เนื้อเพลง The Murderers คำอ่านไทย Ja Rule

[Black Child]
([ แบล๊ค ชายลํดํ ])
Word to god
(เวิร์ด ทู ก๊อด)
Y’all know who the f*ck this is
(ยอล โนว์ ฮู เดอะ เอฟ *ck ดิส ซิส)
You know we would kidnap yo kidz
(ยู โนว์ วี เวิด คิ๊ดแน๊พ โย kidz)
You know what the f*ck we do
(ยู โนว์ ว๊อท เดอะ เอฟ *ck วี ดู)
Murder b*tch n*ggaz like you
(เม๊อร์เด้อร์ บี *tch เอ็น *ggaz ไล๊ค ยู)
For real, all the time, any place, anywhere
(ฟอร์ เรียล , ออล เดอะ ไทม์ , เอ๊นี่ เพลส , เอนอิฮแว)
Y’all n*ggaz could get it
(ยอล เอ็น *ggaz เคิด เก็ท ดิธ)
Act like y’all don’t know
(แอ๊คท ไล๊ค ยอล ด้อนท์ โนว์)
[rapping]
([ แรพพิง ])
In a world that’s ice cold, blacks die slowly
(อิน อะ เวิลด แด้ท ไอ๊ซ์ โคลด์ , แบล๊ค ดาย ซโลลิ)
Cats snatch rollies, gats’ll leave you holy
(แค๊ท ซแน็ช rollies , gatsll ลี๊ฝ ยู โฮ๊ลี่)
My momma always told me the streetz will slow me down
(มาย มอมมา ออลเว โทลด มี เดอะ streetz วิล สโลว์ มี เดาน)
Daddy never showed me how the heat will hold me down
(แดดดิ เน๊เฝ่อร์ โชว์ มี ฮาว เดอะ ฮีท วิล โฮลด์ มี เดาน)
So now I rob and steal, spit sh*t you feal, wit a clique that kills
(โซ นาว ไอ ร๊อบ แอนด์ สทีล , ซพิท ฌะ *ที ยู feal , วิท ดา คลีค แดท คิลล์)
Yea my sh*t’s that real, I hustle hard all my life
(เย มาย ฌะ *ts แดท เรียล , ไอ เฮสเซล ฮาร์ด ออล มาย ไล๊ฟ)
Ran the streetz all night
(แร็น เดอะ streetz ออล ไน๊ท)
My wife alwayz said everything was gonna be ait
(มาย ไว๊ฟ alwayz เซ็ด เอ๊วี่ติง วอส กอนนะ บี ait)
And she was right and that’s one reason why I love her
(แอนด์ ชี วอส ไร๊ท แอนด์ แด้ท วัน รี๊ซั่น วาย ไอ ลัฝ เฮอ)
But everything she said went in one ear and out the other
(บั๊ท เอ๊วี่ติง ชี เซ็ด เว็นท อิน วัน เอียร แอนด์ เอ๊าท ดิ อ๊อเธ่อร์)
Word to mother, look at it from a thug point of view
(เวิร์ด ทู ม๊าเธ่อร์ , ลุ๊ค แกท อิท ฟรอม มา ธัก พ๊อยท์ อ็อฝ ฝิว)
When the kids need clothes, what a thug gon do?
