เนื้อเพลง What Can I Do? คำอ่านไทย Ice Cube

[Intro: sampled announcer]
([ อินโทร : แซ๊มเพิ่ล แอ็นเนานเซอะ ])

In any country, prison is where society sends it’s failures
(อิน เอ๊นี่ คั๊นทรี่ , พริ๊ซั่น อีส แวร์ โซไซ๊ที่ เซ็นด อิทซ เฟลเยอะ)
But in this country, society itself is failing.
(บั๊ท อิน ดิส คั๊นทรี่ , โซไซ๊ที่ อิทเซลฟ อีส เฟลอิง)

[Verse One:]
([ เฝิซ วัน : ])

Today, how you like me now, I’m in the mix?
(ทูเดย์ , ฮาว ยู ไล๊ค มี นาว , แอม อิน เดอะ มิกซ์)
It’s 1986 and I got the fix with the chicken and a quota
(อิทซ 1986 แอนด์ ดาย ก็อท เดอะ ฟิกซ์ วิธ เดอะ ชีคเค็น แอนด์ อะ โคว๊ท่า)
Got the baking soda, let the water boil, workers all loyal
(ก็อท เดอะ bakings โซดะ , เล็ท เดอะ ว๊อเท่อร บอยลฺ , เวอเคอะ ซอร์ ล๊อยัล)
Dropped out the twelveth
(ดร็อพ เอ๊าท เดอะ twelveth)
Cuz my wealth is shorter than a midget on his knees
(คัซ มาย เว้ลธ อีส ชอเดอ แฑ็น อะ มีจเอ็ท ออน ฮิส นี)
Now I slang keys
(นาว ไอ ซแล็ง คีย์)
Infest my hood with crack, cuz I’m the mack
(อินเฟซท มาย ฮุด วิธ แคร๊ค , คัซ แอม เดอะ แมกคฺ)
Take a nation of millions to hold me back
(เท้ค เก เน๊ชั่น อ็อฝ มิ๊ลเลี่ยน ทู โฮลด์ มี แบ็ค)
Too big for my britches, and I got b*tches
(ทู บิ๊ก ฟอร์ มาย britches , แอนด์ ดาย ก็อท บี *tches)
Now I’m hittin’ switches, n*ggas want my riches
(นาว แอม ฮิทดิน สวิทเชท , เอ็น *ggas ว้อนท มาย ริชอิส)
Used to get 18 when my G was alive, now a key is 13-5
(ยู๊ส ทู เก็ท 18 เว็น มาย จี วอส อะไล๊ฝ , นาว อะ คีย์ อีส 13 5)
’89s the number, another summer
(89s เดอะ นั๊มเบ้อร์ , อะน๊าเทร่อร์ ซั๊มเม่อร์)
Police ain’t get no dumber
(โพลิ๊ซ เอน เก็ท โน ดรัมเมอร์)
Streets dried up, used to think it would last
(สทรีท ดไรด อั๊พ , ยู๊ส ทู ทริ๊งค อิท เวิด ล๊าสท)
But being a king-pin is a thing of the past
(บั๊ท บีอิง อะ คิง พิน อีส ซา ทริง อ็อฝ เดอะ พาสท์)
They tried to blast me for selling a boulder
(เด ทไร ทู บลาสทํ มี ฟอร์ เซลลิง อะ โบลเดอะ)
Now I got my ass in Minnesota
(นาว ไอ ก็อท มาย อาซ ซิน มินนิโซตา)
Got my own crew, it’s on brand new
(ก็อท มาย โอว์น ครู , อิทซ ออน แบรนดฺ นิว)

Damn, what can I do?
(แดมนํ , ว๊อท แคน นาย ดู)

Today…
(ทูเดย์)

[Verse Two:]
([ เฝิซ ทู : ])

