เนื้อเพลง Coming of Age (Da Sequel) คำอ่านไทย Jay-Z

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Uh-huh uh yeah, gi-gi-geyeah
(อา ฮู อา เย่ , จีไอ จีไอ geyeah)
Time to come up, hold my own weight, defend my crown
(ไทม์ ทู คัม อั๊พ , โฮลด์ มาย โอว์น เว๊ท , ดีเฟ็นด์ มาย คราวน์)
Gots to lock it down and when they rush — part two
(ก็อท ทู ล๊อค อิท เดาน แอนด์ เว็น เด รัช พาร์ท ทู)

[Bleek] C*caine whiter now
([ Bleek ] ซี *เคน วายเดอ นาว)
[Jay-Z] Operation is sweet
([ เจ ซี ] ออเพอะเรฌัน อีส สวี้ท)
[Bleek] Whole game tighter now
([ Bleek ] โฮล เกม ไทท์เดอ นาว)
[Jay-Z] Movin a brick a week
([ เจ ซี ] มูฝวิน อะ บริ๊ค กา วี๊ค)
[Bleek] Plus a n*gga price is down
([ Bleek ] พลัส ซา เอ็น *gga ไพร๊ซ์ อีส เดาน)
[Jay-Z] We them n*ggaz to see
([ เจ ซี ] วี เด็ม เอ็น *ggaz ทู ซี)
[Bleek] Time to start the arisin now
([ Bleek ] ไทม์ ทู สท๊าร์ท ดิ arisin นาว)
[Jay-Z] I don’t know what’s wrong with Bleek
([ เจ ซี ] ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท รอง วิธ Bleek)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
It seems, I’m like Keenan, pickin up on the vibe
(อิท ซีม , แอม ไล๊ค คีนแนน , พิกคิน อั๊พ ออน เดอะ วายพฺ)
that he ain’t too happy, I could just see it in his eyes
(แดท ฮี เอน ทู แฮ๊พพี่ , ไอ เคิด จั๊สท ซี อิท อิน ฮิส อาย)
I don’t know if it’s the chicks or how we dividin the loot
(ไอ ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ อิทซ เดอะ ชิค ออ ฮาว วี ดีฝวายดิน เดอะ ลูท)
Time to pay his ass a visit ‘fore he decide to get cute
(ไทม์ ทู เพย์ ฮิส อาซ ซา ฝิ๊สิท โฟร์ ฮี ดีไซด์ ทู เก็ท คยูท)
Jumped out like a star with the flavest car
(จั๊มพ เอ๊าท ไล๊ค เก สทาร์ วิธ เดอะ flavest คารํ)
Matchin the gator shirt, softer than my next door neighbors
(แมทชิน เดอะ เกเดอร์ เชิ๊ร์ท , ซอฟเตอร์ แฑ็น มาย เน๊กซท ดอร์ เนเบอะ)
These young n*ggaz think I fell out the loop
(ฑิส ยัง เอ็น *ggaz ทริ๊งค ไอ เฟ็ล เอ๊าท เดอะ ลูพ)
cause the last time they seen me hoppin, out the Coupe
(ค๊อส เดอะ ล๊าสท ไทม์ เด ซีน มี โฮ๊พปิน , เอ๊าท เดอะ คูเพ)
I hopped out in a suit
(ไอ โฮ๊บ เอ๊าท อิน อะ ซุ๊ท)

[Memphis Bleek]
([ เมมฟริซ Bleek ])
Look at this n*gga Jay frontin tryin to take my shine
(ลุ๊ค แกท ดิส เอ็น *gga เจ ฟ้อนดิน ทายอิน ทู เท้ค มาย ไชน์)
I didn’t say this verbally, just had some sh*t on my mind
(ไอ ดิ๊นอิน เซย์ ดิส เฝอแบ็ลลิ , จั๊สท แฮ็ด ซัม ฌะ *ที ออน มาย ไมนด์)
Plus I’m puffin like an ounce, more than I used to puff
(พลัส แอม พัฟฟิน ไล๊ค แอน อันซ , โม แฑ็น นาย ยู๊ส ทู พัฟ)
Takin advice from these n*ggaz but they ain’t used to stuff
(ทอคกิ่น แอดไฝ๊ซ์ ฟรอม ฑิส เอ็น *ggaz บั๊ท เด เอน ยู๊ส ทู สทั๊ฟฟ)
They had me thinkin, ” Sh*t, I’m the one that moved the stuff
(เด แฮ็ด มี ติ้งกิน , ” ฌะ *ที , แอม ดิ วัน แดท มู๊ฝ เดอะ สทั๊ฟฟ)
while he drive around town in brand new Coupe’s and stufF ”
(ไวล์ ฮี ไดร๊ฝ อะราวนฺดฺ ทาวน์ อิน แบรนดฺ นิว คูเพ แซน สทั๊ฟฟ “)
Swear to God, they had me practically hatin his guts
(สแวร์ ทู ก๊อด , เด แฮ็ด มี พแรคทิแค็ลลิ แฮดดิน ฮิส กัท)
As he approached I spoke, ” Jigga whattup? ”
(แอส ฮี แอพโพร๊ช ดาย ซโพค , ” จิ๊กกา ฮวอทดั๊พ “)

