เนื้อเพลง Albuquerque คำอ่านไทย Weird Al Yankovic

Way back when I was just a little bitty boy living in a box under the
(เวย์ แบ็ค เว็น นาย วอส จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิดดี บอย ลีฝอิง อิน อะ บ๊อกซฺ อั๊นเด้อร เดอะ)
stairs in the corner of the basement of the house half a block down the
(สแทร์ ซิน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ อ็อฝ เดอะ เบซเม็นท อ็อฝ เดอะ เฮ้าส ฮาล์ฟ อะ บล๊อค เดาน เดอะ)
street from Jerry’s Bait Shop… You know the place… Well anyway,
(สทรีท ฟรอม เจริ เบท ช๊อพ ยู โนว์ เดอะ เพลส เวลล เอนอิเว ,)
back then life was going swell and everything was juuuuust peachy…
(แบ็ค เด็น ไล๊ฟ วอส โกอิ้ง ซเว็ล แอนด์ เอ๊วี่ติง วอส juuuuust พิษชี่)
except of course for the undeniable fact that every single morning my
(เอ็กเซ๊พท อ็อฝ คอร์ส ฟอร์ ดิ อันเดอไนอเบิล แฟคท แดท เอ๊เฝอร์รี่ ซิง le ม๊อร์นิ่ง มาย)
mother would make me a big ol’ bowl of sauerkraut for breakfast.
(ม๊าเธ่อร์ เวิด เม้ค มี อะ บิ๊ก ol โบลว์ อ็อฝ แซอุคเราท ฟอร์ บเรคฟัซท)
Dawww!! Big bowl of sauerkraut!
(Dawww ! ! บิ๊ก โบลว์ อ็อฝ แซอุคเราท !)
Every single mornin’! It was driving me crazy.
(เอ๊เฝอร์รี่ ซิง le มอร์นิน ! อิท วอส ดรายวิง มี คเรสิ)

I said to my mom, I said, ” Hey, mom, what’s up with all the sauerkraut? ”
(ไอ เซ็ด ทู มาย มัม , ไอ เซ็ด , ” เฮ , มัม , ว๊อท อั๊พ วิธ ออล เดอะ แซอุคเราท “)
And my dear, sweet mother, she just looked at me like a cow looks at an
(แอนด์ มาย เดียร์ , สวี้ท ม๊าเธ่อร์ , ชี จั๊สท ลุ๊ค แอ็ท มี ไล๊ค เก คาว ลุ๊ค แอ็ท แอน)
oncoming train. And she leaned right down next to me, and she said, ” IT’S
(oncomings เทรน แอนด์ ชี ลีน ไร๊ท เดาน เน๊กซท ทู มี , แอนด์ ชี เซ็ด , ” อิทซ)
GOOD FOR YOU! ” And then she tied me to the wall and stuck a funnel in my
(กู๊ด ฟอร์ ยู ! ” แอนด์ เด็น ชี ไท มี ทู เดอะ วอลล์ แอนด์ ซทัค กา ฟันเน็ล อิน มาย)
mouth and force fed me nothing but sauerkraut until I was 26 and a half
(เม๊าธ แอนด์ ฟอร์ซ เฟ็ด มี นัธอิง บั๊ท แซอุคเราท อันทิล ไอ วอส 26 แอนด์ อะ ฮาล์ฟ)
years old.
(เยียร์ โอลด์)

That’s when I swore that someday, someday I would get outta that
(แด้ท เว็น นาย ซโว แดท ซัมเดย์ , ซัมเดย์ ไอ เวิด เก็ท เอ๊าตา แดท)
basement and travel to a magical, far away place, where the sun is
(เบซเม็นท แอนด์ แทร๊เฝ่ล ทู อะ แมจอิแค็ล , ฟาร์ อะเวย์ เพลส , แวร์ เดอะ ซัน อีส)
always shining and the air smells like warm root beer, and the towels
(ออลเว ชายนิง แอนด์ ดิ แอร์ สเมลล์ ไล๊ค วอร์ม รู๊ท เบีย , แอนด์ เดอะ เท๊าเว่ล)
are oh so fluffy! Where the shriners and the lepers play their ukuleles
(อาร์ โอ โซ ฟลัฟฟิ ! แวร์ เดอะ shriners แซน เดอะ เลพเออะ เพลย์ แดร์ ยูคะเลลิ)
all day long, and anyone on the street will gladly shave your back for
(ออล เดย์ ลอง , แอนด์ เอนอิวัน ออน เดอะ สทรีท วิล กแลดลิ เชฝ ยุร แบ็ค ฟอร์)
a nickel!
(อะ นีคเค็ล !)

Wacka wacka, doo doo, yeah!
(Wacka wacka , ดู ดู , เย่ !)

