซ ไล๊ค ซัม ลี๊ด บัซท กีฝอิน motherf*ckers ซา เฮด รัช เด็น)
Your lead bust when you jumped up cuz what i said must’ve got you geeked my
(ยุร ลี๊ด บัซท เว็น ยู จั๊มพ อั๊พ คัซ ว๊อท ไอ เซ็ด มาสทฝฺ ก็อท ยู กีก มาย)
Eyes red puffed from smokin’ sh*t that n*ggas hit on and die makes me wanna
(อาย เร้ด พัฟ ฟรอม สโมกิน ฌะ *ที แดท เอ็น *ggas ฮิท ออน แอนด์ ดาย เม้ค มี วอนนา)
Slip the clip on the side and if you act like a b*tch on the the whole westside
(สลิ๊พ เดอะ คลิพ ออน เดอะ ไซด์ แอนด์ อิ๊ฟ ยู แอ๊คท ไล๊ค เก บี *tch ออน เดอะ โฮล เวตซาด)
Will let the sh*t gone and ride and let the trigga’ bust
(วิล เล็ท เดอะ ฌะ *ที กอน แอนด์ ไรด์ แอนด์ เล็ท เดอะ trigga บัซท)
[chorus]
([ ค๊อรัส ])
Thats your adrenaline rush like when a motherf*cker have to go pick up the pump
(แด้ท ยุร อเดนนารีน รัช ไล๊ค เว็น อะ motherf*cker แฮ็ฝ ทู โก พิค อั๊พ เดอะ พั๊มพ)
To make his opposition chest kick up and jump when you lit up the pump to make
(ทู เม้ค ฮิส opposition เชสทํ คิ๊ค อั๊พ แอนด์ จั๊มพ เว็น ยู ลิท อั๊พ เดอะ พั๊มพ ทู เม้ค)
Your body get up and jump thats your adrenaline rush like when a mother f*cker
(ยุร บ๊อดี้ เก็ท อั๊พ แอนด์ จั๊มพ แด้ท ยุร อเดนนารีน รัช ไล๊ค เว็น อะ ม๊าเธ่อร์ ฟัคer)
Have to go pick up the pump to make a trigger pick up and thump so make the
(แฮ็ฝ ทู โก พิค อั๊พ เดอะ พั๊มพ ทู เม้ค เก ทริ๊กเก้อร์ พิค อั๊พ แอนด์ ธัมพ โซ เม้ค เดอะ)
Bass kick up and bump and let the rythm hit off the funk [repeat]
(แบ็ซ คิ๊ค อั๊พ แอนด์ บั๊มพํ แอนด์ เล็ท เดอะ ริ๊ดเดม ฮิท ออฟฟ เดอะ ฟังค [ รีพี๊ท ])
[twista]
([ ทวิซดา ])
Pullin’ up bailin’ out like we carsick and ready to start sh*t start up buryin’
(พลูลิน อั๊พ เบลลิน เอ๊าท ไล๊ค วี carsick แอนด์ เร๊ดี้ ทู สท๊าร์ท ฌะ *ที สท๊าร์ท อั๊พ buryin)
Some heads like an ostrich unload the whole cartrige and throw the shells in
(ซัม เฮด ไล๊ค แอน ออซทริช อันโลด เดอะ โฮล cartrige แอนด์ โธรว์ เดอะ เชลล์ ซิน)
The garbage the hardest of motherf*ckers could never achieve what i’ve
(เดอะ ก๊าร์เบจ เดอะ ฮาร์เดท อ็อฝ motherf*ckers เคิด เน๊เฝ่อร์ อะชี้ฝ ว๊อท แอฝ)
Accomplished yungbucks my acomplice located his exsistance with my 6th sense
(แอ๊คคอมผลิช yungbucks มาย acomplice โละเคท ฮิส exsistance วิธ มาย 6th เซ้นส)
Like a compass and started on a journey to a star just to stop this rushin’ up
(ไล๊ค เก ค๊อมพาสสํ แซน สท๊าร์ท ออน อะ เจอนิ ทู อะ สทาร์ จั๊สท ทู สท๊อพ ดิส รัสชิน อั๊พ)
The of the n*ggas to get em’ charged whats the real reason? all you haters try
(ดิ อ็อฝ เดอะ เอ็น *ggas ทู เก็ท เอ็ม ชาร์จ ว๊อท เดอะ เรียล รี๊ซั่น ออล ยู เฮเดอ ธราย)
