เนื้อเพลง Shine คำอ่านไทย Lil Wayne feat Baby, Hot Boys

[Wayne]
([ เวยอิน ])
What, wha, wha, wha, wha
(ว๊อท , wha , wha , wha , wha)
What, wha, wha, wha, wha
(ว๊อท , wha , wha , wha , wha)
Cash Mo-ney Millionairs
(แค๊ช โม ney Millionairs)
So take it there
(โซ เท้ค อิท แดร์)

[Juvenile]
([ จูฝิไนล ])
Yellow Viper, yellow Hummer, Yellow Benz
(เย๊ลโล่ว ไฝเพอะ , เย๊ลโล่ว ฮัมเมอร์ , เย๊ลโล่ว เบนซฺ)
Yellow PT Cruiser, yellow ‘Lac on rims
(เย๊ลโล่ว PT ครูสเออะ , เย๊ลโล่ว แล็ค ออน ริม)
Drop yellow ‘Vette and a platinum Rolls Royce
(ดรอพ เย๊ลโล่ว เวดทฺ แอนด์ อะ พแลทนัม โรลล โรยสฺ)
That’s seven different cars, everyday I got a choice
(แด้ท เซเฝ่น ดีฟเฟอะเร็นท คารํ , เอวี่เดย์ ไอ ก็อท ดา ช๊อยซํ)
On my way to pick up Joyce, she be makin me moist
(ออน มาย เวย์ ทู พิค อั๊พ Joyce , ชี บี เมกิน มี ม๊อยสท์)
Givin me head while she hummin, she can play with her voice
(กีฝอิน มี เฮด ไวล์ ชี ฮัมมิน , ชี แคน เพลย์ วิธ เฮอ ว๊อยซ์)
And she got nice thighs, a big plump ass
(แอนด์ ชี ก็อท ไน๊ซ์ ไธ , อะ บิ๊ก พลัมพ อาซ)
She could ride a d*ck too, make me come fast
(ชี เคิด ไรด์ อะ ดี *ck ทู , เม้ค มี คัม ฟาสท)
I like them modelin b*tches, I love them swallowin b*tches
(ไอ ไล๊ค เด็ม modelin บี *tches , ไอ ลัฝ เด็ม swallowin บี *tches)
Where them hoes, there they at, I’m ’bout to follow them b*tches [let’s go]
(แวร์ เด็ม โฮ , แดร์ เด แอ็ท , แอม เบาท ทู ฟ๊อลโล่ว เด็ม บี *tches [ เล็ท โก ])
I know you with your folks, but that n*gga is broke
(ไอ โนว์ ยู วิธ ยุร โฟล้ค , บั๊ท แดท เอ็น *gga อีส บโรค)
You might as well open your legs up and let a n*gga poke
(ยู ไมท แอส เวลล โอ๊เพ่น ยุร เล้ก อั๊พ แอนด์ เล็ท ดา เอ็น *gga โพค)
I’m a show you what it is not to be a window shopper
(แอม มา โชว์ ยู ว๊อท ดิธ อีส น็อท ทู บี อะ วิ๊นโด้ว shopper)
Mama you can have fifty, mama you can have platinum
(มามะ ยู แคน แฮ็ฝ ฟีฟทิ , มามะ ยู แคน แฮ็ฝ พแลทนัม)
All you gotta do is break a n*gga off proper
(ออล ยู กอททะ ดู อีส เบร๊ค กา เอ็น *gga ออฟฟ พร๊อพเพ่อร์)
You could be with your man, I ain’t tryna stop ya
(ยู เคิด บี วิธ ยุร แมน , ไอ เอน ทายนา สท๊อพ ยา)

[Chorus-Baby]
([ ค๊อรัส เบ๊บี้ ])
[Shine], from my head down to my shoes
([ ไชน์ ] , ฟรอม มาย เฮด เดาน ทู มาย ชู)
[Shine], skiiiiirtin on twenty-two’s
([ ไชน์ ] , skiiiiirtin ออน ทเว้นที่ ทู)
[Shine], check my baby mama
([ ไชน์ ] , เช็ค มาย เบ๊บี้ มามะ)
[Shine], whip Rover’s not Honda’s
([ ไชน์ ] , ฮวิพ โรฝเออะ น็อท ฮอนดา)
[Shine], I’m a spend it ’til it’s gone
([ ไชน์ ] , แอม มา สเพ็นด ดิท ทิล อิทซ กอน)
[Shine], don’t know when I’m comin home
([ ไชน์ ] , ด้อนท์ โนว์ เว็น แอม คัมอิน โฮม)
[Shine], pop X and drank Cris’
([ ไชน์ ] , พ็อพ เอ๊กซฺ แอนด์ ดแร็งค คริซ)
[Shine], My life is the sh*t
([ ไชน์ ] , มาย ไล๊ฟ อีส เดอะ ฌะ *ที)