(เว็น เดอะ คิด นี๊ด คโลฑ , ว๊อท ดา ธัก ก็อน ดู)
Hit the streetz and hustle, pick up the heat and bust you
(ฮิท เดอะ streetz แอนด์ เฮสเซล , พิค อั๊พ เดอะ ฮีท แอนด์ บัซท ยู)
I’m tryin to eat like Russel
(แอม ทายอิน ทู อี๊ท ไล๊ค รัสเซล)
Murda is my hustle But you keep chasin yestarday, you gon miss tomorow
(เมอร์ดา อีส มาย เฮสเซล บั๊ท ยู คี๊พ เช๊ซิน yestarday , ยู ก็อน มิซ tomorow)
It’s murda motherf*cker we don’t beg or borrow
(อิทซ เมอร์ดา motherf*cker วี ด้อนท์ เบ๊ก ออ บ๊อโร่ว)
We take sh*t, f*ck you and yo fake b*tch, when the eight [.8mm] spit
(วี เท้ค ฌะ *ที , เอฟ *ck ยู แอนด์ โย เฟ้ค บี *tch , เว็น ดิ เอท [ 8mm ] ซพิท)
You could feel the hatred, taste it
(ยู เคิด ฟีล เดอะ เฮทเร็ด , เท๊ซท อิท)
You high right now, you ain’t ready to die right now
(ยู ไฮฮ ไร๊ท นาว , ยู เอน เร๊ดี้ ทู ดาย ไร๊ท นาว)
The .45 will calm you down, you under trauma now
(เดอะ 45 วิล คาลํม ยู เดาน , ยู อั๊นเด้อร ทรอมะ นาว)
It’s drama how a child will shut sh*t down
(อิทซ ดร๊าม่า ฮาว อะ ชายลํดํ วิล ชั๊ท ฌะ *ที เดาน)
Kill a nigger for the f*ck of it I get you touched for chips
(คิลล์ อะ นีกเกอะ ฟอร์ เดอะ เอฟ *ck อ็อฝ อิท ไอ เก็ท ยู ทั๊ช ฟอร์ ชิพ)
F*ck that sh*t, f*ck the whip, and f*ck you b*tch
(เอฟ *ck แดท ฌะ *ที , เอฟ *ck เดอะ ฮวิพ , แอนด์ เอฟ *ck ยู บี *tch)
YOU CAN JUST S*CK MY D*CK
(ยู แคน จั๊สท เอส *CK มาย ดี *CK)

[Chorus] [ Black Child ]
([ ค๊อรัส ] [ แบล๊ค ชายลํดํ ])
If you chasin yestraday, you gon miss tomorow
(อิ๊ฟ ยู เช๊ซิน yestraday , ยู ก็อน มิซ tomorow)
It’s murda motherf*cker, we don’t beg or borrow
(อิทซ เมอร์ดา motherf*cker , วี ด้อนท์ เบ๊ก ออ บ๊อโร่ว)
We take sh*t, f*ck you and yo fake b*tch
(วี เท้ค ฌะ *ที , เอฟ *ck ยู แอนด์ โย เฟ้ค บี *tch)
When the .8 spit you could feel the hatred, taste it
(เว็น เดอะ 8 ซพิท ยู เคิด ฟีล เดอะ เฮทเร็ด , เท๊ซท อิท)
It’s your blood, when we show blood, we murderers [murdaraz]
(อิทซ ยุร บลัด , เว็น วี โชว์ บลัด , วี เมอเดอะเรอะ [ murdaraz ])
We throw slugz, we huselazz [huselazz] we sell drugz
(วี โธรว์ slugz , วี huselazz [ huselazz ] วี เซลล์ drugz)
And tell thugz live it up till yo time stopz
(แอนด์ เทลล thugz ไล้ฝ อิท อั๊พ ทิลล์ โย ไทม์ stopz)

[Tah Murda]
([ Tah เมอร์ดา ])
Yo I give a f*ck if y’all n*ggaz hate me
(โย ไอ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อิ๊ฟ ยอล เอ็น *ggaz เฮท มี)
I drop bodies off where the lakes be
(ไอ ดรอพ บอดีสฺ ออฟฟ แวร์ เดอะ เล้ค บี)
But lately, I’ve been hitin cribz
(บั๊ท เลทลิ , แอฝ บีน hitin cribz)
And safes where the cake be
(แอนด์ เซฟ แวร์ เดอะ เค้ก บี)
I take three to the vest for the love of the dolla
(ไอ เท้ค ทรี ทู เดอะ เฝ็ซท ฟอร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ เดอะ ดอลล่า)
I put that hot sh*t thru you and watch you Holla Holla
