เนื้อเพลง Don’t Stop Your Love คำอ่านไทย Keith Sweat

You know it’s about three o’clock when I looked at the time
(ยู โนว์ อิทซ อะเบ๊าท ทรี โอคล็อก เว็น นาย ลุ๊ค แอ็ท เดอะ ไทม์)
And I had two more hours to go before I got to your love
(แอนด์ ดาย แฮ็ด ทู โม เอาเอ้อร์ ทู โก บีฟอร์ ไอ ก็อท ทู ยุร ลัฝ)
And the time just kept ticking slower and slower
(แอนด์ เดอะ ไทม์ จั๊สท เค็พท ทิคคิง สโลเวอร์ แอนด์ สโลเวอร์)
When I got to the front door
(เว็น นาย ก็อท ทู เดอะ ฟร๊อนท ดอร์)
I thought about openin’ the door with my key that
(ไอ ธอท อะเบ๊าท โอพีนิน เดอะ ดอร์ วิธ มาย คีย์ แดท)
Seeing your lovely face right in front of me
(ซีอิง ยุร ลัฝลิ เฟซ ไร๊ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี)

Girl, I’ve been thinkin’ ’bout you all day long
(เกิร์ล , แอฝ บีน ติ้งกิน เบาท ยู ออล เดย์ ลอง)
And I just could not wait, baby, to get home to you
(แอนด์ ดาย จั๊สท เคิด น็อท เว้ท , เบ๊บี้ , ทู เก็ท โฮม ทู ยู)
Food, forget about the dinner, oh, honey
(ฟู้ด , ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ ดินเน่อร์ , โอ , ฮั๊นนี่)
‘Cause the only thing I’m hungry for, oh, baby, is you
(ค๊อส ดิ โอ๊นลี่ ทริง แอม ฮั๊งกรี้ ฟอร์ , โอ , เบ๊บี้ , อีส ยู)
Just keep it comin’, baby, come on
(จั๊สท คี๊พ อิท คัมอิน , เบ๊บี้ , คัมมอน)

Don’t stop your love [No, no]
(ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ [ โน , โน ])
Don’t stop your love
(ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ)
Don’t stop your love [I need it right now]
(ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ [ ไอ นี๊ด ดิท ไร๊ท นาว ])
Don’t stop your love
(ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ)

Unplug the phone, girl, so we won’t be disturbed
(อันพลัก เดอะ โฟน , เกิร์ล , โซ วี ว็อนท บี ดิสเท๊อร์บ)
But the way I want it, baby, is just you and me
(บั๊ท เดอะ เวย์ ไอ ว้อนท ดิธ , เบ๊บี้ , อีส จั๊สท ยู แอนด์ มี)
Well, run your fingers through my hair, girl [Run your fingers through my hair], and love me down
(เวลล , รัน ยุร fings ers ทรู มาย แฮร์ , เกิร์ล [ รัน ยุร fings ers ทรู มาย แฮร์ ] , แอนด์ ลัฝ มี เดาน)
‘Cause your lovin’ is the only thing tonight, girl, that I need
(ค๊อส ยุร ลัฝวิน อีส ดิ โอ๊นลี่ ทริง ทูไน๊ท , เกิร์ล , แดท ไอ นี๊ด)
Just keep it comin’, baby, come on
(จั๊สท คี๊พ อิท คัมอิน , เบ๊บี้ , คัมมอน)

Don’t stop your love [No, no, ooh]
(ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ [ โน , โน , อู้ ])
Don’t stop your love
(ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ)
Don’t stop your love [I need your lovin’ right now]
(ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ [ ไอ นี๊ด ยุร ลัฝวิน ไร๊ท นาว ])
Don’t stop your love [Ooh, baby]
(ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ [ อู้ , เบ๊บี้ ])

Don’t stop your love [Keep it comin’ 24/7]
(ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ [ คี๊พ อิท คัมอิน 24/7 ])
Don’t stop your love
(ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ)
Don’t stop your love [I need your lovin’ right now]
(ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ [ ไอ นี๊ด ยุร ลัฝวิน ไร๊ท นาว ])
Don’t stop your love
(ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ)

Oh, girl, yeah
(โอ , เกิร์ล , เย่)
Love me
(ลัฝ มี)

{Uh, uh, Jacci}
({อา , อา , Jacci})
Love me down {Love you down, yeah, yeah, yeah}
(ลัฝ มี เดาน {ลัฝ ยู เดาน , เย่ , เย่ , เย่ })
Put your arms all around {I want you, boy}
(พุท ยุร อาร์ม ซอร์ อะราวนฺดฺ {ไอ ว้อนท ยู , บอย })
Yeah, that’s the way {Need you, boy, uh, uh}
(เย่ , แด้ท เดอะ เวย์ {นี๊ด ยู , บอย , อา , อา })

Ooh, baby [Oh…oh…oh…oh…oh…oh…]
(อู้ , เบ๊บี้ [ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ])
Mmm…hmm…yeah, yeah [Whoa…whoa…baby]
(อึม อึม เย่ , เย่ [ โว้ว โว้ว เบ๊บี้ ])
Ooh, I can’t wait, baby
(อู้ , ไอ แค็นท เว้ท , เบ๊บี้)