Well, let me tell you, people, it wasn’t long at all before my dream
(เวลล , เล็ท มี เทลล ยู , พี๊เพิ่ล , อิท วอสซึ้น ลอง แอ็ท ดอร์ บีฟอร์ มาย ดรีม)
came true. Because the very next day, a local radio station had this
(เคม ทรู บิคอส เดอะ เฝ๊รี่ เน๊กซท เดย์ , อะ โล๊ค่อล เร๊ดิโอ สเทชั่น แฮ็ด ดิส)
contest to see who could correctly guess the number of molecules in
(ค๊อนเทสทํ ทู ซี ฮู เคิด เคาะเรคทลิ เกสส เดอะ นั๊มเบ้อร์ อ็อฝ มอลอิคยูล ซิน)
Leonard Nimoy’s b*tt. I was off by three, but I still won the grand
(Leonard Nimoys บี *tt ไอ วอส ออฟฟ บาย ทรี , บั๊ท ไอ สทิลล ว็อน เดอะ แกรนด์)
prize. That’s right, a first class, one-way ticket…
(ไพร๊ซ์ แด้ท ไร๊ท , อะ เฟิร์สท คลาสสํ , วัน เวย์ ทิ๊คเค๊ท)

to Albuquerque!
(ทู Albuquerque !)
Albuquerque!
(Albuquerque !)

Oh yeah. You know, I’d never been on a real airplane before, and I gotta
(โอ เย่ ยู โนว์ , อาย เน๊เฝ่อร์ บีน ออน อะ เรียล แอพเลน บีฟอร์ , แอนด์ ดาย กอททะ)
tell ya, it was really great… except that I had to sit between two large
(เทลล ยา , อิท วอส ริแอ็ลลิ เกรท เอ็กเซ๊พท แดท ไอ แฮ็ด ทู ซิท บีทะวีน ทู ลาร์จ)
Albanian women with excruciatingly severe body odor. And the little kid in
(แอ็ลเบเนียน วีมเอิน วิธ เอ็คซครูฌิเอทิง ลิ ซีเฝีย บ๊อดี้ โอเดอะ แอนด์ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล คิด อิน)
back of me kept throwin’ up the whole time. The flight attendants ran out of
(แบ็ค อ็อฝ มี เค็พท โตวอิน อั๊พ เดอะ โฮล ไทม์ เดอะ ฟไลท แอ็ทเทนแด็นท แร็น เอ๊าท อ็อฝ)
Dr. Pepper and salted peanuts, and the in-flight movie was Bio-Dome with
(เดทเออะ เพ๊พเพ่อร์ แอนด์ ซ้อลท์ peanuts , แอนด์ ดิ อิน ฟไลท มูวี่ วอส ไบโอะ โดม วิธ)
Pauly Shore…and, oh yeah, three of the airplane engines burned out, and we
(Pauly ชอร์ แอนด์ , โอ เย่ , ทรี อ็อฝ ดิ แอพเลน เอ๊นจิ้น เบิร์น เอ๊าท , แอนด์ วี)
went into a tailspin and crashed into a hillside and the plane exploded in a
(เว็นท อิ๊นทู อะ tailspin แอนด์ คแร็ฌ อิ๊นทู อะ เฮลไซด์ แอนด์ เดอะ เพลน เอ็กซโพลด อิน อะ)
giant fireball and everybody died. Except for me. You know why?
(ไจ๊แอ้นท fireball แอนด์ เอวี่บอดี้ ดาย เอ็กเซ๊พท ฟอร์ มี ยู โนว์ วาย)

‘Cause I had my tray table up
(ค๊อส ไอ แฮ็ด มาย ทเร เท๊เบิ้ล อั๊พ)
And my seat back in the full upright position
(แอนด์ มาย ซีท แบ็ค อิน เดอะ ฟูล อั๊พไร้ท โพซิ๊ชั่น)
Had my tray table up
(แฮ็ด มาย ทเร เท๊เบิ้ล อั๊พ)
And my seat back in the full upright position
(แอนด์ มาย ซีท แบ็ค อิน เดอะ ฟูล อั๊พไร้ท โพซิ๊ชั่น)
Had my tray table up
(แฮ็ด มาย ทเร เท๊เบิ้ล อั๊พ)
And my seat back in the full upright position
(แอนด์ มาย ซีท แบ็ค อิน เดอะ ฟูล อั๊พไร้ท โพซิ๊ชั่น)

