เนื้อเพลง My Body คำอ่านไทย LSG

Your body
(ยุร บ๊อดี้)
My body, your body
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้)
[All over your body baby]
([ ออล โอ๊เฝ่อร ยุร บ๊อดี้ เบ๊บี้ ])
My body, your body
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้)
My body, your body
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้)
[All over my body girl]
([ ออล โอ๊เฝ่อร มาย บ๊อดี้ เกิร์ล ])
My body, your body
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้)
All over my body girl
(ออล โอ๊เฝ่อร มาย บ๊อดี้ เกิร์ล)
My body, your body
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้)
[All over your body, baby]
([ ออล โอ๊เฝ่อร ยุร บ๊อดี้ , เบ๊บี้ ])
My body, your body
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้)
My body, your body
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้)
[All over my body]
([ ออล โอ๊เฝ่อร มาย บ๊อดี้ ])
My body, your body
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้)
My body,your body
(มาย บ๊อดี้ , ยุร บ๊อดี้)
All over my body girl
(ออล โอ๊เฝ่อร มาย บ๊อดี้ เกิร์ล)
In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
When my body’s feenin’ for you, baby
(เว็น มาย บ๊อดี้ ฟีนิน ฟอร์ ยู , เบ๊บี้)
Gotta call you up and let you know
(กอททะ คอลลํ ยู อั๊พ แอนด์ เล็ท ยู โนว์)
It’s what I’m feelin’, baby
(อิทซ ว๊อท แอม ฟีลิน , เบ๊บี้)
Nine one one zero zero twenty-four
(ไนน วัน วัน ซี๊โร่ ซี๊โร่ ทเว้นที่ โฟ)
Baby it’s an emergency
(เบ๊บี้ อิทซ แอน อีเม๊อร์เจนซี่)
I’m callin’ cuz gotta have some more
(แอม คอลลิน คัซ กอททะ แฮ็ฝ ซัม โม)
How would you like if I lay you down
(ฮาว เวิด ยู ไล๊ค อิ๊ฟ ฟาย เลย์ ยู เดาน)
[If I lay you down]
([ อิ๊ฟ ฟาย เลย์ ยู เดาน ])
Would you like it if I was to sex you down
(เวิด ยู ไล๊ค อิท อิ๊ฟ ฟาย วอส ทู เซ็กซ ยู เดาน)
I can’t think about nothing else
(ไอ แค็นท ทริ๊งค อะเบ๊าท นัธอิง เอ๊ลส)
You sentulate me with your love
(ยู sentulate มี วิธ ยุร ลัฝ)
It ain’t no secret girl
(อิท เอน โน ซี๊เขร็ท เกิร์ล)
Your body fits me like a glove
(ยุร บ๊อดี้ ฟิท มี ไล๊ค เก กลัฝ)
My body all over your body, babe
(มาย บ๊อดี้ ออล โอ๊เฝ่อร ยุร บ๊อดี้ , เบ้บ)
[Baby, it’s your body, babe]
([ เบ๊บี้ , อิทซ ยุร บ๊อดี้ , เบ้บ ])
Your body all over my body, babe
(ยุร บ๊อดี้ ออล โอ๊เฝ่อร มาย บ๊อดี้ , เบ้บ)
[Yours over mine]
([ ยุร โอ๊เฝ่อร ไมน์ ])
My body all over your body
