เนื้อเพลง First Degree คำอ่านไทย Ja Rule

[feat. The Franchise]
([ ฟีท เดอะ แฟร๊นไช้ส ])

[Da Franchise]
([ ดา แฟร๊นไช้ส ])
Uh, {chuckles}
(อา , {chuckles})
Ey yo Chris Man, what you think these n*ggaz was thinking man?
(อาย์ โย คริส แมน , ว๊อท ยู ทริ๊งค ฑิส เอ็น *ggaz วอส ติ้งกิง แมน)
F*ck y’all n*ggaz thinking, man? Ain’t no Violators except us man
(เอฟ *ck ยอล เอ็น *ggaz ติ้งกิง , แมน เอน โน ไฝโอะเลเทอะ เอ็กเซ๊พท อัซ แมน)
Why these n*ggaz trying to Violate sh*t without us man huh?
(วาย ฑิส เอ็น *ggaz ทไรอิง ทู ไฝ๊โอเหลท ฌะ *ที วิธเอ๊าท อัซ แมน ฮู)
I told these n*ggaz man a piece of the pie come in the game
(ไอ โทลด ฑิส เอ็น *ggaz แมน อะ พี๊ซ อ็อฝ เดอะ ไพ คัม อิน เดอะ เกม)
We want in man, Franchise want in
(วี ว้อนท อิน แมน , แฟร๊นไช้ส ว้อนท อิน)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
I love n*ggaz who talk drama till the gun is stuck in they face
(ไอ ลัฝ เอ็น *ggaz ฮู ท๊อล์ค ดร๊าม่า ทิลล์ เดอะ กัน อีส ซทัค อิน เด เฟซ)
Screaming for they mama,
(ซครีมอิง ฟอร์ เด มามะ ,)
left with three in the dome three in the chest and waist
(เล๊ฟท วิธ ทรี อิน เดอะ โดม ทรี อิน เดอะ เชสทํ แอนด์ เว๊สท)
Don’t let this young n*gga decieve you,
(ด้อนท์ เล็ท ดิส ยัง เอ็น *gga decieve ยู ,)
if you want beef then tell me where to meet you
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท บี๊ฟ เด็น เทลล มี แวร์ ทู มี๊ท ยู)
I’ll bring so much heat, one side of the earth will melt, then step off
(อิลล บริง โซ มัช ฮีท , วัน ไซด์ อ็อฝ ดิ เอิร์ทร วิล เม้ลท , เด็น สเท็พ ออฟฟ)
Bitty boppin, chain rockin, notch in my belt,
(บิดดี boppin , เชน รอคกิน , น็อช อิน มาย เบ๊ลท์ ,)
my n*ggas rock raw and stick barrel style
(มาย เอ็น *ggas ร๊อค รอว์ แอนด์ สทิ๊ค บ๊าร์เรล สไทล์)
N*ggas mouth till they catch lock jaw,
(เอ็น *ggas เม๊าธ ทิลล์ เด แค็ทช ล๊อค จอ ,)
I got plans to spend a million and more
(ไอ ก็อท แพลน ทู สเพ็นด อะ มิ๊ลเลี่ยน แอนด์ โม)
Before I hit a million and four, before death,
(บีฟอร์ ไอ ฮิท ดา มิ๊ลเลี่ยน แอนด์ โฟ , บีฟอร์ เด้ท ,)
pull a gun on me squeeze one in me
(พูลล อะ กัน ออน มี สควี๊ซ วัน อิน มี)
I’m trying to make sure, n*ggaz want none of me
(แอม ทไรอิง ทู เม้ค ชัวร์ , เอ็น *ggaz ว้อนท นัน อ็อฝ มี)
You just don’t know what these streets have done to me, what’s become of me
(ยู จั๊สท ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ฑิส สทรีท แฮ็ฝ ดัน ทู มี , ว๊อท บีคัม อ็อฝ มี)
I was raised in a world so cold it’s numbened me, I’m so dirty I’m filthy
(ไอ วอส เร้ส อิน อะ เวิลด โซ โคลด์ อิทซ numbened มี , แอม โซ เดอทิ แอม ฟีลธิ)
I done scared so many n*ggaz, It’s gonna take a scared n*gga to kill me
(ไอ ดัน ซคา โซ เมนอิ เอ็น *ggaz , อิทซ กอนนะ เท้ค เก ซคา เอ็น *gga ทู คิลล์ มี)
If it’s murda, drugs, guns or related to thugz I’m guilty
(อิ๊ฟ อิทซ เมอร์ดา , ดรัก , กัน ออ รีเหลท ทู thugz แอม กีลทิ)

