เนื้อเพลง My Toy Soldier คำอ่านไทย 50 Cent

[Intro- 50 Cent]
([ อินโทร 50 เซ็นท ])
You ready? OK let me wind you up
(ยู เร๊ดี้ โอเค เล็ท มี วินด ยู อั๊พ)
Do it exactly the way i say do it
(ดู อิท เอ็กแสคทลิ เดอะ เวย์ ไอ เซย์ ดู อิท)
man, these n*ggas are p*ssy, you heard me?
(แมน , ฑิส เอ็น *ggas แซร์ พี *ssy , ยู เฮิด มี)
Get up nice and close [yeah!]
(เก็ท อั๊พ ไน๊ซ์ แอนด์ โคลส [ เย่ ! ])

[Chorus- 50 Cent]
([ ค๊อรัส 50 เซ็นท ])
I put that battery in his back
(ไอ พุท แดท แบทเทอะริ อิน ฮิส แบ็ค)
I’m the reason why he move like that
(แอม เดอะ รี๊ซั่น วาย ฮี มู๊ฝ ไล๊ค แดท)
That’s my mu’f*ckin toy Soldier
(แด้ท มาย muf*ckin ทอย โซ๊ลเจ้อร์)
I tell him pop that gat, he gon’ pop that gat
(ไอ เทลล ฮิม พ็อพ แดท แกท , ฮี ก็อน พ็อพ แดท แกท)
You dont wanna play wit my Toy Soldier
(ยู ด้อนท์ วอนนา เพลย์ วิท มาย ทอย โซ๊ลเจ้อร์)
I say it’s on, then it’s on
(ไอ เซย์ อิทซ ออน , เด็น อิทซ ออน)
Until ya life is over, F*ckin wit my Toy Soldier
(อันทิล ยา ไล๊ฟ อีส โอ๊เฝ่อร , เอฟ *ckin วิท มาย ทอย โซ๊ลเจ้อร์)
If he’s a casualty in war, trust me I got more
(อิ๊ฟ อีส ซา แคฉอวลทิ อิน วอร์ , ทรัสท มี ไอ ก็อท โม)
You don’t want it wit my Toy Soldier
(ยู ด้อนท์ ว้อนท ดิธ วิท มาย ทอย โซ๊ลเจ้อร์)

[Verse 1: 50 Cent]
([ เฝิซ วัน : 50 เซ็นท ])

This is so close, now follow instructions
(ดิส ซิส โซ โคลส , นาว ฟ๊อลโล่ว อินซทรัคฌัน)
Catch a n*gga slippin, run up on him and buck him
(แค็ทช อะ เอ็น *gga สลิปพิน , รัน อั๊พ ออน ฮิม แอนด์ บั๊ค ฮิม)
I ain’t got no conscience, them whores are nothin’
(ไอ เอน ก็อท โน คอนเฌ็นซ , เด็ม โฮ แซร์ นอทติน)
They ain’t wit us, they against us, We supposed to touch em
(เด เอน วิท อัซ , เด อะเก๊นสท อัซ , วี ซั๊พโพ้ส ทู ทั๊ช เอ็ม)
Here’s what to do if you see him approach me,
(เฮียร ว๊อท ทู ดู อิ๊ฟ ยู ซี ฮิม แอพโพร๊ช มี ,)
Pop that n*gga, ” I dont care if you know me.
(พ็อพ แดท เอ็น *gga , ” ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ยู โนว์ มี)
Half the n*ggas hatin on me used to be homies
(ฮาล์ฟ เดอะ เอ็น *ggas แฮดดิน ออน มี ยู๊ส ทู บี โฮมี)
I don’t trust em when they smile or when they frown, cause they foney
(ไอ ด้อนท์ ทรัสท เอ็ม เว็น เด สไมล์ ออ เว็น เด ฟเราน , ค๊อส เด foney)
Everytime I come around they call the police on me
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ คัม อะราวนฺดฺ เด คอลลํ เดอะ โพลิ๊ซ ออน มี)
Thats why the D’s in the precinct know me
(แด้ท วาย เดอะ ดีสฺ ซิน เดอะ พรีซิงท โนว์ มี)
They know ’bout my rap sh*t, they know bout how i clap people
(เด โนว์ เบาท มาย แร็พ ฌะ *ที , เด โนว์ เบาท ฮาว ไอ คแล็พ พี๊เพิ่ล)
I’m like I’m in a track meet, swift wit the mack , B
(แอม ไล๊ค แอม อิน อะ แทร็ค มี๊ท , ซิวิฟท วิท เดอะ แมกคฺ , บี)
You could see the envy in they eyes fa sho mayne
(ยู เคิด ซี ดิ เอนฝิ อิน เด อาย ฟา โช เมน)
Mad as a mothaf*cka that I’m holdin
(แม้ด แอส ซา mothaf*cka แดท แอม โฮดดิน)
See me in the back of the Phantom Rollin
(ซี มี อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ แฟนทัม โรลลิน)
Quick to make examples outta n*ggas fa sho man
(ควิค ทู เม้ค เอ็กแซ๊มเพิ่ล เอ๊าตา เอ็น *ggas ฟา โช แมน)
Hold me down
(โฮลด์ มี เดาน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 2: 50 Cent]
([ เฝิซ ทู : 50 เซ็นท ])