(มาย บ๊อดี้ ออล โอ๊เฝ่อร ยุร บ๊อดี้)
It’s your body, baby
(อิทซ ยุร บ๊อดี้ , เบ๊บี้)
[It’s yours all over, over your body babe]
([ อิทซ ยุร ซอร์ โอ๊เฝ่อร , โอ๊เฝ่อร ยุร บ๊อดี้ เบ้บ ])
My body all over your body, babe
(มาย บ๊อดี้ ออล โอ๊เฝ่อร ยุร บ๊อดี้ , เบ้บ)
[It’s your body, yeah]
([ อิทซ ยุร บ๊อดี้ , เย่ ])
Your body all over my body, babe
(ยุร บ๊อดี้ ออล โอ๊เฝ่อร มาย บ๊อดี้ , เบ้บ)
[I cling to your body, baby]
([ ไอ คลิ๊ง ทู ยุร บ๊อดี้ , เบ๊บี้ ])
My body all over your body
(มาย บ๊อดี้ ออล โอ๊เฝ่อร ยุร บ๊อดี้)
[Baby, it’s your body, babe]
([ เบ๊บี้ , อิทซ ยุร บ๊อดี้ , เบ้บ ])
Oh, it’s your body babe
(โอ , อิทซ ยุร บ๊อดี้ เบ้บ)
All over my body girl
(ออล โอ๊เฝ่อร มาย บ๊อดี้ เกิร์ล)
Wanna fill you up ’till your river flows over
(วอนนา ฟิลล ยู อั๊พ ทิลล์ ยุร ริ๊เฝ่อร์ โฟลว์ โอ๊เฝ่อร)
Wanna feel your precious treasure wrapped around me oh so tightly
(วอนนา ฟีล ยุร พรีเชี๊ยส เทร๊เช่อร แร็พท อะราวนฺดฺ มี โอ โซ ไททลิ)
In, out, I wanna hear you shout
(อิน , เอ๊าท , ไอ วอนนา เฮียร ยู เช๊าท)
Won’t you come on baby let me break you off
(ว็อนท ยู คัมมอน เบ๊บี้ เล็ท มี เบร๊ค ยู ออฟฟ)
I guarentee I’ll turn you out
(ไอ guarentee อิลล เทิร์น ยู เอ๊าท)
How would you like if I lay you down
(ฮาว เวิด ยู ไล๊ค อิ๊ฟ ฟาย เลย์ ยู เดาน)

Would you like it if I was to sex you down
(เวิด ยู ไล๊ค อิท อิ๊ฟ ฟาย วอส ทู เซ็กซ ยู เดาน)
Baby, girl stop fighting you know you want me just like I want you
(เบ๊บี้ , เกิร์ล สท๊อพ ไฟท์ดิง ยู โนว์ ยู ว้อนท มี จั๊สท ไล๊ค ไก ว้อนท ยู)
Never had a lover that would do the things that Johnny can do
(เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ ลัฝเออะ แดท เวิด ดู เดอะ ทริง เอส แดท จอนนิ แคน ดู)
My body all over your body, babe
(มาย บ๊อดี้ ออล โอ๊เฝ่อร ยุร บ๊อดี้ , เบ้บ)
[It’s your, yeah]
([ อิทซ ยุร , เย่ ])
Your body all over my body, babe
(ยุร บ๊อดี้ ออล โอ๊เฝ่อร มาย บ๊อดี้ , เบ้บ)
[Said it’s your body]
([ เซ็ด อิทซ ยุร บ๊อดี้ ])
My body all over your body
(มาย บ๊อดี้ ออล โอ๊เฝ่อร ยุร บ๊อดี้)
It’s your body, babe
(อิทซ ยุร บ๊อดี้ , เบ้บ)
[It’s yours body, babe]
([ อิทซ ยุร บ๊อดี้ , เบ้บ ])
All over my body babe
(ออล โอ๊เฝ่อร มาย บ๊อดี้ เบ้บ)
[My body]
([ มาย บ๊อดี้ ])
My body all over your body, babe
(มาย บ๊อดี้ ออล โอ๊เฝ่อร ยุร บ๊อดี้ , เบ้บ)
[Said it feels so good]
([ เซ็ด ดิท ฟีล โซ กู๊ด ])
Your body all over my body, babe