[Chorus- Ja Rule][ x 2]
([ ค๊อรัส จา รูล ] [ เอ๊กซฺ ทู ])
It’s murda, we gon leave you in, n*gga
(อิทซ เมอร์ดา , วี ก็อน ลี๊ฝ ยู อิน , เอ็น *gga)
Franchise gonna fill you wit lead, n*gga
(แฟร๊นไช้ส กอนนะ ฟิลล ยู วิท ลี๊ด , เอ็น *gga)
No more crying over spilled blood
(โน โม คไรอิง โอ๊เฝ่อร สพิลล บลัด)
Throw yo gunz if you a real thug
(โธรว์ โย gunz อิ๊ฟ ยู อะ เรียล ธัก)
Uhh
(อา)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Yo, you see y’all sometime n*ggaz, boy, you gon speak to the four
(โย , ยู ซี ยอล ซัมไทม์ เอ็น *ggaz , บอย , ยู ก็อน สพี๊ค ทู เดอะ โฟ)
Cause you’se a sometime thug, sometime seeking the law
(ค๊อส ยูซ อะ ซัมไทม์ ธัก , ซัมไทม์ ซีคิง เดอะ ลอว์)
I’ma seek to you it you breathe no more, when we crash the door
(แอมอา ซี๊ค ทู ยู อิท ยู บรีฑ โน โม , เว็น วี คแร็ฌ เดอะ ดอร์)
It’s not a game, Pesci don’t laugh no more, black Tahoe
(อิทซ น็อท ดา เกม , Pesci ด้อนท์ ล๊าฟ โน โม , แบล๊ค Tahoe)
Stashing the door, fitting beautful in it
(Stashings เดอะ ดอร์ , ฟีททิง beautful อิน หนิด)
A n*gga jinxed so there’s a urinal in it, on the belt do the usual limit
(อะ เอ็น *gga จิงคซ โซ แดร์ ซา ยูริแน็ล อิน หนิด , ออน เดอะ เบ๊ลท์ ดู ดิ ยูฉวล ลิ๊หมิท)
You know, double five, heading to L.I to buckle the pies
(ยู โนว์ , ดั๊บเบิ้ล ไฟฝ , เฮดอิง ทู แอล ไอ ทู บัคเคิล เดอะ ไพ)
Before I die I want you speakers to bleed my name
(บีฟอร์ ไอ ดาย ไอ ว้อนท ยู ซพีคเออะ ทู บลีด มาย เนม)
Cafe, weed leaky K, franchise three of the same
(แคะเฟ , วี ลีคอิ เค , แฟร๊นไช้ส ทรี อ็อฝ เดอะ เซม)
I let my n*ggaz hit this man, cause ain’t nuttin but X’s on my hitlist, man
(ไอ เล็ท มาย เอ็น *ggaz ฮิท ดิส แมน , ค๊อส เอน นัทดิน บั๊ท Xs ออน มาย hitlist , แมน)
And I’m a buisness man in the city, don’t force the kid
(แอนด์ แอม มา บิซสิเนต แมน อิน เดอะ ซิ๊ที่ , ด้อนท์ ฟอร์ซ เดอะ คิด)
I’m a gangsta once I cross the bridge and I toss yo wig
(แอม มา แก๊งซดา วั๊นซ ไอ ครอสสํ เดอะ บริดจ แอนด์ ดาย ท็อซ โย วิก)
Frontin n*ggaz, don’t fake for me
(ฟ้อนดิน เอ็น *ggaz , ด้อนท์ เฟ้ค ฟอร์ มี)
Cause for them cakes I’m running in yo bakery
(ค๊อส ฟอร์ เด็ม เค้ก แอม รันนิง อิน โย เบคเออะริ)
It’s murda
(อิทซ เมอร์ดา)