(ไอ พุท แดท ฮอท ฌะ *ที ธรู ยู แอนด์ ว๊อทช ยู ฮอลละ ฮอลละ)
The same n*ggaz that I ball wit I’ma brawl wit
(เดอะ เซม เอ็น *ggaz แดท ไอ บอล วิท แอมอา บรอล วิท)
I’m a tank running in banks and takinall of it
(แอม มา แท๊งค รันนิง อิน แบ๊งค แซน takinall อ็อฝ อิท)
Player we’re flawless, wit nutten to lose gunz bustin
(เพย์เยอร์ เวีย ฟลอเล็ซ , วิท nutten ทู ลู้ส gunz บัสติน)
And brossen niggerz y’all can’t live
(แอนด์ brossen niggerz ยอล แค็นท ไล้ฝ)
Funny sh*t about it, niggers wanna hit me, forget about it
(ฟันนิ ฌะ *ที อะเบ๊าท ดิธ , นีกเกอะ วอนนา ฮิท มี , ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ดิธ)
Thug sh*t I’m still livin y’all n*ggaz just spit about it
(ธัก ฌะ *ที แอม สทิลล ลีฝอิน ยอล เอ็น *ggaz จั๊สท ซพิท อะเบ๊าท ดิธ)
I rob and stomp n*ggaz 2/3rd of my life
(ไอ ร๊อบ แอนด์ สตอมพฺ เอ็น *ggaz 2/3rd อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
The other 1/3 spent sittin on curbz chasin those birdz
(ดิ อ๊อเธ่อร์ 1/3 ซเพ็นท ซิทดิน ออน curbz เช๊ซิน โฑส birdz)
If you ever get the urge to come by and try to test
(อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ เก็ท ดิ เอร์จ ทู คัม บาย แอนด์ ธราย ทู เทสท์)
There’s only one and then you get numb and lied to rest
(แดร์ โอ๊นลี่ วัน แอนด์ เด็น ยู เก็ท นัมบ์ แอนด์ ไล ทู เรสท)
It’s murda the only code to the ghetto
(อิทซ เมอร์ดา ดิ โอ๊นลี่ โค้ด ทู เดอะ เกทโท)
It’s murda, n*gga hand me the bezzle
(อิทซ เมอร์ดา , เอ็น *gga แฮนด์ มี เดอะ เบดเซว)
And dance with the devil, gunz rapidly spit
(แอนด์ แด๊นซ์ วิธ เดอะ เด๊ฝิ้ล , gunz แรพอิดลิ ซพิท)
Gangsta sh*t, attractin yo b*tch, gettin head and lean back in the whip
(แก๊งซดา ฌะ *ที , แอดทากติน โย บี *tch , เกดดิน เฮด แอนด์ ลีน แบ็ค อิน เดอะ ฮวิพ)
I mastered the chipz, N*gga I’m tryin to tell you
(ไอ ม๊าสเต้อร์ เดอะ chipz , เอ็น *gga แอม ทายอิน ทู เทลล ยู)
You’re holdin hammers and nails and
(ยัวร์ โฮดดิน แฮ๊มเมอร์ แซน เนล แซน)
We have you where the dogz couldn’t smell you
(วี แฮ็ฝ ยู แวร์ เดอะ dogz คูดซึ่น สเมลล์ ยู)

[Chorus] [ Black Child ]
([ ค๊อรัส ] [ แบล๊ค ชายลํดํ ])
If you chasin yestraday, you gon miss tomorow
(อิ๊ฟ ยู เช๊ซิน yestraday , ยู ก็อน มิซ tomorow)
It’s murda motherf*cker, we don’t beg or borrow
(อิทซ เมอร์ดา motherf*cker , วี ด้อนท์ เบ๊ก ออ บ๊อโร่ว)
We take sh*t, f*ck you and yo fake b*tch
(วี เท้ค ฌะ *ที , เอฟ *ck ยู แอนด์ โย เฟ้ค บี *tch)
When the .8 spit you could feel the hatred, taste it
(เว็น เดอะ 8 ซพิท ยู เคิด ฟีล เดอะ เฮทเร็ด , เท๊ซท อิท)
It’s your blood, when we show blood, we murderers [murdaraz]
(อิทซ ยุร บลัด , เว็น วี โชว์ บลัด , วี เมอเดอะเรอะ [ murdaraz ])
We throw slugz, we huselazz [huselazz] we sell drugz
(วี โธรว์ slugz , วี huselazz [ huselazz ] วี เซลล์ drugz)
And tell thugz live it up till yo time stopz
