เนื้อเพลง U Know What It is คำอ่านไทย Young Jeezy

[Intro: Shwaty Redd]
( [ อินโทร : Shwaty เรดทฺ ])
Ay bruh, I’ma tell you on some real sh*t homie
(ไอ bruh , แอมอา เทลล ยู ออน ซัม เรียล ฌะ *ที โฮมี)
You know what I’m sayin’, you can’t let this sh*t get to you dog
(ยู โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน , ยู แค็นท เล็ท ดิส ฌะ *ที เก็ท ทู ยู ด้อกก)
Know what I’m sayin’, it aint no pressure out there my n*gga
(โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน , อิท เอน โน พเรฌเออะ เอ๊าท แดร์ มาย เอ็น *gga)
Everybody f*cks wit’ you cause of what you do my n*gga
(เอวี่บอดี้ ฟัคs วิท ยู ค๊อส อ็อฝ ว๊อท ยู ดู มาย เอ็น *gga)
What you say, what you speak on these motherf*ckin’ beats n*gga
(ว๊อท ยู เซย์ , ว๊อท ยู สพี๊ค ออน ฑิส motherf*ckin บีท เอ็น *gga)
Only thing I can motherf*ckin’ tell you on some real G sh*t
(โอ๊นลี่ ทริง ไอ แคน motherf*ckin เทลล ยู ออน ซัม เรียล จี ฌะ *ที)
Is to stay focused and let these n*ggaz know you still the…
(อีส ทู สเทย์ โฟ๊คัส แอนด์ เล็ท ฑิส เอ็น *ggaz โนว์ ยู สทิลล เดอะ)

[Verse 1: Young Jeezy]
([ เฝิซ 1 : ยัง จีซี่ ])
Realest n*gga alive
(รีเอวรีเอส เอ็น *gga อะไล๊ฝ)
You could see it in my eyes
(ยู เคิด ซี อิท อิน มาย อาย)
I aint playin wit ’em homie
(ไอ เอน เพลย์ยิน วิท เอ็ม โฮมี)
Yeah I’m strapped when I ride
(เย่ แอม สแตปชฺ เว็น นาย ไรด์)
You real n*gga yeah he keep it way hood
(ยู เรียล เอ็น *gga เย่ ฮี คี๊พ อิท เวย์ ฮุด)
To govern a b*tch, I make Georgia look good
(ทู โก๊เฝิ่น อะ บี *tch , ไอ เม้ค จอร์จา ลุ๊ค กู๊ด)
Those a hundred proof n*gga tell you different, he a liar
(โฑส อะ ฮั๊นเดร็ด พรู๊พ เอ็น *gga เทลล ยู ดีฟเฟอะเร็นท , ฮี อะ ไลอ้าร)
Drop 1 album, set the world on fire
(ดรอพ 1 อั๊ลบั้ม , เซ็ท เดอะ เวิลด ออน ไฟเออะร)
I will not stop and I wont retire
(ไอ วิล น็อท สท๊อพ แอนด์ ดาย ว็อนท รีไทร์)
You n*ggaz smoke good, but I stay higher
(ยู เอ็น *ggaz สโม๊ค กู๊ด , บั๊ท ไอ สเทย์ ไฮเออะ)
Take ’em back to the white lex bubble
(เท้ค เอ็ม แบ็ค ทู เดอะ ไว๊ท lex บั๊บเบิ้ล)
Could of told back then that dem boys was in trouble
(เคิด อ็อฝ โทลด แบ็ค เด็น แดท เดม บอย วอส ซิน ทรั๊บเบิ้ล)
Trend setter like the boy Don Cannon
(เทร็นด เซทเทอะ ไล๊ค เดอะ บอย ด็อน แค๊นน่อน)
I started makin’ dollars then it started makin’ cents
(ไอ สท๊าร์ท เมกิน ดอลเลอะ เด็น หนิด สท๊าร์ท เมกิน เซ็นท)
I used to share my room with the roaches and the rats
(ไอ ยู๊ส ทู แชร์ มาย รูม วิธ เดอะ roaches แซน เดอะ แร๊ท)
My lil’ cousin Paul and my uncle, Bo’ Slick
(มาย ลิล เค๊าซิน พอล แอนด์ มาย อั๊งเคิ่ล , โบ ซลิค)
Used to get ’em by the hunderds n*gga, you can ask Slick
(ยู๊ส ทู เก็ท เอ็ม บาย เดอะ hunderds เอ็น *gga , ยู แคน อาสคฺ ซลิค)
Bet Jeezy pack the dough homie just like Vick
(เบ๊ท จีซี่ แพ็ค เดอะ โด โฮมี จั๊สท ไล๊ค Vick)
You Know What It Is…
(ยู โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)