Ah-ha-ha-ha. Ah-ha-ha. Aahhh. So I crawled from the twisted, burnin’
(อา ฮา ฮา ฮา อา ฮา ฮา Aahhh โซ ไอ ครอล ฟรอม เดอะ ทวิสท , เบินนิน)
wreckage, I crawled on my hands and knees for three full days, draggin’
(เรคคิจ , ไอ ครอล ออน มาย แฮนด์ แซน นี ฟอร์ ทรี ฟูล เดย์ , แดรกกิน)
along my big leather suitcase and my garment bag and my tenor saxophone
(อะลอง มาย บิ๊ก เล๊เธ่อร์ ซูทเคส แอนด์ มาย ก๊าร์เม้นท แบ๊ก แอนด์ มาย เทนเออะ แซคโซะโฟน)
and my 12-pound bowlin’ ball and my lucky, lucky autographed
(แอนด์ มาย 12 เพานด บาวลิน บอล แอนด์ มาย ลัคคิ , ลัคคิ ออโทะกรัฟ)
glow-in-the-dark snorkel. But finally I arrived at the world famous
(กโล อิน เดอะ ด๊าร์ค ซนอเค็ล บั๊ท ไฟแน็ลลิ ไอ อะไร๊ฝ แอ็ท เดอะ เวิลด เฟ๊มัส)
Albuquerque Holiday Inn where the towels are oh so fluffy! And you can
(Albuquerque ฮอลอิเด อินน์ แวร์ เดอะ เท๊าเว่ล แซร์ โอ โซ ฟลัฟฟิ ! แอนด์ ยู แคน)
eat your soup right out of the ashtrays if you wanna. It’s OK, they’re
(อี๊ท ยุร ซุพ ไร๊ท เอ๊าท อ็อฝ ดิ แอซเทรย์ อิ๊ฟ ยู วอนนา อิทซ โอเค , เดรว)
clean.
(คลีน)

Well, I checked into my room, and I turned down the A/C, and I turned
(เวลล , ไอ เช็ค อิ๊นทู มาย รูม , แอนด์ ดาย เทิร์น เดาน ดิ อะ.-/ซี , แอนด์ ดาย เทิร์น)
on the SpectraVision, and I’m just about to eat that little chocolate
(ออน เดอะ SpectraVision , แอนด์ แอม จั๊สท อะเบ๊าท ทู อี๊ท แดท ลิ๊ทเทิ่ล ชอคโอะลิท)
mint on my pillow that I love so very, very much, when suddenly there’s
(มินท ออน มาย พิ๊ลโล่ว แดท ไอ ลัฝ โซ เฝ๊รี่ , เฝ๊รี่ มัช , เว็น ซั๊ดเด้นลี่ แดร์)
a knock on the door. Well, now, who could that be?
(อะ น๊อค ออน เดอะ ดอร์ เวลล , นาว , ฮู เคิด แดท บี)

I say, ” Who is it? ” No answer.
(ไอ เซย์ , ” ฮู อีส ซิท ” โน แอ๊นเซ่อร)
” Who is it? ” There’s no answer.
(” ฮู อีส ซิท ” แดร์ โน แอ๊นเซ่อร)
” WHO IS IT!? ” They’re not sayin’ anything.
(” ฮู อีส ซิท ! ” เดรว น็อท เซย์อิน เอนอิธิง)
So finally, I go over and I open the door, and just as I suspected,
(โซ ไฟแน็ลลิ , ไอ โก โอ๊เฝ่อร แอนด์ ดาย โอ๊เพ่น เดอะ ดอร์ , แอนด์ จั๊สท แอส ซาย ซั๊สเพ็คท ,)
it’s some big, fat hermaphrodite with a flock of seagulls, haircut, and
(อิทซ ซัม บิ๊ก , แฟท เฮอแมฟโระไดท วิธ อะ ฟล๊อค อ็อฝ ซีเกิล , แฮคัด , แอนด์)
only one nostril. Oh, man, I hate it when I’m right.
(โอ๊นลี่ วัน นอซทริล โอ , แมน , ไอ เฮท อิท เว็น แอม ไร๊ท)

So, anyway, he bursts into my room, and he grabs my lucky snorkel, and
(โซ , เอนอิเว , ฮี เบิ๊ร์สท อิ๊นทู มาย รูม , แอนด์ ฮี แกร๊บ มาย ลัคคิ ซนอเค็ล , แอนด์)
I’m like, ” Hey, you can’t have that! That snorkel’s been just like a
(แอม ไล๊ค , ” เฮ , ยู แค็นท แฮ็ฝ แดท ! แดท ซนอเค็ล บีน จั๊สท ไล๊ค เก)
snorkel to me. ”
(ซนอเค็ล ทู มี “)

