เนื้อเพลง F*ck The World คำอ่านไทย 2Pac feat Digital Underground

[Shock G sings the parts in {} throughout]
([ ช๊อค จี ซิง เอส เดอะ พาร์ท ซิน {} ธรูเอาท ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
Haha, what you say?
(ฮาฮา , ว๊อท ยู เซย์)
Who you callin rapist? Ain’t that a b*tch
(ฮู ยู คอลลิน rapist เอน แดท ดา บี *tch)
You devils, are so two faceted
(ยู เด๊ฝิ้ล , อาร์ โซ ทู แฟซเอ็ท)
Wanna see me locked in chains, dropped in shame
(วอนนา ซี มี ล๊อค อิน เชน , ดร็อพ อิน เชม)
and gettin stalked by these crooked cops a-gain
(แอนด์ เกดดิน ซทอค บาย ฑิส ครุค ค็อพ ซา เกน)
F*ckin with the young black male, tryin to stack mail
(เอฟ *ckin วิธ เดอะ ยัง แบล๊ค เมล , ทายอิน ทู ซแท็ค เมล)
and umm, stay away from the packed jails
(แอนด์ อืม , สเทย์ อะเวย์ ฟรอม เดอะ แพ็ค เจล)
I told the judge I’m in danger
(ไอ โทลด เดอะ จั๊ดจ แอม อิน แด๊งเจ้อร์)
and that’s why I had that fo’-five with one in the chamber
(แอนด์ แด้ท วาย ไอ แฮ็ด แดท โฟ ไฟฝ วิธ วัน อิน เดอะ เชมเบอะ)
F*ck the world!
(เอฟ *ck เดอะ เวิลด !)

[Chorus: 2Pac]
([ ค๊อรัส : 2Pac ])

{They tryin to say that I don’t care}
({เด ทายอิน ทู เซย์ แดท ไอ ด้อนท์ แคร์ })
I woke up screamin, ” F*ck the world! ”
(ไอ โวค อั๊พ สครีมมิน , ” เอฟ *ck เดอะ เวิลด ! “)
{They tryin to say that I don’t care}
({เด ทายอิน ทู เซย์ แดท ไอ ด้อนท์ แคร์ })
Just woke up and screamed, ” F*ck the world! ”
(จั๊สท โวค อั๊พ แอนด์ สครีม , ” เอฟ *ck เดอะ เวิลด ! “)
{They tryin to say that I don’t care}
({เด ทายอิน ทู เซย์ แดท ไอ ด้อนท์ แคร์ })
Uhh, I woke up and screamed, ” F*ck the world! ”
(อา , ไอ โวค อั๊พ แอนด์ สครีม , ” เอฟ *ck เดอะ เวิลด ! “)
{They’re tryin to say that I don’t care}
({เดรว ทายอิน ทู เซย์ แดท ไอ ด้อนท์ แคร์ })
Just got up and screamed, ” F*ck the world! ”
(จั๊สท ก็อท อั๊พ แอนด์ สครีม , ” เอฟ *ck เดอะ เวิลด ! “)

[2Pac]
([ 2Pac ])
When I was comin up rough that wasn’t even what you called it
(เว็น นาย วอส คัมอิน อั๊พ รั๊ฟ แดท วอสซึ้น อี๊เฝ่น ว๊อท ยู คอลลํ ดิท)
That’s why I smoke blunts now and run with alcoholics
(แด้ท วาย ไอ สโม๊ค บลันท นาว แอนด์ รัน วิธ แอลโคะฮอลอิค)
I’m gettin, threats to me, comin from my enemies
(แอม เกดดิน , เทร๊ท ทู มี , คัมอิน ฟรอม มาย อียีมีสฺ)
And, in they dreams it’s, Hell where they sendin me
(แอนด์ , อิน เด ดรีม อิทซ , เฮ็ลล แวร์ เด เซ็นดิน มี)
Have I, lost control or just another soul
(แฮ็ฝ ไอ , ล็อซท คอนโทรล ออ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ โซล)
A car full of motherf*ckers when we roll
(อะ คารํ ฟูล อ็อฝ motherf*ckers เว็น วี โรลล)
Sippin on yak as I sit back [YES!] life as a big mack
(ซิบปิ่น ออน แย็ค แอส ซาย ซิท แบ็ค [ เย็ซ ! ] ไล๊ฟ แอส ซา บิ๊ก แมกคฺ)
Brothers come up and say, ” You did that? ” {uhh, uhh, uhh}
(บร๊าเท่อรํ คัม อั๊พ แอนด์ เซย์ , ” ยู ดิด แดท ” {อา , อา , อา })
Never take yo’ eyes off the prize, and even if you gettin high
(เน๊เฝ่อร์ เท้ค โย อาย ออฟฟ เดอะ ไพร๊ซ์ , แอนด์ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ยู เกดดิน ไฮฮ)
don’t ever hesitate to try
(ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ เฮ๊สิเทท ทู ธราย)
Cause you can fall off or stay ballin, n*ggaz we all in
(ค๊อส ยู แคน ฟอลล์ ออฟฟ ออ สเทย์ บอลลิน , เอ็น *ggaz วี ออล อิน)
And them my motherf*ckers callin {ohh, ohh, ohh}
(แอนด์ เด็ม มาย motherf*ckers คอลลิน {โอ้ , โอ้ , โอ้ })
F*ck the world!
(เอฟ *ck เดอะ เวิลด !)