Already done stack me half a mill ticket
(ออลเร๊ดี้ ดัน ซแท็ค มี ฮาล์ฟ อะ มิลล์ ทิ๊คเค๊ท)
Bought a house next to Prince, so now I can kick it
(บอท ดา เฮ้าส เน๊กซท ทู พริ๊นซ์ , โซ นาว ไอ แคน คิ๊ค อิท)
Now I got ends, wavin’ to my friends, rollin’ in my Benz
(นาว ไอ ก็อท เอ็นด , เวฝวิน ทู มาย เฟรน , โรลลิน อิน มาย เบนซฺ)
Goin’ to see the Twins, play at the dome
(โกอิน ทู ซี เดอะ ทวิน , เพลย์ แอ็ท เดอะ โดม)
Police are tappin’ my mobile phone
(โพลิ๊ซ อาร์ tappin มาย โม๊บายล์ โฟน)
I’m almost home
(แอม อ๊อลโมสท โฮม)
Gettin’ excited, indited, spent a grip and a year tryin’ to fight it
(เกดดิน เอ็กไซ๊ทํ , indited , ซเพ็นท ดา กริพ แอนด์ อะ เยียร์ ทายอิน ทู ไฟ้ท ดิธ)
Lawyer got paid, plea, no contest
(ล๊อเย่อร์ ก็อท เพลด , พลี , โน ค๊อนเทสทํ)
And everything I own got repossessed
(แอนด์ เอ๊วี่ติง ไอ โอว์น ก็อท รีโพสเซซ)
Now take a look at the dust
(นาว เท้ค เก ลุ๊ค แกท เดอะ ดัสท)
And I’m happy cuz I only got 36 months
(แอนด์ แอม แฮ๊พพี่ คัซ ไอ โอ๊นลี่ ก็อท 36 มั้นธ)
Never picked up a book
(เน๊เฝ่อร์ พิค อั๊พ อะ บุ๊ค)
But my arms are 16 inches, n*ggas look
(บั๊ท มาย อาร์ม แซร์ 16 อินเชด , เอ็น *ggas ลุ๊ค)
Can’t wait for ’92 so I can get with my crew
(แค็นท เว้ท ฟอร์ 92 โซ ไอ แคน เก็ท วิธ มาย ครู)
And see, what can I do?
(แอนด์ ซี , ว๊อท แคน นาย ดู)

Today…
(ทูเดย์)

[Verse Three:]
([ เฝิซ ทรี : ])

Phucked up in the pen, now it’s ninety-fo
(Phucked อั๊พ อิน เดอะ เพ็น , นาว อิทซ ไนนทิ โฟ)
Back in LA, and I’m bailin’ in the dough
(แบ็ค อิน ลา , แอนด์ แอม เบลลิน อิน เดอะ โด)
Everybody, now I gotta start from scratch
(เอวี่บอดี้ , นาว ไอ กอททะ สท๊าร์ท ฟรอม สแครทช)
So where to work at, and n*ggas smirk at
(โซ แวร์ ทู เวิ๊ร์ค แกท , แอนด์ เอ็น *ggas สเมิก แกท)
Me say ain’t nuttin’ poppin from here to the LB
(มี เซย์ เอน นัทดิน พอพปิน ฟรอม เฮียร ทู เดอะ LB)
What you tell me?
(ว๊อท ยู เทลล มี)
No it ain’t crack, and everybody’s jackin’ for a coupe
(โน อิท เอน แคร๊ค , แอนด์ เอวี่บอดี้ แจกคิน ฟอร์ รา คูเพ)
Cuz, they sent in the troops
(คัซ , เด เซ็นท อิน เดอะ ทรู๊พ)
Even tho I got muscle, that ain’t my hustle
(อี๊เฝ่น โฑ ไอ ก็อท มั๊สเคิ่ล , แดท เอน มาย เฮสเซล)
Takin’ n*ggas sh*t in a tussle
(ทอคกิ่น เอ็น *ggas ฌะ *ที อิน อะ tussle)
No skills to pay the bills
(โน สกิลล ทู เพย์ เดอะ บิลล์)
Takin’ ’bout education to battle inflashion
(ทอคกิ่น เบาท เอดยุเคฌัน ทู แบ๊ทเทิ้ล inflashion)
No college degree, just a dumb ass G
(โน ค๊อลลิจ ดีกรี , จั๊สท ดา ดัมบ อาซ จี)
[Yeah you N*gga, who me?]
([ เย่ ยู เอ็น *gga , ฮู มี ])
I got a baby on the way, damn it’s a mess
(ไอ ก็อท ดา เบ๊บี้ ออน เดอะ เวย์ , แดมนํ อิทซ ซา เมซ)
Have you ever been convicted of a felony? Yes
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ บีน ค๊อนฝิคทํ อ็อฝ อะ เฟลโอะนิ เย็ซ)
Took some advice from my Uncle Fester
(ทุค ซัม แอดไฝ๊ซ์ ฟรอม มาย อั๊งเคิ่ล เฟซเทอะ)
All dressed up in polyester
(ออล เดรส อั๊พ อิน พอลอิเอ็ซเทอะ)
Welcome to McDonalds may I please help you?
(เว้ลคั่ม ทู แมคโดโนสฺ เมย์ ไอ พลีซ เฮ้ลพ ยู)
sh*t, what can I do?
(ฌะ *ที , ว๊อท แคน นาย ดู)

