เนื้อเพลง Make A Move คำอ่านไทย DMX

[DMX]
([ DMX ])
Grrrrrrrrrrrrr..
(Grrrrrrrrrrrrr)
mm..
(อึมมมม)
[Chorus: DMX]
([ ค๊อรัส : DMX ])

I gots to make a move and make it soon, uhh
(ไอ ก็อท ทู เม้ค เก มู๊ฝ แอนด์ เม้ค อิท ซูน , อา)
I gots to take a block and make it boom [BOOM]
(ไอ ก็อท ทู เท้ค เก บล๊อค แอนด์ เม้ค อิท บูม [ บูม ])
I take the car and hit it with this boom
(ไอ เท้ค เดอะ คารํ แอนด์ ฮิท ดิธ วิธ ดิส บูม)
Now come on, let’s get that money!
(นาว คัมมอน , เล็ท เก็ท แดท มั๊นนี่ !)

[DMX]
([ DMX ])
It’s two o’clock and I’m just about to hit the street
(อิทซ ทู โอคล็อก แอนด์ แอม จั๊สท อะเบ๊าท ทู ฮิท เดอะ สทรีท)
Til I knock off this rock I don’t get to eat
(ทิล ไอ น๊อค ออฟฟ ดิส ร๊อค ไอ ด้อนท์ เก็ท ทู อี๊ท)
Sometimes that’s like that’s the only reason why I hustle
(ซัมไทม์ แด้ท ไล๊ค แด้ท ดิ โอ๊นลี่ รี๊ซั่น วาย ไอ เฮสเซล)
Step on toes, strongarm and show a lil’ muscle
(สเท็พ ออน โท , strongarm แอนด์ โชว์ อะ ลิล มั๊สเคิ่ล)
Ain’t no real dough, that’s why a n*gga feel so frustrated
(เอน โน เรียล โด , แด้ท วาย อะ เอ็น *gga ฟีล โซ ฟรัซทเรท)
I hate it, seein crab n*ggaz that made it
(ไอ เฮท อิท , ซีอิน แคร๊บ เอ็น *ggaz แดท เมด อิท)
And I’m robbin cats just as broke as myself
(แอนด์ แอม รอบบิน แค๊ท จั๊สท แอส บโรค แอส ไมเซลฟ)
Livin foul and ain’t lookin out for my health, where’s the wealth?
(ลีฝอิน เฟาล แอนด์ เอน ลุคกิน เอ๊าท ฟอร์ มาย เฮ็ลธ , แวร์ เดอะ เว้ลธ)
Not in New York, cause n*ggaz talk about goin out of state
(น็อท อิน นิว ยอค , ค๊อส เอ็น *ggaz ท๊อล์ค อะเบ๊าท โกอิน เอ๊าท อ็อฝ สเทท)
Money got an eighth, comin back, hot with a lot of weight
(มั๊นนี่ ก็อท แอน เอธ , คัมอิน แบ็ค , ฮอท วิธ อะ ล็อท อ็อฝ เว๊ท)
Where’s my plate n*gga? I’m hungry too
(แวร์ มาย เพล๊ท เอ็น *gga แอม ฮั๊งกรี้ ทู)
So I’ma do like hungry do, and get a hungry crew
(โซ แอมอา ดู ไล๊ค ฮั๊งกรี้ ดู , แอนด์ เก็ท ดา ฮั๊งกรี้ ครู)
N*ggaz that ain’t never had, and doin bad
(เอ็น *ggaz แดท เอน เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด , แอนด์ โดย แบ้ด)
Won’t be bad to get up off that stoop lookin sad
(ว็อนท บี แบ้ด ทู เก็ท อั๊พ ออฟฟ แดท ซทูพ ลุคกิน แซ้ด)
Grab your bags, it’s about to go down
(แกร๊บ ยุร แบ๊ก , อิทซ อะเบ๊าท ทู โก เดาน)
We goin to this hicktown, let’s get the lowdown, on how they get down
(วี โกอิน ทู ดิส hicktown , เล็ท เก็ท เดอะ lowdown , ออน ฮาว เด เก็ท เดาน)

[Chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

[DMX]
([ DMX ])
I gots to make a move and make it soon
(ไอ ก็อท ทู เม้ค เก มู๊ฝ แอนด์ เม้ค อิท ซูน)
Gots to take a block and make it boom
(ก็อท ทู เท้ค เก บล๊อค แอนด์ เม้ค อิท บูม)
we comin through so make some room
(วี คัมอิน ทรู โซ เม้ค ซัม รูม)
Found somethin that could be somethin if I pump it up
(เฟานด ซัมติน แดท เคิด บี ซัมติน อิ๊ฟ ฟาย พั๊มพ อิท อั๊พ)
This kid Black is the only thing that could f*ck it up
(ดิส คิด แบล๊ค อีส ดิ โอ๊นลี่ ทริง แดท เคิด เอฟ *ck อิท อั๊พ)
The purple top ?thirty-five smalls a ring of games?
(เดอะ เพ๊อร์เพิ่ล ท๊อพ เธอทิ ไฟฝ สมอลล์ ซา ริง อ็อฝ เกม)
but I’ma crush him with the black 40 double-L’s
(บั๊ท แอมอา ครัช ฮิม วิธ เดอะ แบล๊ค 40 ดั๊บเบิ้ล Ls)
I send two n*ggaz back up top, and come back
(ไอ เซ็นด ทู เอ็น *ggaz แบ็ค อั๊พ ท๊อพ , แอนด์ คัม แบ็ค)
we chop up rock, by midnight, we open up shop
(วี ช๊อพ อั๊พ ร๊อค , บาย มิดไนท์ , วี โอ๊เพ่น อั๊พ ช๊อพ)
It’s four in the mornin, we on the block creepin
(อิทซ โฟ อิน เดอะ มอร์นิน , วี ออน เดอะ บล๊อค คลีพปิน)
Killin the cash, while yo’ ass is sleepin
(คิลลิน เดอะ แค๊ช , ไวล์ โย อาซ ซิส สลีฟปิน)
Look here, I’m what they call a true hustler
(ลุ๊ค เฮียร , แอม ว๊อท เด คอลลํ อะ ทรู ฮัซเลอะ)
cause n*gga if I ain’t know you since I was like six
(ค๊อส เอ็น *gga อิ๊ฟ ฟาย เอน โนว์ ยู ซิ๊นซ ไอ วอส ไล๊ค ซิกซ์)
then I don’t trust ya
(เด็น นาย ด้อนท์ ทรัสท ยา)
And we’ll bust ya over somethin petty like a few dollars
(แอนด์ เวลล บัซท ยา โอ๊เฝ่อร ซัมติน เพททิ ไล๊ค เก ฟิว ดอลเลอะ)
Put somethin hot up in that ass and watch you holla [ ” Ahhhhh! ” ]
(พุท ซัมติน ฮอท อั๊พ อิน แดท อาซ แซน ว๊อทช ยู ฮอลละ [ ” อา~ ! ” ])
You think I’m here for the hoe flow? I want the dough flow
(ยู ทริ๊งค แอม เฮียร ฟอร์ เดอะ โฮ โฟลว์ ไอ ว้อนท เดอะ โด โฟลว์)
and f*ck the po’-po’, n*gga keep a fo’-fo’
(แอนด์ เอฟ *ck เดอะ โพ โพ , เอ็น *gga คี๊พ อะ โฟ โฟ)

[Chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

[DMX]
([ DMX ])
I spend my money on n*ggaz cause n*ggaz get me rich
(ไอ สเพ็นด มาย มั๊นนี่ ออน เอ็น *ggaz ค๊อส เอ็น *ggaz เก็ท มี ริ๊ช)
and a b*tch ain’t doin sh*t but s*ckin my d*ck
(แอนด์ อะ บี *tch เอน โดย ฌะ *ที บั๊ท เอส *ckin มาย ดี *ck)
N*ggaz is family now, and we stand strong
(เอ็น *ggaz อีส แฟ๊มิลี่ นาว , แอนด์ วี สแทนด์ สทรอง)
Thirty n*ggaz on six blocks, makin the cash long
(เธอทิ เอ็น *ggaz ออน ซิกซ์ บล๊อค , เมกิน เดอะ แค๊ช ลอง)
Sh*t is good, because n*ggaz gettin what they been wantin
(ฌะ *ที อีส กู๊ด , บิคอส เอ็น *ggaz เกดดิน ว๊อท เด บีน วอนทิน)
and we see the same sh*t, other New York n*ggaz frontin
(แอนด์ วี ซี เดอะ เซม ฌะ *ที , อ๊อเธ่อร์ นิว ยอค เอ็น *ggaz ฟ้อนดิน)
Stick up kids huntin, but I ain’t got no love for em
(สทิ๊ค อั๊พ คิด ฮันติน , บั๊ท ไอ เอน ก็อท โน ลัฝ ฟอร์ เอ็ม)
I keep the burner and the duster with the glove for em
(ไอ คี๊พ เดอะ เบอเนอะ แอนด์ เดอะ ดัซเทอะ วิธ เดอะ กลัฝ ฟอร์ เอ็ม)
Them motherf*ckin knockers come at us and chop us
(เด็ม motherf*ckin นอคเคอะ คัม แอ็ท อัซ แซน ช๊อพ อัซ)
and I know they, really tryin to stop us and wanna drop us
(แอนด์ ดาย โนว์ เด , ริแอ็ลลิ ทายอิน ทู สท๊อพ อัซ แซน วอนนา ดรอพ อัซ)
So we pump, from the alley and the last house we use as a cash house
(โซ วี พั๊มพ , ฟรอม ดิ แอลลิ แอนด์ เดอะ ล๊าสท เฮ้าส วี ยู๊ส แอส ซา แค๊ช เฮ้าส)
It’s holdin em strong, it’s a stash house
(อิทซ โฮดดิน เอ็ม สทรอง , อิทซ ซา สแตช เฮ้าส)
I got runners that work for twelve hour shifts
(ไอ ก็อท รันเนอะ แดท เวิ๊ร์ค ฟอร์ ทเว้ลฝ เอาเอ้อร์ ชิฟท์)
and when them n*ggaz keep they count correct, I don’t riff
(แอนด์ เว็น เด็ม เอ็น *ggaz คี๊พ เด เค้าทํ คอรเร็คทํ , ไอ ด้อนท์ riff)
But I ain’t tryin to hear that n*gga took your pack sh*t
(บั๊ท ไอ เอน ทายอิน ทู เฮียร แดท เอ็น *gga ทุค ยุร แพ็ค ฌะ *ที)
Ain’t tryin to hear jack sh*t, f*ck the black b*tch
(เอน ทายอิน ทู เฮียร แจ็ค ฌะ *ที , เอฟ *ck เดอะ แบล๊ค บี *tch)
I ain’t a greedy n*gga, all I want is a five year run
(ไอ เอน ดา กรีดอิ เอ็น *gga , ออล ไอ ว้อนท อีส ซา ไฟฝ เยียร์ รัน)
If I don’t make it, then f*ck it, let me die near a gun
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ เม้ค อิท , เด็น เอฟ *ck อิท , เล็ท มี ดาย เนียร์ รา กัน)
Got b*tches to transport without an escort
(ก็อท บี *tches ทู ทรานซสพอร์ท วิธเอ๊าท แอน เอซคอท)
I’m makin moves from D.C. up to Westport
(แอม เมกิน มู๊ฝ ฟรอม ดี ซี อั๊พ ทู Westport)
Local police ain’t a problem cause they don’t even stress us
(โล๊ค่อล โพลิ๊ซ เอน ดา โพร๊เบล่ม ค๊อส เด ด้อนท์ อี๊เฝ่น สเทรสส อัซ)
It be them ATF n*ggaz that have you under pressure
(อิท บี เด็ม ATF เอ็น *ggaz แดท แฮ็ฝ ยู อั๊นเด้อร พเรฌเออะ)
Just so you know, ain’t gon’ never put my glock down [why n*gga?]
(จั๊สท โซ ยู โนว์ , เอน ก็อน เน๊เฝ่อร์ พุท มาย คล็อก เดาน [ วาย เอ็น *gga ])
Cause I’m a hustlin motherf*cker, and I’m holdin my block down
(ค๊อส แอม มา ฮัสลิน motherf*cker , แอนด์ แอม โฮดดิน มาย บล๊อค เดาน)

[Chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Make A Move คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น