เนื้อเพลง Breathe and Stop คำอ่านไทย Q-Tip

Uh, uh, uh, uh, uh get up
(อา , อา , อา , อา , อา เก็ท อั๊พ)
Uh, uh for real, uh, uh
(อา , อา ฟอร์ เรียล , อา , อา)
Come on
(คัมมอน)
Uma uma, uma, uma
(อุมา อุมา , อุมา , อุมา)

[Verse 1]:
([ เฝิซ วัน ] :)
A hard time if your motion is still
(อะ ฮาร์ด ไทม์ อิ๊ฟ ยุร โมฌัน อีส สทิลล)
Let me move some things around because the lyrics is ill
(เล็ท มี มู๊ฝ ซัม ทริง เอส อะราวนฺดฺ บิคอส เดอะ ลีริค ซิส อิลล)
Abstract…you know my stiggidy in here [yeah]
(แอ๊บสแทรคทฺ ยู โนว์ มาย stiggidy อิน เฮียร [ เย่ ])
N*ggas get on and swear it’s they f*ckin’ year
(เอ็น *ggas เก็ท ออน แอนด์ สแวร์ อิทซ เด เอฟ *ckin เยียร์)
But, yo your girl just moved
(บั๊ท , โย ยุร เกิร์ล จั๊สท มู๊ฝ)
To the jointt in the club, in the car if it groove [uh]
(ทู เดอะ jointt อิน เดอะ คลับ , อิน เดอะ คารํ อิ๊ฟ อิท กรูฝ [ อา ])
Broad look, the movement is on
(บรอด ลุ๊ค , เดอะ มูฝเม็นท อีส ออน)
Mild mannered mami’s in Victoria thogs, uh
(มายลด์ แม๊นเน่อร์ มัมมี ซิน ฝิคโทเรียะ thogs , อา)
I give my rhyme a bless
(ไอ กี๊ฝ มาย ไรม อะ เบล๊ส)
Guaranteed to make it right if your night is a bust [yeah yeah]
(แกแรนที ทู เม้ค อิท ไร๊ท อิ๊ฟ ยุร ไน๊ท อีส ซา บัซท [ เย่ เย่ ])
You vivrant and you fresh and all
(ยู vivrant แอนด์ ยู เฟรช แอนด์ ออล)
Original to say the least and you’ve impressed Kamal [come on]
(ออริจินัล ทู เซย์ เดอะ ลีซท แอนด์ ยู๊ฟ อิมเพรส Kamal [ คัมมอน ])
Rappers start then they stall
(แรพเพอ สท๊าร์ท เด็น เด ซทอล)
Findin’ it very hard to make it over the wall
(ฟายดิน หนิด เฝ๊รี่ ฮาร์ด ทู เม้ค อิท โอ๊เฝ่อร เดอะ วอลล์)
Hey, you get your weight up, my motto you heard?
(เฮ , ยู เก็ท ยุร เว๊ท อั๊พ , มาย มอทโท ยู เฮิด)
And I grown a deaf ear to felonious words, uh
(แอนด์ ดาย กโรน อะ ดี๊ฟ เอียร ทู เฟะโลเนียซ เวิร์ด , อา)
So girls move it around
(โซ เกิร์ล มู๊ฝ อิท อะราวนฺดฺ)
If you see your main dog give a brother a pound
(อิ๊ฟ ยู ซี ยุร เมน ด้อกก กี๊ฝ อะ บร๊าเท่อรํ รา เพานด)
And just uh…
(แอนด์ จั๊สท อา)

[Chorus]:
([ ค๊อรัส ] :)
Breathe and stop, for real, and give it what you got, and just uh
(บรีฑ แอนด์ สท๊อพ , ฟอร์ เรียล , แอนด์ กี๊ฝ อิท ว๊อท ยู ก็อท , แอนด์ จั๊สท อา)
Breathe and stop, for real and give it what you got
(บรีฑ แอนด์ สท๊อพ , ฟอร์ เรียล แอนด์ กี๊ฝ อิท ว๊อท ยู ก็อท)
Give it what you got, give it what you got
(กี๊ฝ อิท ว๊อท ยู ก็อท , กี๊ฝ อิท ว๊อท ยู ก็อท)
If you on the block then give it what you got
(อิ๊ฟ ยู ออน เดอะ บล๊อค เด็น กี๊ฝ อิท ว๊อท ยู ก็อท)