Chorus: Memphis Bleek
(ค๊อรัส : เมมฟริซ Bleek)

I done came up [uhh] put my life on the line [uhh]
(ไอ ดัน เคม อั๊พ [ อา ] พุท มาย ไล๊ฟ ออน เดอะ ไลน์ [ อา ])
Soaked the game up [yeah] now it’s my time to shine
(โซค เดอะ เกม อั๊พ [ เย่ ] นาว อิทซ มาย ไทม์ ทู ไชน์)
Time to change up [what?] no more second in line
(ไทม์ ทู เช้งจํ อั๊พ [ ว๊อท ] โน โม เซ๊คคั่น อิน ไลน์)
Nine-eight, these streets is mine
(ไนน เอท , ฑิส สทรีท ซิส ไมน์)
[uh-huh, uh-huh, uh-huh-uh-huh-uh-huh]
([ อา ฮู , อา ฮู , อา ฮู อา ฮู อา ฮู ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Look at that fake smile he just gave me, it’s breakin my heart
(ลุ๊ค แกท แดท เฟ้ค สไมล์ ฮี จั๊สท เกฝ มี , อิทซ เบรกกิ้น มาย ฮาร์ท)
Should I school him or pull the tools out and just break him apart
(เชิด ดาย สคูล ฮิม ออ พูลล เดอะ ทูล เอ๊าท แอนด์ จั๊สท เบร๊ค ฮิม อะพาร์ท)
I felt his hatred it was harsh, ‘fore this fakin sh*t start
(ไอ เฟ็ลท ฮิส เฮทเร็ด ดิท วอส ฮาฌ , โฟร์ ดิส เฟกิน ฌะ *ที สท๊าร์ท)
I should take him in back of the building and blaze him
(ไอ เชิด เท้ค ฮิม อิน แบ็ค อ็อฝ เดอะ บีลดิง แอนด์ เบลซ ฮิม)

[Memphis Bleek]
([ เมมฟริซ Bleek ])
Uh-oh, this n*gga Jay he ain’t slow, he musta picked up on the vibe
(อา โอ , ดิส เอ็น *gga เจ ฮี เอน สโลว์ , ฮี มาซดา พิค อั๊พ ออน เดอะ วายพฺ)
and had I, not been so high I woulda been able to hide
(แอนด์ แฮ็ด ดาย , น็อท บีน โซ ไฮฮ ไอ วู๊ดดา บีน เอ๊เบิ้ล ทู ไฮด์)
Tried to cover up myself, as I gave him a five
(ทไร ทู โค๊ฝเฝ่อร์ อั๊พ ไมเซลฟ , แอส ซาย เกฝ ฮิม มา ไฟฝ)
Hugged him, as if I loved him
(ฮักจฺ ฮิม , แอส อิ๊ฟ ฟาย ลัฝ ฮิม)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
To the naked eye
(ทู เดอะ เน๊คเค่ด อาย)
It woulda seemed we was the closest, but to those that know us
(อิท วู๊ดดา ซีม วี วอส เดอะ โคลสเอส , บั๊ท ทู โฑส แดท โนว์ อัซ)
could see that somethin was about to go down
(เคิด ซี แดท ซัมติน วอส อะเบ๊าท ทู โก เดาน)

