เนื้อเพลง Watch Yo Back คำอ่านไทย Trina

[Chorus – Twista]
([ ค๊อรัส ทวิซดา ])
better watch yo back there boy
(เบ๊ทเท่อร์ ว๊อทช โย แบ็ค แดร์ บอย)
get on yo square or
(เก็ท ออน โย สแควร์ ออ)
my gun’ll beat your chain
(มาย gunll บีท ยุร เชน)
got the n*gga figured out
(ก็อท เดอะ เอ็น *gga ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
showin you off tellin sh*t aint the same
(โชว์วิน ยู ออฟฟ เทลลิน ฌะ *ที เอน เดอะ เซม)
go ahead and kick him out cut him up
(โก อะเฮด แอนด์ คิ๊ค ฮิม เอ๊าท คัท ฮิม อั๊พ)
catch him sleepin f*ck him up
(แค็ทช ฮิม สลีฟปิน เอฟ *ck ฮิม อั๊พ)
only he must not know your name
(โอ๊นลี่ ฮี มัสท์ น็อท โนว์ ยุร เนม)
pimpin is a deadly game
(พิมปิน อีส ซา เดดลิ เกม)

[repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

[Trina]
([ ทรีน่า ])
oh n*gga you mad now actin bad pullin out your gat
(โอ เอ็น *gga ยู แม้ด นาว แอสติน แบ้ด พลูลิน เอ๊าท ยุร แกท)
its not all you care about its cash so my feelings they asked out
(อิทซ น็อท ดอร์ ยู แคร์ อะเบ๊าท อิทซ แค๊ช โซ มาย ฟีลอิง เอส เด อาสคฺ เอ๊าท)
and its so sad how I do fo you
(แอนด์ อิทซ โซ แซ้ด ฮาว ไอ ดู โฟ ยู)
be da woman come through fo you
(บี ดา วู๊แม่น คัม ทรู โฟ ยู)
when you do wrong police come through fo you
(เว็น ยู ดู รอง โพลิ๊ซ คัม ทรู โฟ ยู)
i even break the truth fo you
(ไอ อี๊เฝ่น เบร๊ค เดอะ ทรู๊ธ โฟ ยู)
but the fact of the matter is
(บั๊ท เดอะ แฟคท อ็อฝ เดอะ แม๊ทเท่อร์ อีส)
n*gga you gon’ love who you gon’ love
(เอ็น *gga ยู ก็อน ลัฝ ฮู ยู ก็อน ลัฝ)
you gon’ trust who you gon’ trust you gon’ f*ck
(ยู ก็อน ทรัสท ฮู ยู ก็อน ทรัสท ยู ก็อน เอฟ *ck)
who you gon’ f*ck
(ฮู ยู ก็อน เอฟ *ck)
but you wont trust me, no way no how
(บั๊ท ยู ว็อนท ทรัสท มี , โน เวย์ โน ฮาว)
ya gotta give ya whole life fo a n*gga nowadays
(ยา กอททะ กี๊ฝ ยา โฮล ไล๊ฟ โฟ อะ เอ็น *gga เนาอะเดส)
cant be in yo house cant even speak yo mouth
(แค็นท บี อิน โย เฮ้าส แค็นท อี๊เฝ่น สพี๊ค โย เม๊าธ)
cant even beat him down why the f*ck is this so
(แค็นท อี๊เฝ่น บีท ฮิม เดาน วาย เดอะ เอฟ *ck อีส ดิส โซ)
crazy, derranged that im into your thang
(คเรสิ , derranged แดท แอม อิ๊นทู ยุร เตง)
brings misery and pain
(บริง เอส มีสริ แอนด์ เพน)
plus they call us lame b*tches and heiffers and sl*ts
(พลัส เด คอลลํ อัซ เลม บี *tches แซน heiffers แซน sl*ts)
think your nut is gonna heal my bruises and battles and cuts
(ทริ๊งค ยุร นัท อีส กอนนะ ฮีล มาย บรูส แซน แบ๊ทเทิ้ล แซน คัท)
b*tch y’all better get tough
(บี *tch ยอล เบ๊ทเท่อร์ เก็ท ทั๊ฟ)
and at the same time y’all better lock the game
(แอนด์ แอ็ท เดอะ เซม ไทม์ ยอล เบ๊ทเท่อร์ ล๊อค เดอะ เกม)
and re-rock the game get a glock ready
(แอนด์ รี ร๊อค เดอะ เกม เก็ท ดา คล็อก เร๊ดี้)
sit back cock and aim
(ซิท แบ็ค ค๊อค แอนด์ เอม)
and try and stop the pain cuz ya got alot to gain
(แอนด์ ธราย แอนด์ สท๊อพ เดอะ เพน คัซ ยา ก็อท อล๊อต ทู เกน)
instead of sittin home waitin on n*ggas to call
(อินสเท๊ด อ็อฝ ซิทดิน โฮม เว๊ทดิน ออน เอ็น *ggas ทู คอลลํ)
puttin 911 in their beepers and all
(พันดิน 911 อิน แดร์ บีเพอ แซน ออล)
we dont deserve this at all y’all
(วี ด้อนท์ ดิเสิฝ ดิส แอ็ท ดอร์ ยอล)

