เนื้อเพลง I Can’t Take It (No More Remix) คำอ่านไทย 3LW feat Nas

3LW:
( 3LW :)
I’m getting a little tired of your broken promises, promises
(แอม เกดดดิ้ง อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทร์ อ็อฝ ยุร บโรเค็น พรอมอิซ , พรอมอิซ)
Looking at your pager seeing different numbers [fade out]
(ลุคอิง แอ็ท ยุร เฝน ซีอิง ดีฟเฟอะเร็นท นั๊มเบ้อร์ [ เฟด เอ๊าท ])

Nas:
(นาส :)
For all my underground D.J.’s
(ฟอร์ ออล มาย อันเดิกเรานด ดี เจ เอส)
[m-m-make ’em, make ’em clap to this]
([ เอ็ม เอ็ม เม้ค เอ็ม , เม้ค เอ็ม คแล็พ ทู ดิส ])
Thank you for your support
(แธ๊งค์ ยู ฟอร์ ยุร ซั๊พผอร์ท)

Everyday she walk by see me on the same block
(เอวี่เดย์ ชี ว๊อล์ค บาย ซี มี ออน เดอะ เซม บล๊อค)
Same crew, like she never seen rocks, chain watch, rings blue
(เซม ครู , ไล๊ค ชี เน๊เฝ่อร์ ซีน ร๊อค , เชน ว๊อทช , ริง บลู)
Different color boots on, park your car
(ดีฟเฟอะเร็นท คัลเออะ บู๊ท ออน , พาร์ค ยุร คารํ)
Few predicates, ex-cons, rip arms [hey]
(ฟิว พเรดอิคิท , เอ็คซ ค็อน , ริพ อาร์ม [ เฮ ])
Betting chips, puff medicine
(เบททิง ชิพ , พัฟ เม๊ดดิซิน)
Play my gansta beats
(เพลย์ มาย แก๊งดา บีท)
Tunnel bangers Flex and Clue, tapes bang in the streets
(ทั๊นเน่ล แบงเงอ ฟเล็คซ แอนด์ คลู , เท๊พ แบง อิน เดอะ สทรีท)
I’m just a fly thuggish baller, shorty anxious to meet
(แอม จั๊สท ดา ฟลาย ตักกริด บอลเลอ , ชอร์ทดิง แอ๊นเซียส ทู มี๊ท)
‘Til I die, keep wanting the head, mink to the feet [hey]
(ทิล ไอ ดาย , คี๊พ วอนทิง เดอะ เฮด , มิงค ทู เดอะ ฟีท [ เฮ ])
But shorty jail bait, might give me five to life
(บั๊ท ชอร์ทดิง เจล เบท , ไมท กี๊ฝ มี ไฟฝ ทู ไล๊ฟ)
Maybe in time you could be Nas’ wife
(เมบี อิน ไทม์ ยู เคิด บี นาส ไว๊ฟ)
Play school, study law, I’m a pay your tuition
(เพลย์ สคูล , สทีดดี้ ลอว์ , แอม มา เพย์ ยุร ทิวชั่น)
Come on campus, buy your books, do your baby-sitting [hey]
(คัมมอน แค๊มพัส , บาย ยุร บุ๊ค , ดู ยุร เบ๊บี้ ซีททิง [ เฮ ])
My unusual style, may confuse you a while
(มาย อันยูฉวล สไทล์ , เมย์ คอนฟิ้วส ยู อะ ไวล์)
When you get older, I’m a bless you with a child
(เว็น ยู เก็ท โอลเดอะ , แอม มา เบล๊ส ยู วิธ อะ ชายลํดํ)
See now you was unaware that this thug had affection
(ซี นาว ยู วอส อะนะแว แดท ดิส ธัก แฮ็ด แอ็ฟเฟคฌัน)
Let me be your angel and I’ll be your protection
(เล็ท มี บี ยุร แอ๊งเจล แอนด์ อิลล บี ยุร พโระเทคฌัน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
3LW:
(3LW :)
It’s either you will, either you won’t
(อิทซ ไอ๊เทร่อ ยู วิล , ไอ๊เทร่อ ยู ว็อนท)
Sometimes you do, sometimes you don’t
(ซัมไทม์ ยู ดู , ซัมไทม์ ยู ด้อนท์)
Sometimes it’s yes, other times it’s no
(ซัมไทม์ อิทซ เย็ซ , อ๊อเธ่อร์ ไทม์ อิทซ โน)
But I can’t take it no more [hey]
(บั๊ท ไอ แค็นท เท้ค กิด โน โม [ เฮ ])
Take it wrong [wrong]
(เท้ค กิด รอง [ รอง ])
And make it right [right]
(แอนด์ เม้ค กิด ไร๊ท [ ไร๊ท ])
Don’t say you can’t make up your mind
(ด้อนท์ เซย์ ยู แค็นท เม้ค อั๊พ ยุร ไมนด์)
Is is we is or is we ain’t
(อีส ซิส วี อีส ออ อีส วี เอน)
‘Cause I can’t take it no more
(ค๊อส ไอ แค็นท เท้ค กิด โน โม)