[Verse 2]:
([ เฝิซ ทู ] :)
A thug, a thrill, you as mean as the eyes [say word]
(อะ ธัก , อะ ธริล , ยู แอส มีน แอส ดิ อาย [ เซย์ เวิร์ด ])
I wanna feel you, them big-ass thighs
(ไอ วอนนา ฟีล ยู , เด็ม บิ๊ก อาซ ไธ)
Your Prada dress or your Gucci bag
(ยุร พราดา เดรส ออ ยุร กู๊ซชี่ แบ๊ก)
With the Polo jeans over doobi-bag, uh
(วิธ เดอะ โพโล ยีน โอ๊เฝ่อร doobi แบ๊ก , อา)
Yo hold the door aight?
(โย โฮลด์ เดอะ ดอร์ ไอชฺ)
We comin’ through, Tribe beef, hold it down for the night
(วี คัมอิน ทรู , ไทร๊บ์ บี๊ฟ , โฮลด์ ดิท เดาน ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
Big Moon got the fifth
(บิ๊ก มูน ก็อท เดอะ ฟิฟธ)
D-Lyfe he got the dealy and girl you got the gift [yeah for real love]
(ดี ไลฟฺ ฮี ก็อท เดอะ dealy แอนด์ เกิร์ล ยู ก็อท เดอะ กิฟท [ เย่ ฟอร์ เรียล ลัฝ ])
Turn it over the page
(เทิร์น หนิด โอ๊เฝ่อร เดอะ เพจ)
Usherin’ all of ya’ll to a brand new age, where [yeah]
(Usherin ออล อ็อฝ ยอล ทู อะ แบรนดฺ นิว เอจ , แวร์ [ เย่ ])
Status really don’t mind
(สเท๊ทัซ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ไมนด์)
Everybody get right to the pitter and patter [come on]
(เอวี่บอดี้ เก็ท ไร๊ท ทู เดอะ pitter แอนด์ แพทเทอะ [ คัมมอน ])
Makin’ moves, settin’ precedence
(เมกิน มู๊ฝ , เซทดิน พริซีดเอ็นซ)
Enterin’ your residence, the whole scene is decadence
(Enterin ยุร เร๊สซิเด้นท , เดอะ โฮล ซีน อีส ดิเคเด็นซ)
And the feelin’ is true
(แอนด์ เดอะ ฟีลิน อีส ทรู)
I’m seein’ me and my crew, you seein’ black and blue,uh [yeah]
(แอม ซีอิน มี แอนด์ มาย ครู , ยู ซีอิน แบล๊ค แอนด์ บลู , อา [ เย่ ])
So let’s go for the ride
(โซ เล็ท โก ฟอร์ เดอะ ไรด์)
Strap yourself in tight and if you bonafied then just uh
(ซทแร็พ ยุรเซลฟ อิน ไท๊ท แอนด์ อิ๊ฟ ยู bonafied เด็น จั๊สท อา)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Bridge]:
([ บริดจ ] :)
Dunn, what, what bring it, bring it
(Dunn , ว๊อท , ว๊อท บริง อิท , บริง อิท)
Bring it give it, bring it give it
(บริง อิท กี๊ฝ อิท , บริง อิท กี๊ฝ อิท)
Bring it give it, bring it give it
(บริง อิท กี๊ฝ อิท , บริง อิท กี๊ฝ อิท)
Bring it give it, bring it give it
(บริง อิท กี๊ฝ อิท , บริง อิท กี๊ฝ อิท)
Bring it give it, bring it give it
(บริง อิท กี๊ฝ อิท , บริง อิท กี๊ฝ อิท)
Bring it give it, bring it give it
(บริง อิท กี๊ฝ อิท , บริง อิท กี๊ฝ อิท)
Bring it right where?
(บริง อิท ไร๊ท แวร์)
Right here, right where? Right here, right where?
(ไร๊ท เฮียร , ไร๊ท แวร์ ไร๊ท เฮียร , ไร๊ท แวร์)
Right here, right where? Right here, right where?
(ไร๊ท เฮียร , ไร๊ท แวร์ ไร๊ท เฮียร , ไร๊ท แวร์)
Right here, right where? Right here, right where?
(ไร๊ท เฮียร , ไร๊ท แวร์ ไร๊ท เฮียร , ไร๊ท แวร์)
Right here, take it home home, take it home, right here
(ไร๊ท เฮียร , เท้ค อิท โฮม โฮม , เท้ค อิท โฮม , ไร๊ท เฮียร)