(แอนด์ เทลล thugz ไล้ฝ อิท อั๊พ ทิลล์ โย ไทม์ stopz)

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Ja’s a muthaf*ckin problem
(Jas ซา muthaf*ckin โพร๊เบล่ม)
Any n*gga think not, I’ma pop him
(เอ๊นี่ เอ็น *gga ทริ๊งค น็อท , แอมอา พ็อพ ฮิม)
Put the lean on n*ggaz the minute I spot em
(พุท เดอะ ลีน ออน เอ็น *ggaz เดอะ มิ๊หนิท ไอ สพอท เอ็ม)
Who’s gettin it, I got him N*gga dead and gone
(ฮู เกดดิน หนิด , ไอ ก็อท ฮิม เอ็น *gga เด้ด แอนด์ กอน)
Gonna guide em to the cross roads show em how those gunz blow
(กอนนะ ไก๊ด เอ็ม ทู เดอะ ครอสสํ โร้ด โชว์ เอ็ม ฮาว โฑส gunz โบลว์)
I’ma degenerate n*gga addicted to hydro, switchin four lanes
(แอมอา ดิเจนเออะริท เอ็น *gga แอ๊ดดิคท ทู ไฮดโระ , สวิทชิน โฟ เลน)
Top down wit my eyes closed, got a death wish
(ท๊อพ เดาน วิท มาย อาย โคลส , ก็อท ดา เด้ท วิ๊ช)
Money, drugz, and murderer sh*t
(มั๊นนี่ , drugz , แอนด์ เมอเดอะเรอะ ฌะ *ที)
What you want with this? We’ll kidnap yo kids
(ว๊อท ยู ว้อนท วิธ ดิส เวลล คิ๊ดแน๊พ โย คิด)
And clap up yo crib, It’s the MuRdErAz
(แอนด์ คแล็พ อั๊พ โย คริบ , อิทซ เดอะ MuRdErAz)
Who you know wit gunz that kill sh*t
(ฮู ยู โนว์ วิท gunz แดท คิลล์ ฌะ *ที)
Just because we’re them hot niggerz
(จั๊สท บิคอส เวีย เด็ม ฮอท niggerz)
Sell mo records than Roc n*ggaz
(เซลล์ โม เร๊คขอร์ด แฑ็น ร็อค เอ็น *ggaz)
I’ma lock it down for six months and shock n*ggaz
(แอมอา ล๊อค อิท เดาน ฟอร์ ซิกซ์ มั้นธ แซน ช๊อค เอ็น *ggaz)
What’s my name?
(ว๊อท มาย เนม)
J the A R.U.L.E. with them hoez get between more sheetz than Isley
(เจ ดิ อะ อาร์ ยู แอล อี วิธ เด็ม hoez เก็ท บีทะวีน โม sheetz แฑ็น ไอซ์รี่)
You can’t deny me, I’m the muthaf*ckin one
(ยู แค็นท ดีนาย มี , แอม เดอะ muthaf*ckin วัน)
Druggin b*tches like Heron[heroin]
(Druggin บี *tches ไล๊ค เฮรัน [ เฮโระอิน ])
The god be the Rule, if you’re hot get bice and bice
(เดอะ ก๊อด บี เดอะ รูล , อิ๊ฟ ยัวร์ ฮอท เก็ท bice แอนด์ bice)
On your jewel to cop a Benz
(ออน ยุร จิ๊วเอ็ล ทู ค็อพ อะ เบนซฺ)
20 inch chrome, the shoes, I got nuttin to lose but everything to live for
(20 อิ้นช์ คโรม , เดอะ ชู , ไอ ก็อท นัทดิน ทู ลู้ส บั๊ท เอ๊วี่ติง ทู ไล้ฝ ฟอร์)
Thoroughbread demand and supply the raw
(Thoroughbread ดีมานด์ แอนด์ ซั๊พพลาย เดอะ รอว์)
I put my smash down from N.Y. to Chi-Town
(ไอ พุท มาย สแม๊ช เดาน ฟรอม เอ็น วาย ทู ชี ทาวน์)
INC Murder spittin in roundz
(อิงคฺ เม๊อร์เด้อร์ สปิทดิน อิน roundz)
You don’t wanna her how it soundz, When we cock them flames
(ยู ด้อนท์ วอนนา เฮอ ฮาว อิท soundz , เว็น วี ค๊อค เด็ม เฟลม)
It’s Murda And ain’t sh*t gon change
(อิทซ เมอร์ดา แอนด์ เอน ฌะ *ที ก็อน เช้งจํ)
N*ggaz!!!
(เอ็น *ggaz ! ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Murderers คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น