(ยุร บ๊อดี้ ออล โอ๊เฝ่อร มาย บ๊อดี้ , เบ้บ)
[Said it feels so nice, so nice]
([ เซ็ด ดิท ฟีล โซ ไน๊ซ์ , โซ ไน๊ซ์ ])
My body all over your body
(มาย บ๊อดี้ ออล โอ๊เฝ่อร ยุร บ๊อดี้)
[It’s your body, babe]
([ อิทซ ยุร บ๊อดี้ , เบ้บ ])
Oh, it’s your body baby
(โอ , อิทซ ยุร บ๊อดี้ เบ๊บี้)
If I beg, pleae, play on
(อิ๊ฟ ฟาย เบ๊ก , pleae , เพลย์ ออน)
My, my, my, my, my, my, my, my
(มาย , มาย , มาย , มาย , มาย , มาย , มาย , มาย)
My, my, my, my, my, my, my, my
(มาย , มาย , มาย , มาย , มาย , มาย , มาย , มาย)
My, my, my [body] yeah
(มาย , มาย , มาย [ บ๊อดี้ ] เย่)
Keep on playin on
(คี๊พ ออน เพลย์ยิน ออน)
It’s your body, body, body, body, body
(อิทซ ยุร บ๊อดี้ , บ๊อดี้ , บ๊อดี้ , บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Your sexy body all over my body babe
(ยุร เซคซิ บ๊อดี้ ออล โอ๊เฝ่อร มาย บ๊อดี้ เบ้บ)
It’s your body, body, body, body, body
(อิทซ ยุร บ๊อดี้ , บ๊อดี้ , บ๊อดี้ , บ๊อดี้ , บ๊อดี้)
Your fine body, all oiver my body
(ยุร ไฟน บ๊อดี้ , ออล oiver มาย บ๊อดี้)
Baby, it’s your body
(เบ๊บี้ , อิทซ ยุร บ๊อดี้)
My body all over your body, babe
(มาย บ๊อดี้ ออล โอ๊เฝ่อร ยุร บ๊อดี้ , เบ้บ)
[My body all over your body]
([ มาย บ๊อดี้ ออล โอ๊เฝ่อร ยุร บ๊อดี้ ])
Your body all over my body, baby
(ยุร บ๊อดี้ ออล โอ๊เฝ่อร มาย บ๊อดี้ , เบ๊บี้)
[Could you feel me, baby]
([ เคิด ยู ฟีล มี , เบ๊บี้ ])
My body all over your body
(มาย บ๊อดี้ ออล โอ๊เฝ่อร ยุร บ๊อดี้)
[Oh, yeah]
([ โอ , เย่ ])
It’s your body, babe
(อิทซ ยุร บ๊อดี้ , เบ้บ)
All over your body
(ออล โอ๊เฝ่อร ยุร บ๊อดี้)
[Give me your body, baby]
([ กี๊ฝ มี ยุร บ๊อดี้ , เบ๊บี้ ])
My body all over your body
(มาย บ๊อดี้ ออล โอ๊เฝ่อร ยุร บ๊อดี้)
[All over your body]
([ ออล โอ๊เฝ่อร ยุร บ๊อดี้ ])
Your body all over my body]
(ยุร บ๊อดี้ ออล โอ๊เฝ่อร มาย บ๊อดี้ ])
[It’s all I need, all I want]
([ อิทซ ซอร์ ไอ นี๊ด , ออล ไอ ว้อนท ])
[Can’t you feel me]
([ แค็นท ยู ฟีล มี ])
My body all over your body
(มาย บ๊อดี้ ออล โอ๊เฝ่อร ยุร บ๊อดี้)
[Oh, baby, it’s your body, baby]
([ โอ , เบ๊บี้ , อิทซ ยุร บ๊อดี้ , เบ๊บี้ ])
Oh, it’s your body, babe
(โอ , อิทซ ยุร บ๊อดี้ , เบ้บ)
Feel me, your body
(ฟีล มี , ยุร บ๊อดี้)
It’s your body
(อิทซ ยุร บ๊อดี้)
It’s your body baby
(อิทซ ยุร บ๊อดี้ เบ๊บี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Body คำอ่านไทย LSG

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น