[Chorus – 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

[Trina]
([ ทรีน่า ])
n*gga how you tame a b*tch
(เอ็น *gga ฮาว ยู เทม อะ บี *tch)
talkin bout your game legit when you aint the sh*t?
(ทอคกิ่น เบาท ยุร เกม เลจิท เว็น ยู เอน เดอะ ฌะ *ที)
then get wit a chick dont maintain a b*tch you restrain a b*tch
(เด็น เก็ท วิท ดา ชิค ด้อนท์ เมนเทน อะ บี *tch ยู ริซทเรน อะ บี *tch)
insecure n*ggas they blame a b*tch then reign a b*tch
(อินเซ็คเคียว เอ็น *ggas เด เบลม อะ บี *tch เด็น เรน อะ บี *tch)
get a ring try to rename a b*tch get an attitude
(เก็ท ดา ริง ธราย ทู rename อะ บี *tch เก็ท แอน แอ๊ททิจูด)
play games with the d*ck and try to tame a b*tch
(เพลย์ เกม วิธ เดอะ ดี *ck แอนด์ ธราย ทู เทม อะ บี *tch)
y’all n*ggas better critically acclaim a b*tch
(ยอล เอ็น *ggas เบ๊ทเท่อร์ ครีทอิแค็ลลิ แอ๊คเคลม มา บี *tch)
you call we come take it like a champ drink all your cum
(ยู คอลลํ วี คัม เท้ค อิท ไล๊ค เก แช๊มพํ ดริ๊งค ออล ยุร คัม)
do a lot of sh*t ive never done so i keep my cool
(ดู อะ ล็อท อ็อฝ ฌะ *ที แอฝ เน๊เฝ่อร์ ดัน โซ ไอ คี๊พ มาย คูล)
cuz i aint the one to start actin up
(คัซ ไอ เอน ดิ วัน ทู สท๊าร์ท แอสติน อั๊พ)
cuz he even beat us from backin up
(คัซ ฮี อี๊เฝ่น บีท อัซ ฟรอม แบคกิน อั๊พ)
i wanna pack my stuff but mama said i cant come back to her
(ไอ วอนนา แพ็ค มาย สทั๊ฟฟ บั๊ท มามะ เซ็ด ดาย แค็นท คัม แบ็ค ทู เฮอ)
oh lord so I had keep askin ya
(โอ หลอร์ด โซ ไอ แฮ็ด คี๊พ แอสกิน ยา)
for help outta situations killin up my whole life
(ฟอร์ เฮ้ลพ เอ๊าตา ซิ๊ทูเอชั่น คิลลิน อั๊พ มาย โฮล ไล๊ฟ)
I’m in love with a thug and he aint treatin my soul right
(แอม อิน ลัฝ วิธ อะ ธัก แอนด์ ฮี เอน ทรีดิน มาย โซล ไร๊ท)
and i know i dont see him uh dont need him
(แอนด์ ดาย โนว์ ไอ ด้อนท์ ซี ฮิม อา ด้อนท์ นี๊ด ฮิม)
sh*t f*ck him and feed him
(ฌะ *ที เอฟ *ck ฮิม แอนด์ ฟี ฮิม)
fish stuck him and leave him quick sh*t…
(ฟิช ซทัค ฮิม แอนด์ ลี๊ฝ ฮิม ควิค ฌะ *ที)

[Chorus – 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

[Trina]
([ ทรีน่า ])
if you’re a n*gga with no love and dont want no b*tch
(อิ๊ฟ ยัวร์ อะ เอ็น *gga วิธ โน ลัฝ แอนด์ ด้อนท์ ว้อนท โน บี *tch)
Dont see no b*tch dont need no b*tch
(ด้อนท์ ซี โน บี *tch ด้อนท์ นี๊ด โน บี *tch)
then dont tease no b*tch sh*t
(เด็น ด้อนท์ ทีส โน บี *tch ฌะ *ที)
cuz we dont need to be
(คัซ วี ด้อนท์ นี๊ด ทู บี)
f*cked up mentally like a dumb ho
(เอฟ *cked อั๊พ เมนแท็ลลิ ไล๊ค เก ดัมบ โฮ)
breakin out all your windows
(เบรกกิ้น เอ๊าท ดอร์ ยุร วิ๊นโด้ว)
tell the po-po’s bout your do-po’s oh no
(เทลล เดอะ โพ pos เบาท ยุร ดู pos โอ โน)
I can get my own sh*t my own n*gga my own d*ck
(ไอ แคน เก็ท มาย โอว์น ฌะ *ที มาย โอว์น เอ็น *gga มาย โอว์น ดี *ck)
I dont need a n*gga thinkin that he own a b*tch
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด อะ เอ็น *gga ติ้งกิน แดท ฮี โอว์น อะ บี *tch)
cuz he bought me sh*t
(คัซ ฮี บอท มี ฌะ *ที)
7 whole days aint call a b*tch sh*t
(เซฝเว่น โฮล เดย์ เอน คอลลํ อะ บี *tch ฌะ *ที)
n*gga shoulda stayed right where he was at
(เอ็น *gga โช๊วดา สเทย์ ไร๊ท แวร์ ฮี วอส แอ็ท)
cuz the n*gga layed right where he was at
(คัซ เดอะ เอ็น *gga เลย์ ไร๊ท แวร์ ฮี วอส แอ็ท)
the n*gga shoulda died right where he was at
(เดอะ เอ็น *gga โช๊วดา ดาย ไร๊ท แวร์ ฮี วอส แอ็ท)
better watch yo back
(เบ๊ทเท่อร์ ว๊อทช โย แบ็ค)

[Chorus – 3X]
([ ค๊อรัส 3X ])

[feat. Twista]
([ ฟีท ทวิซดา ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Watch Yo Back คำอ่านไทย Trina

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น