[Chorus: Young Jeezy]
([ ค๊อรัส : ยัง จีซี่ ])
I can’t even lie
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น ไล)
A day like this
(อะ เดย์ ไล๊ค ดิส)
Hey, it’s gonna be a hell of a night
(เฮ , อิทซ กอนนะ บี อะ เฮ็ลล อ็อฝ อะ ไน๊ท)
Homie you know what it is
(โฮมี ยู โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)
Cause I’m so fly
(ค๊อส แอม โซ ฟลาย)
Ya eyes don’t lie
(ยา อาย ด้อนท์ ไล)
You fukin wit a gangsta tonight
(ยู fukin วิท ดา แก๊งซดา ทูไน๊ท)
Baby, you know what It is
(เบ๊บี้ , ยู โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)
I can’t even lie
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น ไล)
A day like this
(อะ เดย์ ไล๊ค ดิส)
Hey, it’s gonna be a hell of a night
(เฮ , อิทซ กอนนะ บี อะ เฮ็ลล อ็อฝ อะ ไน๊ท)
Homie you know what it is
(โฮมี ยู โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)
Cause I’m so high
(ค๊อส แอม โซ ไฮฮ)
My eyes don’t lie
(มาย อาย ด้อนท์ ไล)
You f*ckin wit a gangsta tonight
(ยู ฟัคin วิท ดา แก๊งซดา ทูไน๊ท)
Baby, you know what it is
(เบ๊บี้ , ยู โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)

[Verse 2: Young Jeezy]
([ เฝิซ 2 : ยัง จีซี่ ])
I gave ’em my heart, they lent me they ears
(ไอ เกฝ เอ็ม มาย ฮาร์ท , เด เล็นท มี เด เอียร)
This is the best gangsta sh*t that you’ve heard in years
(ดิส ซิส เดอะ เบ๊สท์ แก๊งซดา ฌะ *ที แดท ยู๊ฟ เฮิด อิน เยียร์)
I try to told dem n*ggaz keep one in the plastic
(ไอ ธราย ทู โทลด เดม เอ็น *ggaz คี๊พ วัน อิน เดอะ พแลซทิค)
July 26, ya boy delivered a classic
(จูไล 26 , ยา บอย ดีลิ๊เฝ่อร์ อะ คแลซซิแค็ล)
I walk through the fire, gasoline doors
(ไอ ว๊อล์ค ทรู เดอะ ไฟเออะร , แกซโอะลีน ดอร์)
I dun seen everything n*gga, and i dun sold it all
(ไอ ดัน ซีน เอ๊วี่ติง เอ็น *gga , แอนด์ ดาย ดัน โซลด ดิท ออล)
New whips every month, n*gga i dun drove it all
(นิว ฮวิพ เอ๊เฝอร์รี่ มั้นธ , เอ็น *gga ไอ ดัน ดโรฝ อิท ดอร์)
Pocket full of bread, n*gga bet i blow it all
(พ๊อคเค่ท ฟูล อ็อฝ เบร้ด , เอ็น *gga เบ๊ท ไอ โบลว์ อิท ดอร์)
And then we go to jail, and think about it all
(แอนด์ เด็น วี โก ทู เจล , แอนด์ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ ดอร์)
Nuthin else to do, so we ball till’ we fall
(นัทติน เอ๊ลส ทู ดู , โซ วี บอล ทิลล์ วี ฟอลล์)
Baby on the way, I’m just waitn on the call
(เบ๊บี้ ออน เดอะ เวย์ , แอม จั๊สท waitn ออน เดอะ คอลลํ)
Told her bring her her friends, we gon run through ’em all
(โทลด เฮอ บริง เฮอ เฮอ เฟรน , วี ก็อน รัน ทรู เอ็ม ออล)
Lets get it, she know what it is…
(เล็ท เก็ท ดิธ , ชี โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)