And he’s like, ” Tough! ”
(แอนด์ อีส ไล๊ค , ” ทั๊ฟ ! “)
And I’m like, ” Give it! ”
(แอนด์ แอม ไล๊ค , ” กี๊ฝ อิท ! “)
And he’s like, ” Make me! ”
(แอนด์ อีส ไล๊ค , ” เม้ค มี ! “)
And I’m like, ” ‘kay! ”
(แอนด์ แอม ไล๊ค , ” เค ! “)
So I grabbed his leg and he grabbed my esophagus, and I bit off his ear
(โซ ไอ แกรบเบด ฮิส เล้ก แอนด์ ฮี แกรบเบด มาย อิซอฟอะกัซ , แอนด์ ดาย บิท ออฟฟ ฮิส เอียร)
and he chewed off my eyebrows, and I took out his appendix and he gave
(แอนด์ ฮี ชิว ออฟฟ มาย eyebrows , แอนด์ ดาย ทุค เอ๊าท ฮิส แอ็พเพนดิคซ แอนด์ ฮี เกฝ)
a colonic irrigation, yes indeed, you better believe it. And somehow in
(อะ colonic อิริเกฌัน , เย็ซ อินดี๊ด , ยู เบ๊ทเท่อร์ บีลี๊ฝ อิท แอนด์ ซัมฮาว อิน)
the middle of it all, the phone got knocked off the hook. And twenty
(เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ อิท ดอร์ , เดอะ โฟน ก็อท น๊อค ออฟฟ เดอะ ฮุ๊ค แอนด์ ทเว้นที่)
seconds later, I heard a familiar voice. And you know what it said?
(เซ๊คคั่น เลทเออะ , ไอ เฮิด อะ แฟมิ๊ลิอาร์ ว๊อยซ์ แอนด์ ยู โนว์ ว๊อท ดิธ เซ็ด)
I’ll tell ya what it said!
(อิลล เทลล ยา ว๊อท ดิธ เซ็ด !)

It said, ” If you’d like to make a call, please hang up and try again.
(อิท เซ็ด , ” อิ๊ฟ ยูต ไล๊ค ทู เม้ค เก คอลลํ , พลีซ แฮง อั๊พ แอนด์ ธราย อะเกน)
If you need help, hang up and then dial your operator.
(อิ๊ฟ ยู นี๊ด เฮ้ลพ , แฮง อั๊พ แอนด์ เด็น ได๊อัล ยุร ออพเออะเรเทอะ)
If you’d like to make a call, please hang up and try again.
(อิ๊ฟ ยูต ไล๊ค ทู เม้ค เก คอลลํ , พลีซ แฮง อั๊พ แอนด์ ธราย อะเกน)
If you need help, hang up and then dial your operator. ”
(อิ๊ฟ ยู นี๊ด เฮ้ลพ , แฮง อั๊พ แอนด์ เด็น ได๊อัล ยุร ออพเออะเรเทอะ “)

In Albuquerque!
(อิน Albuquerque !)
Albuquerque!
(Albuquerque !)

Well, to cut a long story short, he got away with my snorkel. But I
(เวลล , ทู คัท ดา ลอง สท๊อรี่ ช๊อร์ท , ฮี ก็อท อะเวย์ วิธ มาย ซนอเค็ล บั๊ท ไอ)
made a solemn vow right then and there that I would not rest, I would
(เมด อะ ซอลเอ็ม โฝว ไร๊ท เด็น แอนด์ แดร์ แดท ไอ เวิด น็อท เรสท , ไอ เวิด)
not sleep for an instant, until the one-nostrilled man was brought to
(น็อท สลี๊พ ฟอร์ แอน อีนซแท็นท , อันทิล ดิ วัน nostrilled แมน วอส บรอท ทู)
justice.
(จัสติกส)

But first, I decided to buy some donuts. So I got in my car, and I
(บั๊ท เฟิร์สท , ไอ ดีไซด์ ทู บาย ซัม โดนัทสฺ โซ ไอ ก็อท อิน มาย คารํ , แอนด์ ดาย)
drove over to the donut shop, and I walked on up to the guy behind the
(ดโรฝ โอ๊เฝ่อร ทู เดอะ donut ช๊อพ , แอนด์ ดาย ว๊อล์ค ออน อั๊พ ทู เดอะ กาย บีฮายน์ เดอะ)
counter and he says, ” Yeah, whaddaya want?? ”
(เค๊าเท่อร์ แอนด์ ฮี เซย์ , ” เย่ , whaddaya ว้อนท “)

