เนื้อเพลง All Y’all คำอ่านไทย Timbaland & Magoo

[Timbaland]
([ ทิมแบน ])
Uh, feel me?
(อา , ฟีล มี)
To all the women across the world, we can’t diss y’all
(ทู ออล เดอะ วีมเอิน อะคร๊อส เดอะ เวิลด , วี แค็นท ดิซ ยอล)
We gotta love ya, that’s real, uh
(วี กอททะ ลัฝ ยา , แด้ท เรียล , อา)

To all my ladies in lingerie, never underage, who stay gettin paid
(ทู ออล มาย เลดิส ซิน ลิง erie , เน๊เฝ่อร์ อันเดอะเรจ , ฮู สเทย์ เกดดิน เพลด)
Who like to take trips where the sun is shade
(ฮู ไล๊ค ทู เท้ค ทริ๊พ แวร์ เดอะ ซัน อีส เฉด)
To my women who love to ball out
(ทู มาย วีมเอิน ฮู ลัฝ ทู บอล เอ๊าท)
And spend all that money ’til ya fall out
(แอนด์ สเพ็นด ออล แดท มั๊นนี่ ทิล ยา ฟอลล์ เอ๊าท)
I feel like a pimp with a different pimp game
(ไอ ฟีล ไล๊ค เก พิมพ วิธ อะ ดีฟเฟอะเร็นท พิมพ เกม)
with a different pimp name, with a little pimp fame
(วิธ อะ ดีฟเฟอะเร็นท พิมพ เนม , วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พิมพ เฟม)
I’m loaded with cash, loaded with class, loaded with a lot of things
(แอม โหลด วิธ แค๊ช , โหลด วิธ คลาสสํ , โหลด วิธ อะ ล็อท อ็อฝ ทริง เอส)
Even got a gat loaded for that ass
(อี๊เฝ่น ก็อท ดา แกท โหลด ฟอร์ แดท อาซ)
I love my mind, love my soul, love my body
(ไอ ลัฝ มาย ไมนด์ , ลัฝ มาย โซล , ลัฝ มาย บ๊อดี้)
I don’t drink or smoke that’s why I love my body
(ไอ ด้อนท์ ดริ๊งค ออ สโม๊ค แด้ท วาย ไอ ลัฝ มาย บ๊อดี้)
You might catch me chillin with a little short hottie
(ยู ไมท แค็ทช มี ชิลลิน วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ช๊อร์ท ฮอทดี)
With a little piercin on her body
(วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล piercin ออน เฮอ บ๊อดี้)
Yes, I get it poppin, ‘specially overseas
(เย็ซ , ไอ เก็ท ดิธ พอพปิน , ซเพฌแอ็ลลิ โอ๊เฝ่อร์ซี)
Japenese girls even love my beats
(Japenese เกิร์ล อี๊เฝ่น ลัฝ มาย บีท)
They say, ” Timbaland we love you
(เด เซย์ , ” ทิมแบน วี ลัฝ ยู)
We love the dope things that you do ”
(วี ลัฝ เดอะ โดพ ทริง เอส แดท ยู ดู “)
Even in London they say, ” Tim, we love ya ”
(อี๊เฝ่น อิน ลันดัน เด เซย์ , ” ทิม , วี ลัฝ ยา “)
They even call me things like wicked, and the f’n governer
(เด อี๊เฝ่น คอลลํ มี ทริง เอส ไล๊ค วิค , แอนด์ เดอะ fn governer)
That’s why I can’t forget y’all
(แด้ท วาย ไอ แค็นท ฟอร์เก๊ท ยอล)
That’s why I had to make this roll call, uh
(แด้ท วาย ไอ แฮ็ด ทู เม้ค ดิส โรลล คอลลํ , อา)

[Chorus – Tweet]
([ ค๊อรัส ทวีท ])
This here’s for one and all
(ดิส เฮียร ฟอร์ วัน แอนด์ ออล)
It’s so good to feel all a y’all, oooh
(อิทซ โซ กู๊ด ทู ฟีล ออล อะ ยอล , อู้)
Make that move and just ball out, oooh
(เม้ค แดท มู๊ฝ แอนด์ จั๊สท บอล เอ๊าท , อู้)
Life’s too short for some time out, oooh
(ไล๊ฟ ทู ช๊อร์ท ฟอร์ ซัม ไทม์ เอ๊าท , อู้)
This here’s for one and all
(ดิส เฮียร ฟอร์ วัน แอนด์ ออล)
It’s so good to feel all a y’all, oooh
(อิทซ โซ กู๊ด ทู ฟีล ออล อะ ยอล , อู้)
Make that move and just ball out, oooh
(เม้ค แดท มู๊ฝ แอนด์ จั๊สท บอล เอ๊าท , อู้)
Life’s too short for some time out, oooh
(ไล๊ฟ ทู ช๊อร์ท ฟอร์ ซัม ไทม์ เอ๊าท , อู้)