[Chorus: Young Jeezy]
([ ค๊อรัส : ยัง จีซี่ ])
I can’t even lie
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น ไล)
A day like this
(อะ เดย์ ไล๊ค ดิส)
Hey, it’s gonna be a hell of a night
(เฮ , อิทซ กอนนะ บี อะ เฮ็ลล อ็อฝ อะ ไน๊ท)
Homie you know what it is
(โฮมี ยู โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)
Cause I’m so fly
(ค๊อส แอม โซ ฟลาย)
Ya eyes don’t lie
(ยา อาย ด้อนท์ ไล)
You fukin wit a gangsta tonight
(ยู fukin วิท ดา แก๊งซดา ทูไน๊ท)
Baby, you know what It is
(เบ๊บี้ , ยู โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)
I can’t even lie
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น ไล)
A day like this
(อะ เดย์ ไล๊ค ดิส)
Yey, it’s gonna be a hell of a night
(Yey , อิทซ กอนนะ บี อะ เฮ็ลล อ็อฝ อะ ไน๊ท)
Homie you know what it is
(โฮมี ยู โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)
Cause I’m so high
(ค๊อส แอม โซ ไฮฮ)
My eyes don’t lie
(มาย อาย ด้อนท์ ไล)
You f*ckin wit a gangsta tonight
(ยู ฟัคin วิท ดา แก๊งซดา ทูไน๊ท)
Baby, you know what It is
(เบ๊บี้ , ยู โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)

[Verse 3: Young Jeezy]
([ เฝิซ 3 : ยัง จีซี่ ])
I’m ya hoods last hopes
(แอม ยา ฮุด ล๊าสท โฮพ)
I’m the El’ Capi’tan
(แอม ดิ เอล Capitan)
Ask about me in the city
(อาสคฺ อะเบ๊าท มี อิน เดอะ ซิ๊ที่)
I’m the motherf*ckin’ man
(แอม เดอะ motherf*ckin แมน)
Head above war, we call it 10 doors down
(เฮด อะโบ๊ฝ วอร์ , วี คอลลํ อิท 10 ดอร์ เดาน)
We hustle right here, work 10 doors down
(วี เฮสเซล ไร๊ท เฮียร , เวิ๊ร์ค 10 ดอร์ เดาน)
Live life like a lottery, I call it the big game
(ไล้ฝ ไล๊ฟ ไล๊ค เก ลอทเทอะริ , ไอ คอลลํ อิท เดอะ บิ๊ก เกม)
Investigate it for me, I call it the big change
(อินเฝ๊สทิเกท อิท ฟอร์ มี , ไอ คอลลํ อิท เดอะ บิ๊ก เช้งจํ)
I sleep when I’m gone, yeah I’m tryna get to it
(ไอ สลี๊พ เว็น แอม กอน , เย่ แอม ทายนา เก็ท ทู อิท)
It’s like a Nike campagne the way ya’ boy just do it
(อิทซ ไล๊ค เก นายกี้ campagne เดอะ เวย์ ยา บอย จั๊สท ดู อิท)
Aye!, the paper keeps coming
(ไอ ! , เดอะ เพ๊เพ่อร์ คี๊พ คัมอิง)
yeah, it flows like fluid
(เย่ , อิท โฟลว์ ไล๊ค ฟลู๊อิด)
Get a 50 pack and we run right through it
(เก็ท ดา 50 แพ็ค แอนด์ วี รัน ไร๊ท ทรู อิท)
Make dem boys tuck it in cause I’m all iced out
(เม้ค เดม บอย ทัค อิท อิน ค๊อส แอม ออล ไอ๊ซ์ เอ๊าท)
87-32 yeah, you know what I’m about
(87 32 เย่ , ยู โนว์ ว๊อท แอม อะเบ๊าท)
HA HA, you know what it is…
(ฮา ฮา , ยู โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)

[Chorus [fade out]: Young Jeezy]
([ ค๊อรัส [ เฟด เอ๊าท ] : ยัง จีซี่ ])
I can’t even lie
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น ไล)
A day like this
(อะ เดย์ ไล๊ค ดิส)
Hey, it’s gonna be a hell of a night
(เฮ , อิทซ กอนนะ บี อะ เฮ็ลล อ็อฝ อะ ไน๊ท)
Homie you know what it is
(โฮมี ยู โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)
Cause I’m so fly
(ค๊อส แอม โซ ฟลาย)
Ya eyes don’t lie
(ยา อาย ด้อนท์ ไล)
You fukin wit a gangsta tonight
(ยู fukin วิท ดา แก๊งซดา ทูไน๊ท)
Baby, you know what It is…
(เบ๊บี้ , ยู โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Know What It is คำอ่านไทย Young Jeezy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น