Shoot, Stab, Kill muf*cka
(ชู๊ท , ซแท็บ , คิลล์ muf*cka)
You ain’t bout it I don’t want ya around, cocks*cker
(ยู เอน เบาท ดิธ ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยา อะราวนฺดฺ , ค๊อค *cker)
Every word out my mouth is felt
(เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด เอ๊าท มาย เม๊าธ อีส เฟ็ลท)
That ?? I pop, the hollows so hot, yo ass will melt
(แดท ไอ พ็อพ , เดอะ ฮ๊อลโล่ว โซ ฮอท , โย อาซ วิล เม้ลท)
Barber razor in the club, stunt n I’ll give you a ?? stich,
(บ๊าเบอร์ เร๊เซ่อร์ อิน เดอะ คลับ , ซทันท เอ็น อิลล กี๊ฝ ยู อะ stich ,)
gored, ya head all taped up
(โก , ยา เฮด ออล แท็พ อั๊พ)
n*ggas know how I get down, see they know when I’m around
(เอ็น *ggas โนว์ ฮาว ไอ เก็ท เดาน , ซี เด โนว์ เว็น แอม อะราวนฺดฺ)
Haha, my soldiers around in this,
(ฮาฮา , มาย โซ๊ลเจ้อร์ อะราวนฺดฺ อิน ดิส ,)
some sh*t go down, and a n*gga get laid down
(ซัม ฌะ *ที โก เดาน , แอนด์ อะ เอ็น *gga เก็ท เลด เดาน)
Its no surprise cause n*ggas know how I get down
(อิทซ โน เซอร์ไพร๊ส ค๊อส เอ็น *ggas โนว์ ฮาว ไอ เก็ท เดาน)
Black tint on the Testarossa,
(แบล๊ค ทินท ออน เดอะ Testarossa ,)
Hammer out the holster, gat in my lap in case u gotta get clapped
(แฮ๊มเมอร์ เอ๊าท เดอะ โฮลซเทอะ , แกท อิน มาย แหล๊พ อิน เค๊ส ยู กอททะ เก็ท แครบชฺ)
You monkey n*ggas swing through my hood, we on that gorilla sh*t
(ยู มั๊งคี่ เอ็น *ggas สวิง ทรู มาย ฮุด , วี ออน แดท โกะรีลละ ฌะ *ที)
You clap off and miss, we come back and start killin sh*t
(ยู คแล็พ ออฟฟ แอนด์ มิซ , วี คัม แบ็ค แอนด์ สท๊าร์ท คิลลิน ฌะ *ที)
Catch us on the corner wearin black chinchilla sh*t
(แค็ทช อัซ ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ เวียริน แบล๊ค ชินชีลละ ฌะ *ที)
We organize discipline, plus we militant
(วี ออแกะไนส ดิ๊สซิพลิ่น , พลัส วี มีลอิแท็นท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3: Tony Yayo]
([ เฝิซ ที : โทนี่ Yayo ])
[Wierd intro by Yayo]
([ Wierd อินโทร บาย Yayo ])

I’m in that coupe phantom, and the bodies kitted
(แอม อิน แดท คูเพ แฟนทัม , แอนด์ เดอะ บอดีสฺ kitted)
Waves in my head, lookin like tsunamis hit it
(เว๊ฝ ซิน มาย เฮด , ลุคกิน ไล๊ค tsunamis ฮิท ดิธ)
n*ggas scheme, the infrared beam’s on the mac
(เอ็น *ggas สคีม , ดิ อินเฟอเรท บีม ออน เดอะ แมค)
I put green on yo head like an Oakland A’s hat
(ไอ พุท กรีน ออน โย เฮด ไล๊ค แอน โอคแรน แอส แฮ็ท)
My boy was a dolja, now he a soulja
(มาย บอย วอส ซา dolja , นาว ฮี อะ สโลจา)
My lil’ son ?? lettin off the ruger
(มาย ลิล ซัน เลทดิน ออฟฟ เดอะ ruger)
In a whip mashed up, lookin for his enemies
(อิน อะ ฮวิพ แม็ฌ อั๊พ , ลุคกิน ฟอร์ ฮิส อียีมีสฺ)
Ridin and gassed up off double D batteries
(ริดอิน แอนด์ gassed อั๊พ ออฟฟ ดั๊บเบิ้ล ดี แบ็ตเทอริ)
Mass casualties, is hooked to them IV’s
(มาซ แคฉอวลทิส , อีส ฮุ๊ค ทู เด็ม IVs)
50 gimme the word, thats when I squeeze
(50 กีมมิ เดอะ เวิร์ด , แด้ท เว็น นาย สควี๊ซ)
Click clack, take that, fall back, its a contract
(คลิ๊ก คแล็ค , เท้ค แดท , ฟอลล์ แบ็ค , อิทซ ซา ค๊อนแทรคทํ)
50 grand, and 50 man
(50 แกรนด์ , แอนด์ 50 แมน)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Toy Soldier คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น