Don’t stop your love [Oh, just touch me, baby]
(ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ [ โอ , จั๊สท ทั๊ช มี , เบ๊บี้ ])
Don’t stop your love [Bring your body next to mine, girl]
(ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ [ บริง ยุร บ๊อดี้ เน๊กซท ทู ไมน์ , เกิร์ล ])
Don’t stop your love, I can’t wait for your love [Mmm…mmm…mmm… mmm… mmm…]
(ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ , ไอ แค็นท เว้ท ฟอร์ ยุร ลัฝ [ อึม อึม อึม อึม อึม ])
Don’t stop your love [Just touch me, baby]
(ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ [ จั๊สท ทั๊ช มี , เบ๊บี้ ])

Don’t stop your love [Come on, girl, come on, girl, and touch me, baby]
(ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ [ คัมมอน , เกิร์ล , คัมมอน , เกิร์ล , แอนด์ ทั๊ช มี , เบ๊บี้ ])
Don’t stop your love [I love it when you love me like you love me, girl]
(ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ [ ไอ ลัฝ อิท เว็น ยู ลัฝ มี ไล๊ค ยู ลัฝ มี , เกิร์ล ])
Don’t stop your love, I can’t wait for you love
(ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ , ไอ แค็นท เว้ท ฟอร์ ยู ลัฝ)
Don’t stop your love [All night long, give me your lovin’, baby]
(ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ [ ออล ไน๊ท ลอง , กี๊ฝ มี ยุร ลัฝวิน , เบ๊บี้ ])

Don’t stop your love [Don’t stop it, give it to me, girl, you know I want it, no…]
(ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ [ ด้อนท์ สท๊อพ อิท , กี๊ฝ อิท ทู มี , เกิร์ล , ยู โนว์ ไอ ว้อนท ดิธ , โน ])
Don’t stop your love [Girl]
(ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ [ เกิร์ล ])

I wanna rub my fingers through your hair tonight, girl [I can’t wait]
(ไอ วอนนา รับ มาย fings ers ทรู ยุร แฮร์ ทูไน๊ท , เกิร์ล [ ไอ แค็นท เว้ท ])
I wanna love you down, all the way down, baby
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู เดาน , ออล เดอะ เวย์ เดาน , เบ๊บี้)
Touch me, girl, ooh, touch me, honey
(ทั๊ช มี , เกิร์ล , อู้ , ทั๊ช มี , ฮั๊นนี่)
Don’t stop, don’t stop, don’t stop, baby, no, no
(ด้อนท์ สท๊อพ , ด้อนท์ สท๊อพ , ด้อนท์ สท๊อพ , เบ๊บี้ , โน , โน)
Take me I’m yours [Don’t stop your love]
(เท้ค มี แอม ยุร [ ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ ])
Hold me, love me down, make this so good, girl [Don’t stop your love]
(โฮลด์ มี , ลัฝ มี เดาน , เม้ค ดิส โซ กู๊ด , เกิร์ล [ ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ ])
Whoa, no, no, no, baby, yeah [Don’t stop your love]
(โว้ว , โน , โน , โน , เบ๊บี้ , เย่ [ ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ ])
I love it when you love me like you love it, how you love it, girl, yeah, yeah
(ไอ ลัฝ อิท เว็น ยู ลัฝ มี ไล๊ค ยู ลัฝ อิท , ฮาว ยู ลัฝ อิท , เกิร์ล , เย่ , เย่)
[Don’t stop your love] Ooh, just unplug the phone, girl
([ ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ ] อู้ , จั๊สท อันพลัก เดอะ โฟน , เกิร์ล)
I don’t wanna be disturbed, I don’t wanna be disturbed
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ดิสเท๊อร์บ , ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ดิสเท๊อร์บ)
I wanna love you down [Don’t stop your love] all night long
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู เดาน [ ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ ] ออล ไน๊ท ลอง)
I’m gonna love you down, I’m gonna keep it strong [Don’t stop your love]
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู เดาน , แอม กอนนะ คี๊พ อิท สทรอง [ ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ ])
I wanna rock your body all night long [Don’t stop your love], girl
(ไอ วอนนา ร๊อค ยุร บ๊อดี้ ออล ไน๊ท ลอง [ ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ ] , เกิร์ล)
I wanna do it right [Don’t stop your love], I wanna do it all night
(ไอ วอนนา ดู อิท ไร๊ท [ ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ ] , ไอ วอนนา ดู อิท ดอร์ ไน๊ท)
Just you and me [Don’t stop your love], nobody else
(จั๊สท ยู แอนด์ มี [ ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ ] , โนบอดี้ เอ๊ลส)
It’s just you and me [Don’t stop your love], all by ourselves
(อิทซ จั๊สท ยู แอนด์ มี [ ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ ] , ออล บาย เอารเซลฝส)
[Don’t stop your love]
([ ด้อนท์ สท๊อพ ยุร ลัฝ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Stop Your Love คำอ่านไทย Keith Sweat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น