[1]
([ 1 ])
3LW and Nas:
(3LW แอนด์ นาส :)
M-m-make ’em, make ’em clap to this
(เอ็ม เอ็ม เม้ค เอ็ม , เม้ค เอ็ม คแล็พ ทู ดิส)
[m-m-make ’em, make ’em clap to this]
([ เอ็ม เอ็ม เม้ค เอ็ม , เม้ค เอ็ม คแล็พ ทู ดิส ])
M-m-make ’em, make ’em clap to this
(เอ็ม เอ็ม เม้ค เอ็ม , เม้ค เอ็ม คแล็พ ทู ดิส)
[m-m-make ’em, make ’em clap to this]
([ เอ็ม เอ็ม เม้ค เอ็ม , เม้ค เอ็ม คแล็พ ทู ดิส ])
M-m-make ’em, make ’em clap
(เอ็ม เอ็ม เม้ค เอ็ม , เม้ค เอ็ม คแล็พ)
M-m-make ’em, make ’em clap
(เอ็ม เอ็ม เม้ค เอ็ม , เม้ค เอ็ม คแล็พ)
M-m-make ’em, make ’em clap to this
(เอ็ม เอ็ม เม้ค เอ็ม , เม้ค เอ็ม คแล็พ ทู ดิส)
M-m-make ’em, make ’em clap to this
(เอ็ม เอ็ม เม้ค เอ็ม , เม้ค เอ็ม คแล็พ ทู ดิส)

3LW:
(3LW :)
Baby baby you keep
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ ยู คี๊พ)
Putting things before me [‘fore me]
(พูทดิง ทริง บีฟอร์ มี [ โฟร์ มี ])
But I was there for you when you had nothing [nothing]
(บั๊ท ไอ วอส แดร์ ฟอร์ ยู เว็น ยู แฮ็ด นัธอิง [ นัธอิง ])
So baby baby basically [basically]
(โซ เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบซซิคอลลี่ [ เบซซิคอลลี่ ])
Examine you, examine me
(เอ็กแซ๊มไมน์ ยู , เอ็กแซ๊มไมน์ มี)
Now or never give me all or nothing
(นาว ออ เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ มี ออล ออ นัธอิง)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[1]
([ 1 ])

3LW:
(3LW :)
Baby baby you keep [you keep]
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ ยู คี๊พ [ ยู คี๊พ ])
Telling me you’re changing [changing]
(เทลลิง มี ยัวร์ เช้งจิ้นส [ เช้งจิ้นส ])
You promised you will be a better man
(ยู พรอมอิซ ยู วิล บี อะ เบ๊ทเท่อร์ แมน)
But no soon as you see your peeps [see your peeps]
(บั๊ท โน ซูน แอส ยู ซี ยุร พีพ [ ซี ยุร พีพ ])
There you go switching up on me [up on me]
(แดร์ ยู โก สวิทชิง อั๊พ ออน มี [ อั๊พ ออน มี ])
We’re back at square one again
(เวีย แบ็ค แกท สแควร์ วัน อะเกน)

