เนื้อเพลง Here We Go Again คำอ่านไทย DMX

[DMX]
( [ DMX ])
Same old sh*t dog, just a different day
(เซม โอลด์ ฌะ *ที ด้อกก , จั๊สท ดา ดีฟเฟอะเร็นท เดย์)
You know how n*ggaz do, when we play, how we play
(ยู โนว์ ฮาว เอ็น *ggaz ดู , เว็น วี เพลย์ , ฮาว วี เพลย์)
IT IS NOT, A F*CKING GAME!
(อิท อีส น็อท , อะ เอฟ *คิง เกม !)
A man’s gotta do what a man’s gotta do
(อะ แมน กอททะ ดู ว๊อท ดา แมน กอททะ ดู)
If it’s f*ck me n*gga, you know it’s f*ck you
(อิ๊ฟ อิทซ ฟัค มี เอ็น *gga , ยู โนว์ อิทซ ฟัค ยู)
I kick it to shorty to try to help him understand [uhh]
(ไอ คิ๊ค อิท ทู ชอร์ทดิง ทู ธราย ทู เฮ้ลพ ฮิม อั๊นเด้อรสแทนด [ อา ])
Hit him with work, cause yo, that’s my little man [uh-huh]
(ฮิท ฮิม วิธ เวิ๊ร์ค , ค๊อส โย , แด้ท มาย ลิ๊ทเทิ่ล แมน [ อา ฮู ])
He asked a few questions bout the game and I told him [yeh]
(ฮี อาสคฺ อะ ฟิว เคว๊สชั่น เบาท เดอะ เกม แอนด์ ดาย โทลด ฮิม [ เย้ ])
So when he made a bad move it was my place to scold him [aight]
(โซ เว็น ฮี เมด อะ แบ้ด มู๊ฝ อิท วอส มาย เพลส ทู สโคลด์ ฮิม [ ไอชฺ ])
Never told him nuttin wrong, kept it fair
(เน๊เฝ่อร์ โทลด ฮิม นัทดิน รอง , เค็พท ดิธ แฟร์)
Didn’t listen, so I might as well have been talkin to the air [damn]
(ดิ๊นอิน ลิ๊สซึ่น , โซ ไอ ไมท แอส เวลล แฮ็ฝ บีน ทอคกิ่น ทู ดิ แอร์ [ แดมนํ ])
Everybody makes mistakes, a mistake is aight
(เอวี่บอดี้ เม้ค มิสเท้ค , อะ มิสเท้ค อีส ไอชฺ)
But if it ain’t, I’ma tell you straight, time to say goodnight
(บั๊ท อิ๊ฟ อิท เอน , แอมอา เทลล ยู สเทร๊ท , ไทม์ ทู เซย์ กู๊ดไนท์)
Nobody likes to be played, regardless of the relationship
(โนบอดี้ ไล๊ค ทู บี เพลย์ , ริกาดเล็ซ อ็อฝ เดอะ ริเลฌันฌิพ)
but shorty’s f*ckin up big time, I HATE THIS SH*T
(บั๊ท ชอร์ทดิง ฟัคin อั๊พ บิ๊ก ไทม์ , ไอ เฮท ดิส ฌะ *ที)
I’m caught in the middle of, havin love for a lil n*gga
(แอม คอท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ , เฮฝวิน ลัฝ ฟอร์ รา ลิล เอ็น *gga)
knowin what’s expected of me as a, real n*gga [damn]
(โนว์อิน ว๊อท เอ็กซเพ็คท อ็อฝ มี แอส ซา , เรียล เอ็น *gga [ แดมนํ ])
My next move is crucial, what do I do?
(มาย เน๊กซท มู๊ฝ อีส ครู๊เชี่ยล , ว๊อท ดู ไอ ดู)
How do I keep it real with shorty in my crew?
(ฮาว ดู ไอ คี๊พ อิท เรียล วิธ ชอร์ทดิง อิน มาย ครู)
Didn’t want to kill him, so instead of puttin the Mac on him
(ดิ๊นอิน ว้อนท ทู คิลล์ ฮิม , โซ อินสเท๊ด อ็อฝ พันดิน เดอะ แมค ออน ฮิม)
I did the only thing I could do, turn my back on him [aight?]
(ไอ ดิด ดิ โอ๊นลี่ ทริง ไอ เคิด ดู , เทิร์น มาย แบ็ค ออน ฮิม [ ไอชฺ ])