[Memphis Bleek]
([ เมมฟริซ Bleek ])
Stay focused
(สเทย์ โฟ๊คัส)
I’m tryin to concentrate, but it’s like he’s reading my mind
(แอม ทายอิน ทู ค๊อนเซ็นเทรท , บั๊ท อิทซ ไล๊ค อีส รีดอิง มาย ไมนด์)
As if he can see through this fog and all this weed in my mind
(แอส อิ๊ฟ ฮี แคน ซี ทรู ดิส ฟ๊อก แอนด์ ออล ดิส วี อิน มาย ไมนด์)
Could he see I had plans on, bein the man
(เคิด ฮี ซี ไอ แฮ็ด แพลน ออน , บีนโพล เดอะ แมน)
Ever since we first spoke and he put that G in my hand
(เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ วี เฟิร์สท ซโพค แอนด์ ฮี พุท แดท จี อิน มาย แฮนด์)
And I gave it back to show him, I was down for the cause
(แอนด์ ดาย เกฝ อิท แบ็ค ทู โชว์ ฮิม , ไอ วอส เดาน ฟอร์ เดอะ ค๊อส)
As he approached [ ” Whattup Bleek? ” ] and I paused..
(แอส ฮี แอพโพร๊ช [ ” ฮวอทดั๊พ Bleek ” ] แอนด์ ดาย พ๊อส)

Chorus: Memphis Bleek, Jay-Z
(ค๊อรัส : เมมฟริซ Bleek , เจ ซี)

I done came up [uhh] put my life on the line [uhh]
(ไอ ดัน เคม อั๊พ [ อา ] พุท มาย ไล๊ฟ ออน เดอะ ไลน์ [ อา ])
Soaked the game up [yeah] now it’s my time to shine
(โซค เดอะ เกม อั๊พ [ เย่ ] นาว อิทซ มาย ไทม์ ทู ไชน์)
Time to change up [what?] no more second in line
(ไทม์ ทู เช้งจํ อั๊พ [ ว๊อท ] โน โม เซ๊คคั่น อิน ไลน์)
Nine-eight, these streets is mine
(ไนน เอท , ฑิส สทรีท ซิส ไมน์)

Yeah, you done came up [uhh] put your life on the line [uhh]
(เย่ , ยู ดัน เคม อั๊พ [ อา ] พุท ยุร ไล๊ฟ ออน เดอะ ไลน์ [ อา ])
Soaked the game up [yeah] now it’s yo’ time to shine
(โซค เดอะ เกม อั๊พ [ เย่ ] นาว อิทซ โย ไทม์ ทู ไชน์)
Time to change up, no more second in line
(ไทม์ ทู เช้งจํ อั๊พ , โน โม เซ๊คคั่น อิน ไลน์)
[Bleek] Nine-eight, these streets is mine
([ Bleek ] ไนน เอท , ฑิส สทรีท ซิส ไมน์)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Right, yo we wild out in Vegas, styled on haters
(ไร๊ท , โย วี ไวลด์ เอ๊าท อิน ฝีกะ , สไทล์ ออน เฮเดอ)
Mouthed off at the cops, I done crammed every drop
(เม๊าธ ออฟฟ แอ็ท เดอะ ค็อพ , ไอ ดัน crammed เอ๊เฝอร์รี่ ดรอพ)
Copped whips the same color, we tighter than brothers
(ค๊อพพี่ ฮวิพ เดอะ เซม คัลเออะ , วี ไทท์เดอ แฑ็น บร๊าเท่อรํ)
with different fathers but same mothers, this life don’t love us
(วิธ ดีฟเฟอะเร็นท ฟ๊าเท่อร บั๊ท เซม ม๊าเธ่อร์ , ดิส ไล๊ฟ ด้อนท์ ลัฝ อัซ)
So til death do us, I’m never breakin my bond
(โซ ทิล เด้ท ดู อัซ , แอม เน๊เฝ่อร์ เบรกกิ้น มาย บอนดฺ)
N*gga we Lex movers, V-12 pushers
(เอ็น *gga วี Lex มูฝเออะ , วี 12 พูฌเออะ)