[Lil’ Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
It be me, fire Wayne, ice and change
(อิท บี มี , ไฟเออะร เวยอิน , ไอ๊ซ์ แอนด์ เช้งจํ)
You can catch me in an acqua Range, squattin things
(ยู แคน แค็ทช มี อิน แอน acqua เร๊นจ , squattin ทริง เอส)
With them twenty-two inch chopper blades
(วิธ เด็ม ทเว้นที่ ทู อิ้นช์ ชอปเพอ เบลด)
Diamond face, diamond brace
(ได๊ม่อนดํ เฟซ , ได๊ม่อนดํ บเรซ)
More colors than the game Simon Says
(โม คัลเออะ แฑ็น เดอะ เกม ซายมอน เซย์)
Go, ‘hind me
(โก , ไฮนด มี)
And mami on forty-fifth she told me ” I’m a last ”
(แอนด์ มัมมี ออน ฟอทิ ฟิฟธ ชี โทลด มี ” แอม มา ล๊าสท “)
But she ain’t like to much of this
(บั๊ท ชี เอน ไล๊ค ทู มัช อ็อฝ ดิส)
But get to bobbin it’s head, and so I took it anyway
(บั๊ท เก็ท ทู บอบบิน อิทซ เฮด , แอนด์ โซ ไอ ทุค อิท เอนอิเว)
But b*tch I got family get your p*ssy anyway
(บั๊ท บี *tch ไอ ก็อท แฟ๊มิลี่ เก็ท ยุร พี *ssy เอนอิเว)
OK, let’s talk about this ice that I’m carryin
(โอเค , เล็ท ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดิส ไอ๊ซ์ แดท แอม แครี่ยิน)
All these karats like I’m a f*ckin vegetarian
(ออล ฑิส แคแร็ท ไล๊ค แอม มา เอฟ *ckin เฝ๊ทะเรี่ยน)
N*ggas play, I bury them, y’all already knowin
(เอ็น *ggas เพลย์ , ไอ เบ๊อรี่ เด็ม , ยอล ออลเร๊ดี้ โนว์อิน)
I threw up my arm and b*tches thought it started snowin
(ไอ ธรู อั๊พ มาย อาร์ม แอนด์ บี *tches ธอท ดิธ สท๊าร์ท สโนว์วิน)
See I’m a keep it goin, Big Tymin, you heard’s me?
(ซี แอม มา คี๊พ อิท โกอิน , บิ๊ก Tymin , ยู เฮิด มี)
Dog I got cake like everyday my birthday
(ด้อกก ไอ ก็อท เค้ก ไล๊ค เอวี่เดย์ มาย เบริ์ดเดย์)
Wait, don’t think they heard me
(เว้ท , ด้อนท์ ทริ๊งค เด เฮิด มี)
I say dog I got cake like everyday my birthday
(ไอ เซย์ ด้อกก ไอ ก็อท เค้ก ไล๊ค เอวี่เดย์ มาย เบริ์ดเดย์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[B.G.]
([ บี จี ])
I’m a Hot Boy, that’s name brand and top of the line
(แอม มา ฮอท บอย , แด้ท เนม แบรนดฺ แอนด์ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ ไลน์)
Ride fly daily, all year ’round I shine
(ไรด์ ฟลาย เด๊ลี่ , ออล เยียร์ ราวนด ดาย ไชน์)
Ain’t a n*gga and they mama gonna stop me dog
(เอน ดา เอ็น *gga แอนด์ เด มามะ กอนนะ สท๊อพ มี ด้อกก)
Come through on dub-dueces, they jock me dog
(คัม ทรู ออน ดับ ดิวซ์ , เด จอค มี ด้อกก)
Glock cocked for haters tryna block me dog
(คล็อก ค๊อค ฟอร์ เฮเดอ ทายนา บล๊อค มี ด้อกก)
Catch ’em so low, they geezy, don’t shock me dog
(แค็ทช เอ็ม โซ โลว , เด geezy , ด้อนท์ ช๊อค มี ด้อกก)
Well get the f*ck, slide on out the way
(เวลล เก็ท เดอะ เอฟ *ck , สไล๊ด ออน เอ๊าท เดอะ เวย์)
And let B.G. ease down the shinin linen
(แอนด์ เล็ท บี จี อี๊ส เดาน เดอะ ชายนิน ลีนอิน)
Let the diamonds and the jewelry light sh*t up