To murder me so now it’s kill season and even though i’m still bleeding im’a
(ทู เม๊อร์เด้อร์ มี โซ นาว อิทซ คิลล์ ซี๊ซั่น แอนด์ อี๊เฝ่น โธ แอม สทิลล บรีดดิ้ง แอมอา)
Keep coming cuz i’m still breathing and ya’ll can’t trace me i’m buyring my
(คี๊พ คัมอิง คัซ แอม สทิลล บรีสดิง แอนด์ ยอล แค็นท เทร๊ซ มี แอม buyrings มาย)
Victims in the wall like gacy too lyrical and since the snip of my umbilical
(ฝิ๊คทิ่ม ซิน เดอะ วอลล์ ไล๊ค gacy ทู ลีริแค็ล แอนด์ ซิ๊นซ เดอะ ซนิพ อ็อฝ มาย อัมบิวลีเคิล)
These flows is critical my music is miracle like i’m biblical, killin’ like i’m
(ฑิส โฟลว์ ซิส คริ๊ทิคอล มาย มิ๊วสิค อีส มิ๊ราเคิ่ล ไล๊ค แอม บีบลิแค็ล , คิลลิน ไล๊ค แอม)
Nuttier than buddy love and still wouldn’t leave a bloddy glove and start the
(Nuttier แฑ็น บั๊ดดี้ ลัฝ แอนด์ สทิลล วูดดึ่น ลี๊ฝ อะ bloddy กลัฝ แอนด์ สท๊าร์ท เดอะ)
Truck up let’s be the f*ck up getaway smokin’ this blunt dub the adrenaline
(ทรั๊ค อั๊พ เล็ท บี เดอะ ฟัค อั๊พ เกทอเวย์ สโมกิน ดิส บลันท ดับ ดิ อเดนนารีน)
Eruptin’ my veins and i’m pumped up
(Eruptin มาย เฝน แซน แอม พั๊มพ อั๊พ)
[yungbuck]
([ yungbuck ])
And i’m calibrated at 360 degrees see that’s 300 n*ggas thats gon’ die bout’ 60
(แอนด์ แอม แคลอิบเรท แอ็ท 360 ดีกรี ซี แด้ท 300 เอ็น *ggas แด้ท ก็อน ดาย เบาท 60)
Slugs to do this deed [psychodrama] we too much for the industrealists to f*ck
(ซลัก ทู ดู ดิส ดี [ psychodrama ] วี ทู มัช ฟอร์ ดิ industrealists ทู ฟัค)
With this on the brink of f*ckin’ up some sh*t, dismantle deduct some sh*t it’s
(วิธ ดิส ออน เดอะ บริงค อ็อฝ ฟัคin อั๊พ ซัม ฌะ *ที , dismantle ดีดั๊คท ซัม ฌะ *ที อิทซ)
Hard to imagine what n*ggas got nerves to do, so i guess i just take that
(ฮาร์ด ทู อิมแม๊จิ้น ว๊อท เอ็น *ggas ก็อท เนิ๊ร์ฝ ทู ดู , โซ ไอ เกสส ซาย จั๊สท เท้ค แดท)
F*ckin’ nerve from you then think what i’m on the verge to do and i got the
(ฟัคin เนิ๊ร์ฝ ฟรอม ยู เด็น ทริ๊งค ว๊อท แอม ออน เดอะ เฝ๊อร์จ ทู ดู แอนด์ ดาย ก็อท เดอะ)
Urge ooh let semi close your curtains fool from killin’ the verses fool i be
(เอร์จ อู้ เล็ท เซมอิ โคลส ยุร เค๊อร์เท่น ฟูล ฟรอม คิลลิน เดอะ เฝิซ ฟูล ไอ บี)
One of the worstest dude [you the who?] i’m the worstest lurkin’ bout 9
(วัน อ็อฝ เดอะ worstest ดยูด [ ยู เดอะ ฮู ] แอม เดอะ worstest เลอคิน เบาท 9)
Millimeters above your surface unleash these thangs and i defeat your purpose,
(มิลลีมีเดอ อะโบ๊ฝ ยุร เซ๊อร์เฟซ อันลีฌ ฑิส เตง แซน ดาย ดีฟี๊ท ยุร เพ๊อร์โพส ,)
You hurtin’
(ยู ฮาร์ดิน)
[chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Adrenaline Rush คำอ่านไทย Twista

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น