[Chorus: 2Pac]
([ ค๊อรัส : 2Pac ])

{They tryin to say that I don’t care}
({เด ทายอิน ทู เซย์ แดท ไอ ด้อนท์ แคร์ })
I woke up and screamed, ” F*ck the world! ”
(ไอ โวค อั๊พ แอนด์ สครีม , ” เอฟ *ck เดอะ เวิลด ! “)
{They tryin to say that I don’t care}
({เด ทายอิน ทู เซย์ แดท ไอ ด้อนท์ แคร์ })
Just woke up and screamed, ” F*ck the world! ”
(จั๊สท โวค อั๊พ แอนด์ สครีม , ” เอฟ *ck เดอะ เวิลด ! “)
{They tryin to say that I don’t care}
({เด ทายอิน ทู เซย์ แดท ไอ ด้อนท์ แคร์ })
I got up and screamed, ” F*ck the world! ”
(ไอ ก็อท อั๊พ แอนด์ สครีม , ” เอฟ *ck เดอะ เวิลด ! “)
{They tryin to say that I don’t care}
({เด ทายอิน ทู เซย์ แดท ไอ ด้อนท์ แคร์ })
I woke up and screamed, ” F*ck the world! ”
(ไอ โวค อั๊พ แอนด์ สครีม , ” เอฟ *ck เดอะ เวิลด ! “)
{They tryin to say that I don’t care}
({เด ทายอิน ทู เซย์ แดท ไอ ด้อนท์ แคร์ })

[2Pac]
([ 2Pac ])
Man, f*ck the world..
(แมน , เอฟ *ck เดอะ เวิลด)
Damn, they wanna label me a menace
(แดมนํ , เด วอนนา เล๊เบ้ล มี อะ เมนอิซ)
cause I’m sittin here sippin on Guinness
(ค๊อส แอม ซิทดิน เฮียร ซิบปิ่น ออน กรินเนตสฺ)
Weighin 165, and these tricks should die
(Weighin 165 , แอนด์ ฑิส ทริ๊ค เชิด ดาย)
for bein jealous of a brother when he rides
(ฟอร์ บีนโพล เจลอัซ อ็อฝ อะ บร๊าเท่อรํ เว็น ฮี ไรด์)
I can see it in yo’ eyes, you wanna see a young playa fallin
(ไอ แคน ซี อิท อิน โย อาย , ยู วอนนา ซี อะ ยัง พอลเย แฟลลิน)
They hate to see a n*gga ballin
(เด เฮท ทู ซี อะ เอ็น *gga บอลลิน)
Some of you s*ckers is rottin, plottin on what I got
(ซัม อ็อฝ ยู เอส *ckers ซิส rottin , plottin ออน ว๊อท ไอ ก็อท)
And then you wonder why I shot him [boo-ya!]
(แอนด์ เด็น ยู วั๊นเด้อร วาย ไอ ฌ็อท ฮิม [ บู ยา ! ])
Stop givin game for free, you wanna hang with me
(สท๊อพ กีฝอิน เกม ฟอร์ ฟรี , ยู วอนนา แฮง วิธ มี)
like being a thug is the thang to be?
(ไล๊ค บีอิง อะ ธัก อีส เดอะ เตง ทู บี)
But I got love for my homies, the G’s and macks
(บั๊ท ไอ ก็อท ลัฝ ฟอร์ มาย โฮมี , เดอะ จีส แซน แมกคฺ)
And if you’re black, you better stay strapped
(แอนด์ อิ๊ฟ ยัวร์ แบล๊ค , ยู เบ๊ทเท่อร์ สเทย์ สแตปชฺ)
N*gga, f*ck the world!
(เอ็น *gga , เอฟ *ck เดอะ เวิลด !)