[Verse 3]:
([ เฝิซ ที ] :)
Millenium, on your mind, are you runnin’ out of time?
(Millenium , ออน ยุร ไมนด์ , อาร์ ยู รูนนิน เอ๊าท อ็อฝ ไทม์)
Hope you skippin’ every line because I’m gettin’ mine
(โฮพ ยู skippin เอ๊เฝอร์รี่ ไลน์ บิคอส แอม เกดดิน ไมน์)
Move it around a bit again
(มู๊ฝ อิท อะราวนฺดฺ อะ บิท อะเกน)
Every block every town we startin’ a trend [for real for real]
(เอ๊เฝอร์รี่ บล๊อค เอ๊เฝอร์รี่ ทาวน์ วี สตาร์ดิน อะ เทร็นด [ ฟอร์ เรียล ฟอร์ เรียล ])
Eye to eye Ma and toe to toe [toe to toe]
(อาย ทู อาย มา แอนด์ โท ทู โท [ โท ทู โท ])
Who concentratin’ on killin’ the show?
(ฮู concentratin ออน คิลลิน เดอะ โชว์)
Penetration is methodically slow
(เพนิทเรฌัน อีส มิธอดอิแค็ลลิ สโลว์)
Moutain high, valley low, gonna find the dough [yo for real for real]
(Moutain ไฮฮ , แฝ๊เล่ย์ โลว , กอนนะ ไฟนด์ เดอะ โด [ โย ฟอร์ เรียล ฟอร์ เรียล ])
All my peoples, no matter the creed
(ออล มาย พี๊เพิ่ล , โน แม๊ทเท่อร์ เดอะ ครีด)
We gonna satisfy the urge and discover the need [uh uh uh uh]
(วี กอนนะ แซ๊ททิซไฟ ดิ เอร์จ แอนด์ ดิสโค๊ฟเฝ่อร์ เดอะ นี๊ด [ อา อา อา อา ])
You feel, you fel the bite in this
(ยู ฟีล , ยู เฟล เดอะ ไบ้ท์ อิน ดิส)
If you think I’m type real then invite me miss
(อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค แอม ไท๊พ เรียล เด็น อินไฝ๊ท มี มิซ)
And let me say a rhyme in your ear
(แอนด์ เล็ท มี เซย์ อะ ไรม อิน ยุร เอียร)
Dancin’ close you the most and you fit in here [yeah]
(แดนซิน โคลส ยู เดอะ โมซท แอนด์ ยู ฟิท อิน เฮียร [ เย่ ])
You feel the rhythm is right
(ยู ฟีล เดอะ ริธึ่ม อีส ไร๊ท)
You know the spittin’ is tight
(ยู โนว์ เดอะ สปิทดิน อีส ไท๊ท)
You think you won’t but I think you might, uh
(ยู ทริ๊งค ยู ว็อนท บั๊ท ไอ ทริ๊งค ยู ไมท , อา)

[Chorus – 8x]
([ ค๊อรัส 8x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breathe and Stop คำอ่านไทย Q-Tip

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น