[Chorus: DMX]
([ ค๊อรัส : DMX ])

Here we go again..
(เฮียร วี โก อะเกน)
Same old sh*t dog, just a different day
(เซม โอลด์ ฌะ *ที ด้อกก , จั๊สท ดา ดีฟเฟอะเร็นท เดย์)
Here we go again..
(เฮียร วี โก อะเกน)
You know how n*ggaz do, when we play, how we play
(ยู โนว์ ฮาว เอ็น *ggaz ดู , เว็น วี เพลย์ , ฮาว วี เพลย์)
Here we go again..
(เฮียร วี โก อะเกน)
A man’s gotta do what a man’s gotta do
(อะ แมน กอททะ ดู ว๊อท ดา แมน กอททะ ดู)
Here we go again..
(เฮียร วี โก อะเกน)
So if it’s f*ck me n*gga, then you know it’s f*ck you
(โซ อิ๊ฟ อิทซ ฟัค มี เอ็น *gga , เด็น ยู โนว์ อิทซ ฟัค ยู)

[DMX]
([ DMX ])
N*ggaz that I f*ck wit, wanna get him dead
(เอ็น *ggaz แดท ไอ ฟัค วิท , วอนนา เก็ท ฮิม เด้ด)
But I’m cool with shorty’s peoples, so I let him live
(บั๊ท แอม คูล วิธ ชอร์ทดิง พี๊เพิ่ล , โซ ไอ เล็ท ฮิม ไล้ฝ)
Under normal circumstances, he would be a marked man
(อั๊นเด้อร น๊อร์มอล เซ๊อร์คั่มสแสตนซ์ , ฮี เวิด บี อะ ม๊าร์ค แมน)
but I hit him with a grand, just didn’t shake his hand [ooh]
(บั๊ท ไอ ฮิท ฮิม วิธ อะ แกรนด์ , จั๊สท ดิ๊นอิน เช้ค ฮิส แฮนด์ [ อู้ ])
Go about your business [uh-huh] do what you gonna do [uh]
(โก อะเบ๊าท ยุร บีสเน็ซ [ อา ฮู ] ดู ว๊อท ยู กอนนะ ดู [ อา ])
Be what you gon’ be, I wash my hands, I’m through [aight?]
(บี ว๊อท ยู ก็อน บี , ไอ ว๊อช มาย แฮนด์ , แอม ทรู [ ไอชฺ ])
I can forgive I just can’t forget
(ไอ แคน ฟอร์กี๊ฝ ไอ จั๊สท แค็นท ฟอร์เก๊ท)
You’re on your own lil’ man don’t ask me for sh*t [no]
(ยัวร์ ออน ยุร โอว์น ลิล แมน ด้อนท์ อาสคฺ มี ฟอร์ ฌะ *ที [ โน ])
If you paid attention to what I taught you then you good [uhh]
(อิ๊ฟ ยู เพลด แอ็ทเทนฌัน ทู ว๊อท ไอ ทอท ยู เด็น ยู กู๊ด [ อา ])
If I see you again, GET IT, understood?
(อิ๊ฟ ฟาย ซี ยู อะเกน , เก็ท ดิธ , อันเดิซทูด)
Go ‘head before I change my mind cause you know you should be dead
(โก เฮด บีฟอร์ ไอ เช้งจํ มาย ไมนด์ ค๊อส ยู โนว์ ยู เชิด บี เด้ด)
” I just wanted to say — ” AIGHT?!!!! GO ‘HEAD!
(” ไอ จั๊สท ว้อนท ทู เซย์ ” ไอชฺ ! ! ! ! โก เฮด !)
Instinct told me to kill him but the saviour is
(อิ๊นสทิ้งท โทลด มี ทู คิลล์ ฮิม บั๊ท เดอะ เซฝเยอะ อีส)
I’m a good n*gga, plus I owed his peeps a favor [hmm]
(แอม มา กู๊ด เอ็น *gga , พลัส ซาย โอว์ ฮิส พีพ ซา เฟเฝอะ [ อึม ])
But I also knew, the decision I just made [yeah]