[Sebastian]
([ Sebastian ])
Back when shorty cherished the thing, yo’ time was frequently saved
(แบ็ค เว็น ชอร์ทดิง เชริฌ เดอะ ทริง , โย ไทม์ วอส ฟรีคเว็นทลิ เซฝ)
for us stoppin and whiskey poppin to the Marvin and Gaye
(ฟอร์ อัซ สตอปพิน แอนด์ ฮวีซคิ พอพปิน ทู เดอะ มาร์วิน แอนด์ เก๋)
[Sonny, don’t plan tomorrow but live for today]
([ ซันนิ , ด้อนท์ แพลน ทูม๊อโร่ว บั๊ท ไล้ฝ ฟอร์ ทูเดย์ ])
[Sonny, here’s a quarter for that groovy arcade]
([ ซันนิ , เฮียร ซา คว๊อร์เท่อร ฟอร์ แดท กรูฝวี่ อาเคด ])
From Cool J to Kane dawg, we changin the game
(ฟรอม คูล เจ ทู เคน ดาว , วี เช้นงิน เดอะ เกม)
So graphic with thangs, Pac-Man ain’t lookin the same
(โซ กแรฟอิค วิธ เตง , แพค แมน เอน ลุคกิน เดอะ เซม)
Haters, get more familiar who you robbin for change
(เฮเดอ , เก็ท โม แฟมิ๊ลิอาร์ ฮู ยู รอบบิน ฟอร์ เช้งจํ)
Sebast’, a.k.a. Tyler Durden’s the name
(Sebast , อะ เค กา Tyler Durdens เดอะ เนม)

[Timbaland]
([ ทิมแบน ])
Guess what people, it’s the first of the month
(เกสส ว๊อท พี๊เพิ่ล , อิทซ เดอะ เฟิร์สท อ็อฝ เดอะ มั้นธ)
Guess what people, I can do what I want
(เกสส ว๊อท พี๊เพิ่ล , ไอ แคน ดู ว๊อท ไอ ว้อนท)
I can take, all my peoples on first class flights
(ไอ แคน เท้ค , ออล มาย พี๊เพิ่ล ออน เฟิร์สท คลาสสํ ฟไลท)
I can buy all my homegirls lightning new bikes
(ไอ แคน บาย ออล มาย โฮมเกิล ไล๊ทนิ่ง นิว ไบค)
I’m a don when it comes to just servin girls
(แอม มา ด็อน เว็น หนิด คัม ทู จั๊สท เซิฝวิน เกิร์ล)
I’m a don so that’s why nobody’s in my world
(แอม มา ด็อน โซ แด้ท วาย โนบอดี้ ซิน มาย เวิลด)
‘Cause Timabaland’s that cool cat
(ค๊อส Timabalands แดท คูล แค๊ท)
Aka Thomas Crown, don’t forget that, uh
(Aka โทมัส คราวน์ , ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท แดท , อา)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Tweet] I’m just tryna’ find what I need
([ ทวีท ] แอม จั๊สท ทายนา ไฟนด์ ว๊อท ไอ นี๊ด)
But I’d rather be smokin weed
(บั๊ท อาย ร๊าเธ่อร์ บี สโมกิน วี)
[Magoo] Live life to the fullest, drive cars, eat hot food
([ Magoo ] ไล้ฝ ไล๊ฟ ทู เดอะ ฟอร์เล็ท , ไดร๊ฝ คารํ , อี๊ท ฮอท ฟู้ด)
Live in a mansion next to Hanson
(ไล้ฝ อิน อะ แม๊นชั่น เน๊กซท ทู แฮนเซิน)
[T] I ain’t forgot that I’m from yo’ hood
([ ที ] ไอ เอน เฟาะกอท แดท แอม ฟรอม โย ฮุด)
I’m just tryna’ be who you would
(แอม จั๊สท ทายนา บี ฮู ยู เวิด)
[M] Cause I hate the game, I hate the glory
([ เอ็ม ] ค๊อส ไอ เฮท เดอะ เกม , ไอ เฮท เดอะ กล๊อรี่)
I could be with y’all, it would be another story
(ไอ เคิด บี วิธ ยอล , อิท เวิด บี อะน๊าเทร่อร์ สท๊อรี่)
[T] You don’t know all the things I seen
([ ที ] ยู ด้อนท์ โนว์ ออล เดอะ ทริง เอส ซาย ซีน)
More than fame and his naked greed
(โม แฑ็น เฟม แอนด์ ฮิส เน๊คเค่ด กรี๊ด)
[M] They took my cash, take my name
([ เอ็ม ] เด ทุค มาย แค๊ช , เท้ค มาย เนม)
Put it up in bright lights, I ain’t got a damn right
(พุท ดิธ อั๊พ อิน ไบร๊ท ไล๊ท , ไอ เอน ก็อท ดา แดมนํ ไร๊ท)
[T] Think I’m chillin and livin large
([ ที ] ทริ๊งค แอม ชิลลิน แอนด์ ลีฝอิน ลาร์จ)
Girl he’s Mag not El DeBarge
(เกิร์ล อีส แมก น็อท เอล DeBarge)
[M] But I’m a be the man in charge in due time
([ เอ็ม ] บั๊ท แอม มา บี เดอะ แมน อิน ชาร์จ อิน ดิว ไทม์)
All my P-Town folk gettin paid, bottom line
(ออล มาย พี ทาวน์ โฟล้ค เกดดิน เพลด , บ๊อทท่อม ไลน์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[feat. Sebastian, Tweet]
([ ฟีท Sebastian , ทวีท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Y’all คำอ่านไทย Timbaland & Magoo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น