I said, ” You got any glazed donuts? ”
(ไอ เซ็ด , ” ยู ก็อท เอ๊นี่ กเลส โดนัทสฺ “)
He said, ” Nah, we’re outta glazed donuts. ”
(ฮี เซ็ด , ” นาห์ , เวีย เอ๊าตา กเลส โดนัทสฺ “)
I say, ” Well, you got any jelly donuts? ”
(ไอ เซย์ , ” เวลล , ยู ก็อท เอ๊นี่ เจ๊ลลี่ โดนัทสฺ “)
He said, ” No, we’re outta jelly donuts. ”
(ฮี เซ็ด , ” โน , เวีย เอ๊าตา เจ๊ลลี่ โดนัทสฺ “)
I said, ” You got any Bavarian cream-filled donuts? ”
(ไอ เซ็ด , ” ยู ก็อท เอ๊นี่ บะแฝเรียน ครีม ฟิลล โดนัทสฺ “)
He said, ” No, we’re outta Bavarian cream-filled donuts. ”
(ฮี เซ็ด , ” โน , เวีย เอ๊าตา บะแฝเรียน ครีม ฟิลล โดนัทสฺ “)
I said, ” You got any cinnamon rolls? ”
(ไอ เซ็ด , ” ยู ก็อท เอ๊นี่ ซีนนะมัน โรลล “)
He said, ” No, we’re outta cinnamon rolls! ”
(ฮี เซ็ด , ” โน , เวีย เอ๊าตา ซีนนะมัน โรลล ! “)
I said, ” You got any apple fritters? ”
(ไอ เซ็ด , ” ยู ก็อท เอ๊นี่ แอพ ฟรีทเทอะ “)
He said, ” No, we’re outta apple fritters! ”
(ฮี เซ็ด , ” โน , เวีย เอ๊าตา แอพ ฟรีทเทอะ ! “)
I said, ” You got any bear claws? ”
(ไอ เซ็ด , ” ยู ก็อท เอ๊นี่ แบร์ คลอ “)
He said, ” Wait a minute, I’ll go check. ”
(ฮี เซ็ด , ” เว้ท ดา มิ๊หนิท , อิลล โก เช็ค “)

” No, we’re outta bear claws! ”
(” โน , เวีย เอ๊าตา แบร์ คลอ ! “)
I said, ” Well, in that case… in that case, what do you have? ”
(ไอ เซ็ด , ” เวลล , อิน แดท เค๊ส อิน แดท เค๊ส , ว๊อท ดู ยู แฮ็ฝ “)
He says, ” All I got right now is this box of one dozen starving crazed weasels. ”
(ฮี เซย์ , ” ออล ไอ ก็อท ไร๊ท นาว อีส ดิส บ๊อกซฺ อ็อฝ วัน ดออเซน สตาฝวิง คเรส weasels “)
I said, ” OK, I’ll take that. ”
(ไอ เซ็ด , ” โอเค , อิลล เท้ค แดท “)
So he hands me the box, and I open up the lid, and the weasels jump out
(โซ ฮี แฮนด์ มี เดอะ บ๊อกซฺ , แอนด์ ดาย โอ๊เพ่น อั๊พ เดอะ ลิด , แอนด์ เดอะ weasels จั๊มพ เอ๊าท)
and they immediately latch onto my face and start bitin’ me all over.
(แอนด์ เด อิมีดิอิทลิ แล็ซ ออนทู มาย เฟซ แอนด์ สท๊าร์ท บิทดิน มี ออล โอ๊เฝ่อร)
Oh, man, they were just goin’ nuts! They were tearin’ me apart! You
(โอ , แมน , เด เวอ จั๊สท โกอิน นัท ! เด เวอ เทียริน มี อะพาร์ท ! ยู)
know, I think it was just about that time that a little ditty started
(โนว์ , ไอ ทริ๊งค อิท วอส จั๊สท อะเบ๊าท แดท ไทม์ แดท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ดีททิ สท๊าร์ท)
goin’ through my head. I believe it went a little somethin’ like this:
(โกอิน ทรู มาย เฮด ดาย บีลี๊ฝ อิท เว็นท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน ไล๊ค ดิส :)

DOH! Get ’em off me! Get ’em off me! Ohhh! No, get ’em off, get ’em
(โด่ว ! เก็ท เอ็ม ออฟฟ มี ! เก็ท เอ็ม ออฟฟ มี ! โอ้ ! โน , เก็ท เอ็ม ออฟฟ , เก็ท เอ็ม)
off! Oh, oh God, oh God! Oh, get ’em off me! Oh, oh God! Ah,
(ออฟฟ ! โอ , โอ ก๊อด , โอ ก๊อด ! โอ , เก็ท เอ็ม ออฟฟ มี ! โอ , โอ ก๊อด ! อา ,)
AaaaaaahhhhhhhhhOhhhhhhhhhh!
(AaaaaaahhhhhhhhhOhhhhhhhhhh !)