(เล็ท เดอะ ได๊ม่อนดํ แซน เดอะ จูเอ็ลริ ไล๊ท ฌะ *ที อั๊พ)
Each piece of jewelry I own, I ice it up
(อีช พี๊ซ อ็อฝ จูเอ็ลริ ไอ โอว์น , ไอ ไอ๊ซ์ อิท อั๊พ)
You don’t wanna put your vehicle next to us
(ยู ด้อนท์ วอนนา พุท ยุร ฝี๊หิเคิ้ล เน๊กซท ทู อัซ)
‘Cause all of our vehicles, we dress ’em up
(ค๊อส ออล อ็อฝ เอ๊า ฝี๊หิเคิ้ล , วี เดรส เอ็ม อั๊พ)
With television, Dreamcast, DVDs
(วิธ เทเลฝิ๊ชั่น , Dreamcast , ดีวีดีสฺ)
Nice sounds, b*ttons, it’s twenties
(ไน๊ซ์ ซาวน์ด , บี *ttons , อิทซ ทเวนทีสฺ)
I’m a Cash Money Hot Big Tymer n*gga
(แอม มา แค๊ช มั๊นนี่ ฮอท บิ๊ก Tymer เอ็น *gga)
That’ll hold a pinky finger up and blind ya n*gga
(แธดิล โฮลด์ อะ พีงคอิ fings er อั๊พ แอนด์ ไบลนฺดฺ ยา เอ็น *gga)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Turk]
([ เทิค ])
I’m a stunt ’til I die, so you better respect it
(แอม มา ซทันท ทิล ไอ ดาย , โซ ยู เบ๊ทเท่อร์ เรสเพ๊คท ดิธ)
‘Cause whoever try testin is gonna be restin
(ค๊อส ฮูเอฝเออะ ธราย testin อีส กอนนะ บี เรสติน)
I’m a young millionaire, Hot Boy, Lil’ Turk
(แอม มา ยัง มิลเลี่ยนแนร์ , ฮอท บอย , ลิล เทิค)
Bling blingin everyday, plus I got work [bling]
(บลิง บลิง อิน เอวี่เดย์ , พลัส ซาย ก็อท เวิ๊ร์ค [ บลิง ])
N*gga like me stay in the cut twenty-four/seven
(เอ็น *gga ไล๊ค มี สเทย์ อิน เดอะ คัท ทเว้นที่ โฟ /เซเฝ่น)
Steady stackin my ends on dubs, twenty-four/seven
(สเท๊ดี้ สทาคกิน มาย เอ็นด ออน ดับ , ทเว้นที่ โฟ /เซเฝ่น)
Every car you wish you had, we got it, we got it
(เอ๊เฝอร์รี่ คารํ ยู วิ๊ช ยู แฮ็ด , วี ก็อท ดิธ , วี ก็อท ดิธ)
Bentleys, Hummers and Jags, big bodies, big bodies
(เบนลี่ , ฮัมเมอร์ แซน แจ็ก , บิ๊ก บอดีสฺ , บิ๊ก บอดีสฺ)
Love to floss, no secret stun’ner’s
(ลัฝ ทู ฟล็อซ , โน ซี๊เขร็ท ซทันเนอะ)
N*ggas steady baller block, can’t take nothin from us
(เอ็น *ggas สเท๊ดี้ บอลเลอ บล๊อค , แค็นท เท้ค นอทติน ฟรอม อัซ)
Young n*gga, livin a life surrounded by ice
(ยัง เอ็น *gga , ลีฝอิน อะ ไล๊ฟ เซอร์ราวนด์ บาย ไอ๊ซ์)
Hoes be like, ” Damn, them boys, they’re nothin nice ”
(โฮ บี ไล๊ค , ” แดมนํ , เด็ม บอย , เดรว นอทติน ไน๊ซ์ “)
They on fire, that must be them Hot Boys
(เด ออน ไฟเออะร , แดท มัสท์ บี เด็ม ฮอท บอย)
You muthaf*ckin right, you think this not girl?
(ยู muthaf*ckin ไร๊ท , ยู ทริ๊งค ดิส น็อท เกิร์ล)
Better think twice, get it right dog
(เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค ทไวซ , เก็ท ดิธ ไร๊ท ด้อกก)
Know you recognize, we got it on lock for all
(โนว์ ยู เร๊คคอกไน๊ซ์ , วี ก็อท ดิธ ออน ล๊อค ฟอร์ รอ)

[Chorus 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])
[Baby talking to fade]
([ เบ๊บี้ ทอคอิง ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shine คำอ่านไทย Lil Wayne feat Baby, Hot Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น