Nas:
(นาส :)
Ya’ll three can’t get with me
(ยอล ทรี แค็นท เก็ท วิธ มี)
Ya’ll just a child, child
(ยอล จั๊สท ดา ชายลํดํ , ชายลํดํ)
Maybe I can let you meet
(เมบี ไอ แคน เล็ท ยู มี๊ท)
Sammie and Bow Wow, Wow
(Sammie แอนด์ บาว เวา , เวา)
Please girls,
(พลีซ เกิร์ล ,)
Try to understand me now, now
(ธราย ทู อั๊นเด้อรสแทนด มี นาว , นาว)
Like my little sisters
(ไล๊ค มาย ลิ๊ทเทิ่ล ซิ๊สเท่อร์)
I’m a hold you down, down
(แอม มา โฮลด์ ยู เดาน , เดาน)
Got the whole world in your hands
(ก็อท เดอะ โฮล เวิลด อิน ยุร แฮนด์)
Three Little Women
(ทรี ลิ๊ทเทิ่ล วีมเอิน)
Got these young boys trying to be their man
(ก็อท ฑิส ยัง บอย ทไรอิง ทู บี แดร์ แมน)
Do your thing, shorty
(ดู ยุร ทริง , ชอร์ทดิง)
But if they get disrespectful
(บั๊ท อิ๊ฟ เด เก็ท ดิซริซเพคทฟุล)
Get on your cell phone
(เก็ท ออน ยุร เซล โฟน)
Call big brother Esco
(คอลลํ บิ๊ก บร๊าเท่อรํ Esco)
Now let’s go
(นาว เล็ท โก)

3LW:
(3LW :)
It’s all this back and forth
(อิทซ ซอร์ ดิส แบ็ค แอนด์ โฟธ)
In and out
(อิน แอนด์ เอ๊าท)
Ups and downs
(อัพสฺ แซน เดาน)
It’s beginning to wear me out [wear me out]
(อิทซ บีกีนนิง ทู แวร์ มี เอ๊าท [ แวร์ มี เอ๊าท ])
So you gotta tell me now, tell me now
(โซ ยู กอททะ เทลล มี นาว , เทลล มี นาว)
Don’t wait ’til then
(ด้อนท์ เว้ท ทิล เด็น)
It’s either me or your friends
(อิทซ ไอ๊เทร่อ มี ออ ยุร เฟรน)
Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)

Nas:
(นาส :)
M-m-make ’em, make ’em clap to this
(เอ็ม เอ็ม เม้ค เอ็ม , เม้ค เอ็ม คแล็พ ทู ดิส)
M-m-make ’em, make ’em clap to this
(เอ็ม เอ็ม เม้ค เอ็ม , เม้ค เอ็ม คแล็พ ทู ดิส)
Remix Trackmaster Remix Precision Remix
(รีมิก Trackmaster รีมิก พริซีฉอัน รีมิก)
We about to make you clap to this Remix
(วี อะเบ๊าท ทู เม้ค ยู คแล็พ ทู ดิส รีมิก)
M-m-make ’em, make ’em clap to this
(เอ็ม เอ็ม เม้ค เอ็ม , เม้ค เอ็ม คแล็พ ทู ดิส)

M-m-make ’em, make ’em clap
(เอ็ม เอ็ม เม้ค เอ็ม , เม้ค เอ็ม คแล็พ)
M-m-make ’em, make ’em clap
(เอ็ม เอ็ม เม้ค เอ็ม , เม้ค เอ็ม คแล็พ)
M-m-make ’em, make ’em clap to this [hey] cont.
(เอ็ม เอ็ม เม้ค เอ็ม , เม้ค เอ็ม คแล็พ ทู ดิส [ เฮ ] cont)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can’t Take It (No More Remix) คำอ่านไทย 3LW feat Nas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น