I ran out into the street with these flesh-eating weasels all over my
(ไอ แร็น เอ๊าท อิ๊นทู เดอะ สทรีท วิธ ฑิส เฟลช อีสดิง weasels ซอร์ โอ๊เฝ่อร มาย)
face, wavin’ my arms all around and just runnin’, runnin’, runnin’ like
(เฟซ , เวฝวิน มาย อาร์ม ซอร์ อะราวนฺดฺ แอนด์ จั๊สท รูนนิน , รูนนิน , รูนนิน ไล๊ค)
a constipated wiener dog. And as luck would have it, that’s exactly
(อะ คอนซทิเพท wiener ด้อกก แอนด์ แอส ลัค เวิด แฮ็ฝ อิท , แด้ท เอ็กแสคทลิ)
when I ran into the girl of my dreams. Her name was Zelda. She was a
(เว็น นาย แร็น อิ๊นทู เดอะ เกิร์ล อ็อฝ มาย ดรีม เฮอ เนม วอส Zelda ชี วอส ซา)
caligraphy enthusiast, with a slight overbite, and hair the color of
(caligraphy เอ็นธยูสิแอ็ซท , วิธ อะ ซไลท overbite , แอนด์ แฮร์ เดอะ คัลเออะ อ็อฝ)
strained peaches. I’ll never forget the very first thing she said to
(สเทรน พรีสเชด อิลล เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท เดอะ เฝ๊รี่ เฟิร์สท ทริง ชี เซ็ด ทู)
me. She said, ” Hey, you’ve got weasels on your face. ”
(มี ชี เซ็ด , ” เฮ , ยู๊ฟ ก็อท weasels ออน ยุร เฟซ “)

That’s when I knew it was true love. We were inseparable after that.
(แด้ท เว็น นาย นยู อิท วอส ทรู ลัฝ วี เวอ อินเซปเพเรเบิล แอ๊ฟเท่อร แดท)
Aw, we ate together, we bathed together, we even shared the same piece
(อาว , วี เอท ทูเก๊ทเธ่อร์ , วี บ๊าทร ทูเก๊ทเธ่อร์ , วี อี๊เฝ่น แชร์ เดอะ เซม พี๊ซ)
of mint-flavored dental floss. The world was our burrito. So we got
(อ็อฝ มินท ฟเลเฝอะ เด๊นทอล ฟล็อซ เดอะ เวิลด วอส เอ๊า burrito โซ วี ก็อท)
married, and we bought us a house and had two beautiful children,
(แมริด , แอนด์ วี บอท อัซ ซา เฮ้าส แอนด์ แฮ็ด ทู บยูทิฟุล ชีลดเร็น ,)
Nathaniel and Superfly. Oh we were so very, very, very happy, oh yeah.
(Nathaniel แอนด์ ซูปเพอฟาย โอ วี เวอ โซ เฝ๊รี่ , เฝ๊รี่ , เฝ๊รี่ แฮ๊พพี่ , โอ เย่)
But then, one fateful night, Zelda said to me, she said, ” Sweetie
(บั๊ท เด็น , วัน เฟทฟุล ไน๊ท , Zelda เซ็ด ทู มี , ชี เซ็ด , ” ซวิทอิ)
pumpkin? Do you wanna join the Columbia Record Club? ” I said, ” Woah!
(พั๊มคิ้น ดู ยู วอนนา จอย เดอะ Columbia เร๊คขอร์ด คลับ ” ไอ เซ็ด , ” ว้าว !)
Hold on now, baby! I’m just not ready for that kind of a commitment! ”
(โฮลด์ ออน นาว , เบ๊บี้ ! แอม จั๊สท น็อท เร๊ดี้ ฟอร์ แดท ไคนด์ อ็อฝ อะ ค็อมมีทเม็นท ! “)

So we broke up, and I never saw her again
(โซ วี บโรค อั๊พ , แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ ซอว์ เฮอ อะเกน)
but that’s just the way things go
(บั๊ท แด้ท จั๊สท เดอะ เวย์ ทริง เอส โก)

In Albuquerque!
(อิน Albuquerque !)
Albuquerque!
(Albuquerque !)