[Memphis Bleek]
([ เมมฟริซ Bleek ])
As I stand
(แอส ซาย สแทนด์)
One leg of my pants up, in a stance like, ” Man what? ”
(วัน เล้ก อ็อฝ มาย แพ็นท อั๊พ , อิน อะ ซแท็นซ ไล๊ค , ” แมน ว๊อท “)
I know these n*ggaz are peepin my mind cancer
(ไอ โนว์ ฑิส เอ็น *ggaz อาร์ พีพพิน มาย ไมนด์ แค๊นเซ่อร์)
But in time’s the answer
(บั๊ท อิน ไทม์ ดิ แอ๊นเซ่อร)
Seems mind-blowin, this weed and Hennesey
(ซีม ไมนด์ โบลวิน , ดิส วี แอนด์ Hennesey)
Got my mind goin, trust me n*gga, I’m knowin
(ก็อท มาย ไมนด์ โกอิน , ทรัสท มี เอ็น *gga , แอม โนว์อิน)
Chicks used to ignore me, and my aunt sayin I need fifty
(ชิค ยู๊ส ทู อิกโน มี , แอนด์ มาย อั๊นท เซย์อิน นาย นี๊ด ฟีฟทิ)
not sixty-forty
(น็อท ซิคซทิ ฟอทิ)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Oh God, don’t let him control y’all
(โอ ก๊อด , ด้อนท์ เล็ท ฮิม คอนโทรล ยอล)
Your gun is my gun, your clip is my clip baby
(ยุร กัน อีส มาย กัน , ยุร คลิพ อีส มาย คลิพ เบ๊บี้)

[Memphis Bleek]
([ เมมฟริซ Bleek ])
Your fun is my fun [uh-huh] your b*tch is my b*tch
(ยุร ฟัน อีส มาย ฟัน [ อา ฮู ] ยุร บี *tch อีส มาย บี *tch)
Any n*gga tryin to harm Jay I’m feelin for you
(เอ๊นี่ เอ็น *gga ทายอิน ทู ฮาร์ม เจ แอม ฟีลิน ฟอร์ ยู)
I ain’t only touchin you, I’m killin your crew
(ไอ เอน โอ๊นลี่ ทัชชิน ยู , แอม คิลลิน ยุร ครู)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Give it a year, you’ll be sittin on a million or two
(กี๊ฝ อิท ดา เยียร์ , โยว บี ซิทดิน ออน อะ มิ๊ลเลี่ยน ออ ทู)
records sold n*gga, perfect your roll, geyeah
(เร๊คขอร์ด โซลด เอ็น *gga , เพ๊อร์เฟ็คท ยุร โรลล , geyeah)

Chorus: Memphis Bleek
(ค๊อรัส : เมมฟริซ Bleek)

I done came up [came up] put my life on the line
(ไอ ดัน เคม อั๊พ [ เคม อั๊พ ] พุท มาย ไล๊ฟ ออน เดอะ ไลน์)
Soaked the game up [game up] now it’s my time to shine
(โซค เดอะ เกม อั๊พ [ เกม อั๊พ ] นาว อิทซ มาย ไทม์ ทู ไชน์)
Time to change up [change up] no more second in line
(ไทม์ ทู เช้งจํ อั๊พ [ เช้งจํ อั๊พ ] โน โม เซ๊คคั่น อิน ไลน์)
Nine-eight, these streets is mine [what, geyeah geyeah]
(ไนน เอท , ฑิส สทรีท ซิส ไมน์ [ ว๊อท , geyeah geyeah ])

I done came up [came up] put my life on the line
(ไอ ดัน เคม อั๊พ [ เคม อั๊พ ] พุท มาย ไล๊ฟ ออน เดอะ ไลน์)
Soaked the game up [game up] now it’s my time to shine
(โซค เดอะ เกม อั๊พ [ เกม อั๊พ ] นาว อิทซ มาย ไทม์ ทู ไชน์)
Time to change up [change up] no more second in line
(ไทม์ ทู เช้งจํ อั๊พ [ เช้งจํ อั๊พ ] โน โม เซ๊คคั่น อิน ไลน์)
Nine-eight, these streets is mine
(ไนน เอท , ฑิส สทรีท ซิส ไมน์)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Yeah, you done came up [uhh] put your life on the line [uhh]
(เย่ , ยู ดัน เคม อั๊พ [ อา ] พุท ยุร ไล๊ฟ ออน เดอะ ไลน์ [ อา ])
Soaked the game up [yeah] now it’s yo’ time to shine
(โซค เดอะ เกม อั๊พ [ เย่ ] นาว อิทซ โย ไทม์ ทู ไชน์)
Time to change up, no more second in line
(ไทม์ ทู เช้งจํ อั๊พ , โน โม เซ๊คคั่น อิน ไลน์)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Coming of Age Two, brand new
(คัมอิง อ็อฝ เอจ ทู , แบรนดฺ นิว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Coming of Age (Da Sequel) คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น