[Chorus- Ja Rule][ x 2]
([ ค๊อรัส จา รูล ] [ เอ๊กซฺ ทู ])
It’s murda, we gon leave you in, n*gga
(อิทซ เมอร์ดา , วี ก็อน ลี๊ฝ ยู อิน , เอ็น *gga)
Franchise gonna fill you wit lead, n*gga
(แฟร๊นไช้ส กอนนะ ฟิลล ยู วิท ลี๊ด , เอ็น *gga)
No more crying over spilled blood
(โน โม คไรอิง โอ๊เฝ่อร สพิลล บลัด)
Throw yo gunz if you a real thug
(โธรว์ โย gunz อิ๊ฟ ยู อะ เรียล ธัก)
Uhh
(อา)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Ey yo my n*ggaz stay on the job and if there’s any drama involved
(อาย์ โย มาย เอ็น *ggaz สเทย์ ออน เดอะ จ๊อบ แอนด์ อิ๊ฟ แดร์ เอ๊นี่ ดร๊าม่า อินโฝ๊ลฝ)
We grip shotguns, maddex are the one’s that revolve
(วี กริพ ชอทกัน , maddex อาร์ ดิ วัน แดท รีโฝ้ลฝ)
See me hoppin out a gray 5, dope in the trunk
(ซี มี โฮ๊พปิน เอ๊าท ดา กเร ไฟท์ , โดพ อิน เดอะ ทรังค)
And enough coke to have these blocks open for months
(แอนด์ อีน๊าฟ โคค ทู แฮ็ฝ ฑิส บล๊อค โอ๊เพ่น ฟอร์ มั้นธ)
When I pop up, n*ggaz better head for the hills
(เว็น นาย พ็อพ อั๊พ , เอ็น *ggaz เบ๊ทเท่อร์ เฮด ฟอร์ เดอะ ฮิลล์)
Act up and you gon see how many heads’ll get killed
(แอ๊คท อั๊พ แอนด์ ยู ก็อน ซี ฮาว เมนอิ headsll เก็ท คิลล์)
Starter for war, dog I’m holdin plenty of gunz
(ซทาเทอะ ฟอร์ วอร์ , ด้อกก แอม โฮดดิน เพล๊นที่ อ็อฝ gunz)
N*ggaz come home to find a bomb taped to they son
(เอ็น *ggaz คัม โฮม ทู ไฟนด์ อะ บอมบฺ แท็พ ทู เด ซัน)
Bunch of violent n*ggaz taking your one’s
(บันช อ็อฝ ไฝ๊โอเล้นท เอ็น *ggaz เทคอิง ยุร วัน)
Went from copping a bird now we cop em by the tons, ya heard?
(เว็นท ฟรอม coppings อะ เบิร์ด นาว วี ค็อพ เอ็ม บาย เดอะ ท็อง , ยา เฮิด)
I down henny till my vision is blurred
(ไอ เดาน เฮนนี่ ทิลล์ มาย ฝิ๊ชั่น อีส บอร์เรด)
Sh*t I’m only trying to live it up, get high and drunk till I hurl
(ฌะ *ที แอม โอ๊นลี่ ทไรอิง ทู ไล้ฝ อิท อั๊พ , เก็ท ไฮฮ แอนด์ ดรั๊งค ทิลล์ ไอ เฮิร์ล)
Type of n*gga that’ll bag up yo girl and twist her
(ไท๊พ อ็อฝ เอ็น *gga แธดิล แบ๊ก อั๊พ โย เกิร์ล แอนด์ ทวิสท เฮอ)
I got no love for these n*ggaz and these b*tch ass n*ggaz
(ไอ ก็อท โน ลัฝ ฟอร์ ฑิส เอ็น *ggaz แอนด์ ฑิส บี *tch อาซ เอ็น *ggaz)
Hatin me cause they wish they had it like me
(แฮดดิน มี ค๊อส เด วิ๊ช เด แฮ็ด ดิท ไล๊ค มี)
I’m from Brooklyn and I’m glad to be [Brooklyn!]
(แอม ฟรอม บรูกคิน แอนด์ แอม แกล๊ด ทู บี [ บรูกคิน ! ])
It’s murda
(อิทซ เมอร์ดา)

[Chorus- Ja Rule][ x 2]
([ ค๊อรัส จา รูล ] [ เอ๊กซฺ ทู ])
It’s murda, we gon leave you in, n*gga
(อิทซ เมอร์ดา , วี ก็อน ลี๊ฝ ยู อิน , เอ็น *gga)
Franchise gonna fill you wit lead, n*gga
(แฟร๊นไช้ส กอนนะ ฟิลล ยู วิท ลี๊ด , เอ็น *gga)
No more crying over spilled blood
(โน โม คไรอิง โอ๊เฝ่อร สพิลล บลัด)
Throw yo gunz if you a real thug
(โธรว์ โย gunz อิ๊ฟ ยู อะ เรียล ธัก)
Uhh
(อา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง First Degree คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น