Anyway, things really started lookin’ up for me, because about a week
(เอนอิเว , ทริง เอส ริแอ็ลลิ สท๊าร์ท ลุคกิน อั๊พ ฟอร์ มี , บิคอส อะเบ๊าท ดา วี๊ค)
later, I finally achieved my lifelong dream. That’s right, I got me a
(เลทเออะ , ไอ ไฟแน็ลลิ อะชี้ฝ มาย ไลฟ์ลอง ดรีม แด้ท ไร๊ท , ไอ ก็อท มี อะ)
part-time job at the Sizzler! I even made employee of the month after I
(พาร์ท ไทม์ จ๊อบ แอ็ท เดอะ Sizzler ! ไอ อี๊เฝ่น เมด เอ็มพลอยยี่ อ็อฝ เดอะ มั้นธ แอ๊ฟเท่อร ไอ)
put out that grease fire with my face. Aw yeah, everybody was pretty
(พุท เอ๊าท แดท กรีซ ไฟเออะร วิธ มาย เฟซ อาว เย่ , เอวี่บอดี้ วอส พริ๊ทที่)
jealous of me after that. I was gettin’ a lot of attitude.
(เจลอัซ อ็อฝ มี แอ๊ฟเท่อร แดท ไอ วอส เกดดิน อะ ล็อท อ็อฝ แอ๊ททิจูด)

OK, like one time, I was out in the parkin’ lot, tryin’ to remove my excess
(โอเค , ไล๊ค วัน ไทม์ , ไอ วอส เอ๊าท อิน เดอะ พาคกิน ล็อท , ทายอิน ทู รีมู๊ฝ มาย เอ็กเซสส)
earwax with a golf pencil, when I see this guy Marty
(earwax วิธ อะ ก็อลฟ เพ๊นซิ่ล , เว็น นาย ซี ดิส กาย Marty)
tryin’ to carry a big ol’ sofa up the stairs all by himself. So I-I say to
(ทายอิน ทู แค๊รรี่ อะ บิ๊ก ol โซฟะ อั๊พ เดอะ สแทร์ ซอร์ บาย ฮิมเซลฟ โซ ไอ ไอ เซย์ ทู)
him, I say, ” Hey, you want me to help you with that? ” And
(ฮิม , ไอ เซย์ , ” เฮ , ยู ว้อนท มี ทู เฮ้ลพ ยู วิธ แดท ” แอนด์)
Marty, he just rolls his eyes and goes, ” No, I want you
(Marty , ฮี จั๊สท โรลล ฮิส อาย แซน โกซ , ” โน , ไอ ว้อนท ยู)
to cut off my arms and legs with a chainsaw! ” So I did.
(ทู คัท ออฟฟ มาย อาร์ม แซน เล้ก วิธ อะ เชนซอร์ ! ” โซ ไอ ดิด)

And then he gets all indignant on me. He’s like, ” Hey, man, I was just
(แอนด์ เด็น ฮี เก็ท ซอร์ อินดีกแน็นท ออน มี อีส ไล๊ค , ” เฮ , แมน , ไอ วอส จั๊สท)
being sarcastic! ” Well, that’s just great. How was I supposed to know
(บีอิง ซาแคซทิค ! ” เวลล , แด้ท จั๊สท เกรท ฮาว วอส ซาย ซั๊พโพ้ส ทู โนว์)
that? I’m not a mind reader, for cryin’ out loud. Besides, now he’s got
(แดท แอม น็อท ดา ไมนด์ รีดเออะ , ฟอร์ คายอิน เอ๊าท เลาด บีไซด์ , นาว อีส ก็อท)
a really cute nickname – Torso-Boy! So what’s he complaining about?
(อะ ริแอ็ลลิ คยูท นีคเนม ทอโซ บอย ! โซ ว๊อท ฮี ค็อมพเลนอิง อะเบ๊าท)

Say, that reminds me of another amusing anecdote. This guy comes up to
(เซย์ , แดท รีไมนด์ มี อ็อฝ อะน๊าเทร่อร์ อัมยูสอิง แอนเอ็คโดท ดิส กาย คัม อั๊พ ทู)
me on the street and he tells me he hasn’t had a bite in three days.
(มี ออน เดอะ สทรีท แอนด์ ฮี เทลล มี ฮี แฮ็ซท แฮ็ด อะ ไบ้ท์ อิน ทรี เดย์)
Well, I knew what he meant, but just to be funny, I took a big bite out
(เวลล , ไอ นยู ว๊อท ฮี เม็นท , บั๊ท จั๊สท ทู บี ฟันนิ , ไอ ทุค กา บิ๊ก ไบ้ท์ เอ๊าท)
of his jugular vein. And he’s yelling and screaming and bleeding all
(อ็อฝ ฮิส จักอิวเลอะ เฝน แอนด์ อีส เยลลิง แอนด์ ซครีมอิง แอนด์ บรีดดิ้ง ออล)
over, and I’m like, ” Hey, come on, don’tcha get it? ” But he just keeps
(โอ๊เฝ่อร , แอนด์ แอม ไล๊ค , ” เฮ , คัมมอน , ด้อนชา เก็ท ดิธ ” บั๊ท ฮี จั๊สท คี๊พ)
rolling around on the sidewalk, bleeding and screaming, ” Aaaahhhh!
(โรลลิง อะราวนฺดฺ ออน เดอะ ไซด์ว๊อก , บรีดดิ้ง แอนด์ ซครีมอิง , ” Aaaahhhh !)
AaaaahhhhOhhhhh! Aaaaahhhh! ” You know, completely missing the irony of
(AaaaahhhhOhhhhh ! Aaaaahhhh ! ” ยู โนว์ , ค็อมพลีทลี มีซซิง ดิ ไอ๊ออนนี่ อ็อฝ)
the whole situation. Man, some people just can’t take a joke, you know?
(เดอะ โฮล ซิ๊ทูเอชั่น แมน , ซัม พี๊เพิ่ล จั๊สท แค็นท เท้ค เก โจ้ก , ยู โนว์)