(บั๊ท ไอ อ๊อลโซ นยู , เดอะ ดีซิ๊ชั่น นาย จั๊สท เมด [ เย่ ])
went against the rules of the game that we played [damn]
(เว็นท อะเก๊นสท เดอะ รูล อ็อฝ เดอะ เกม แดท วี เพลย์ [ แดมนํ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[DMX]
([ DMX ])
I should have, followed my first instinct, cause I knew
(ไอ เชิด แฮ็ฝ , ฟ๊อลโล่ว มาย เฟิร์สท อิ๊นสทิ้งท , ค๊อส ไอ นยู)
Sometimes you gotta do what you gotta do
(ซัมไทม์ ยู กอททะ ดู ว๊อท ยู กอททะ ดู)
Now this n*gga’s f*ckin with the competition [WHAT?]
(นาว ดิส เอ็น *ggas ฟัคin วิธ เดอะ ค็อมพิทีฌอัน [ ว๊อท ])
Ungrateful motherf*cker, shoulda got him missin [WHAT?]
(อันกเรทฟุล motherf*cker , โช๊วดา ก็อท ฮิม มิซซิน [ ว๊อท ])
This n*gga got the nerve, to take my kindness, for a weakness
(ดิส เอ็น *gga ก็อท เดอะ เนิ๊ร์ฝ , ทู เท้ค มาย ไคนดเน็ซ , ฟอร์ รา วีคเน็ซ)
Gotsta get back on some street sh*t so I can creep this
(กอสดา เก็ท แบ็ค ออน ซัม สทรีท ฌะ *ที โซ ไอ แคน ครีพ ดิส)
rat, when I act, take one, set him up, to take two
(แร๊ท , เว็น นาย แอ๊คท , เท้ค วัน , เซ็ท ฮิม อั๊พ , ทู เท้ค ทู)
get him there, take three, get him done
(เก็ท ฮิม แดร์ , เท้ค ทรี , เก็ท ฮิม ดัน)
Wasn’t hard for me to get him where I wanted him, confronted him
(วอสซึ้น ฮาร์ด ฟอร์ มี ทู เก็ท ฮิม แวร์ ไอ ว้อนท ฮิม , คอนฟร้อนทํ ฮิม)
{*barrel spins*} BZZZZZZZT, CLICK! There was a bullet in one of them
({*บ๊าร์เรล สพิน *} BZZZZZZZT , คลิ๊ก ! แดร์ วอส ซา บัลเล่ อิน วัน อ็อฝ เด็ม)
Feelin lucky? CLICK, looks like you are
(ฟีลิน ลัคคิ คลิ๊ก , ลุ๊ค ไล๊ค ยู อาร์)
CLICK CLICK CLICK, luck ain’t goin too far
(คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก , ลัค เอน โกอิน ทู ฟาร์)
What you did was put on another pair of shoes
(ว๊อท ยู ดิด วอส พุท ออน อะน๊าเทร่อร์ แพ อ็อฝ ชู)
and they just happened to be too big
(แอนด์ เด จั๊สท แฮ๊พเพ่น ทู บี ทู บิ๊ก)
What you did was stupid [damn] real f*ckin stupid [aight?]
(ว๊อท ยู ดิด วอส สทิ๊วผิด [ แดมนํ ] เรียล ฟัคin สทิ๊วผิด [ ไอชฺ ])
Well shorty I gave you a chance and what did you do?
(เวลล ชอร์ทดิง ไอ เกฝ ยู อะ แช้นซํ แอนด์ ว๊อท ดิด ยู ดู)
Threw it back in my f*ckin face so F*CK YOU TOO [BLAM] aight?
(ธรู อิท แบ็ค อิน มาย ฟัคin เฟซ โซ ฟัค ยู ทู [ BLAM ] ไอชฺ)

[Chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Here We Go Again คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น