Today…
(ทูเดย์)

[Outro:]
([ เอ๊าโต : ])

The white man has broke every law known to man to establish AmeriKKKa.
(เดอะ ไว๊ท แมน แฮ็ส บโรค เอ๊เฝอร์รี่ ลอว์ โนน ทู แมน ทู เอสแท๊บบลิช AmeriKKKa)
But he’ll put you in the state penitentary, he’ll put you in the federal
(บั๊ท เฮ็ลล พุท ยู อิน เดอะ สเทท penitentary , เฮ็ลล พุท ยู อิน เดอะ เฟ๊ดเดอร่อล)
penitentary for breaking these same laws. Now we gonna look and see if
(penitentary ฟอร์ บเรคคิง ฑิส เซม ลอว์ นาว วี กอนนะ ลุ๊ค แอนด์ ซี อิ๊ฟ)
this muthaphucker is guilty for the laws he’ll put you in jail for :
(ดิส muthaphucker อีส กีลทิ ฟอร์ เดอะ ลอว์ เฮ็ลล พุท ยู อิน เจล ฟอร์ :)

Drug using, drug selling, armed robbery, strong armed robbery, grand
(ดรัก ยูสซิง , ดรัก เซลลิง , อาร์ม รอบเบอะริ , สทรอง อาร์ม รอบเบอะริ , แกรนด์)
larceny, rape, racketering, conspiracy to commit murder, extortion,
(ลาซนิ , เร้พ , racketerings , ค็อนสพีระซิ ทู ค็อมมีท เม๊อร์เด้อร์ , เอ็คซทอฌัน ,)
aggravated assault, mayhem, sodomy of the black man, trespassing,
(แอกระเฝท แอสซั๊ลท , เมเฮ็ม , ซอดอะมิ อ็อฝ เดอะ แบล๊ค แมน , trespassings ,)
embezzelment, purgery, kidnapping, smuggling, grand theft, brandishing
(embezzelment , purgery , kidnappings , smugglings , แกรนด์ เธ็ฟท , brandishings)
a firearm, carrying a conceled weapon, breaking and entering, and
(อะ firearm , แคร์รี่ยิง อะ conceled เว๊พ่อน , บเรคคิง แอนด์ enterings , แอนด์)
premeditated cold-blooded murder.
(พริเมดอิเทท โคลด์ บลัด เม๊อร์เด้อร์)

Guilty on every charge.
(กีลทิ ออน เอ๊เฝอร์รี่ ชาร์จ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What Can I Do? คำอ่านไทย Ice Cube

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น