[Chorus: 2Pac]
([ ค๊อรัส : 2Pac ])

{They tryin to say that I don’t care}
({เด ทายอิน ทู เซย์ แดท ไอ ด้อนท์ แคร์ })
I woke up and screamed, ” F*ck the world! ”
(ไอ โวค อั๊พ แอนด์ สครีม , ” เอฟ *ck เดอะ เวิลด ! “)
{They try to say that I don’t care}
({เด ธราย ทู เซย์ แดท ไอ ด้อนท์ แคร์ })
I woke up and screamed, ” F*ck the world! ”
(ไอ โวค อั๊พ แอนด์ สครีม , ” เอฟ *ck เดอะ เวิลด ! “)
{They tryin to say that I don’t care}
({เด ทายอิน ทู เซย์ แดท ไอ ด้อนท์ แคร์ })
Got up and screamed, ” F*ck the world! ”
(ก็อท อั๊พ แอนด์ สครีม , ” เอฟ *ck เดอะ เวิลด ! “)

Haha, f*ck the world! F*ck it
(ฮาฮา , เอฟ *ck เดอะ เวิลด ! เอฟ *ck อิท)
I hear my n*ggaz screamin f*ck the world!
(ไอ เฮียร มาย เอ็น *ggaz สครีมมิน เอฟ *ck เดอะ เวิลด !)

[2Pac]
([ 2Pac ])
They wanna know if I claim the click, that I’m hangin with
(เด วอนนา โนว์ อิ๊ฟ ฟาย เคลม เดอะ คลิ๊ก , แดท แอม แฮนจิ้น วิธ)
and if I’m down with this bangin sh*t
(แอนด์ อิ๊ฟ แอม เดาน วิธ ดิส แบงงิน ฌะ *ที)
Well homie I don’t give a f*ck if you Blood or Cuz
(เวลล โฮมี ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อิ๊ฟ ยู บลัด ออ คัซ)
Long as ya got love for thugs
(ลอง แอส ยา ก็อท ลัฝ ฟอร์ ธัก)
But don’t try to test me out, stall that
(บั๊ท ด้อนท์ ธราย ทู เทสท์ มี เอ๊าท , ซทอล แดท)
Homie this is Thug Life n*gga and we all strapped
(โฮมี ดิส ซิส ธัก ไล๊ฟ เอ็น *gga แอนด์ วี ออล สแตปชฺ)
I been through, Hell and back, and if I, fell black
(ไอ บีน ทรู , เฮ็ลล แอนด์ แบ็ค , แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย , เฟ็ล แบล๊ค)
then it’s, back to the corner where we sell crack
(เด็น อิทซ , แบ็ค ทู เดอะ ค๊อร์เน่อร์ แวร์ วี เซลล์ แคร๊ค)
Some of you n*ggaz is bustas; you runnin ’round
(ซัม อ็อฝ ยู เอ็น *ggaz อีส บัสตร้า ; ยู รูนนิน ราวนด)
with these tramp=ass b*tches, don’t trust her
(วิธ ฑิส tramp=อาซ บี *tches , ด้อนท์ ทรัสท เฮอ)
But don’t cry, this world ain’t prepared for us
(บั๊ท ด้อนท์ คราย , ดิส เวิลด เอน พรีแพร์ ฟอร์ อัซ)
A straight thug motherf*cker who ain’t scared to bust
(อะ สเทร๊ท ธัก motherf*cker ฮู เอน ซคา ทู บัซท)
F*ck the world!
(เอฟ *ck เดอะ เวิลด !)

[Chorus: 2Pac Humpty Hump/Shock G]
([ ค๊อรัส : 2Pac Humpty ฮัมพ /ช๊อค จี ])

{They tryin to say that I don’t care}
({เด ทายอิน ทู เซย์ แดท ไอ ด้อนท์ แคร์ })
I woke up and screamed, ” F*ck the world! ”
(ไอ โวค อั๊พ แอนด์ สครีม , ” เอฟ *ck เดอะ เวิลด ! “)
{They’re tryin to say that I don’t care}
({เดรว ทายอิน ทู เซย์ แดท ไอ ด้อนท์ แคร์ })
I woke up screamin, ” F*ck the world! ” [Uhh!]
(ไอ โวค อั๊พ สครีมมิน , ” เอฟ *ck เดอะ เวิลด ! ” [ อา ! ])
{They tryin to say that I don’t care}
({เด ทายอิน ทู เซย์ แดท ไอ ด้อนท์ แคร์ })
{They tryin to say that I don’t care}
({เด ทายอิน ทู เซย์ แดท ไอ ด้อนท์ แคร์ })
I woke up screamin, ” F*ck the world! ”
(ไอ โวค อั๊พ สครีมมิน , ” เอฟ *ck เดอะ เวิลด ! “)
{Yeah what’s goin on y’all?}
({เย่ ว๊อท โกอิน ออน ยอล })
{Uhh, uhh, uhh..} F*ck the world!
({อา , อา , อา } เอฟ *ck เดอะ เวิลด !)

[Shock G singing ]
([ ช๊อค จี ซิง อิง ])
I don’t care.. I don’t care, I don’t care! [fades]
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ไอ ด้อนท์ แคร์ , ไอ ด้อนท์ แคร์ ! [ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง F*ck The World คำอ่านไทย 2Pac feat Digital Underground

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น