Anyway, um…um…where was I? Kinda lost my train of thought.
(เอนอิเว , อึม อึม แวร์ วอส ซาย กินดา ล็อซท มาย เทรน อ็อฝ ธอท)

Uh, well, uh, OK, anyway, I-I know it’s kind of a roundabout way of
(อา , เวลล , อา , โอเค , เอนอิเว , ไอ ไอ โนว์ อิทซ ไคนด์ อ็อฝ อะ ราวดาเบ้า เวย์ อ็อฝ)
saying it, but, I guess the whole point I’m tryin’ to make here is…
(เซอิง อิท , บั๊ท , ไอ เกสส เดอะ โฮล พ๊อยท์ แอม ทายอิน ทู เม้ค เฮียร อีส)
I HATE SAUERKRAUT!
(ไอ เฮท แซอุคเราท !)

That’s all I’m really tryin’ to say. And, by the way,
(แด้ท ซอร์ แอม ริแอ็ลลิ ทายอิน ทู เซย์ แอนด์ , บาย เดอะ เวย์ ,)
if one day you happen to wake up and find yourself in an existential
(อิ๊ฟ วัน เดย์ ยู แฮ๊พเพ่น ทู เว้ค อั๊พ แอนด์ ไฟนด์ ยุรเซลฟ อิน แอน existential)
quandry, full of loathing and self-doubt and wracked with the pain and
(quandry , ฟูล อ็อฝ โลฑอิง แอนด์ เซลฟ์ เดาท แอนด์ แร็ค วิธ เดอะ เพน แอนด์)
isolation of your pitiful meaningless existence, at least you can take
(ไอโซะเลฌัน อ็อฝ ยุร พีทอิฟุล มีนนิง เลซ เอ็กสีซเท็นซ , แอ็ท ลีซท ยู แคน เท้ค)
a small bit of comfort in knowing that somewhere out there in this
(อะ สมอลล์ บิท อ็อฝ ค๊อมฟอร์ท อิน โนอิง แดท ซัมแวร์ เอ๊าท แดร์ อิน ดิส)
crazy ol’ mixed-up universe of ours, there’s still a little place
(คเรสิ ol มิกซ์ อั๊พ ยูนิเฝิซ อ็อฝ เอ๊า , แดร์ สทิลล อะ ลิ๊ทเทิ่ล เพลส)

called Albuquerque!
(คอลลํ Albuquerque !)
Albuquerque!
(Albuquerque !)
Albuquerque! [Albuquerque!]
(Albuquerque ! [ Albuquerque ! ])
Albuquerque! [Albuquerque!]
(Albuquerque ! [ Albuquerque ! ])
Albuquerque! [Albuquerque!]
(Albuquerque ! [ Albuquerque ! ])
Albuquerque! [Albuquerque!]
(Albuquerque ! [ Albuquerque ! ])

I said A! [A!]
(ไอ เซ็ด อะ ! [ อะ ! ])
L! [L!]
(แอล ! [ แอล ! ])
B! [B!]
(บี ! [ บี ! ])
U! [U!]
(ยู ! [ ยู ! ])
…. querque! [querque!]
(querque ! [ querque ! ])

[Albuquerque, Albuquerque, Albuquerque, Albuquerque]
([ Albuquerque , Albuquerque , Albuquerque , Albuquerque ])
[Albuquerque, Albuquerque, Albuquerque, Albuquerque]
([ Albuquerque , Albuquerque , Albuquerque , Albuquerque ])
[Albuquerque, Albuquerque, Albuquerque, Albuquerque]
([ Albuquerque , Albuquerque , Albuquerque , Albuquerque ])
[Albuquerque, Albuquerque, Albuquerque, Albuquerque]
([ Albuquerque , Albuquerque , Albuquerque , Albuquerque ])
Al…buquerque!
(เอล buquerque !)
*burp*
(*burp*)
heh heh heh heh
(เอฮ เอฮ เอฮ เอฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Albuquerque คำอ่านไทย Weird Al Yankovic

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น